Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна icon

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Скачати 70.38 Kb.
НазваДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дата30.05.2012
Розмір70.38 Kb.
ТипДокументи

Дніпропетровський національний

університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

Професор _______________О.М.Пшінько

«_____»___________________ 20___ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


«____»______________ 200_ р. № _________


 

 

 

Структурний підрозділ: 
Посада:
^

завідувач лабораторією


 
 1. Загальні положення

  1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача ГНДЛ ДМРС.

  2. Завідуючий ГНДЛ ДМРС відноситься до категорії керівників.

  3. Завідуючий ГНДЛ ДМРС призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора університету.

  4. Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Начальнику НДЧ

1.4.2

Додаткове підпорядкування

Науковому керівнику ГНДЛ

1.4.3

Віддає розпорядження

Співробітникам лабораторії

1.4.4

Працівника заміщає

Особа, що призначена наказом ректора університету

1.4.5

Працівник заміщає


 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача лабораторією:

2.1

Освіта*

вища професійна

2.2

Досвід роботи

не менш 10 років

2.3

Знання

Наукові проблеми по тематиці проведених досліджень і розробок, керівні матеріали по відповідним галузям науки і техніки, вітчизняну і закордонну інформацію з цих питань.

Методи і організація проведення дослідницьких робіт.

Лабораторне устаткування, контрольно-вимірювальну апаратуру і правила її експлуатації.

Порядок складання заявок на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового устаткування.

Правила експлуатації обчислювальної техніки.

Основи організації праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Основи трудового законодавства.

Правил ПТЕ і ПТБ та пожежної безпеки.

2.4

Навички

роботи зі спеціальності

2.5

Додаткові вимоги


 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача лабораторією

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут університету, Накази і розпорядження ректора університету; наукового керівника ГНДЛ ________; Положення про виробничу лабораторію, Посадова інструкція завідувача лабораторією, Правила внутрішнього трудового розпорядку.


 1. Посадові обов'язки завідувача лабораторією

Завідувач лабораторією:

  1. Знати та виконувати правила внутрішнього розпорядку університету.

  2. Забезпечує:

   1. надійну, справну, безпечну експлуатацію випробувального обладнання;

   2. впровадження нової техніки в господарство, яке сприяє більш надійній, економічній та безпечній роботі випробувального обладнання;

   3. організацію навчання, інструктажу та періодичну перевірку знань підлеглого персоналу, обслуговуючого випробувального обладнання;

   4. наявність та своєчасну перевірку захисних засобів та протипожежного інвентарю.

  3. Стежить за станом лабораторії.

  4. Подає заявки на обладнання та матеріали для лабораторії.

  5. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

  6. Виконує вимоги інструкції з охорони праці, розробленої по складу роботи, яку він виконує.

  7. Повинен мати кваліфікаційну групу не нижче ІV до 1000 В по електробезпеці.

  8. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

  9. Вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників науково-дослідних робіт згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.1996 № 170, зареєстрованим у Мін’юсті України 18.11.1996 за № 667/1692.

  10. Відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки.

  11. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником науково-дослідних робіт, організує за потреби надання потерпілому першої долі карської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

  12. Організує проведення науково-дослідних робіт.

  13. Організує збір і вивчення науково-технічної інформації з теми, проводить аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень.

  14. Організує спостереження за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне представлення ії на періодичну державну перевірку.

  15. Перевіряє правильність результатів, отриманих співробітниками, що працюють під його керівництвом.

  16. Керує працівниками лабораторії.
 1. Права завідувача лабораторією

Завідувач лабораторією має право:

  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва університету стосовно його діяльності.

  2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

  3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності університету (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

  4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 1. ^ Відповідальність завідувача лабораторією

Завідувач лабораторією несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

  2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

  3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
 1. Умови роботи завідувача лабораторією

Режим роботи завідувача лабораторією визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в університеті


 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці завідувача лабораторією визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.


 1. Кінцеві положення

  1. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається в особовій справі, інший — у працівника.

  2. Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

  3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора університету.
Начальник НДЧ


(підпис)

(прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Науковий керівник ГНДЛ


Начальник юридичного відділу
Н.П.Костюк

«_______»____________________ 20____ р.
З інструкцією ознайомлений:


(підпис)

(прізвище, ініціали)

«_______» ______________ 20____ р.


,

Схожі:

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна запрошує на день відкритих дверей

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність техніка 2 категорії
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність наукового співробітника
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність техніка 2 категорії
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність наукового співробітника
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність провідного наукового співробітника
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність провідного наукового співробітника
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність молодшого наукового співробітника
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна iconДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність старшого наукового співробітника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи