Семенов Анатолій Григорович icon

Семенов Анатолій Григорович
Скачати 83.66 Kb.
НазваСеменов Анатолій Григорович
Дата26.06.2012
Розмір83.66 Kb.
ТипДокументи
Семенов Анатолій Григорович

29.04.1938 р.

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Науково-педагогічний стаж 40 років.

За високу педагогічну майстерність отримав почесне звання «Відмінник освіти України» та нагороджений знаком «За наукові заслуги».

Є керівником докторантури та аспірантури. Під його керівництвом було захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Політична економія, Світове господарство, Міжнародні валютні відносини, Транснаціональні корпорації.

Тел. 311-42-54


Чаусовський Олександр Михайлович

Дата народження 6.01.1954

Професор, доктор економічних наук

У 1981 р. закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю „Політична економія” та отримав кваліфікацію „Економіст та викладач політичної економії”.

Науково-педагогічний стаж роботи 29 років.

У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему: „Економічні інститути: зміст, реформування у транзитивній економіці”. На посаді професора кафедри працює з 2005 року.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій. Виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованих вчених радах вищих навчальних закладів України.

Під керівництвом підготовлено й захищено 4 кандидатських дисертацій.

Є автором (і співавтором) майже 85 наукових та науково-методичних праць, в тому числі монографія „Формальне та неформальне у економіці”, а також навчальний посібник „Економічна політика” з грифом Міністерства освіти та науки України.

^ Актуальні учбово-методичні та наукові публікації

1. Учебно-методическое пособие по курсу «Основы экономической теории» в рамках кредитно-модульной системы для студентов специальности «Правоведение» // А.Чаусовский, А.Федотов. – Донецк: ДонНУ, 2010.- 63 с.

Клішова Олена Валентинівна.

Дата народження 7.10.1949.

Кандидат економічних наук, доцент

Випускниця економіко-філософського факультету Ростовського державного університету (м. Ростов-на-Дону, 1972 р.).

З 1972 р. - 2007 асистент, ст. викладач, доцент кафедри економічної теорії. У 2001-2007 рр. була заст. декана по методичній роботі, у 1998 - 2005 р. - заст. зав. кафедрою економічної теорії.

Має близько 90 наукових і методичних робіт, в 2001 р. опублікований навчальний посібник "Становлення сучасної економічної теорії" із грифом МОН України, в 2006 р. - навчальний посібник по економічній теорії (у співавторстві), в 2008 р. - монографія "Теорія економічної раціональності", 2008 р. учбовий посібник з історії економіки та економічної думки (у співавторстві).

Читає курси лекцій з дисциплін: "Історія економічних навчань", "Політична економія", "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Історія економіки і економічної думки", "Актуальні проблеми економічної теорії", "Сучасні економічні теорії".


Химченко Андрій Миколайович

Дата народження 05.08.1979

Кандидат економічних наук, доцент, заст. зав. кафедрою економічної теорії по науковій роботі. Має більш 30 публікацій у спеціалізованих наукових виданнях з питань економіки, у тому числі співавтор монографій «Малий бізнес у системі підприємництва» та «Корпорації у системі суспільного виробництва», навчальних посібників «Історія економічних навчань», «Економічна теорія (Політична економія)».

В 2001 році з відзнакою закінчив обліково-фінансовий факультет за фахом «Фінанси й кредит». З 2001 по 2004 рр. навчався в аспірантурі ДонНУ за фахом «Економічна теорія». В 2005 р. захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету.

^ Коло наукових інтересів: проблеми теорії та практики підприємництва, малого бізнесу; питання корпоративного капіталу й корпоративної власності; інновації.

^ Актуальні учбово-методичні та наукові публікації

 1. Химченко А.Н., Разборова Е.А. Взаимодействие малого и крупного бизнеса в Украине // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. Праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т. XI. – С. 207 – 217.

 2. Хімченко А.М., Куліш О.А. Іноземний досвід і специфіка функціонування корпоративних об'єднань // Схід. – 2011. - № 2 (109). – С. 70 – 75.

 3. Khimchenko A. The system of operative management of corporation // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни, Міжнародна наук.-практична конф., 16 – 17 лютого 2011 р.: у 2 т. / ред. рада: В.І.Веретенников та ін. – Макіївка: Макіївський економ.-гуманітарний інст.-т, 2011. – С. 127 – 129.

Карпухно Ірина Олександрівна

Дата народження 03.05.1979

Кандидат економічних наук, доцент, заст. зав. кафедрою економічної теорії по виховній роботі.

В 2001 році з відзнакою закінчила обліково-фінансовий факультет ДонНУ та одержала кваліфікацію економіста за фахом 08.01.04 «Фінанси та кредит». В 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Міжбюджетні відносини в структурі державних фінансів» (спеціальність 08.01.01 «Економічна теорія») і отримала наукову ступінь кандидата економічних наук.

З 2005 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі «Економічної теорії» ДонНУ. Викладає наступні дисципліни: економічна теорія (політична економія), макроекономіка, економічна політика.

Має близько 20 опублікованих робіт наукового та методичного характеру.

Основні сфери наукових інтересів наступні: інституціональні основи функціонування економіки, економічна політика, державні фінанси.

^ Актуальні учбово-методичні та наукові публікації

 1. Чаусовський О.М., Карпухно І.О. Економічна політика: навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою (для студентів економічних спеціальностей) Навчально-методичний посібник - Донецьк: Норд-пресс, 2009. – 33 с.

 2. І. Карпухно, К. Чаусовська Інфорсмент прав власності // Аналітично-інформаційний журнал «Схід».- Донецьк, 2011. - №5 (112). – С.42-46.

 3. Карпухно І.О. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Аналітично-інформаційний журнал «Схід».- Донецьк, 2010. - №5 (105). – С.33-37. (Фахове видання)

 4. Карпухно И. А. Фискальная политика: сущность, особенности, проблемы в современной Украине // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – Харьков, 2009. - №11(1). – С.51-53. (Фахове видання)

 5. Карпухно И. А., Чаусовская Е.А.Социальная политика в условиях трансформации экономических институтов // Соціальна економіка.- Харків, Харківський університет ім. В.Н. Каразина, 2006.- №3-4.- С. 69-75. (Фахове видання)

 6. Чаусовский А. М., Карпухно И. А. Бюджетная политика и бюджетный процесс Украины в современных условиях // Вісник Донецького університету економіки та права: Зб. наук. пр. / Ред. кол. В.К. Мамутов, О.І. Амоша, Н. Ю. Брюховецька та ін.; гол. ред. Я.Г. Берсуцький. – Донецьк: ДонУЕП, 2006.- №2. – С. 35-40. (Фахове видання)

 7. Карпухно И. А. Анализ привлечения иностранных инвестиций в Украину // Финансы, учет, банки: Сборник научных трудов. Выпуск 11 / Под общ. ред. П. В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, Каштан, 2006. – С.70-75. (Фахове видання)


Куліш Олена Андріївна

Дата народження - 3.11.1982 р.

Кандидат економічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедрою з навчально-методичної роботі.

У 2004 р. закінчила з відзнакою магістратуру за фахом "Фінанси" (ДонНУ). З 2004 р. по 2007 р. - навчання в аспірантурі при кафедрі економічної теорії. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Фондовий ринок в системі економічних стосунків" за фахом 08.00.01 - "Економічна теорія та історія економічної думки" в спеціалізованій вченій раді ДонНУ. Має більш 25 наукових і 6 навчально-методичних робіт. Читає курси лекцій з дисциплін "Політична економія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка".

Інна Валеріївна Колесник

Дата народження 29.03.1979

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила обліково-фінансовий факультет Донну і отримала кваліфікацію економіста за фахом 08.01.04 "Фінансів і кредит".

У 2005 році нею була успішно захищена кандидатська дисертація по темі "Фінансовий лізинг як форма накопичення капіталу в умовах трансформаційної економіки" (спеціальність 08.01.01 "Економічна теорія") і отримана вчена ступінь кандидата економічних наук.

У 2005 році І.В. Колесник почала викладацьку діяльність на кафедрі "Економічної теорії" Донну.

За час навчально-методичної і наукової діяльності нею було опубліковано більше 20 робіт наукового та методичного характеру. У 2008 році І.В. Колесник був виданий учбовий посібник з історії економіки та економічної думки (у співавторстві з О.В. Клішовою).

Основні сфери наукових інтересів наступні: інвестиції і накопичення в перехідній економіці, актуальні питання розвитку фінансового лізингу, аутсорсинг у світовій економіці, інституціональні основи функціонування сучасної економіки, історія економіки та економічної думки.

^ Актуальні учбово-методичні та наукові публікації

 1. Особенности украинской коррупции: в контексте теории экономической рациональности. Наукові праці Донецького національного технічного університету, Серія «Економічна». - Донецьк: ДонНТУ, 2009, випуск 37-2. – С.153-157.

 2. Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник для студентів неекономічних спеціальностей. Навчально-методичний посібник - Донецьк: Норд-Компьютер, 2010. – 60 с.

 3. Економічна сутність лізингу і перспективні напрямки його розвитку в Україні. Аналітично-інформацій-ний журнал «Схід». - Донецьк, 2010. - №5 (105). – С.38-41

 4. Аутсорсинг в глобальній економіці Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - Сборник научных трудов. Часть 1. – Донецк: ДонНУ. – 2011. – С. 181-188

 5. Стратегія виходу підприємства на міжнародні ринки збуту Аналітично-інформацій-ний журнал «Схід».- Донецьк, 2011. - № 2 (109). – С. 70-74


Канівець Олена Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Дата народження 05.08.1978

В 2000 році закінчила економічний факультет Донецького державного університету. З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі ДонНУ за фахом «Економічна теорія», захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету.

^ Коло наукових інтересів: інституціональна економіка, домашні господарства як елемент економіки, регіональна економіка.

Актуальні учбово-методичні та наукові публікації

 1. Політична економія: навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів спеціальності «Економічна теорія» Навчально-методичний посібник - Донецьк: Норд-Прес, 2008. - 140 с.

 2. Политическая экономия: учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей Учебно-методическое пособие -Донецк: Норд-Пресс, 2008. - 75 с.

 3. Экологические проблемы в развитии шахтерских городов Донбасса и пути их решения Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Випуск 238 –Дніпропетровськ: ДНУ, 2008.- С. 961-967.

 4. Аутсорсинг в глобальній економіці Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение инвестиций: региональный аспект. - Сборник научных трудов. Часть 1. – Донецк: ДонНУ. – 2011. – С. 181 – 188.

 5. Стратегія виходу підприємства на міжнародні ринки збуту Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк, 2011. - № 2 (109). - С. 43 – 48.Правдивцев Павло Анатолійович

Дата народження 12.07.1978

Кандидат економічних наук.

У 2000 р. закінчив з відзнакою обліково-фінансовий факультет Донецького державного університету за фахом «Фінанси і кредит». У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі за фахом 08.01.01 «Економічна теорія». У 2004 р. присуджено ступінь кандидата економічних наук. Із грудня 2003 р. по липень 2004 р. працював старшим викладачем на кафедрі «Економічна теорія». З 2004 р. по 2005 р. обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації в Донецькій області. З 2005 р. по 2006 р. Правдивцев П. А. працював у ВАТ «Народна промислово-інвестиційна компанія», де пройшов шлях від економіста до заступника голови правління компанії. З 2006 р. він працює старшим викладачем на кафедрі «Економічна теорія», а з 2007 р. – заступником декана обліково-фінансового факультету з бакалаврату заочної форми навчання.

Правдивцев П. А. активно займається науковою діяльністю. Він є автором і співавтором 8 наукових статей, учасником наукових і науково-практичних конференцій і семінарів, у т.ч. міжнародних. До 30-річчю обліково-фінансового факультету Правдивцев П. А. нагороджений грамотою за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності на факультеті.

Нині виконує обов’язки проректора ДонНУ з заочної форми навчання.


^ Чернишова Олена Іванівна

Старший викладач кафедри економічної теорії.

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченко за фахом політична економія.

У ДонНУ з 1980 року, стаж викладацької роботи 30 років. Закінчила аспірантуру ДонГУ.

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням структурних перетворень в економіці. Опубліковано більше 30 наукових статей і тез виступів на наукових конференціях. В даний час готується до випуску в співавторстві навчальний посібник по курсу "Інтелектуальна власність".

Схожі:

Семенов Анатолій Григорович iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки жовтень
Семенов, В. О. Доведення нерівностей. Числові послідовності : скінченні суми і добутки [Текст]. Кн. 3 / В. О. Семенов. – Х. Вид група...
Семенов Анатолій Григорович iconО. С. Попова ложковський Анатолій Григорович удк 621. 395 Аналіз І синтез систем розподілу інформації в умовах мультисервісного трафіка 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Захист відбудеться 23. вересня 2010 р о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 02, Одеська національна академія...
Семенов Анатолій Григорович iconІм'я: Олег По-батькові: Григорович Посада
Олег Григорович часковський – доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування
Семенов Анатолій Григорович iconЖмуренко Віталій Григорович
Жмуренко Віталій Григорович президент Дніпропетровської торгово-промислової палати
Семенов Анатолій Григорович iconПримеры библиографических записей книги однотомные издания семенов, В. В
В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. Семенов; Рос акад наук, Пущин науч центр, Ин-т биофизики...
Семенов Анатолій Григорович iconПрокопенко Ігор Григорович Завідувач кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Доктор технічних наук, професор
Прокопенко Ігор Григорович д-р техн наук, проф. Фахівець в області теорії обробки сигналів І даних
Семенов Анатолій Григорович iconХарьков – хнагх 2009 удк 711. 01: 711 01: 711. 5 Ббк 85. 11 71 Семенов В. Т., Штомпель Н. Э
...
Семенов Анатолій Григорович iconАвтори тестових завдань
Назаренко Іван Григорович к мед н., доцент, Лойко Євген Євгенович к мед н., доцент, Якименко Олександр Григорович к мед н., асистент,...
Семенов Анатолій Григорович iconРоманюк анатолій Семенович
Романюк анатолій Семенович (11. Х. 1956, м. Сніжне, Донецьк обл.) – історик, політолог, канд філос наук (Політична активність студентської...
Семенов Анатолій Григорович iconАкадемік апн україни Олексій Григорович Мороз
Академік апн україни Олексій Григорович Мороз: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Л. В. Савенкова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи