Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата27.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Є.М.Гелеверя


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення курсу

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

(для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.050100 - «Економіка підприємства»,

6.050100 - «Облік і аудит» і 6.050200 - «Менеджмент організацій»,

які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.050100 - «Економіка підприємства», 6.050100 - «Облік і аудит» і 6.050200 - «Менеджмент організацій», які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання). / Укл. Гелеверя Є.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 36 с.


^

Укладач: к. е. н., доц. Є. М. Гелеверя.
Рецензент: Ачкасов Анатолій Єгорович, д.е.н., професор


Рекомендовано кафедрою економіки і управління в будівництві і міському господарстві факультету післядипломної освіти і заочного навчання, протокол № 1 от 28.08.2007 р.ВСТУП


Розвиток в Україні ринкових відносин спричинив перебудову кредитно-грошових відносин. Це насамперед стосується розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної і валютної систем.

Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці – гривні.

Розроблена досить ефективна грошова система: державна система регулювання грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати грошову і товарну масу.

Корінним змінам піддалася кредитна система, що тісно пов'язана з формуванням банківської системи. У даний час в Україні використовуються всі основні форми кредитів, розширені права комерційних банків у здійсненні комерційної діяльності.

 


  1. ^ МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни – формування у студентів економічного мислення, наукового розуміння історії становлення та стану сучасної системи грошово-кредитних відносин. У результаті студенти повинні опанувати систему знань про дію об’єктивних законів грошового обігу, про мету, завдання й методи державного регулювання сфери грошово-кредитних відносин.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни – полягає в теоретичній та практичній підготовці студентів з питань, що вирішуються відповідними державними установами при регулюванні грошового обігу та кредитних відносин.

^ 1.3. Предмет вивчення дисципліни – система грошово-кредитних відносин в суспільстві й закономірності її розвитку та функціонування.

    1. Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця
^ Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Політична економія

Фінанси підприємств

Мікроекономіка

Фінансовий менеджмент

Макроекономіка

Банківська справа

Основи комерційної діяльності

Фінансовий ринок
Ціноутворення


^ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ (ЗМІСТ) ДИСЦИПЛІНИ

(відповідно до стандартів ОПП)


Модуль 1 ГРОШІ ТА КРЕДИТ


ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ)


ЗМ.1.1. Основні положення теорії грошей


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1. Походження, сутність і функції грошей

2. Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей


ЗМ 1.2. Грошовий обіг та його регулювання


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1.Грошовий обіг і грошові потоки

2.Фінансовий (грошовий) ринок

3.Грошові системи і грошово-кредитна політика

4.Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу


ЗМ 1.3. Кредит та кредитна система


1.Місце кредиту в ринковій економіці

2.Кредитна система

3.Послуги комерційних банків


ЗМ 1.4. Гроші та світова економіка


1.Міжнародні валютні відносини


  1. ^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Вміння

(за рівнями сформованості) та знання

Сфери діяльності

(виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)

^ Репродуктивний рівень:

сутність і значення грошово-кредитної системи, природа та принципи її функціонування, рівні нормативного регулювання.

соціально-виробнича

організаційна, управлінська, виконавська,

^ Алгоритмічний рівень:

формування документарного забезпечення та оперування з грошовими інструментами та їх похідними.

соціально-виробнича

організаційна, управлінська, виконавська,

^ Евристичний рівень:

Передбачення параметрів грошово-кредитного ринку, розуміння еволюційних тенденцій його розвитку.

соціально-виробнича

організаційна, управлінська, виконавська,^ 4. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС (ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ)


ЗМ.1.1. Основні положення теорії грошей


Тема 1. Походження, сутність і функції грошей

Виникнення грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походжен-ня грошей. Розвиток форм вартості та гроші. Роль грошей у розширеному від-творенні. Еволюція форм грошей і грошових відносин. Товарні, металеві та па-перові гроші. Кредитні та електронні гроші. Суть грошей. Гроші як особливий товар. Функції грошей: міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагро-мадження; світові гроші. Зміна економічної ролі золота. Ціна золота та гроші.

Виникнення та розвиток сучасних грошей. Кредитна природа сучасних грошей. Відмінність між паперовими та кредитними грошами. Функціональні форми грошей. Грошові агрегати.


Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей

Розвиток теорії грошей як процес формування наукових шкіл, течій та теорій.

Основні питання та періоди (класичний, кейнсіанський, сучасний) розвитку теорії грошей.

Сутність номіналістичної та металевої теорії грошей. Теорія “представницької вартості паперових грошей”. Теорія “дестафації” грошей. Формування класичної кількісної теорії грошей та її основні положення.

Розвиток поглядів на роль грошей в економіці (Й. Шумпетер, Д. Кейнс, монетариста). Внесок Д. Кейнса в теорію грошових відносин.

Виникнення та зміст монетаризму.

Погляди кейнсіанців, монетаристів та представників теорії раціональних очікувань на доцільність здійснення грошово-кредитної політики. Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у поглядах на грошово-кредитну політику.


ЗМ 1.2.Грошовий обіг та його регулювання


Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки

Зміст поняття “грошовий обіг”. Структура грошового обігу. Го­тівковий та безготівковий обіг. Грошово-розрахунковий, грошово-кредитний та грошово-фінансовий обіг. Взаємозв’язок грошового обігу з системою ринкових відносин. Основні ринки, що обслуговуються грошовим обігом.

Грошові потоки, класифікація та механізм балансування. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Погляди на характер зміни швидкості обігу грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей.

Попит на гроші. Моделі попиту на гроші К. Маркса, І. Фішера, Кембриджської школи. Д. Кейнс про попит на гроші. Модель попи­ту на гроші М. Фрідмена. Розвиток кейнсіанського підходу до попиту на гроші в моделях Боумоля — Тобіна та Міллера — Орра.

Механізм поповнення грошей в обігу. Поняття емісії грошей. Створення грошей банками. Банківський мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.


Тема 4. Фінансовий (грошовий) ринок

Поняття та функції фінансового ринку. Канали прямого та опосередкованого фінансування. Основні групи учасників фінансового ринку.

Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей як вираження їхньої вартості. Вартість гро­шей, що нагромаджуються. Ставка відсотка. Номінальна та реальна ставки відсотка та співвідношення між ними. Вартість грошей і час. Вартість грошей з урахуванням фактора ризику.

Складові фінансового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Характеристика основних інструментів ринку позичкових капіталів та ринку цінних паперів. Рівновага на грошовому ринку. Кейнсіанські та монетаристські моделі рівноваги на грошовому ринку.


Тема 5. Грошові системи і грошово-кредитна політика

Поняття, призначення та елементи грошової системи. Класифікація грошових систем. Система металевого та паперово-кредитного обігів. Проблеми грошової системи України.

Типи, зміст та основні інструменти грошово-кредитної політики. Центральний банк як державна установа, що регулює обсяг грошової маси. Фактори, що утруднюють контроль Центрального банку за обсягом грошей. Проблеми узгодження фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики. Сеньйораж та інфляційний податок. Інфляція як наслідок порушень у сфері грошового обігу. Форми інфляції та її вплив на економічні процеси.

Грошові реформи як інструмент стабілізації грошового обігу. Цілі та види грошових реформ.


Тема 6. Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу

Поняття та складові системи безготівкових розрахунків. Принципи організації безготівкових розрахунків. Способи та форми безготівкових розрахунків. Відкриття рахунків у банках. Види банківських рахунків.

Порядок здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів і платіжних вимог, інкасових доручень.

Регулювання готівкового обігу як складова грошової системи. Недопущення нерегульованого зростання готівки як мета регулювання готівкового обігу. Принципи та складові регулювання обігу готівки. Робота банків з готівкою.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи