Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 189.06 Kb.
НазваРобоча програма
Дата26.06.2012
Розмір189.06 Kb.
ТипДокументи
1. /_стор_я економ_ки та ек. думки.pdf
2. /Безпека життед_яльност_/Рабочая программа (Садовый).doc
3. /Вища матем-Д_/_ндив_завд.doc
4. /Вища матем-Д_/Програма навчальнох дисципл_ни.doc
5. /Документознавство/_нформатика -Документознавство.doc
6. /Документознавство/ВСТУП ДО ФАХУ -Документознавство/ВСТУП ДО ФАХУ- Документознавство.doc
7. /ЕКМ/Г_дролог_я/ГидрологияЗао2.doc
8. /ЕКМ/ГидрологияЗао2.doc
9. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Безпека життед_яльност_/Рабочая программа (Садовый).doc
10. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Завдання к.р. 1.doc
11. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Завдання к.р. 2.doc
12. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Програма-заочн. К.Р. 2.doc
13. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Програма-заочн. К.Р.3-4.doc
14. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Програма-заочн.Вступление.doc
15. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Програма-заочн.К.Р. 1.doc
16. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Продолж. Вступление.doc
17. /МЧ, ЦМ, МЛ, МО, МТ, МТЗ/Вища математика/Частина 1/Титульный.doc
18. /ПРО/_нформатика (про).doc
19. /ПРО/Безпека життед_яльност_/Рабочая программа (Садовый).doc
20. /ХС, ХТ/Безпека життед_яльност_/Рабочая программа (Садовый).doc
21. /ХС, ХТ/Вища математика/Завдання к.р. 1.doc
22. /ХС, ХТ/Вища математика/Завдання к.р. 2.doc
23. /ХС, ХТ/Вища математика/Програма-заочн. К.Р. 2.doc
24. /ХС, ХТ/Вища математика/Програма-заочн. К.Р.3-4.doc
25. /ХС, ХТ/Вища математика/Програма-заочн.Вступление.doc
26. /ХС, ХТ/Вища математика/Програма-заочн.К.Р. 1.doc
27. /ХС, ХТ/Вища математика/Продолж. Вступление.doc
28. /ХС, ХТ/Вища математика/Титульный.doc
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Індивідуальні завдання
Міністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України Кафедра Прикладної математики та обчислювальної техніки Затверджую Перший проректор Професор В. П. Іващенко
Міністерство освіти І науки Українт
Робоча програма
Міністерство освіти І науки україни
Вступ цей навчально-методичний матеріал стане у нагоді студентам, які вивчають дисципліну "Гідрологія"
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Завдання до контрольної роботи №1
Завдання до контрольної роботи №2
Контрольна робота №2
2 семестр) I. Застосування похідної (рівняння дотичної та нормалі). Дослідження функції
Загальні рекомендації студенту-заочнику
Контрольна робота №1
Прямі та площини у просторі
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки Українт
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей
Завдання до контрольної роботи №1
Завдання до контрольної роботи №2
Контрольна робота №2
2 семестр) I. Застосування похідної (рівняння дотичної та нормалі). Дослідження функції
Загальні рекомендації студенту-заочнику
Контрольна робота №1
Прямі та площини у просторі
Міністерство освіти І науки україни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Вступ до фаху” для студентів

напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність


Дніпропетровськ НМетАУ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Вступ до фаху” для студентів

напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 9 від 30.12.2008 р.


Дніпропетровськ НМетАУ 2009

УДК 651.4/.9(07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вступ до фаху” для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл.: Л.М.Ткач, Т.О.Бруй. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2009.– 16 с.


Містить робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та до вивчення дисципліни, рекомендації щодо активізації традиційних та інноваційних форм навчання й застосування їх під час проведення практичних занять з дисципліни “Вступ до фаху”.

До практичних занять подається рекомендована література, опрацювання якої сприятиме кращій підготовці студентів, для перевірки знань подаються питання для самоконтролю.

Призначена для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність.


Укладачі: Л.М.Ткач, викл.

Т.О. Бруй, ст.викл.

Відповідальний за випуск О.В.Михайлюк, канд.іст.наук, доц.

Рецензент Л.С.Підлісна, канд.іст.наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 20.02.09 Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 0,94 Умов. друк. арк. 0,93 Тираж 50 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

________________________________________


Редакцiйно-видавничий відділ НМетАУ

1. Загальні положення


Вступ до фаху входить до комплексу дисциплін, які формують професійні знання майбутніх спеціалістів у сфері документаційного забезпечення управління. На сучасному етапі актуальними стають раціональний розподіл праці, підвищення мобільності персоналу, правильний підбір кадрів, удосконалення методів праці. Розширення самостійних підприємств, комерційних структур, різноманітність їх організаційних форм вимагають конкретизації у пошуку прогресивних організаційних рішень з урахуванням специфіки кожного підприємства, організації чи комерційної структури.

Такий підхід дозволить підвищити ефективність управлінської праці, конкурентоспроможність підприємства і збільшити його прибуток. Виробничо-економічні завдання підприємств (організацій) можуть бути вирішені більш успішно, якщо враховувати як організаційно-технічні, так і соціальні аспекти. Удосконалення виробництва повинно здійснюватися на основі високої організації праці, застосуванні ефективних методів і технологічних процесів, що забезпечує досягнення успіху в ринковій економіці.

Для реалізації цих аспектів викладачеві потрібен ефективний методичний інструментарій, до якого входять активні форми й методи навчальної діяльності студентів, які все частіше застосовують у навчальному процесі.


Активізація традиційних форм навчанняУ процесі вдосконалення традиційних форм навчання особлива увага приділяється практичним заняттям як формі навчального процесу, активізація яких досягається за рахунок актуалізації тематики занять і вдосконалення організації та методики їх проведення. Студенти під керівництвом викладача проводять тестові завдання, імітаційні вправи, розв’язують конкретні ситуації з метою практичного підтвердження окремих теоретичних питань з навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з методикою експериментальних досліджень у даній галузі.


2. РОБОЧА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ “ВСТУП ДО ФАХУ”

Усього за навчальним планом – 54 год.З них: лекцій – 4 год.

практичних занять – 4 год.

самостійна робота – 46 год.Пор.№

Назва теми

Лекційний курс,

годин

Практичні заняття,

годин


Розділ І. Організація праці у сфері практичної діяльності документознавця


1.

Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”: зміст, мета, завдання.12.

Організація праці фахівців сфери документаційного забезпечення.

1
3.

Рацiональне планування робочого часу документознавця.
2


Розділ ІІ. Основні напрямки організації праці документознавця


4.

Розподіл і кооперація праці.

1
5.

Вимоги щодо підбору кадрів служби документації.

1
6.

Визначення власних недоліків у читанні та вироблення методів їх подолання.
2


Разом


4


43. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Пор.№

Змiст дисциплiни


Розділ I. Організація праці у сфері практичної діяльності документознавця1.

Лекційний курс

Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”: зміст, мета, завдання

Документознавство та інформаційна діяльність як професійна сфера. Етапи інституціоналізації спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Стандартизація спеціальності. Рівні освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Складові змісту спеціальності.

Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців.

2.

Організація праці фахівців сфери документаційного забезпечення управління як частина системи управління

Організація праці як складова комплексної науки про організацію праці. Зміст організації праці, її основні напрямки.

Організація праці документознавця: форми, методи, стиль.


3.

Практичні заняття

Раціональне планування робочого часу документознаця


Розділ II. Основні напрямки організації праці документознавця4.

Лекційний курс

Розподіл і кооперація праці

Поняття про розподіл і кооперацію праці. Види і форми розподілу та кооперації праці.

Посадовий склад працівників служби документації. Посадова інструкція документознавця.

Суміщення посад і колективні форми організації праці.

5.

Вимоги щодо підбору кадрів служби документації

Завдання таі зміст робіт щодо підбору кадрів.

Визначення й оцінка професійних та індивідуальних якостей претендента на посаду працівника служби документації.

Інформаційна культура у професійній інформаційній діяльності. Інформаційна культура документознавця: особливості її формування.


6.

Практичні заняття

Визначення власних недоліків у читанні і вироблення методів їх подолання.4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


4.1. Практичне заняття № 1 (2 год.)


Раціональне планування робочого часу документознавця


Не всі працівники служб системи документаційного забезпечення управління вміють раціонально використовувати свій час, сплановувати роботу таким чином, щоб на окремі види роботи можна було б якомога менше витрачати часу. Існує чимало відволікаючих факторів, які сповільнюють робочий процес, а також створюється безліч документів, на які витрачається більше часу, ніж було заплановано.


Хід роботи


І етап


Мета: аналіз своєї діяльності, який допоможе визначити, наскільки раціонально використовується час, а також виявлення невиробничих витрат робочого часу, недоліків організації праці, відволікаючих факторів з метою обгрунтування конкретних пропозицій щодо її вдосконалення.


Завдання

Розділіть свою діяльність на декілька блоків робіт, наприклад: письмові роботи, оброблення вхідних документів, телефонні розмови. Приблизно зазначте, скільки часу відводилося на ці види роботи в попередній день.


Складіть подібну таблицю:Пор.№

Термін виконання

з ... до ... год.

Тривалість

у хвилинах

Назва роботи

Вид діяльності

1.

8.00 – 9.30

90

Рекламний лист

Друкування

2.
3.Пор.№

Тривалість

за планом

у хвилинах

Відхилення

у хвилинах

Причини затримки

Усунення перешкод

1.

75

– 15

Телефонний дзвінок

Друкувати у більш спокійний час

2.
3.

Складіть загальний час окремих блоків робіт і порівняйте його з тим часом, який Ви отримали на початку оцінювання. Це допоможе визначити, наскільки точно Ви мали уяву про час, необхідний для виконання окремих видів робіт.


Відволікаючі фактори

У кожному відрізку часу можна виявити відволікаючі фактори: телефонні дзвінки, несподівані візити різних осіб; необхідність тимчасової допомоги в інших відділах.

Для усунення відволікаючих факторів необхідно з’ясувати питання: як вони впливають на Вас? Існують відволікаючі фактори, які сприймаються так, ніби вони пожвавлюють хід робочого дня або створюють перерву у монотонній роботі.

ІІ етап


Мета: визначення й аналіз відволікаючих факторів та пошук шляхів їх усунення (телефонні дзвінки, надто часте відвідування співробітниками секретаріату, безвідмовність у виконанні додаткової роботи своїх колег тощо).


Завдання


Сплануйте свій день так, щоб Ви могли за якомога менше часу досягти оптимальних результатів; виявіть відволікаючі фактори, перешкоди, які впливають на зниження ефективності праці.


Робота, яку потрібно виконати

 1. Передрукувати доповідь для керівника, який хоче переглянути та внести, якщо буде потрібно, виправлення. Час для передруку – 2 год., з перешкодами – 2 год. 30 хв.

 2. Телефонна розмова в першій половині дня. Тривалість – 10 хв. З 8.00 до 11.00 потрібний Вам номер в іншому місці постійно зайнятий.

 3. Складання тексту службового листа без перешкод, відволікаючих факторів – 45 хв., з перешкодами – 70 хв.

 4. Розмова з керівником ( 8.00 – 9.00 або 14.00 – 15.00). Ви можете вибрати зручний для Вас відрізок часу з двох вищезазначених.

 5. Консультація співробітника в першій половині дня. Тривалість – близько 45 хв., з перешкодами – 60 хв.

 6. Вступна бесіда з практикантом об 11.00 . Тривалість – близько 45 хв.

 7. Підготовка документів. Тривалість роботи без відволікаючих факторів – 30 хв., з відволікаючими факторами – 45 хв.

 8. Телефонна розмова в другій половині дня не пізніше 16.00. Тривалість – близько 15 хв.

 9. Відправлення телетайпного повідомлення. Найзручніший час для цього – з 11.00 до 13.00 . Складання тексту повідомлення займе близько 30 хв., з перешкодами – близько 40 хв.

 10. Підбір матеріалу для керівника – 40 хв., з відволікаючими факторами – 55 хв.

 11. Оформлення справ – близько 30 хв.


Порядкові номери відповідають важливості окремих видів робіт.

Пункти з 1-го по 6-ий у будь-якому випадку потрібно виконати того ж дня.


Основні перешкоди, відволікаючі фактори: з 8.00 до 11.30

Спокійний час: з 7.00 до 8.30

Обідня перерва: з 11.30 до 13.15

Тривалість обіду: 30 хв.


Питання для самоконтролю


 1. Що Ви розумієте під раціональним плануванням робочого часу?

 2. Охарактеризуйте відволікаючі фактори, які сприяють зменшенню ефективності праці.Рекомендована література


1.Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.:

ИНФРА , 1997. – 256с.

 1. Ришар К. Секретарь учреждения. Организация работы. – М., 1983. –

125с.


4.2. Практичне заняття № 2 (2 год.)


Визначення власних недоліків у читанні та вироблення методів

їх подолання


Мета: у процесі читання виявити основні недоліки, що впливають на швидкість читання та з’ясувати шляхи подолання цих недоліків знайомими методами.


Хід роботи

 1. Обрати фаховий текст для читання.

 2. Прочитати обраний текст на предмет з’ясування факторів, що зменшують швидкість читання.

 3. Скласти таблицю факторів, що зменшують швидкість читання та запам’ятовування.

Пор.Фактори, що зменшують швидкість читання

Шляхи підвищення швидкості читання

1.

2.

3.


Питання для самоконтролю

1. Сутність і роль читання в процесі навчання і професійній діяльності

документознавця?

2. Які існують фактори, що впливають на продуктивність читання?

3.Суть недоліків традиційних методів читання?


Рекомендована література

1. Джелали А. Секреты Наполеона: Память. Внимание. Скорочтение. –

Харьков, 1995. – 160 с.

2. Козловський О.В. Швидкочитання: 800 слів за хвилину. Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу / І.Г. Данилюк. –Донецьк: ТОВ ВКФ ”БАО”, 2004. – 301 с.

3. Минько Э.В., Минько А.В. Ускоренное конспектирование и чтение. –

СПб.: –Питер, 2003. – 159 с.

4. Скорочтение: Программа быстрого обучения / О.В. Козловский. –

Донецк: Сталкер, 2003. – 286 с.


5. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


1. Вища освіта як складова системи освіти.

2. Законодавство України у галузі вищої освіти. Закон України ”Про вищу освіту”.

3. Вищі навчальні заклади в системі вищої освіти України.

4. Національна металургійна академія України в системі вищих навчальних закладів України.

5. Основні напрями підготовки студентів у Національній металургійній академії України.

6. Основні форми організації навчання, їх характеристика.

7. Види навчальних занять у вищому навчальному закладі.

8. Індивідуальне завдання як форма організації навчання.

9. Самостійна робота студента у навчальному процесі.

10. Практична підготовка студента як обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

11. Державна політика України в галузі міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

12. Інтеграція української вищої школи в загальноєвропейську систему.

13. Основні напрями міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти.

14. Болонський процес: основні засади організації та процесу впровадження в Україні.

15. Поняття, особливості й переваги глобального інформаційного суспільства.

16. Інформаційні революції: ознаки, зміст, наслідки для розвитку і формування нової стадії розвитку суспільства.

17. Інфраструктура інформаційного суспільства

18. Виробництво інформаційних продуктів та їх поширення.

19. Підготовка кадрів в інформаційному суспільстві.

20. Система підготовки кадрів інформаційної сфери.

21. Основні напрями підготовки документознавців.

22. Чинники, які впливають на зміст підготовки висококваліфікованих документознавців.

23. Шляхи інтеграції України в глобальне інформаційне суспільство.

24. Інформаційне законодавство, його становлення й розвиток в умовах інформатизації суспільства.

25. Закон України “Про інформацію”: сфера дії, структура та основні положення.

26. Документознавець в інформаційному суспільстві: особливості професійної діяльності.

27. Документознавство та інформаційна діяльність як професійна сфера.

28. Історія виникнення спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.

29. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівців за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”.

30. Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності на ринку праці.

31. Інформаційна культура як елемент інформаційного суспільства.

32. Сутність і складові елементи інформаційної культури.

33. Етапи становлення інформаційної культури.

34. Інформаційна культура у професійній інформаційній діяльності.

35. Інформаційна культура в становленні й розвитку інформаційного суспільства.

36. Інформаційна етика.

37. Інформаційна культура документознавця.

38. Сутність і роль читання у професійній діяльності документознавця.

39. Методи і техніка швидкого читання.

40. Організація праці у професійній діяльності документознавця.

41.Організація праці як складова комплексної науки про організацію праці.

42. Основні принципи наукової організації праці.

43. Фактори, що впливають на організацію праці документознавця.

44. Організація праці як частина системи управління.

45. Організаційна побудова служби документаційного забезпечення управління.

46. Форми організації роботи з документами.

47. Нормування праці документознавця.

48.Розподіл праці працівників служби діловодства. Посадова інструкція документознавця.

49. Умови праці документознавця.

50. Організація робочого місця документознавця.


6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


У міжсесійний період студенти виконують індивідуальні завдання. Номер варіанта визначається згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки (студентського квитка). Якщо дві останні цифри номера документа більші від п’ятдесяти, тоді потрібно від них відняти п’ятдесят. Наприклад: номер документа – 00068; 68-50=18 (варіант індивідуального завдання № 18).

Індивідуальне завдання повинно мати план (вступ, основну частину, висновок), який відповідає обраній темі і розкриває її зміст. Необхідною умовою виконання індивідуального завдання є опрацювання студентом відповідних джерел, які зазначаються у списку рекомендованої літератури.

Індивідуальні завдання, виконані на ”відмінно”, не захищаються. Якщо зміст роботи не розкриває теми, вона повертається студентові на доопрацювання. Захист індивідуальних завдань проводиться на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності.

Останній термін подачі індивідуального завдання – за 10 днів до початку сесії.

З дисципліни “Вступ до фаху” студенти складають екзамен, до якого допускаються тільки при наявності захищеного індивідуального завдання.

7. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


1. Історія виникнення спеціальності ”Документознавство та інформаційна діяльність”.

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки документознавців.

3. Поняття про наукову організацію праці.

4. Принципи наукової організації праці (за Ф.Тейлером).

5. Організація праці документознавця як складова комплексної науки про наукову організацію праці.

6. Фактори, які впливають на організацію праці документознавця.

7. Сучасні напрямки організації праці документознавця.

8. Організація праці як частина системи управління.

9. Організаційна побудова служби документаційного забезпечення управління.

10. Форми організації роботи з документами.

11. Фактори, які впливають на вибір форми організації роботи з документами.

12. Види розумової праці.

13. Посадова інструкція документознавця.

14. Посадові обов’язки документознавця.

15. Нормування праці документознавця.

16. Робочий час. Класифікація витрат робочого часу.

17. Методи дослідження змісту праці документознавця.

18. Регламентація праці, її форми.

19. Проектування організації праці.

20. Розподіл праці працівників служби документації.

21. Види розподілу праці працівників.

22. Суміщення посад, види суміщень.

23. Нормативні документи, які регламентують діяльність підрозділів і окремих виконавців служби документації.

24. Вимоги до працівника для виконання функціональних обов’язків.

25. Професійні якості працівника служби документації.

26. Методи професійного підбору кадрів.

27. Інформаційна культура у професійній діяльності документознавця.

28. Інформаційна етика.

29. Сутність і роль читання в роботі документознавця.

30. Сутність матричного методу при підборі кадрів.

31. Організація робочого місця документознавця.

32. Зони робочих приміщень кадрової служби.

33. Види робочих зон. Робоча зона працівника служби документації.

34. Обладнання робочого місця співробітників кадрової служби.

35. Організація автоматизованого робочого місця.

36. Умови праці. Фактори умов праці.

37. Санітарно-гігієнічні елементи умов праці.

38. Психологічні умови праці.

39. Фактори низької продуктивності праці.

40. Поняття “дисципліна”. Види дисциплін.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Актушев В.С. Информационное общество: Учеб. пособие. – СПб.

Высшая школа, 2004. – 571 с.

 1. Винарик Л.С., Щедрин А.Н. Информационная культура: эволюция,

проблемы /НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 144 с.

 1. Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Вхождение Украины в

информационное общество /НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк, ИЭП НАН Украины, 2001. – 151 с.

 1. Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні:

Навч. посібник – К.: Юстініан, 2006. – 171 с.

 1. Гончаренко В.Г., Левківський К.М., Лисенков С.Л. та ін. Закон України

“Про вищу освіту”: Науково-практичний коментар /В.Г. Кремень (заг. ред.). – К., 2002. – 323 с.

 1. Джелали А. Секреты Наполеона: Память. Внимание. Скорочтение. –

Харьков, 1995 – 160 с.

 1. Джинчарадзе Н. Інформаційна культура. – К., 1999. – 136 с.

 2. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і

майбутнє /В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, О.М. Григор’єв, О.В. Фурашев; Акад. прав. наук України. Н.-д. центр прав. інф-ки. – К.: Інжиніринг,

2005. – 163 с.

 1. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи

входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка КТУУ, 2003. – 416 с.

 1. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 416 с.

 2. Іващенко В.П., Приходько В.В., Ясєв О.Г. Вступ до вищої освіти:

Навч. посібник. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2007. – 194 с.

 1. Ильганаева В.А. Гармонизация культурной среды в условиях

информатизации общества. – Харьков, 1999. – 34 с.

 1. Информационная культура /Л.С.Винарик, А.Н. Щедрин, А.С.

Гинкул и др.; НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 41 с.


 1. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація,

інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція /

М. Брижко та ін. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.

 1. Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – 290 с.

 2. Козловський О.В. Швидкочитання: 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу /І.Г. Данилюк (Пер. з рос.). – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 301 с.

 3. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія.Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 447 с.ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення ..………………………………………...

2. Робоча програма дисципліни “Вступ до фаху”.……………

3. Зміст дисципліни …………………………………………….

4. Методичні вказівки до проведення практичних занять .…..

4.1. Практичне заняття № 1. Раціональне планування робочого часу документознавця ……………………….

4.2. Практичне заняття № 2 Визначення власних недоліків у читанні та вироблення методів їх подолання ……

5. Тематика індивідуальних завдань …………………………..

6. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань

7. Питання до екзамену ………………………………………...

Рекомендована література …………………………………..

3

4

5

6


6


10

11

13

13

15

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи