Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Скачати 215.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Дата26.06.2012
Розмір215.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


харківська національна академія міського господарства


До друку затверджую Декан ФЕіП

Проректор з інформаційних та

інноваційних технологій __________ Соловйов О.В.

____________ Пан М.В.


Є.Ю. Гайко, І.Л. Железнякова


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки

1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування»)


^ ХАРКІВ – ХНАМГ – 2011

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування») / Укл.: Гайко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2011. - 17 с.


Укладачі: Є.Ю. Гайко, І.Л. Железнякова


Рецензент: проф., д.т.н. Торкатюк В.І.


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва: протокол 8 від 04.03.2011 р.


ЗМІСТ


ВСТУП 5

^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 6

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 7

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 8

1.4. Рекомендована основна навчальна література 8

1.5 Анотація програми навчальної дисципліни 9

^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 11

за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 11

2.2. Зміст дисципліни 11

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 12

та форми навчальної роботи студента 12

2.2.2. Лекційний курс 13

2.2.3. Практичні заняття 13

2.2.4. Індивідуальні завдання 14

2.2.5. Самостійна робота студента 15

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 16

2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 16ВСТУПВ курсі «Оцінка міських територій» викладається сутність якісних та вартісних показників, які розкривають потенціал і можливості розвитку міст. Об’єктивна всебічна та комплексна оцінка територій є необхідною складовою сталого розвитку міста як самостійної адміністративно-територіальної одиниці. Коректна оцінка містобудівної цінності території та вартості міських земель – важливий інструмент ефективного муніципального управління функціонуванням та розвитком міст, розвитку приватного бізнесу, інвестиційних процесів та ринку землі. Від правильної оцінки міських територій та від прийняття обґрунтованих рішень з функціонального зонування та розробки генерального плану залежать всі функціональні міські процеси, якість життя населення та економічний розвиток міста.

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями й набуття практичних навичок кількісної і якісної оцінки міських територій та вміння їх застосовувати для підвищення результативності оцінки та розвитку міських територій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: сутність, функції, складові міських територій та їх оцінки, категорії та форми інституту оцінки міських територій; вміти аналізувати економічний, соціальний, інженерно-технічний стан міських територій, планувати, організовувати та контролювати виконання оцінки міських територій, оцінювати фактори впливу на формування і розвиток міських територій.

Дисципліна «Законодавство та архітектурно-проектна справа» є обов’язковою (нормативною) дисципліною для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.120102 / 8.120102 «Містобудування».

Програма навчальної дисципліни побудована на основі:

  • ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста» напряму підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 –«Містобудування», 2007 р.;

  • ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» напряму підготовки 1201 – «Архітектура» спеціальності 7.120102 – «Містобудування», 2007 р.

  • ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра» напряму підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 8.120102 – «Містобудування», 2007 р.;

  • ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма підготовки магістра» напряму підготовки 1201 – «Архітектура» спеціальності 8.120102 –«Містобудування», 2007 р.

Програма ухвалена кафедрою економіки будівництва (протокол 8 від 04.03.2011 р.).


^

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни.

Мета сформувати у студентів теоретичні та прикладні знання щодо архітектурного законодавства, форм та методів проектної справи, забезпечити знаннями, необхідними для правильного застосування стандартів та норм у проектуванні.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є:

– засвоєння студентами теоретичних засад створення проектних організації, їх завдань та цілей, організаційної структури та принципових організаційних процесів;

– оволодіння сучасними формами та методами організації проектної справи;

– ознайомлення з основними законодавчими актами щодо архітектурно-проектної діяльності;

– вміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності та користуватися стандартами та нормативами в проектуванні.

1.1.2. Предмет вивчення дисципліни: законодавчі, нормативно-правові акти, стандарти та нормативи в проектуванні, проектна організація.


1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які

безпосередньо спирається

вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких

безпосередньо спирається

на дану дисципліну

Правознавство

Основи менеджменту

Архітектурне проектування

Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування

Основи економіки будівництва

Містобудування

Нормативно-правове супроводження проектної діяльності

Архітектурне та містобудівне проектування^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль. Законодавство та архітектурно-проектна справа (2,0 / 72)


Змістовий модуль 1. Організаційно-технологічний процес проектування.

  1. Зміст та завдання архітектурно-проектної діяльності.

  2. Інформаційне забезпечення процессу проектування.

  3. Технологічне забезпечення процесу проектування.

  4. Основи методології проектування.

Змістовий модуль 2. Сутність та ефективність організацій

1. Сутність організації. Проектування організаційної структури

2. Організаційні процеси в проектній діяльності.

3. Методи прийняття проектних рішень

4. Організаційний розвиток


1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння

(за рівнями сформованості)

та знання

Сфери діяльності

(виробнича,

соціально-виробнича,

соціально-побутова)

Функції діяльності

у виробничій сфері

1

2

3

Студенти повинні оволодіти знаннями щодо:

Соціально-виробнича

Виконавча

Продовження табл.

- системного уявлення про діяльність з управління та оцінки міськими територіями;

- законодавчого та методичного забезпечення діяльності в сфері оцінки міських територій;

- сучасних методів оцінки міських територій та земельних ділянокВміти реалізовувати навички з практичних рішень за наступними напрямками:

- визначати містобудівну цінність міських територій;

- аналізувати архітектурно-містобудівні критерії оцінки міської території та її потенціалу;

- розраховувати вартість міських земельних ділянок за нормативною оцінкою.

Виробнича

Організаційна

Керуючись відповідними правилами, на основі нормативних документів вміти:

- користуватися інформацією з містобудівного та земельного кадастру;

- розробляти комплексну оцінку міської території або земельної ділянки.

Соціально-виробнича

Координаційна^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


1. Губіна М.В. Проектування і проектна справа: навчально-методичний посібник. — Х.: ХНАМГ , 2005. — 102 с.

2. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства. – Минск: Высш. шк., 2009. – 371 с.

3. Синянский И.А. Проектно-сметное дело. Ученик для вузов / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. – М.: Академия, 2005. – 488 с.

4. Основы архитектуной композиции и проектирования. – К.: Вища школа, 1976. – 256 с.

5. Державні будівельні норми України. ДБН 360-92. Містобуду-вання. Планування і забудова міських і сільських поселень. — К.: Держкомбудівництва, архітектури та житлової політики України, 2002.

6. Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. – К.: Держбуд України, 2004.


1.5 Анотація програми навчальної дисципліни


^ ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА


Мета: сформувати у студентів теоретичні та прикладні знання щодо архітектурного законодавства, форм та методів проектної справи, забезпечити знаннями, необхідними для правильного застосування стандартів та норм у проектуванні.

Завдання: засвоїти теоретичні засади створення проектних організації, їх завдання і цілі, та основні законодавчі акти і нормативи щодо архітектурно-проектної діяльності.

Предмет: законодавчі, нормативно-правові акти, стандарти та нормативи в проектуванні, проектна організація.

Змістові модулі:

Організаційно-технологічний процес проектування

Сутність та ефективність організацій


Аннотация программы учебной дисциплины


^ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ ДЕЛО


Цель: сформировать у студентов теоретические и прикладные знания по архитектурному законодательству, формам и методам проектного дела, обеспечить знаниями, необходимыми для правильного применения стандартов и норм в проектировании.

Задание: усвоить теоретические основы создания проектных организаций, их задачи и цели, а также основные законодательные акты и нормативы в архитектурно-проектной деятельности.

Предмет: законодательные, нормативно-правовые акты, стандарты и нормативы в проектировании, проектная организация.

Содержательные модули:

Организационно-технологический процесс проектирования

Сущность и эффективность организаций


Annotation of the program of educational discipline


^ LEGISLATION AND ARCHITECTURAL-PROJECT BUSINESS


Objective is to form theoretical and practical knowledge on the architectural legislation, forms and methods of project business, to provide an education need for correct application of standards and norms in planning projects.

Task is to learning of theoretical bases of project organizations creation, their tasks and purposes, and also basic legislative acts and norms in architectural-project activity.

Subject: legislative, normative-legal acts, standards and norms in planning, project organization.

Substantial modules:

Organizing and technological process of planning

Essence and efficiency of organizations

^

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента

за напрямами підготовки та видами навчальної роботи

Спеціальність

спеціалізація

(шифр,

абревіатура)

Всього,

кредит/

/годин

Семестр (и)

Години

Іспит (семестр)

Залік (семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна робота

у тому числі

Лекції

Практичні, семінари

Лабораторні

Контр. роб.

КР

РГЗ

Денна форма навчання напряму підготовки – 1201- «Архітектура»,спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування»

2,0/72

10

32

16

16

-

4010

10

^ 2.2. Зміст дисципліни

Модуль. Законодавство і архітектурно-проектна справа (2,0 / 72)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Організаційно-технологічний процес проектування. 1,0/36

1. Зміст та завдання архітектурно-проектної діяльності (АПД). Об’єкти та суб’єкти, цілі і завдання АПД. Учасники АПД. Організаційно-правові форми проектних організацій.

2. Інформаційне забезпечення процесу проектування. Система нормативної документації в Україні. Нормативно-правові акти та регулюючі документи в сфері АПД. Місцеві та регіональні правила забудови. Комплекс вихідної інформації для проектування. Завдання на проектування.

3. Технологічне забезпечення процесу проектування. Підготовка до проектування. Договір на проектні роботи. Якість проектування. Вартість проектно-вишукувальних робіт. Стадії проектування. Узгодження, експертиза та затвердження проектної документації.

4. Основи методології проектування. Процес проектування та процес конструювання. Логічні та творчі процеси проектування. Форми інтелектуальної дії. Дослідження творчого процесу проектування. Методи проектування.

ЗМ 2. Сутність та ефективність організацій 1,0/36

1. Сутність організації. Проектування організаційної структури. Сутність організації та її основні ознаки. Поняття організаційної структури та її види. Вертикальний та горизонтальний розподіл праці. Структура та елементи управління. Ієрархічні рівні організації. Централізація та децентралізація.

2. Організаційні процеси в проектній діяльності. Поняття та види організаційних процесів. Комунікаційні процеси та їх елементи. Формальні та неформальні групи. Види комунікацій. Процес прийняття рішень, рівні та технологія прийняття управлінських рішень. Управління конфліктами в організації. Види та рівні конфліктів.

3. Методи прийняття проектних рішень. Критерії, що впливають на процес прийняття рішень. Групове та індивідуальне прийняття рішень. Етапи прийняття рішень. Стратегія проектних рішень. Три стадії прийняття проектних рішень: дивергенція, трансформація, конвергенція.

4. Організаційний розвиток. Життєвий цикл організації. Організаційний розвиток як процес підвищення продуктивності. Оорганізаційна структура та чисельність. Функції (бізнес-процеси) в організації. Організаційна (корпоративна) культура. Організаційна ефективність та шляхи її підвищення. Критерії ефективності системи управління.


2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями

та форми навчальної роботи студента

Модулі

та змістові модулі

Всього,

кредит/годин

Форми навчальної роботи

Лекц.

Сем., Пр.

Лаб.

СРС

Модуль. Законодавство та архітектурно-проектна справа

2,0/72

16

16
40

ЗМ 1. Організаційно-технологічний процес проектування

1,0/36

8

8
20

ЗМ 2. Сутність та ефективність організацій

1,0/36

8

8
202.2.2. Лекційний курс

Зміст

Кількість годин

7.120102 / 8.120102

ЗМ 1. Організаційно-технологічний процес проектування

8

Тема 1. Зміст та завдання архітектурно-проектної діяльності

2

Тема 2. Інформаційне забезпечення процесу проектування

2

Тема 3. Технологічне забезпечення процесу проектування

2

Тема 4. Основи методології проектування

2

ЗМ 2. Сутність та ефективність організацій

8

Тема 5. Сутність організації. Проектування організаційної структури

2

Тема 6. Організаційні процеси в проектній діяльності

2

Тема 7. Методи прийняття проектних рішень

2

Тема 8. Організаційний розвиток

2

Разом

162.2.3. Практичні заняття


Зміст

Кількість годин

7.120102 / 8.120102

ЗМ 1. Організаційно-технологічний процес проектування

8

Заняття 1.

Створення проектної організації

2

Заняття 2.

Виявлення та обґрунтування цілей проектної організації

2

Заняття 3.

Формування проектних груп

2

Заняття 4.

Розробка та погодження завдання на проектування


2

ЗМ 2. Сутність та ефективність організацій

8

Заняття 5.

Формування процесу прийняття проектних рішень

2

Заняття 6.

Розробка проектної пропозиції та узгодження з замовником

2

Заняття 7.

Експертиза проекту

2

Заняття 8.

Тема 7. Оцінка ефективності роботи проектної організації

2

Разом

16


2.2.4. Індивідуальні завдання

З курсу «Законодавство і архітектурно-проектна справа» студентами денної форми навчання передбачено виконання розрахунково-графічна робота (РГР), що передбачено навчальним планом дисципліни. Розрахункова робота складається з теоретичної та практичної частин відповідно до ролі у діловій грі «Створення проектної організації».

Теоретична частина передбачає пошук студентом у додатковій літературі та самостійний розгляд питання з однієї теми курсу. Студент обирає тему теоретичного питання самостійно за власним бажанням із запропонованого переліку. Виконання практичної частини потребує аналітичної роботи щодо самостійного проведення нормативної грошової оцінки ділянки міської території. Для розв’язання практичної частини необхідно виконати наступні завдання: надати короткий опис земельної ділянки та району її розташування в місті; навести картографічний матеріал із зазначенням розташування ділянки; визначити номер економіко-планувальної зони та коефіцієнт місцерозташування, визначити локальні фактори місцерозташування та відповідні їм коефіцієнти; навести існуюче функціональне використання земельної ділянки та відповідний коефіцієнт. На основі вихідних та самостійно визначених даних визначити нормативну вартість одного квадратного метру території.

Плановий обсяг годин на виконання роботи – 10 годин.


2.2.5. Самостійна робота студента

Самостійна робота студента, поруч з аудиторними заняттями, є одним з основних засобів оволодіння матеріалом дисципліни та полягає у набутті необхідних умінь і навичок роботи з додатковою навчальною та спеціальною літературою, нормативно-правовими актами. Формами самостійної роботи виступають: вивчення основної та додаткової літератури, підготовка до практичних занять, самостійне розв’язання задач на прикладне застосування методів оцінки територій, виконання індивідуального завдання у вигляді розрахунково-графічної роботи.

Розподіл часу самостійної роботи

Змістовий модуль, тема

Кількість годин

Форма роботи

ЗМ 1. Організаційно-технологічний процес проектування

16
Тема 1. Зміст та завдання архітектурно-проектної діяльності

2

Вивчення літературних джерел та складання стислого конспекту

Тема 2. Інформаційне забезпечення процесу проектування

6

Вивчення додаткових літературних джерел та законодавчо-нормативної бази

Тема 3. Технологічне забезпечення процесу проектування

4

Вивчення додаткових літературних джерел та складання стислого конспекту

Тема 4. Основи методології проектування

4

Вивчення додаткових літературних джерел та складання стислого конспекту

ЗМ 2. Сутність та ефективність організацій

14
Тема 5. Сутність організації. Проектування організаційної структури

4

Вивчення додаткових літературних джерел та складання стислого конспекту. Натурні обстеження

Тема 6. Організаційні процеси в проектній діяльності

4

Вивчення додаткових літературних джерел та складання стислого конспекту.

Тема 7. Методи прийняття проектних рішень

3

Вивчення додаткових літературних джерел та складання стислого конспекту.

Тема 8. Організаційний розвиток

3

Вивчення додаткових літературних джерел та складання стислого конспекту.

Разом

30


^ 2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту

Система оцінювання знань, вмінь навичок студентів передбачає оцінювання всіх форм вивчення дисципліни.

^ Види та засоби контролю

Розподіл балів, %

Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1. Письмова контрольна робота

Робота на практичних заняттях

Доповідь перед аудиторією

10

10

10

ЗМ 2. Захист розрахунково-графічного завдання та усне опитування

30

^ Підсумковий контроль з МОДУЛЮ

Письмовий екзамен

40

Всього за модулем

100


^ Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю


Кількість балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

більше 90-100 включно

Відмінно

A

більше 80- 90 включно

Добре

B

більше 70-80 включно

C

більше 60-70 включно

Задовільно

D

більше 50-60 включно

E

більше 25-50 включно

Незадовільно з можливістю повторного складання

FX

від 0 до 25 включно

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F^ 2.4 Інформаційно-методичне забезпечення


Бібліографічні описи, інтернет-адреси

ЗМ, де застосовується

1. Основна навчальна література

1. Державні будівельні норми України. ДБН 360-92. Містобуду-вання. Планування і забудова міських і сільських поселень. — К.: Держкомбудівництва, архітектури та житлової політики України, 2002.

1.2

2. Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. – К.: Держбуд України, 2004.

1.1

3. Губіна М.В. Проектування і проектна справа: навчально-методичний посібник. — Х.: ХНАМГ , 2005. — 102 с.

1.1, 1.2

4. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства. – Минск: Высш. шк., 2009. – 371 с.

1.1, 1.2

5. Синянский И.А. Проектно-сметное дело. Ученик для вузов / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. – М.: Академия, 2005. – 488 с.

1.1

6. Основы архитектуной композиции и проектирования. – К.: Вища школа, 1976. – 256 с.

1.1

2. Додаткові джерела

1. Акин О. Психология архитектурного проектирования. – М.: Стройиздат, 1996. – 208 с.

1.1, 1.2

2. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 1997. – 704 с.

1.2

3. Менеджмент /Виханский О.С., Наумов А.И. – [4-е изд. перераб. и доп.]. – М.: Экономистъ, 2006. – 670 с.

1.2

4. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів № 18/15/21/11 від 27.01.2006 р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

1.2

5. Управління міським землекористуванням: Навчальний посібник / Є.Є.Клюшниченко. – К.:КНУБА, 2003.—130с.

1.1

6. Білоконь Ю.М. Управління розвитком територій (Планувальні аспекти) / за ред. І.О.Фоміна. — К.: Укрархінформ, 2002. — 148с.

1.1, 1.2


может найдешь еще несколько полезных книг по теме, тогда вставишь сюда)

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування») / Укл.: Гайко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2011. - 17 с.


Укладачі: Євгенія Юріївна Гайко, Ірина Леонідівна Железнякова


План 2011, поз.

Підп. до друку Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умов. - друк. арк. 0,9 Тираж __ прим.

Замовлення № Обл.-вид.арк. 1,2

______________________________________________________________________________________________________

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

СЕКТОР ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ ІОЦ ЦНІТ

61002, Харків, вул. Революції, 12.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи