Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 472.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/4
Дата26.06.2012
Розмір472.88 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки УкраїниХарківська державна академія міського господарства


Методичні вказівки до документації, звітів і рефератів.

Структура і правила оформлення


(для викладачів, аспірантів та студентів усіх спеціальностей)


Харків – 2002
Методичні вказівки до документації, звітів і рефератів. Структура і правила оформлення (для викладачів, аспірантів та студентів). Уклад. Клочко В.М.- Харків: ХДАМГ, 2002.- 48 с.


Укладач: канд. техн. наук, доц. Клочко В.М.


Рецензент: канд. наук з фізичної культури і спорту, доц. Шадріна В.В.,

(Харківський державний академія фізичної культури і спорту)


Рекомендовано кафедрою фізичного виховання та спорту,

протокол № 2 від 03.10.2001 р.


Подяки


Автор виражає глибоку вдячність Д’якову Є.Д. за оригінальну ідею, завдяки якій виник реальний проект цих методичних вказівок і Полуніній Н.В., яка забезпечила його виконання. Без них проект методичних вказівок міг би не відбутися.

Особлива вдячність автора Стаднику Григорію Васильовичу і Аляб’єву Миколі Захаровичу за безкорисну допомогу в усьому, що стосувалося організації випуску цих методичних вказівок.Зміст

С.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів ……..5

Передмова ...…………………………………………………………...…………6

Вступ …. ...……………………………………………………………………….8

 1. Загальні вимоги до порядку викладу матеріалів системи звіту.……….....9

 1. Структура системи звіту ...…..……………………………………………..9

  1. Вступна частина ...……………………………………………………..10

  2. Основна частина ...…………………………………………………......11

  3. Додатки ...…………………………………………………………....….11

2.4 Матеріали наприкінці системи звіту ...……………………………….11

 1. Вказівки до складання структурних елементів вступної частини звіту …12

  1. Титульний аркуш ...…………………………………………………….12

  2. Список авторів ...…………………………………………………….…17

  3. Реферат ...………………………………………………………………19

  4. Зміст ...…………………………………………………………....……..22

  5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень

і термінів ...………………………………………………………….......24

3.6 Передмова ...……………………………………………………….......25

 1. Вказівки до складання структурних елементів основної частини звіту ....27

  1. Вступ ……...……………………………………………………………27

  2. Суть звіту ...……………………………………………………………..27

  3. Висновки ...………………………………………………………....…..28

  4. Рекомендації ...………………………………………………………….28

  5. Перелік посилань ...…………………………………………………....29

 2. Вказівки до складання додатків системи звіту ….…………………….....30

  1. Призначення додатків ...………………………………………………..30

  2. Вказівки за типами додатків …...……………………………………....30

 3. Вказівки до складання матеріалу наприкінці звіту ...……………………31

 4. Вказівки до правил оформлення системи звіту …...……………………..31

  1. Загальні зауваження ..……………………......……………………………31

  2. Нумерація томів і частин звіту ...………………………………..………..34

  3. Нумерація сторінок звіту ...…………………………………………….....34

  4. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів ...…………....…...34

  5. Виконання ілюстрацій .....………………………......………………....….35

  6. Виконання таблиць .………......………......……………………………….36

  7. Виконання перерахунків ...………....…………......………………………37

  8. Виконання приміток ...…………………………………….………....……38

  9. Виконання виносок ...………………………………………..………...…...38

7.10 Виконання математичних формул і рівнянь ……....… ..…….…………..39

7.11 Виконання посилань ...………………..…………………………...……....40

  1. Виконання титульного аркуша .……………………………………….….41

  2. Виконання списку авторів та інших елементів вступної частини

звіту…………………………………………………………………………..45

Перелік посилань ………………………………………………………………......47


Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів


^

ВНЗ - вищий навчальний заклад


ДСТ - система державних стандартів

ДСТУ - система державних стандартів України

ЖЦ - життєвий цикл

ISO - система міжнародних стандартів
^

КФВтаС - кафедра фізичного виховання та спорту

МКІ - міжнародна класифікація винаходів


НДРС - навчально-дослідницька робота студента

НП - навчальний процес
^

РНП - робоча навчальна програма

СА - системний аналіз


СК - спортивний комплекс

СКА - спортивний комплекс Академії


СЕВ - система міжнародних стандартів країн Ради економічної

взаємодопомоги

УДК - універсальна десяткова класифікація


Передмова


Вища форма діяльності людини - інтелектуальна. Результатом інтелектуальної діяльності є будь-які зведення, первинним джерелом яких є досвід, спостереження. Відображення зведень про що-небудь, роз'яснення, виклад, повідомлення про стан справ – це інформація (лат. - informatio). Будь-яка документація, звіти про роботу, дослідження, розробки являють собою логічно завершені системи інформації на твердих носіях. Системам інформації, як частковим аспектам системного світу, властиві такі ґрунтовні властивості систем:

 • цілісність і членимість;

 • структурованість;

 • взаємозв'язок елементів і підсистем;

 • алгоритмичність функціювання, як визначена послідовність надання інформації;

 • емерджентність як одержання нової якості системи, якої не мають її елементи і підсистеми.

З метою реалізації методології системного підходу для побудови систем інформації в світовій інтелектуальній практиці розроблялися різні кодекси законів - стандарти ISO, ДСТ, PFB і ін. Основна мета стандартів – єдина форма надання системної інформації як заключного етапу інтелектуальної діяльності.

Заключним етапом будь-якого виду інтелектуальної діяльності фахівця є оформлення необхідної документації, звіту чи реферату. У міжнародній практиці цей етап здійснюється на базі міжнародного стандарту ISO 5966;1982 “Documentation – Presentation of scientific and technical reports”, а в практиці України - на базі ДСТУ 3008-95.

Ці методичні вказівки відповідають Державному стандартові України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» (надалі – стандарт). Стандарт затверджений наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. Стандарт гармонізований з Міжнародним стандартом ISO 5966;1982, є обов'язковим для виконання на всій території України і дозволяє виконувати формалізацію документів, звітів, рефератів та ін. відповідно до вимог інформаційних технологій. У ньому наведені вимоги до побудови, структури, взаємозв'язків структурних елементів системи звіту, визначення послідовності надання інформації, одержання (чи неодержання) нової якості – нових знань, нових технологій, нової інтелектуальної інформації.

На території України стандарт ДСТУ 3008-95 введений у дію з 01 січня 1996 р. Виконання його спрощує створення технічної документації, усуває різноманіття діючих в Україні форм документації, підвищує якість і інформативність звітів, рефератів, упорядковує їх формалізацію і передачу, що в підсумку підвищує ефективність інтелектуальної діяльності. Професійне володіння стандартом ДСТУ 3008-95 є однією з необхідних умов якісної підготовки фахівців в Академії.


^ Недотримання стандарту переслідується за Законом!


Вступ


Одним з напрямків підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі є удосконалення навчально-методичної літератури. Дія стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» поширюється на звіти про дослідження, розробки чи окремі етапи робіт, виконуваних у сфері науки й техніки. Стандарт встановлює загальні вимоги до побудови, викладу й оформлення звітів. Застосовується укладачами звітів будь-яких науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт.

Стандарт використовується також для таких документів, як дисертації, річні звіти, посібники, реферати, пояснювальні записки і т.п. ДСТУ 3008-95 повинен виконуватись при створенні усіх видів документації в ХДАМГ. Мета цих методичних вказівок – допомогти викладачам, аспірантам та студентам в організації навчально-методичного процесу складання усіх видів звітних документів згідно з діючим стандартом України.

У методичних вказівках викладені загальні вимоги до порядку подання матеріалів звітної документації, структурних елементів системи звітів, таких як вступ і основна частина, додатки і матеріали, представлені наприкінці звіту. Викладені загальні вимоги до правил оформлення звітних матеріалів, виконання нумерації елементів звіту (частин, розділів, ілюстрацій, таблиць, формул і т.п.). У методичних вказівках наведені приклади оформлення титульних аркушів, складання реферату на звіт, змісту та інших елементів структури системи звітів і рефератів.


^ 1 Загальні вимоги до порядку викладу матеріалів системи звіту


Текст матеріалів звіту може бути написаний від руки, надрукований на машинці або набраний на комп'ютері через 1,5 інтервали стандартного машинописного тексту до 40 рядків на одній сторінці стандартного аркуша формату А4 ( 297х210 мм ). Допускається виконувати матеріали звітів на аркушах формату А3 ( 297х420 мм ). При роздрукуванні тексту звітних матеріалів на принтері ЕОМ необхідно використовувати стандартний машинописний шрифт “Times New Roman”, висота букв – кегль 14. При оформленні таблиць, діаграм, рисунків і т.п. допускається застосовувати шрифти меншою висотою букв.

Розміри сторінки виконують в такій формі: поля ліворуч – 25 мм; поля праворуч – 15 мм; поля зверху і знизу – 20 мм. Обводити поля рамкою або роздруковувати на ЕОМ не дозволяється.

Написання текстової частини звіту виконують від першої особи («аналізую…»,«представляю…»,«припускаю..»), але можна використовувати і невизначену форму дієслова («аналізується…», «представляється…», «передбачається..»).


^ 2 Структура системи звіту


Систему звіту умовно розділяють на такі структурні підсистеми:

- вступна частина;

- основна частина;

- додатки;

- матеріали наприкінці звіту.

Структурна схема системи звіту і додатків подана на рисунку 2.1.


Обкладинка

Титульний аркуш

Список авторів

Вступна Реферат

частина Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Передмова

Вступ Розділ Підрозділ Пункт Підпункт

Основна Суть звіту 1. 1.1. 1.1.1.

частина Висновки 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.

Рекомендації Ілюстрації , таблиці 2.1.1.2.

Перелік посилань Рисунок 2.1.

Рисунок 2.2.

Рисунок 2.3.

Таблиця 2.1.

Таблиця 2.2.

Додатки

Матеріал в кінці звіту


Рисунок 2.1 - Структурна схема системи звіту


Аналогічно структурній схемі вступної та основної частин системи звіту виконують побудову підсистем додатків та матеріалів у кінці звіту.


^ 2.1 Вступна частина

Вступна частина системи звіту містить такі структурні елементи:

- обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

- титульний аркуш;

- список авторів;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

- передмову.

Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту наведені в розділі 3 “Вказівки до складання структурних елементів вступної частини звіту” цих методичних вказівок. Структурні елементи системи звіту "Титульний аркуш", "Реферат", "Зміст", виділені в п.2.1 жирним шрифтом, є обов'язковими до подання в системі звітної інформації при її виконанні.


^ 2.2 Основна частина

Основна частина системи звіту містить такі структурні .елементи:

- вступ;

- суть звіту;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.

Вимоги та вказівки до виконання структурних елементів основної частини системи звіту наведені в розділі 4 “Вказівки до складання структурних елементів основної частини звіту” цих методичних вказівок. Структурні елементи звіту "Вступ", "Суть звіту", "Висновки", виділені в п.2.2 жирним шрифтом, є обов'язковими для подання в системі звітної інформації.


2.3 Додатки

Додатки розміщують після основної частини системи звіту. Вимоги та вказівки до виконання додатків наведені в розділі 5 ”Вказівки до складання додатків системи звіту” цих методичних вказівок.


^ 2.4 Матеріали наприкінці системи звіту

Матеріали наприкінці системи звіту містять в собі структурні елементи "Обкладинка {сторінки 3 і 4 обкладинки)". Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) подані в розділі 6 “Вказівки до складання матеріалів наприкінці звіту” цих методичних вказівок. Структурні елементи "Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)", "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)" приводять у звіті на випадок друкарського видання. Оформляють обкладинки відповідно до стандарту з бібліотечної і видавничої справи «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи»[3].


^ 3 Вказівки до складання структурних елементів вступної частини

системи звіту


  1. Титульний аркуш


Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і служить основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки і пошуку документа. Він містить дані, які треба розміщувати у такій послідовності:

а) обмеження щодо поширення або гриф таємності, якщо це потрібно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ІSВN) чи міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) - приводять для звітів, які видаються;

г) дані про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) чи фізичну особу;

д) грифи про затвердження або узгодження (якщо це необхідно);

ж) повне найменування документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складання (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора (якщо це необхідно);

н) спеціальні дані (про зв'язок звіту з іншими роботами; про контакти, доповіді чи назва конференції, де була подана робота та ін., якщо це необхідно).


Приклади оформлення титульних аркушів звітів.

Приклад титульного аркуша першої частини звіту про НДР:

* * * * * *


УДК 927.7.065.45.22:567.29 : 001.333

^ КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0123456789

Інв.№

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

( ХДАМГ )

61002, м.Харків, вул. Революції, 12; тел.(0572) 431262;

факс (0572) 431263

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ХДАМГ з наукової

роботи, проф.

(підпис)______________(Семенов В.Т.)

2002.12.21


ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


Методи кібернетики у фізичному вихованні та спорті (ФВтаС)


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЦИКЛІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВИТРИВАЛОСТІ ЗА ТЕСТОВИМИ НОРМАТИВАМИ

(проміжний)

Частина 1


Декан факультету

канд. техн. наук, доцент (підпис, дата) Дробот І.О.


Керівник НДР

зав. кафедрою ФВтаС

канд. техн. наук, доцент (підпис, дата) Клочко В.М.


2002

Рукопис закінчено 25 листопада 2002 р.

* * * * * *

Приклад титульного аркуша другої частини звіту:

* * * * * *

УДК 927.7.065.45.22:567.29 : 001.333

^ КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0123456789

Інв.№

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

(ХДАМГ)

61002, м.Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел.(0572) 431262;

факс (0572) 431263


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ХДАМГ з наукової

роботи, проф.

(підпис) (розшифровка підпису) ______________(Семенов В.Т.)

2002.11.09


ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Методи кібернетики у фізичному вихованні та спорті (ФВтаС)


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЦИКЛІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВИТРИВАЛОСТІ ЗА ТЕСТОВИМИ НОРМАТИВАМИ

(проміжний)

Частина 2

Додаток А

^ МЕТОДИКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАРІЮВАННЯ СТРУКТУР ЦИКЛІЧНОЇ ЛИЖНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ

ОЦІНКИ ВИТРИВАЛОСТІ ЗА ТЕСТОВИМИ НОРМАТИВАМИ


канд. наук з ФВтаС,

доцент (підпис, дата) В.Гончаренко


2002

Рукопис закінчено 25 листопада 2002 р.

Цей звіт підготовлений як частина роботи, поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичної культури і спорту.

* * * * * *

Приклад титульного аркуша звіту про стажування викладача:

* * * * * *
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи