Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Скачати 134.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Дата27.06.2012
Розмір134.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Перший проректор

Г.В. Стадник


Методичні вказівки

до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни

„Організація управління в екологічній діяльності”

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Укл.: Телюра Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 15 с.


Укладач: Н. О. Телюра


Рецензент: В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 10 від 14. 05. 2007 р.


ЗМІСТ

1

ВСТУП ..........................................................................................

4

2

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................

5

3

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ.........................................................


7

4


5


6


ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ............................................................

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ.............................................................................................

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ .....................................................


8


9


10

7

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ...............................

11

8

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ............................................................

12
Додаток А .....................................................................................

141. ВСТУП

Мета викладання навчального курсу „Організація управління в екологічній діяльності” – дати майбутньому спеціалісту-екологу на основі теорії управління, цілісну уяву про управління будь-якою галуззю народногосподарського комплексу як єдиною системою, з урахуванням особливостей організації процесу управління в екології, як на локальному, регіональному, державному, так і на міжнародному рівнях.

^ Предмет вивчення - інструменти та механізми управління природоохоронною діяльністю на національному рівні та у світовій практиці, принципи формування системи управління екологічною безпекою.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

- основні поняття і терміни екологічного управління;

- зміст і особливості організації управління в екологічній діяльності;

- необхідні передумови розвитку процесу екологічного управління;

- принципи побудови процедури управління;

- функції державного управління;

- служби охорони навколишнього природного середовища в Україні;

- особливості розробки екологічної політики організації згідно з ISO 14 000;

- особливості екологічного управління країн Центральної і Східної Європи.

вміти:

- розробляти план діяльності з використанням методів управління;

- складати основні документи;

- нормувати управлінську працю у відповідності до складу апарату управління;

- називати складові апарату;

- перелічити функції державного управління;

- розробляти екологічну політику організації;

- впроваджувати систему ISO 14 000.

Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі екології. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється досконалому вивченню інструментів та механізмів екологічного управління на рівні держави для її стійкого розвитку.

Дисципліна “Організація управління в екологічній діяльності” завдяки особливостям об`єкта і предмета дослідження має потужні зв`язки з багатьма дисциплінами, зокрема, „Вступ до фаху”, „Загальна екологія”, „Екологічна експертиза”, „Моделювання і прогнозування стану довкілля”, „Екологічне право”, „Заповідна справа”, „Екологія міських систем” та ін.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни „Організація управління в екологічній діяльності”, для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Головною метою роботи студентів є закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок щодо теорії управління, інструментів та механізмів управління природоохоронною діяльністю на національному рівні та у світовій практиці, принципів формування системи управління екологічною безпекою.

Вивчення дисципліни “Організація управління в екологічній діяльності” складається з підготовки до лекцій, практичних занять, котрольної та самостійної роботи згідно з програмою курсу. Крім того, методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної підготовки до семестрового заліку, написання рефератів та контрольної роботи з дисципліни.

Робота з вивчення дисципліни складається із слухання лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, роботи на практичних заняттях і самостійної роботи студентів.

Аудиторна робота включає вивчення різних питань під час лекцій, проведення практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання заліку з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни включає такі форми:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до складання заліку.

Для раціональної організації самостійної роботи студент пови­нен вміло розподілити свій час між аудиторною та позааудиторною роботою.

^ Форми контролю. Важливим для навчання та роботи студентів є контроль знань, що проводиться викладачем. Можуть бути вико­ристані такі його види:

• фронтальне письмове опитування з ключових теоретичних питань;

• контрольна робота;

• тестовий контроль.

Підсумковим контролем є залік.

^ Оцінка знань студентів.

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, врахо­вується: логічність мислення, послідовність викладення матеріалу в письмовій формі, культура мови, емоційність та твердість пере­конання, посилання на додаткові літературні джерела, грамотність аналізу й обґрунтованість висновків з теми.

Знання студента під час поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задо­вільно", "незадовільно".

"Відмінно" ставиться тоді, коли студент згідно з програмою курсу глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. "Добре" ставиться тоді, коли студент згідно з програмою курсу розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності й не виявив належної самостійності у викладенні думок. "Задовільно" ставиться тоді, коли студент відповідно до прог­рами не повністю розкрив зміст питань, поверхово ознайомився з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичай­ному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мис­лення. "Незадовільно" ставиться тоді, коли студент відповідно до програми не розкрив зміст питання, не знає рекомендованої літе­ратури.


^ 3. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ1


 • Дослідження процедур процесу управління;

 • Розробка управлінського рішення і вимог до кадрів управління;

 • Дослідження принципів підбору кадрів управління, системи спостережень за станом НПС України;

 • Аналіз стандартів серії ISO 14 000;

 • Дослідження міжнародного досвіду в управлінні навколишнім середовищем, в екологічному управлінні.


^ 4. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 • Декларація тисячоліття Організації об’єднаних націй;

 • Конвенція про доступ до інформації та участі громадськості у процесі прийняття рішень та доступі до правосуддя з питань щодо навколишнього середовища;

 • Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у трансграничному контексті;

 • Завдання та функції ЮНЕП;

 • Оцінка екологічних ризиків господарської діяльності по галузях:

 • Сільське господарство

 • Нафтопереробка

 • Хімічна промисловість

 • Харчова промисловість

 • Водопостачання та водовідведення

 • Виробництво приборів

 • Енергетика (ТЕС, ГЕС, АЕС)

 • Роль громадськості в прийнятті рішень відносно питань охорони навколишнього природного середовища;

 • Роль громадських організацій, засобів масової інформації у розповсюдженні екологічної інформації;

 • Оцінка екологічних ризиків в процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС);

 • Роль міжнародних структур у вирішенні проблем охорони навколишнього середовища;

 • Міжнародні програми направлені на вирішення екологічних проблем;

 • Доступ громадськості до екологічної інформації;

 • Оцінка впливу на навколишнє середовище в трансграничному контексті;

 • Міжнародні стандарти як інструмент управління екологічної безпеки (ISO);

 • Місце системи екологічного менеджменту у системі загального менеджменту організації.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ


У відповідності до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до спеціальних видань, віднесеним до переліку ВАК України”, роботи повинні містити наступні необхідні елементи:

1) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв`язок з важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми та на які спирається автор;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якої присвячується дана робота;

4) формулювання цілей роботи (постановка завдання);

5) викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки по даному дослідженню та перспективи подальшого розвитку даного напрямку.

У відповідності до вказаних вимог робота повинна мати наступну структуру:

1. Вступ.

У вступі приводяться:

- постанова проблеми або питання, яке розглядається в роботі;

- короткі відомості з історії дослідження даного питання з обов`язковим висвітленням останніх отриманих результатів;

- формулювання цілей виконаного дослідження та конкретних завдань, які вирішувались автором.

^ 2. Основний зміст роботи.

В даному розділі викладаються та докладно роз`яснюються отримані автором теоретичні положення та практичні результати.

3. Заключення

У заключенні викладаються висновки за отриманими автором результатами, описуються приклади їх практичного застосування, пропонуються рекомендації відносно їх використання, а також вказуються перспективи подальших досліджень з даної проблематики.

Після заключення приводиться список використаної автором в роботі літературних джерел.

Список джерел повинен бути складено у відповідності згадування в тексті. Посилання на літературу в тексті роботи береться в квадратні дужки.

^ 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ


У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту основну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує самостійну роботу.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається у таких напрямах:

- лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

- методичні прийоми викладання лекцій активізують самостійну роботу студента;

- самостійна робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи студента починається зі слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції - найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект - це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання та вивчення конспекту - перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, у виконанні практичних завдань, заліку (іспиту), вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з інформаційними джерелами.

Готуючись до лекції, студент повинен також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, матеріал рекомендо­ваних підручників та навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні поло­ження та найбільш актуальні проблеми.


 1. ^ ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУЗаключною формою самостійної роботи є підготовка до заліку з курсу. Ця форма пов'язана з систематичним вивченням лекційного матеріалу, питань, розглянутих на практичних за­няттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, вмін­ням логічно викладати їх сутність. Залікове завдання складено таким чином, що дозволяє комплексно оцінити сукупність засвоєних знань та прак­тичних навичок. до Допуском до складання заліку є виконана та захищена контрольна робота.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в будь-якому питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком консультації викладачів кафедри). Добре організовані кон­сультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібне русло, зробити її раціональною та ефективною.


^ 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

1. Богаров М. К. Наука управления: новый подход. – М.: Знание, 1990. – 64 с.

2. Водачек Л., Вадачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Пер. со словацкого. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.

3. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина. 1996. – 248 с.

5. Модернізація виробництва: системно – екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. 245 с.

6. Организация управления в условиях рыночных отношений: Учебно-методическое пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 28 с.

7. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. - 464 с.


Додаткова:


1. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина. 1996. – 248 с.

2. Законодавство України про участь громадян і їх об’єднань в охороні навколишнього середовища. Збірник/ Видання друге, доповнене – Київ, 2002. – 168 с.

3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. / Від. ред. В.І. Андрейцев. – К.: Юрніком інтер, 1997.


Додаток А

^ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми

 • Предмет, цілі і методи управління. Класифікація цілей. Класифікація методів.

 • Принципи та функції управління.

 • Типи класифікацій функцій управління.
 • Процес управління. Техніка і технологія управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

 • Структура управління. Елементи структури управління. Вертикальні і горизонтальні зв’язки.
 • Кадри управління. Класифікація та вимоги до кадрів управління

 • Апарат та компетенція управління.

 • Поняття та перелік функцій державного управління у сфері екології

 • Контроль управління якістю природного середовища
 • Система спостережень та структура системи спостережень за станом навколишнього середовища України.

 • Завдання та організація контрольних служб охорони навколишнього середовища на обласному рівні в Україні.
 • Стандарти серії ISO 14 000
 • Управління екологічною діяльністю в країнах світу
 • Управління природоохоронною діяльністю в країнах Центральної і Східної Європи
^ Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


^ Укладач: Наталя Олександрівна Телюра


План 2007, (додатково)

Підп. до друку

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл. – вид. арк. 0, 6

Умовн.-друк. арк. 0,4

Тираж 110 прим.

Зам. №
61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ
1 Повний перелік тем для підготовки і виконання творчих наукових робіт та наукових доповідей для виконання самостійної роботи знаходиться в Додатку А.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи