Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата27.06.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення курсу

Інженерна аероекологія”

(для студентів 5 – 6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070800 – „Екологія і охорона навколишнього середовища”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Інженерна аероекологія” (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.070800 – „Екологія і охорона навколишнього середовища”)

Укл.: / Бєкєтов В.Є , Євтухова Г.П. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 15с.


Укладачі: В.Є. Бєкєтов , Г.П. Євтухова


Рецензент: Ю.Л.Коваленко


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 2 від 5.10.07р.

ЗМІСТ


Загальні положення .........................................................................

Зміст курсу ........................................................................................

Модуль 1. Інженерна аероекологія міст........................ .................

Модуль 2. Система контролю забруднення атмосферного

повітря............................................................................

Список літератури ............................................................................

Додаток 1 ...........................................................................................

Додаток 2 ...........................................................................................

Додаток 3 ...........................................................................................

Додаток 4 ...........................................................................................

Додаток 5 ...........................................................................................


^ Загальні положення


Атмосфера є середовищем розміщення газоподібних викидів промислових підприємств. Вміння розрахувати приземну концентрацію забруднюючих речовин позволяє виконати оцінку рівня забруднення атмосферного повітря.

Важливе значення у навчальному процесі має самостійна робота, що сприяє розвитку і творчому мисленню студента. Вона націлена на розширення знань, які студенти отримують на лекційних та практичних заняттях.

Мета вивчення дисципліни „Інженерна аероекологія” навчити оцінювати рівень забруднення атмосферного повітря, користуючись розрахунками розсіяння забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, проводити відбір проб повітря на склад забруднюючої речовини та ознайомити студента з системою моніторинга атмосферного повітря.

До складу дисципліни входять два модулі:

1 модуль – Інженерна аероекологія міст

ЗМ 1 - Методика розрахунку забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

ЗМ 2 - Методи та обладнання для вимірювання забруднюючих речовин

в атмосферному повітрі

2 модуль –Система контролю забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Термін вивчання дисципліни – 1семестр денна (1 модуль) та 2 семестри (1 та 2 модулі) заочна форма навчання..

Ступінь опанування знаннями з кожної теми перевіряється за допомогою контрольних запитань до самоперевірки.

Самостійна робота студентів передбачає розгляд питань, які стисло викладаються на лекціях, підготовку до контрольних робіт, виконання завдань на самостійне виконання, розрахунково-графічної роботи, підготовку до іспитів.

При самостійній роботі студенти використовують інформацію, підходи і методи, які отримують на аудиторних заняттях та із чисельних літературних джерел.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати та впроваджувати в своїй майбутній професійній діяльності методи оцінки стану атмосферного повітря та засоби щодо зниження негативного впливу на нього.

Програмою курсу передбачаються наступні форми поточного контролю знань студентів:

Студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу та 4 завдання на самостійну роботу з 1-го змістового модуля (Додатки 1, 2, 3, 4).

Студенти заочної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу з 1 модуля ( 1 змістовий модуль) та контрольну роботу з 2-го модуля (завдання до контрольної роботи , Додаток 5).

Підсумковий контроль ( денна і заочна форма навчання) – складання іспиту з 1 та 2 модулів.


^ ЗМІСТ КУРСУ


Модуль 1. Інженерна аероекологія

Змістовий модуль (ЗМ):1.1 Розрахунок забруднення атмосфери.


Розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Фактори, яки впливають на розсіяння домішок в атмосферному повітрі. Градієнт температури і види непохитності атмосфери.

Методика розрахунку концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери.

Порядок проведення розрахунку розсіювання та оформлення результатів.

Збір та обробка даних спостережень в атмосферному повітрі.


^ Запитання до самоперевірки:

  1. Аналітичне рішення рівняння турбулентної дифузії.

  2. Методика розрахунку концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Розрахунок забруднення атмосфери викидами групи джерел.

  3. Градієнт температури і види непохитності атмосфери.

  4. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері під факелом високого джерела викидів. Фактори, які впливають на їх розсіяння.

  5. Фонова концентрація в атмосферному повітрі. Графічний метод розрахунку фонової концентрації.

^ Змістовий модуль (ЗМ): 1.2 Методи та обладнання з контролю концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Методи та обладнання визначення дисперсного складу пилу: ситовий, мiкроскопii, безповітряної сепарації та седиментації.

Умови вiдбору проб пилу в газоходi, обладнання та порядок проведення відбору проб, методи вимірювання концентрації пилу.

Методи та обладнання для контролю концентрацій газоподібних забруднюючих домішок. Контроль концентрацій за допомогою газоаналізаторів, види газоаналізаторів.

Запитання до самоперевірки:

  1. Методи визначення дисперсності пилу.

  2. Визначення запиленості повітря методом зовнішньої фільтрації. Схема установки, розрахунок запиленості.

  3. Контроль складу твердих часток в атмосферному повітрі і у промислових викидах. Оптичний і ваговий методи.

  4. Умови відбору проб пилу в газоході. Обладнання та порядок проведення відбору проб.

  5. Методи вимірювання концентрації пилу. Принцип ізокінетичності при відборі проб.

Модуль 2 –Система контролю забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Порядок спостережень за рівнем забруднення атмосфери в Україні.

Програми спостережень.

Визначення статистичних характеристик забруднення атмосферного повітря


Запитання до самоперевірки:


1.Назовіть програми спостережень за станом атмосферного повітря;

2. Перелічіть статистичні характеристики забруднення атмосферного повітря;

3. Перелічіть умови, які треба виконувати при розміщенні постів спостережень за станом атмосферного повітря;

4. Що таке реальний та потрібний параметр споживання повітря?

5. Що таке моніторинг атмосферного повітря?


Список літератури1. Екология города/Под ред.Стольберга Ф.В.- К.:Либра,2000.-464с.


2 Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справ.изд. в 2-х частях.Пер. с англ./Под ред.Калверта С., Инглунда Т.М.: Металлургия, 1988.-706с.


3. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затв.Мінздравом України,наказ №173 від 19.06.96р.


4. Руководство по контролою загрязнения атмосферы

РД-52.04.186-89 Госкомитет СССР по гидрометеорологии Москва 1991.-692с.


5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86. Госкомгидромет СССР, Ленинград, 1987, 92с.


6. Очистка технологических газов/ Под ред. Семеновой Т.А., Лейтеса И.Л.-М.: Химия, 1977.-488с.


7.Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі” з дисципліни „Інженерна агроекологія”( для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.070801”Екологія та охорона навколишнього середовища”)

8. К. Уорк, С.Уорнер, Загрязнение воздуха. Источники и контроль. Пер. с англ.. под ред..Е.Н.Теверовского,М.Мир, 1980, 540 с.


9. В.Штраус, С.Д.Мэйнуорринг Контроль загрязнения воздушного басейна. Пер. с англ.. под ред..А.И.Пирумова, М. Стройиздат, 1989г. 142с.Додаток 1

Инженерная аэроэкология, 5-й курс, 9-й семестр^ Варианты задач для самостоятельной работы №_1_

Задача : Определить величину начального подъема дымовых газов ?h при выходе из трубы при следующих условиях:

варианта

Диаметр устья трубы, м

^ Скорость выхода газов, м/с

Температура воздуха, 0С

Температура дымовых газов, 0С

Скорость ветра, м/с
D=2Ro

Wo

Ta,оС

Tг, оС

U

1

1,0

20,0

-5

70

5,0

2

1,5

25,0

20

100

4,0

3

2,0

15,0

-10

150

8,0

4

0,8

25,0

20

150

3,5

5

1,8

15,0

25

200

3,0

6

4,0

10,0

25

250

6,0

7

2,5

15,0

-15

180

12,0

8

1,3

25,0

30

120

5,0

9

1,6

20,0

35

140

15,0

10

2,8

12,0

-20

80

3,0

11

3,5

8,5

25

75

12,0

12

0,9

24,0

15

180

8,0

13

0,5

22,0

20

200

4,0

14

1,9

15,0

25

120

4,0

15

2,1

13,0

15

100

10,0

16

2,5

12,0

25

80

7,0

17

3,2

14,0

30

150

5,0

18

1,0

22,0

35

90

11,0

19

2,1

18,0

20

70

6,0

20

3,2

10,0

25

120

4,0

21

1,5

18,0

20

70

2,0

22

1,7

19,0

25

85

10,0

23

2,1

15,0

20

95

8,0

24

3,1

5,0

-10

110

6,0

25

2,8

8,0

18

125

3,0

26

4,0

10,0

18

70

2,0

27

5,0

17,0

35

95

12,0

28

2,5

21,0

35

120

10,0

29

1,8

18,0

-10

130

4,0

30

2,7

15,0

-5

90

3,5
  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи