Типове положення icon

Типове положення
Скачати 92.79 Kb.
НазваТипове положення
Дата30.05.2012
Розмір92.79 Kb.
ТипДокументи

Проект

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-науковий центр

Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Навчально-науковий центр – структурний підрозділ вищого навчального закладу, який об'єднує споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму.


Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.


Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг;


Інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає наступним вимогам: він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності, на які виробник продукту має державні охоронні документи чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або є реалізацією відкриттів, при цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для даного продукту ; розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентноздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.


Інноваційна продукція - нові конкурентноздатні товари чи послуги, що відповідають наступним вимогам: вона є результатом виконання інноваційного проекту; така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентноздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники; Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи застосування інноваційного продукту; Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування.


Інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.


Технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.


Трансфер технології - передача технології, що оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технології та/або її складових.


Технологічна документація - зафіксована на матеріальному носії інформація про технології та її складові (нормативна, науково-технічна, конструкторська документація, звіти про результати патентно-кон'юнктурних, наукових і науково-прикладних досліджень, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань складових технологій), наявність якої забезпечує їх використання.


^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Навчально-наукові центри є структурними підрозділами університету.

1.2. Положення про навчально-науковий центр (ННЦ) Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ННЦ) розроблено на підставі Законів України, „Про вищу освіту”, "Про наукову і науково-технічну діяльність", „Про інноваційну діяльність”. ННЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами і постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора, проректора з наукової роботи та цим Положенням.

1.3. Чинне Положення регламентує порядок функціонування ННЦ, включаючи планування, організацію та виконання фундаментальних, пошукових, прикладних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, освітньої та інноваційної діяльності.

1.4. Взаємовідносини ННЦ з Університетом здійснюються на підставі адміністративного підпорядкування згідно з цим Положенням та Статутом Університету. Рішення органів управління Університету є обов'язковими для керівництва та працівників ННЦ.

^

2. Цілі та задачі ННЦ


2.1. Ціллю ННЦ є об’єднання, координація та міждисциплінарна інтеграція науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності підрозділів університету, організація їх взаємодії з вітчизняними та закордонними підприємствами, установами та організаціями, комерціалізація результатів наукових досліджень та їх орієнтація на потреби економіки.

2.2. Задачі ННЦ:

- організація та контроль за проведенням пошукових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

- організація проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для потреб університету;

- розробка інноваційних проектів у сфері діяльності ННЦ;

- розробка технологічної документації для забезпечення трансферу технологій;

- аналіз інноваційних та кадрових потреб підрозділів університету у сфері діяльності ННЦ;

- аналіз інноваційних та кадрових потреб підприємств, організацій і установ, проведення моніторингу наукових досліджень та розробок у сфері діяльності ННЦ;

- розвиток матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- розробка тематики комплексних дипломних проектів та магістерських робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;

- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і застосування тренажерних комплексів та дистанцій та дистанційних технологій навчання;

- матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності студентів, аспірантів та докторантів університету;

- організація та проведення конкурсів студентських науково-дослідних робіт, студентських наукових олімпіад, студентських наукових конференцій та семінарів;

- забезпечення інформування студентів з напрямків досліджень, що проводиться ННЦ;

- сприяння створенню науково-дослідних інститутів, лабораторій, проектно-конструкторських та технологічних бюро та інших наукових підрозділів у сфері діяльності ННЦ;

- забезпечення взаємодії наукової діяльності з навчальним процесом на усіх його стадіях, включаючи використання результатів досліджень у лекційних курсах, експериментальної баз для виконання курсових та дипломних проектів і робіт;

- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників;

- сприяння залученню кваліфікованих співробітників інших підприємств, організацій та установ для участі у науковій та навчальній роботі університету;

- організація та проведення рекламної роботи щодо наукової та навчальної діяльності;

- організація оперативного інформаційного забезпечення учасників ННЦ;

- розвиток співпраці з вищими навчальними закладами Міністерства інфраструктури України, інститутами НАНУ, науковими та проектними організаціями Укрзалізниці, іншими науковими та освітніми установами.

- розширення міжнародної науково-технічної співпраці з навчальними закладами, організаціями, установами та організаціями з метою розширення у світовій системі науки та освіти.
^

3. СТРУКТУРА ННЦ


Перелік підрозділів університету - учасників ННЦ затверджується наказом ректора університету. Структура ННЦ включає наукову раду ННЦ, дирекцію ННЦ, постійно діючу робочу групу з інформаційно-аналітичного забезпечення, постійну експерту робочу групу, постійно діючу робочу групу маркетингових досліджень. Для вирішення завдань по окремим напрямкам у складі ННЦ можуть створюватись інші постійні та тимчасові робочі групи.


3.1. Наукова рада ННЦ є вищим органом управління ННЦ. Склад наукової ради ННЦ затверджується ректором Університету. До компетенції ради ННЦ належить:

- визначення основних напрямків діяльності ННЦ, затвердження планів роботи дирекції ННЦ та звітів про їх виконання;

- узгодження планів пошукових робіт;

- узгодження планів виконання робіт для потреб університету;

- створення та ліквідація робочих груп;

- розгляд та рекомендація до розробки проектів, що вимагають фінансування;

- внесення пропозиції ректору щодо кандидатури виконавчого директора ННЦ.

Рішення наукової ради ННЦ приймаються на засіданнях більшістю членів. Періодичність засідань ради ННЦ не менше ніж один раз на три місяці.


3.2. Дирекція ННЦ. Функціями дирекції ННЦ є

- організація роботи учасників ННЦ;

- формування координаційних планів діяльності ННЦ;

- координація та управління роботою робочих груп;

- контроль за виконанням проектів ННЦ;

- підготовка пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази ННЦ;

- централізація та облік замовлень та послуг ННЦ,

- підготовка звіту ННЦ.


3.3. Права та обов’язки директора ННЦ

Директор ННЦ здійснює оперативне управління роботою ННЦ. Директор ННЦ знаходься у прямому підпорядкуванні проректора з наукової роботи, в оперативному відношенні директор ННЦ підпорядкований начальнику науково-дослідної частини (НДЧ) університету. Директор ННЦ є членом наукової ради ННЦ. НДЧ реєструє договірну документацію та контролює дотримання сторонами договірних зобов’язань. Директор ННЦ може здійснювати свою діяльність з оплатою праці, або на громадських засадах.

- забезпечує координацію наукової діяльності ННЦ з підприємствами. установами, організаціями, органами державного управління і місцевого самоврядування;

- за дорученням ректора представляє ННЦ в у відносинах з фізичними і юридичними особами, включаючи органи управління університету та органи влади;

- вносить проекти наказів по університету;

- готує пропозиції для заохочення у встановленому порядку співробітників ННЦ та співробітників, що залучені для виконання робіт в ННЦ;

- видає розпорядження по напрямкам діяльності ННЦ, обов’язкові для співробітників ННЦ та членів робочих груп;

- розпоряджається грошовими коштами ННЦ в межах своєї компетенції;

- несе відповідальність за використання матеріальних цінностей та грошових коштів, пов’язаних з діяльністю ННЦ;

- несе відповідальність за діяльність дирекції ННЦ;

- несе відповідальність за своєчасність надання планової та звітної документації ННЦ.

^

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ННЦ


4.1. Виконавці робіт. Роботи ННЦ виконуються:

- науково-педагогічними працівниками університету;

- науковими, інженерно-технічними працівниками наукових підрозділів університету;

- докторантами, аспірантами та студентами університету.

До виконання робіт ННЦ можуть залізтися співробітники інших підприємств, установ та організацій.

Виконання робіт в межах ННЦ обліковується в індивідуальних планах роботи науково-педагогічних працівників згідно із встановленими нормативами. Оплата праці дирекції ННЦ здійснюється згідно з затвердженим штатним розкладом в межах обсягів фінансування ННЦ. Оплата праці пов’язана з виконанням окремих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснюється у відповідністю з затвердженою кошторисною документацією.

4.2. Майно ННЦ. Для вирішення поставлених задач ННЦ використовує за погодженням з керівниками структурних підрозділів майно учасників ННЦ.

4.3. Фінансування ННЦ. Фінансування діяльності ННЦ здійснюється за рахунок коштів університету. З метою фінансування діяльності ННЦ бухгалтерія НДЧ веде субрахунки: видатки на інноваційну та винахідницьку діяльність та накладні видатки ННЦ. На субрахунок видатків на інноваційну та винахідницьку діяльність зараховуються кошти у розмірі 50% від накладних видатків, що спрямовуються на винахідницьку діяльність з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт учасників ННЦ. На субрахунок накладних видатків ННЦ зараховуються кошти у розмірі 33% від витрат на утримання адміністративного апарату реалізованих ліцензійних договорів на об’єкти інтелектуальної власності, що були створені в рамках ННЦ. Фінансування видатків на оплату праці дирекції ННЦ може здійснюватись виключно за рахунок накладних видатків ННЦ.

Фінансування розвитку матеріально-технічної бази учасників ННЦ може здійснюватись за рахунок накладних видатків від науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що спрямовуються на розвиток матеріально технічної бази наукових підрозділів – учасників ННЦ.

Фінансування виконання пошукових науково-дослідних робіт, науково-дослідних робіт для потреб університету та проектів ННЦ здійснюється згідно з затвердженою технічною та кошторисною документацією.

4.4. Звітність ННЦ. Дирекція ННЦ складає щорічний звіт та направляє його на затвердження в раду ННЦ. Загальні результати діяльності ННЦ доповідаються проректором з наукової роботи на засіданні Вченої ради університету.

4.5. Фінансовий, бухгалтерський та статистичний облік діяльності ННЦ здійснює НДЧ.

5. ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ТА Внесення змін ДО Положення


5.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора Університету.

5.2. По кожному ННЦ на підставі цього положення розробляється окреме положення, що враховує особливості його функціонування.

Схожі:

Типове положення iconТипове положення
Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності регіональної експертної ради...
Типове положення iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
Типове положення iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Типове положення icon“Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» розоблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) та днаоп...
Типове положення iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" наказую: Затвердити Типове положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів І випускників,
move to 0-17891262
Типове положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Типове положення iconНатхненна аура
Кожум'яцькій. Широкі вікна його споруди а це типове шкільне приміщення середини XX ст виходять на знамениті київські гори Замкову...
Типове положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи