Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
Скачати 350.2 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата26.06.2012
Розмір350.2 Kb.
ТипДокументи


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор


________________ А.О. Єпіфанов


« » лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

Фахового ВИПРОБУВАНня

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності

8.03050901 – «Облік і аудит» (за спеціалізованими програмами)

та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліста» спеціальності

7.03050901 – «Облік і аудит»


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку і аудиту

(протокол № 5 від 27 грудня 2011 р.)


Зав. кафедри __________Ф.О. Журавка


Суми – 2012

ЗМІСТІ. Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступників

3

ІІ. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ…….…………………………..…………….…….……

4

2.1. Зміст дисципліни «Фінансовий облік» за темами

4

2.2. Зміст дисципліни «Аудит» за темами

6

2.3. Зміст дисципліни «Управлінський облік» за темами

8

2.4. Зміст дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» за темами

13

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ…................................

15

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………

16

4.1. Рекомендована література з дисципліни «Фінансовий облік»

16

4.2. Рекомендована література з дисципліни «Аудит»

19

4.3. Рекомендована література з дисципліни «Управлінський облік»

20

4.4. Рекомендована література з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»

21

І. Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступників


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра повинні мати поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Вони повинні вміти виконувати такі професійні завдання:

Облікові

 • застосування методик щодо визнання та оцінки активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат. Для цього необхідно досконало знати теорію бухгалтерського обліку і вміти застосовувати у господарській практиці всі методичні прийоми;

 • обґрунтування вибору способів і методів оцінки та відображення у поточному обліку об’єктів фінансового обліку;

 • складання і подання фінансової звітності. Для цього необхідно знати принципи та положення національних стандартів (ПСБО) й володіти основами організації облікового процесу;

 • відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій з обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, витрат і доходів;

 • здійснення обліку із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

Контрольні:

 • визначення і запровадження відповідних видів, форм, методів контролю;

 • визначення об'єктів, напрямів і виконання процедур державного фінансового контролю та аудиту;

 • практична реалізація організації і методики аудиту;

 • проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт;

 • виконання процедур організації і методики внутрішнього аудиту;

 • користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами при проведенні аудиторської перевірки;

 • складання загального плану й програми аудиту;

 • оцінювання аудиторського ризику;

 • розпізнавати помилки і шахрайство;

 • обґрунтовування та використання у своїй діяльності робочі документи аудитора;

 • удосконалення структури та функціонування системи внутрішнього контролю;

 • проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

 • здійснення контролю із застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

Аналітичні:

- застосування методики і техніки аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;

- використання аналітичних процедур в управлінському обліку;

- встановлення норм та управління за відхиленнями від них;

- складання операційних бюджетів;

- оцінювання роботи окремих підрозділів і підприємства в цілому;

- володіння сучасними підходами, способами і правилами аналізу інформації підприємства для прийняття управлінських рішень.

Організаційні:

- розробка робочих положень з обліку окремих об'єктів активів та зобов'язань;

- розробка облікової політики;

- організовувати обліковий процес на всіх стадіях;

- застосування положень нормативної бази з обліку та контролю:

- застосування нормативної бази з питань оподаткування;

- забезпечення керівництва суб'єкта господарювання необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;

- організація роботи виконавців облікових, аналітичних та контрольних процедур;

- організація аналітичних висновків та використання їх в процесі виробничої, комерційної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання для прийняття управлінських рішень


ІІ. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

2.1. Зміст дисципліни «Фінансовий облік» за темами
^

Тема 1. Основні побудови фінансового обліку


Правове регулювання фінансового обліку та фінансової звітності в Україні. Принципи ведення фінансового обліку і звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

^ Тема 2. Облік грошових коштів

Нормативне регулювання обліку грошових коштів. Облік коштів в національній валюті та валютних коштів. Особливості обліку операцій з придбання і продажу інвалюти. Поняття «валютний курс», «монетарні та немонетарні статті». Обпік курсової різниці. Порядок переоцінки монтарних і немонетарних статей.

^ Тема 3. Облік дебіторської заборгованості.

Загальне поняття про дебіторську заборгованість: її класифікація та первісна оцінка. Поняття та методи утворення резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів. Облік поточної дебіторської заборгованості.

^ Тема 4. Облік основних засобів

Визнання та оцінка основних засобів. Порядок визначення первісної вартості об’єктів основних засобів. Оцінка основних засобів на дату балансу. Методи та порядок розрахунку амортизації основних засобів. Облік витрат поліпшення та ремонту основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Оцінка і відображення у фінансовому обліку оренди у орендодавця. Облік інвестиційної нерухомості.

^ Тема 5. Облік нематеріальних активів

Визнання та первісна оцінка нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Методи та порядок розрахунку амортизації нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Визнання та оцінка зменшення корисності активу. Відновлення корисності активу.

^ Тема 6. Облік запасів

Визнання та первісна оцінка запасів, які надійшли на підприємство. Облік і розподіл транспортно-заготівельних витрат. Методи оцінки вибуття запасів. Оцінка запасів на дату балансу. Особливості обліку запасів.

^ Тема 7. Облік фінансових інвестицій

Класифікація фінансових активів. Порядок їх визнання і первинної оцінки. Припинення визнання фінансових активів. Визнання, класифікація, первісна оцінка фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу. Облік фінансових інвестицій. Особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства.

^ Тема 8. Облік виробничих витрат

Загальні підходи до формування та обліку виробничих витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва. Формування та облік собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг). Порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат.
^

Тема 9. Облік поточних зобов’язань


Визнання, оцінка, класифікація зобов’язань. Оцінка і склад поточних зобов’язань. Облік поточних зобов’язань. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування.

^ Тема 10. Облік довгострокових зобов’язань

Класифікація фінансових зобов’язань. Порядок їх визнання і первинної оцінки. Припинення визнання фінансових зобов’язань. Особливості оцінки та обліку довгострокових зобов’язань. Облік фінансової оренди у орендаря. Облік фінансових зобов’язань за випущеними облігаціями.

^ Тема 11. Облік виплат працівникам

Виплати працівникам. Загальні принципи організації оплати праці на підприємстві. Види та системи оплати праці. Склад ФОП. Порядок оплати праці за відпрацьований час. Відпустки: порядок їх нарахування і обліку. Облік допомоги з тимчасової непрацездатності. Оподаткування зарплати та інших доходів фізичних осіб. Первісний та аналітичний облік операцій нарахування і виплати заробітної плати. Утримання із заробітної плати та нарахування на ФОП. Утримання та нарахування на інші доходи фізичних осіб. Синтетичний облік виплат працівникам і розрахунків із страхування.

^ Тема 12. Облік розрахунків з бюджетом

Облік розрахунків з бюджетом. Визначення та зміст понять: відстрочений податковий актив, відстрочене податкове зобов'язання, податкова база активу і зобов'язання, витрати з податку на прибуток, поточний податок на прибуток. Порядок розрахунку і відображення у фінансовому обліку відстрочених податкових активів. Порядок визнання і відображення у фінансовому обліку відстрочених податкових зобов’язань.

^ Тема 13. Облік доходів і витрат

Визначення, визнання та види доходів. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг. Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів і витрат. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів.

Витрати діяльності. Визначення витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Класифікація витрат залежно від видів діяльності. Формування та облік собівартості реалізованої продукції. Облік фінансових доходів і витрат. Облік звичайних витрат та надзвичайних витрат.

Визнання та оцінка зменшення корисності активу. Відновлення корисності активу. Зменшення та відновлення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки.

^ Тема 14. Облік фінансових результатів

Фінансовий результат звітного періоду: порядок формування та облік. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

^ Тема 15. Облік власного капіталу

Характеристика статей власного капіталу. Особливості формування статутного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм. Внески до статутного капіталу: визнання та оцінка. Облік власного капіталу: статутного, додаткового, вилученого, неоплаченого. Облік операцій з виходу засновника зі складу власників госптовариств. Облік розрахунків з учасниками.


^ 2.2. Зміст дисципліни «Аудит» за темами


Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Історія виникнення та розвитку аудиту в світі та в Україні зокрема. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об’єкти аудиту. Види аудиту. Принципи аудиту.

^ Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Поняття аудиторської діяльності, основні нормативні документи, що визначають головні засади аудиторської діяльності. Органи управління аудиторською діяльністю та їх функції, порядок сертифікації аудиторів. Порядок реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, порядок унесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Понятійний інструмент аудиторської діяльності за Законом України «Про аудиторську діяльність». Структура САУ та АПУ, підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності.

^ Тема 3. Планування аудиту

Сутність планування, необхідність планування аудиторської діяльності. Переваги аудиторської діяльності при застосуванні планування; методологія, методика, технологія та види планування. Планування конкретної аудиторської перевірки.

^ Тема 4. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Аудиторські докази, їх сутність та класифікація. Значимість аудиторських доказів. Визначення помилок і шахрайства. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Робоча документація аудитора.

^ Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику. Істотність в аудиті. Характеристика аудиторського ризику. Методи визначення розміру аудиторського ризику. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти. Дослідження й оцінювання системи внутрішнього контролю.

^ Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

Поняття аудиторського висновку. Зміст і структура аудиторського висновку. Порядок складання аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Інша підсумкова документація, що передається замовнику.

^ Тема 7. Підсумковий контроль

Оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки. Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб’єкта за результатами проведення аудиту. Контроль якості роботи аудитора.

^ Тема 8. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти і суб’єкти

Поняття, мета, завдання та суб’єкти внутрішнього аудиту. Послідовність виконання функцій внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Етика працівників внутрішнього аудиту.

^ Тема 9. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Цілі внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту, призначені для досягнення поставлених цілей. Модель, етапи та звітні документи внутрішнього аудиту.

^ Тема 10. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Перелік документів, що передаються посадовій особі, яка призначила аудиторську перевірку. Вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитором недоліків і порушень. Відповідальність винних осіб, вилучення документів, відшкодування матеріальних збитків. Облік роботи внутрішнього аудитора.

^ Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

Поняття і види аудиторських послуг класифікація аудиторських послуг. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів) та процедури вибору клієнта та погодження. Договір на проведення аудиту.

^ Тема 12. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Аудит установчих документів і облікової політики підприємства. Аудит власного капіталу. Аудит необоротних активів. Аудит виробничих запасів. Аудит готівково-розрахункових операцій. Аудит безготівкових розрахунків. Аудит розрахунків з оплати праці. Аудит податків, зборів, обов’язкових платежів. Аудит витрат і собівартості продукції. Аудит доходів і фінансових результатів. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки. Оцінювання фінансової звітності підприємства.

^ Тема 13. Аудит фінансової звітності

Загальний огляд фінансової звітності. Порядок оцінювання фінансової звітності. Формальна і аналітична перевірка фінансової звітності. Методика аудиту показників фінансової звітності. Аудит фінансового стану підприємства.

^ Тема 14. Реалізація матеріалів аудиту

Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки. Моніторинг виконання клієнтом рекомендацій аудитора. Модифікація аудиторського висновку у випадку невиконання клієнтом рекомендацій аудитора.


^ 2.3. Зміст дисципліни «Управлінський облік» за темами

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку

Процес управління підприємством. Взаємозв’язок системи обліку і функцій управління. Процес управління підприємством – основа досягнення різної мети.

Поняття, сутність, функції управлінського обліку. Предмет, метод, завдання управлінського обліку. Інформація і управлінський облік. Система управлінського контролю. Проектування управлінського контролю.

Організація управлінського обліку в системі управління підприємством: загальна, інтегрована, переплетена система обліку. Міжнародні, національні професійні асоціації бухгалтерів та їх роль в організації управлінського обліку.

Роль бухгалтера – аналітика в управлінні підприємством. Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку.

Процес розподілу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський облік. Порівняння характеристик фінансового, виробничого та управлінського обліку: за змістом, метою, користувачами інформації та іншими ознаками.

Еволюційний процес в формуванні та розвитку управлінського обліку. Перспективи подальшого розвитку управлінського обліку. Розвиток управлінського обліку згідно з законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

^ Тема 2. Склад витрат виробництва

Законодавчі та нормативні акти, які визначають склад витрат виробництва (обігу): С(П) БО 16 «Витрати», методичні рекомендації з формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості та інших галузях. Поняття витрат та загальні принципи побудови обліку виробництва. Загальна схема обліку витрат діяльності. Групування витрат за елементами і статтями калькуляції. Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції. Комплексний підхід в групуванні витрат. Групування витрат за місцями їх виникнення, за видами продукції, за ступенем впливу обсягів виробництва, за календарними періодами. Витрати операційного періоду та їх склад. Схема витрат операційної діяльності. Витрати іншої діяльності.

^ Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

Законодавчо-нормативне регулювання класифікації витрат виробництва. Управління витратами підприємства. Класифікація витрат за різними ознаками Класифікація витрат на виробництво та її значення у визначенні доходів. Вичерпані та невичерпані витрати. Витрати на продукцію: прямі і непрямі виробничі витрати. Невиробничі накладні витрати: витрати періоду. Планування витрат - принциповий підхід в класифікації витрат для прийняття управлінських рішень: Релевантні і нерелевантні витрати. Маржинальні і середні витрати. Контроль за витратами та їх регулювання.

Поведінка витрат це залежність виробничих витрат від зміни обсягів виробництва. Діяльність яка впливає на витрати є фактором витрат. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Змінні витрати. Постійні витрати. Напівзмінні та напівпостійні витрати. Взаємозв’язок поведінки витрат зі споживанням ресурсів і випуском продукції, потужністю підприємства, науковими дослідженнями та розробками.

Кількісно - сумове вираження поведінки витрат (функція витрат). Поняття класифікаційної структури витрат. Різні методи визначення функції витрат: метод аналізу розрахунків, метод вищої – нижчої точки, регресійний аналіз та інші методи. Вибір застосування різних методів витрат для визначення функції витрат.


^ Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат

Калькуляційний облік та система калькулювання. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання. Специфічні прийоми калькуляційних розрахунків: метод прямих розрахунків, розподілу витрат, виключення витрат на побічну продукцію, підсумку витрат, нормативний та комбінований.

Види, системи, методи й варіанти обліку витрат виробництва. Системи виробничого обліку. Методи розподілу витрат обслуговуючих підрозділів: прямий, взаємних послуг, одночасного розподілу. Визначення загальної суми накладних витрат кожного виробничого підрозділу та розрахунок ставки розподілу витрат між виробами або замовленнями. Розподіл накладних витрат із застосуванням заздалегідь визначеної ставки.

Розподіл непрямих витрат на виробництво спільних продуктів. Вимірювання витрат на виробництво кожного спільного продукту після точки розподілу. Розподіл спільних витрат між спільними продуктами. Методи розподілу спільних витрат: метод натуральних одиниць, метод вартості продажу, метод чистої вартості реалізації, метод валового прибутку. Поняття та калькулювання побічних продуктів.

Відмінності у підходах до класифікації накладних витрат за умов калькулювання на основі діяльності. Розподіл накладних витрат на основі діяльності. Особливі характеристики механізму розподілу накладних виробничих та витрат допоміжних виробництв у вітчизняної та зарубіжної практиці

Характеристика і сфера застосування позамовного калькулювання одиниці продукції, партії виробів, контракту. Формування прямих витрат на замовлення та їх облік. Порядок визначення долі накладних витрат між замовленнями. Розрахунок фактичної собівартості замовлення. Документообіг за умов калькулювання за замовленнями.

Система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або стадій виробництва - калькулювання за процесами. Облік виробничих витрат та калькулювання собівартості однорідної продукції за простими процесами. Складні процеси, що можуть здійснюватися послідовно або паралельно. Особливості обліку напівфабрикатів. Оцінка витрат незавершеного виробництва окремих процесів. Поняття еквівалентної одиниці готової продукції та порядок її визначення. Стадії калькулювання за процесами. Калькулювання за процесами залежно від методу оцінки запасів. Калькулювання за процесами з використанням методів середньозваженої собівартості та ФІФО. Види браку, трат та особливості їх обліку при калькулюванні. Система операційного калькулювання.

Сучасні методи обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості виробленої продукції. Калькулювання повних і змінних витрат.

^ Тема 5. Система обліку і калькулювання за повними витратами

Облік витрат і калькулювання повної собівартості продукції (робіт, послуг). Методика повного калькулювання собівартості продукції за різних методів обліку витрат. Недоліки та переваги методу з повної оцінкою витрат. Управлінська оцінка обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції (робіт, послуг).

^ Тема 6. Облік калькулювання за змінними витратами.

Система калькулювання витрат. Маржинальний дохід як сегмент покриття постійних витрат та формування прибутку. Принципові відмінності системи калькулювання змінних витрат (директ-костингу) від системи калькулювання повних витрат (традиційної системи), порівняльний аналіз. Припущення які необхідно враховувати для використання змінних витрат. Сучасні проблеми управління калькулюванням змінних витрат та перспективи їх рішення.

^ Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

Сутність системи калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами. Визначення нормативних витрат. Типи норм та порядок визначення нормативного обліку витрат. Варіанти обліку витрат при нормативному методі.. Калькулювання собівартості за нормативними витратами. Облік зміни норм. Калькулювання за нормативними витратами з повним їх розподілом. Облік витрат та калькулювання за нормативним методом. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень і управління за ними. Стадії документообігу в умовах нормативного калькулювання. Стандарт–кост як зарубіжний аналог нормативного методу обліку витрат. Порівняльна характеристика методу стандарт–кост зі нормативним методом.

^ Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності прибутку

Необхідність вивчення динаміки витрат. Динаміка витрат та прийняття управлінських рішень. Види витрат, які змінюються з кількістю одиниць продукції. Використання системного методу дослідження витрат, обсягу діяльності та прибутку в практики підприємств.

Необхідність аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» та припущення покладені в його основу. Мета та методи аналізу взаємозв’язку “затрати-обсяг-прибуток”. Аналіз беззбитковості та визначення крапки беззбитковості за допомогою рівняння. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. Аналіз на базі прибутку після оподаткування. Графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

Аналіз чутливості прибутку до зміни затрат, ціни та обсягу реалізації. Варіанти збільшення прибутку. Операційний важіль та його призначення. Диференціальний аналіз.

Аналіз взаємозв’язку “затрати – обсяг-прибуток” в умовах виробництва декількох видів продукції. Комбінація продаж та аналіз беззбитковості в цих умовах. Визначення середньозваженого маржинального доходу.

^ Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних даних.

Релевантність облікової інформації та процес прийняття рішень. Вибір цілі. Визначення можливих варіантів дії. Аналіз варіантів альтернативних рішень. Рішення про спеціальні замовлення. Диференціальний аналіз варіантів альтернативних рішень. Розширення або скорочення сегменту. Виробляти чи купляти? Оптимальне використовування ресурсів при наявності обмеження.

Рішення стосовно запасів. Рішення стосовно ціноутворення. Рішення та ціноутворення. Модель ціноутворення. Обмеження економічної моделі ціноутворення. Ціноутворення на базі затрат. Цільове калькулювання. Модель прийняття рішення за умов невизначеності.

Сутність і стадії бюджетування капітальних інвестицій. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій. Раціонування капіталу та подальший аудит.

^ Тема 10. Бюджетне планування та контроль.

Суть бюджетування та його організація. Бюджет – це план майбутніх операцій, виражених у кількісних вимірниках. Мета бюджетування. Бюджетування виробничої діяльності та види бюджетів. Напрямки бюджетування. Зведений бюджет, функціональні та фінансові бюджети. Три основні підходи до організації процесу бюджетування. Роль бухгалтера – аналітика в процесі бюджетування. Узгодження бюджетів.

Складання та взаємоузгодження бюджетів. Прогноз продажу й цін. Бюджет продажу. Методі, які використовуються в бюджетуванні. Графік очікуваних грошових надходжень від реалізації продукції.

Бюджет виробництва. Вплив бюджету продаж та запасів готової продукції на розмір бюджетного виробництва. Методика визначення обсягів виробництва.

Бюджет використання матеріалів. Визначення вартості матеріалів, необхідних для виробництва продукції. Бюджет придбання матеріалів. Визначення обсягів закупівлі матеріалів. Графік очікуваних виплат за придбані матеріали.

Бюджет прямих витрат на оплату праці та порядок його складання. Розрахунки витрат на виплату зарплати, комунальних послуг.

Бюджет виробничих накладних витрат та особливості його складання. Бюджет собівартості виготовленої продукції. Бюджет адміністративних та витрат на збут.

Бюджетний звіт про прибуток, порядок його складання. Бюджет грошових коштів – це плановий документ, який відображає очікувані платежі та надходження коштів за певний період. Бюджетний баланс, який складається на підставі балансу на початок бюджетного року, бюджетів операційних витрат та бюджету грошових коштів. Нерозподілений прибуток у бюджетному балансі. Мета бюджетного балансу.

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Звіт про виконання бюджетів. Система бюджетного контролю. Гнучкий бюджет та відхилення від нього. Управлення відхиленнями.


^ Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності

Концепція центрів та обліку відповідальності. Децентралізація і централізація управління підприємством. Переваги та недолики децентралізації управління. Центр відповідальності. Система обліку, що забезпечує контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності. Загальна схема обліку відповідальності. Принципи ефективної системи обліку за центрами відповідальності. Типи центрів відповідальності.

Центр витрат. Окремі схеми центрів витрат: технологічних, дискреційних. Центр доходу та його завдання. Функціонування центру прибутку та відповідальність його керівника. Особливість створення центрів прибутку у банках, бюджетних установах та ін.

Оцінка діяльності центрів витрат. Облік відповідальності на базі стандартних затрат. Аналіз відхилень від встановлених стандартів. Особливості створення центру інвестицій. Оцінка діяльності центрів інвестицій. Трансфертне ціноутворення.

Організація обліку відповідальності за методом “тариф-година-машина”.

^ Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.

Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції. Залежність управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків. Організація різних систем управлінського обліку. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку. Процес розподілу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський облік. Порівняння характеристик фінансового, виробничого та управлінського обліку: за змістом, метою, користувачами інформації та іншими ознаками.


^ 2.4. Зміст дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» за темами

Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві

Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством. Поняття й загальні методологічні принципи організації економічного аналізу. Форми та методи організації аналітичної роботи. Етапи й послідовність проведення аналітичної роботи на підприємстві. Організація аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації. Методика організації комплексного економічного аналізу. Способи і прийоми економічного аналізу.

^ Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу

Поняття «інформація». Вимоги до інформації. Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Методи перевірки інформації. Організація інформаційної бази економічного аналізу на підприємстві.

^ Тема 3. Аналіз доходів і витрат підприємства

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу доходів і витрат на підприємстві. Аналіз формування доходів підприємства. Аналіз операційного прибутку. Аналіз використання чистого прибутку підприємства. Аналіз витрат на виробництво продукції. Аналіз собівартості продукції за узагальненими показниками. Аналіз прямих, непрямих витрат і відносного рівня витрат на виробництво продукції. Аналіз фонду оплати праці.

^ Тема 4. Аналіз рентабельності продукції

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу рентабельності продукції. Показники і фактори рентабельності продукції. Рентабельність окремих виробів. Рентабельність реалізованої продукції. Оцінка впливу факторів на рентабельність продукції.

^ Тема 5. Аналіз рентабельності підприємства

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу рентабельності підприємства. Визначення рентабельності підприємства. Оцінка впливу факторів на рентабельність підприємства.

^ Тема 6. Аналіз активів підприємства

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу активів підприємства. Економічна характеристика активів підприємства. Аналіз стану активів підприємства. Загальна оцінка структури майна підприємства. Аналіз ефективності використання майна. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості.

^ Тема 7. Аналіз власного капіталу

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу власного капіталу. Аналіз власного капіталу підприємства. Загальна оцінка структури власного капіталу підприємства. Аналіз ефективності використання власного капіталу. Аналіз кредиторської заборгованості.

^ Тема 8. Аналіз оборотності оборотних коштів

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів. Економічна сутність грошового потоку підприємства та класифікація його видів. Аналіз руху коштів на підприємстві. Розрахунок оборотності оборотних коштів. Аналіз грошових коштів від операційної діяльності. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності. Аналіз грошових коштів від фінансової діяльності. Модель та принципи організації аналізу грошових потоків.

^ Тема 9. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності

Зміст, завдання, інформаційне забезпечення організації економічного аналізу зовнішньоекономічною діяльністю. Форми організації зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційне забезпечення організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Організація аналізу виконання торгівельних зобов’язань. Аналіз структури та динаміки зовнішньоекономічних операцій та резервів їх зростання. Організація аналізу руху інвалютних грошових коштів.

^ Тема 10. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Зміст, завдання, інформаційне забезпечення організації аналізу інвестиційної діяльності. Поняття і форми інвестиційної діяльності підприємства. Види інвестиційних проектів. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів. Фактор часу в оцінці теперішньої і майбутньої вартості грошових потоків, цінних паперів в інвестиційній діяльності. Критерії прийняття інвестиційних рішень. Організація аналізу фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень.

^ Тема 11. Організація і методика аналізу фінансових результатів підприємства

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Організація аналізу фінансових результатів діяльності підприємства і його складових. Оцінка впливу факторів на фінансовий результат. Модель формування фінансових результатів діяльності підприємства.

^ Тема 12. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Організація економічного аналізу фінансового стану підприємства. Система показників фінансової стійкості. Організація аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності та ділової активності підприємства. Аналітична діагностика вірогідності банкрутства.

^ Тема 13. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності

Узагальнення, оцінка та письмове оформлення результатів аналізу. Безтекстове оформлення результатів аналізу. Формування пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх реалізацією.


ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ


Вступні випробування проводяться за екзаменаційними білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм відповідних дисциплін.

Екзаменаційний білет дисциплін, які виносяться на вступне випробування, містить 40 тестових завдань (по 10 з кожної дисципліни), що дають змогу перевірити теоретичні знання і практичні навички студентів.

1. Правильна відповідь на кожне питання оцінюється у 2,5 бали. Завдання оцінюється за визначеними критеріями за 100-бальною системою. Отримана кількість балів може бути переведена в національну шкалу чи шкалу ECTS відповідно до Положення про організацію навчального процесу в ДВНЗ «УАБС НБУ». Встановлені критерії, які виноситься на випробування, наведені в таблиці 1.


Таблиця 1 – Критерії оцінювання тестових завдань вступних випробувань

Оцінка за системою

ЄКТС

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Академії

Оцінка за національною шкалою

A

90 – 100

5 (відмінно)

B

80 – 89

4 (дуже добре)

C

70 – 79

4 (добре)

D

60 – 69

3 (задовільно)

E

50 – 59

3 (достатньо)

FX

25 – 49

2 (незадовільно)

F

0 – 24

2 (неприйнятно)


2. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 2,5 бали, неправильна відповідь – 0 балів.

3. Сумарна оцінка за екзаменаційну роботу становить добуток кількості правильних відповідей на 2,5 з подальшим округленням балів до цілих одиниць за правилами математики (за потреби).

4. Зважаючи на те, що тести побудовані за принципом обрання однієї найточнішої відповіді, кожне тестове завдання оцінюється безальтернативно – у 2,5 чи 0 балів. Тести з двома і більше відповідями, навіть за наявності серед них правильного результату, отримують оцінку 0.

5. Нумерація тестів здійснюється в порядку від 1 до 40, а правильні відповіді подаються у вигляді чітко виписаних літер. За наявності нечітких цифрових та літерних позначень відповідь на тест оцінюється у 0 балів.

6. Апеляція вступників щодо об’єктивності результатів оцінювання екзаменаційних робіт здійснюється в порядку, передбаченому правилами вступу до ВНЗ.


^ IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


4.1. Рекомендована література з дисципліни «Фінансовий облік»


 1. Цивільний кодекс України : станом на 15.01.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www.rada.gov.ua.

 2. Господарський кодекс України : станом на 18.12.2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www.rada.gov.ua.

 3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : [закон України: офіц. текст : станом на 14.01.2012 р.] [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 4. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації, розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних [закон України : офіц. текст : станом на 06.08.1999 р.] [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 5. Про фінансовий лізинг [закон України: офіц. текст: станом на 16.01.2004 р.] [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 6. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 : у 2 т. / ред. С.Ф. Голова – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1232 с.

 7. Загальні вимоги до фінансової звітності : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 8. Баланс : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 9. Основні засоби : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 10. Нематеріальні активи : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 11. Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 12. Дебіторська заборгованість : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 13. Фінансові інвестиції : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. №91 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 14. Фінансові інструменти : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. №559 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 15. Оренда : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 16. Доход : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 17. Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 18. Податок на прибуток : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 19. Вплив змін валютних курсів : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 Міністерства фінансів України від 10.08.200 № 193 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 20. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 21. Зменшення корисності активів : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. №817 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 22. Фінансові витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 23. Інвестиційна нерухомість : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 24. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій : Інструкція Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 25. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : Інструкція Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 26. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 27. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності : Листі МФУ від 29.07.03 р. № 04230-04108 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

 28. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів : наказ МФУ від 30.09.2003р. № 561 [Електронний ресурс] – Режим доступу : htth / / www. rada. gov. ua.

Додаткова література

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний посібник / [Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М., Кірейцев Г. Г. та інш.]; під ред. Ф. Ф. Бутинеця – [2-е вид.]. – Житомир : Рута, 2000. – 723, [12] с.

 2. Лишиленко, О. В. Бухгалтерський фінансовий облік : навч. посіб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2003 р. – 523 с.

 3. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посіб. / Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 436 [1] с.^ 4.2. Рекомендована література з дисципліни «Аудит»


 1. Аудит в Україні: Збірник нормативних документів [Текст] // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2006. - N 4

 2. Аудит. Методика документування [Текст] : навчальний посібник / Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України ; ред. І. І. Пилипенко. - К. : Держкомстат України, 2003. - 457 с. - ISBN 966-7773-51-5.

 3. Аудит [Текст] : учебник / ред. В. И. Подольский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с. - ISBN 5-238-00150-9.

 4. Аудит [Текст] : учебник для вузов / ред. В. И. Подольский. - 2-е изд.,пераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 655 с. - ISBN 5-238-00150-9.

 5. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій [Текст] : навчальний посібник / ред. Г. М. Давидов. - 2-ге видю, перероб і доп. - К. : Знання, 2001. - 170 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-620-055-4.

 6. Аудиторский словарь [Текст] / ред. В. Я. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 192 с. - ISBN 5-279-02508-9.

 7. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст] : практикум / І. Д. Ватуля, Н. А. Канцедал, О. Г. Пономаренко ; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : ЦУЛ, 2007. - 304 с. - ISBN 966-364-411-7.

 8. Гончарук, Я. А. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. - 3-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 443 с. - ISBN 966-346-207-8.

 9. Давидов, Г. М. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Давидов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2001. - 363 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-620-054-6.

 10. Давидов, Г.М.. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Давидов. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання : КОО, 2002. - 363 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-620-118-6.

 11. Давидов, Г. М. Аудит [Текст] : підручник / Г. М. Давидов. - К. : Знання, 2004. - 511 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-8148-15-0.

 12. Дорош, Н. І. Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н. І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 402 с. - ISBN 966-620-082-1.

 13. Дорош, Н. І. Аудит: теорія і практика [Текст] : навчальний посібник / Н. І. Дорош. - К. : Знання, 2006. - 495 с. - ISBN 966-346-192-6.

 14. Петрик, О. А. Аудит у зарубіжних країнах [Текст] : навчально-методичний посібник / О. А. Петрик, М. Т. Фенченко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2005. - 168 с. - ISBN 966-574-370-8.

 15. Петрик, О. А. Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / О. А. Петрик ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 260 с. - ISBN 966-574-455-0.

 16. Про аудиторську діяльність : закон України від 22 квітня 1993 р. № 3126-ХІІ [Електронний ресурс] / сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

 17. Пшенична, А. Ж. Аудит [Текст] : навчальний посібник / А. Ж. Пшенична ; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : ЦУЛ, 2008. - 320 с. - ISBN 978-966-364-643-5.

 18. Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Савченко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2002. - 322 с. - ISBN 966-574-423-2.

 19. Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Савченко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2005. - 322 с. - ISBN 966-574-423-2.

 20. Стандарти аудиту та етики. 2001 МФБ [Текст] : пер. с англ / Аудиторська палата України. - К. : Парітет-інформ, 2003. - 712 с. - ISBN 966-96293-0-6.


^ 4.3. Рекомендована література з дисципліни «Управлінський облік»


 1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : рекомендації щодо застосування. Доходи і витрати за П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік. - 2000. – Спецвипуск, №4. - С.1-48.

 2. Бутинець Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. // Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 480 с.

 3. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік : курс лекцій // Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир : Рута, 2000 – 442 с.

 4. Голов С.Ф.Управлінський облік : підручник // С.Ф. Голов – К. : Лібра, 2003. –702 с.

 5. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учт // С.Ф. Голов - К. : СКАРБИ, 1998. - 366 с.

 6. Друри К. Введение в управаленческий и производственный учт // К. Друри. - М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. - Гл. 1-2.

 7. Друри К. Учет затрат методом «Стандарт -кост» // К. Друри, пер с англ. – М. : Аудит. ЮНИТИ, 1998. - 224 с.

 8. Карпова Т.Г. Управленческий учт : ученик // Т.Г. Карпова – М. : ЮНИТИ, 2000. – 330 с.

 9. Малюга Н.М. Бухгалтерський управлінський облік : збірник задач і вправ // Н.М. Малюга, І.А. Білоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк. – Житомир : Рута, 2001. – 250 с.

 10. Пушкар М.С. Управлінський облік : підручник / М.С. Пушкар - Тернопіль. - 1995. - 153 с.

 11. Управленческий учет. Калькуляция себестоимости по нормативным затратам и анализ отклонений : учебное пособие. – Сумы : УАБД, 2003 – 70 с.


^ 4.4. Рекомендована література з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»


 1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз [Текст] : навчально-методичний посібн. / Г. І. Андрєєва. - К. : Знання, 2008. - 263 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-365-0.

 2. Андрєєва Г. І., Андрєєва В.А.:Організація і методика економічного аналізу [Текст]: навч. посібн. / Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010.– 294 с.

 3. Баканов, М. И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. - 4 изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 416 с. - ISBN 5-279-02042-7

 4. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко. - Житомир: Рута, 2001.-544 с.– ISBN 966-7570-77-0.

 5. Економічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. М. Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с. - ISBN 966-574-416-Х.

 6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу [Текст] : навчально-методичний посібник / В.М. Івахненко. – К. : КНЕУ, 2006.- 301 c.– ISBN 966-574-698-7.

 7. Мних Є.В. Економічний аналіз [Текст] / Є.В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с.–ISBN966-364-102-9.

 8. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст] / П.Я.Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. -2=416 с. – ISBN 966-654-132-7

 9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] / Г.В. Савицька. - К. : Знання, 2007. – 668 с. – ISBN 966-346-291-4.

 10. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу [Текст] : підручник / В. В. Сопко, В. П. Завгородний ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2004. - 412 с. - ISBN 966-574-730-4.

 11. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства [Текст] / Н.В. Тарасенко. – Львів : ЛБІ НБУ, 2000. – 485с.–ISBN966-7827-31-3.

 12. Фінансово-економічний аналіз [Текст] / П.Ю.Буряк, М.В.Римар, М.Т.Бець та ін. - К. : ВД «Професіонал»,2004. – 528 с. – ISBN 966-8556-57-7.

 13. Фінансовий менеджмент [Текст] / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька, Я.І. Невмержитський та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с. – ISBN 966-574-671-5.Голова атестаційної комісії

за напрямом «Облік і аудит» І.М. Бурденко


Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи