В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом icon

В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави "охорона праці" диплом
Скачати 315.4 Kb.
НазваВ. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави "охорона праці" диплом
>В.Е. Абракітов<><><><><>МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ<> <> <>ДО ВИКОНАННЯ
Дата27.06.2012
Розмір315.4 Kb.
ТипДипломМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.Е. Абракітов


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ГЛАВИ "ОХОРОНА ПРАЦІ" ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.070900 - «Геоiнформацiйнi системи»)


Харків-ХНАМГ-2008


Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.070900 - «Геоiнформацiйнi системи») / Укл. Абракітов В.Е. -Харків: ХНАМГ, 2008. - с.


Укладач: В.Е. Абракітов


Рецензент: к.т.н, доцент Заіченко В.І.

^
Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

Протокол № 15 від 30.05.2008.


1. ПЕРЕДМОВА


Вирішення завдань підвищення ефективності народного господарства в бiльшiй мiрі залежить від якості підготовки фахівців з питань охорони праці у галузі геодезії, картографії та землевпорядкування.

Відповідно до законодавства України майбутній спеціаліст зобов'язаний забезпечити повну безпеку і здорові умови праці на виробництві.

За повноту і правильність прийнятих рішень з охорони праці інженерно-технічні працівники несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність. Тому в кожному дипломному проекті повинна бути розроблена глава "Охорона праці", що висвітлює питання безпечного проведення робіт на об'єкті дипломного проектування. Крім того, питання охорони праці мають бути висвітлені також в інших главах дипломного проекту.

^

2. ВИМОГИ ДО ГЛАВИ "ОХОРОНА ПРАЦІ" В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ

2.1. Мета і завдання дипломного проектування


Метою розробки дипломного проектування в області охорони праці є:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань з питань охорони праці у процесі вирішення конкретних інженерних завдань;

 • формування у студентів навичок самостійного аналізу стану охорони праці в належних виробничих умовах, виконання інженерних розрахунків з охорони праці, роботи з науково-технічною і нормативною літературою, з проектною документацією і сучасною обчислювальною технікою;

 • перевірка підготовленості студентів до самостійної роботи із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

У главі "Охорона праці" розробляють питання виробничої санітарії, безпечного проведення ремонтно-будівельних і санітарно-технічних робіт, а також пожежної безпеки, що відносяться до теми дипломного проекту.

Зміст глави повинен мати творчий, дослідницький характер і свідчити про вміння студента аналізувати стан умов праці на різних об’єктах у світлі вимог з охорони праці і знаходити більш ефективні альтернативні інженерні рішення; виявляти небезпечні й шкідливі виробничі фактори; передбачати ефективні засоби колективного й індивідуального захисту працюючих відповідно до вимог діючих нормативних документів.
^

2.2. Обсяг і оформлення глави "Охорона праці"


Главу оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки обсягом 10 - 15 сторінок тексту. Деякі питання охорони праці можуть бути винесені у графічну частину.

Керівник дипломного проекту при складанні графіка його виконання повинен враховувати час, потрібний для розробки глави "Охорона праці", та контролювати своєчасність роботи над нею.

Глава має бути написана конкретно, без викладання загальних теоретичних положень з підручників, правил, норм та інструкцій. Всі рішення, що приймають, мають бути обґрунтовані розрахунками або посиланнями на відповідні нормативні документи.

Глава повинна містити конкретний матеріал без загальних теоретичних положень, відомих правил та інструкцій. На питання з охорони праці, що розглянуті в інших розділах дипломного проекту, в розділі "Охорона праці" обов'язково дають посилання без повторного опису.

При вирішенні конструктивних і технологічних питань треба використовувати нову нормативну, довідкову і наукову літературу з охорони праці, перелік якої наведений наприкінці цих вказівок. Усі запропоновані рішення з питань охорони праці повинні супроводжуватися розрахунками і мати посилання на відповідні нормативні документи. У тексті пояснювальної записки треба давати посилання на використане джерело з охорони праці, що зазначене у загальному переліку літератури до проекту.

За прийняті проектні рішення і правильність усіх даних з охорони праці несе відповідальність студент - автор дипломного проекту.

При написанні глави "Охорона праці" неприпустимо наводити загальні міркування, а також використовувати форму викладу, прийняту для правил і інструкцій. Не слід просто переписувати текст підручника, джерела Інтернет або довідника без його критичного сприймання. При написанні глави необхідно використовувати встановлену термінологію в галузі охорони праці [13, 14].

Оформлення пояснювальної записки має відповідати вимогам державних стандартів.

З прийнятих проектних рішень матеріал слід викладати в стверджувальній формі, наприклад: "проектом запропоновано...", "проектується...", "відповідно до проведених досліджень рекомендується..." і т.д.

Крім цієї глави, в інших главах дипломного проекту студент повинен також висвітлювати питання охорони праці за темою проекту [15]. При цьому в главі "Охорона праці" треба робити посилання на креслення дипломного проекту і сторінки розрахунково-пояснювальної записки, де розглянуті окремі питання охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Слід запобігати дублювання однакових відомостей у главі "Охорона праці" та інших главах.

Для захисту дипломного проекту перед Державною екзаменаційною комісією студент повинен передбачити короткий виклад розроблених питань з охорони праці. На зауваження рецензента дипломного проекту з питань охорони праці студент зобов’язаний дати аргументовані відповіді.


^

3. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ГЛАВИ "ОХОРОНА ПРАЦІ"


Студент починає працювати над главою "Охорона праці" згідно з індивідуальним планом роботи над дипломним проектом.

Найбільш важливим аспектом підготовки до дипломного проектування є переддипломна практика, в ході якої студенти ознайомлюються з майбутнім об'єктом своїх досліджень та розробок, збирають відомості до майбутньої дипломної роботи. При виконанні програми практики паралельно з вирішенням інших питань слід приділяти увагу докладному вивченню питань охорони праці.

До отримання завдання у консультанта з охорони праці студент повинен отримати в бібліотеці методичні вказівки до виконання глави, складені на кафедрі "Безпека життєдіяльності", і ознайомитися з ними. При цьому йому необхідно узгодити з керівником дипломного проекту необхідність розробки питань охорони праці для специфічних умов проектування та будівництва конкретного об'єкта.

На першу консультацію з виконання глави "Охорона праці" в дипломному проекті студент приходить з пропозиціями щодо питань, які потребують поглибленої розробки для створення працюючим безпечних та нешкідливих умов праці. Під час консультації узгоджуються зміст глави, індивідуальне завдання, що потребує розрахункового обґрунтування або поглибленого дослідження, коригується список пропонованої літератури і нормативних джерел, обсяг і термін виконання глави.

Користування відомостями Інтернет можна розглядати як додаткове джерело інформації при виконанні глави "Охорона праці" дипломного проекту.

Всесвітня мережа Інтернет містить багато відомостей в галузі охорони праці, промислової та техногенної безпеки тощо. Так, при виконанні глави доцільно ознайомитися із веб-адресами [2 - 7], що є офіційними веб-сайтами відповідних державних органів та містять інформацію щодо переліку нормативних актів у галузі охорони праці, що нині діють в Україні.

Веб-адреса [8]містить цікаві дані "Енциклопедії з охорони та безпеки праці"; [9] надає приклад іншої енциклопедії в галузі охорони праці. Значення незнайомих визначень, термінів та понять в галузi можна почерпнути з [10]. Існує вузькоспеціалізований сайт [11], присвячений виключно електромагнітним полям та їхньому впливу на здоров’я людини.

Працюючи над главою, студент відвідує консультації відповідно до розкладу кафедри "Безпека життєдіяльності". Завершений чернетковий варіант глави він віддає консультанту з охорони праці для рецензування. Після доробки, усунення зауважень і повторної перевірки консультантом, студент оформляє главу начисто. У процесі роботи над главою студент усуває всі зауваження консультанта, а після завершення роботи, перед підписанням консультантом титульного аркуша проекту, віддає йому чернетку глави "Охорона праці".

Якщо пояснювальну записку до дипломного проекту виконують в електронному вигляді, вищезгадане стосується електронної копії глави „Охорона праці”.

Консультант кафедри "Безпека життєдіяльності" підписує аркуш завдання на виконання дипломного проекту та титульний аркуш розрахунково-пояснювальної записки .

Виконання графічного матеріалу глави "Охорона праці" (у вигляді плакатів графічної частини формату А-1) не передбачається. Але в деяких випадках, з урахуванням специфіки конкретної роботи (як правило, магістерської), питання охорони праці за погодженням з керівником можуть бути винесені на плакати. Це стосується, наприклад, робіт, де в главі "Охорона праці" розробляють шумозахисні заходи, розраховують рівні звуку на території селитьби: на відповідних кресленнях графічної частини (генплані) треба показати місця розташування розрахункових точок та ін. У такому разі консультант підписує такі плакати, де відбиті питання охорони праці.

Без підпису консультанта з охорони праці дипломні проекти до захисту не допускаються.

^

4. Зміст глави "Охорона праці" І методичні вказівки до її виконання


Глава обсягом 10-15 сторінок рукописного тексту повинна бути органічно пов'язана з темою дипломного проекту і мати наступну структуру:

1. Завдання з охорони праці.

2.Аналіз умов праці на об'єкті.

3. Організація безпечних та нешкідливих умов праці на робочому місці (враховуючи індивідуальні завдання).

4. Заходи щодо поліпшення умов праці і підвищення безпеки працюючих на об'єкті(враховуючи індивідуальні завдання).

5. Пожежна безпека (враховуючи індивідуальні завдання).

В окремих випадках з урахуванням пропозицій керівника проекту та за узгодженням з консультантом з охорони праці глава може мати іншу структуру. Нижче наведений приклад змісту кожного з підрозділів, що входять до складу глави.
^

4.1. Завдання з охорони праці


Цей підрозділ присвячений основним завданням в галузі створення безпечних та нешкідливих умов праці і зменшення виробничого травматизму та профзахворювань стосовно до умов об’єкта дипломного проектування.

Виходячи з державних засад в галузі охорони праці, сформульованих у "Законі про охорону праці України" [1] та інших законодавчих актах, визначити завдання глави на прикладі конкретного об'єкта щодо теми дипломного проекту.

При роботі над цим же підрозділом необхідно звернутися до нормативно-правової бази з охорони праці (наприклад, [2 - 7]).

Обсяг підрозділу - до 1-1,5 стор. записки.
^

4.2. Аналіз умов праці на об'єкті


Підрозділ починають з аналізу умов праці, технологічних процесів та робіт на об’єкті дипломного проектування.

На основі виконаного аналізу, користуючись ГОСТ 12.0.003-74*, наведеним в додатку 1 цих вказівок, визначають небезпечні й шкідливі виробничі фактори, дія яких на працюючих може призвести до травми або профзахворювання. При цьому кожний з факторів, наведений у ГОСТ, повинен бути пов'язаний з конкретним обладнанням, механізмом або технологічним процесом на будівництві об'єкта. Тобто з усієї сукупності факторів, наведених у ГОСТ, вибирають ті, які можливі в даних умовах і конкретизують їх. Обсяг підрозділу складає 2-3 сторінки.
^

4.3.1. Організація безпечних та нешкідливих умов праці на робочому місці


На основі результатів аналізу умов праці та технологічних процесів розглядуваного об'єкта, виконаного у попередньому розділі, а також виходячи з вимог нормативних документів України [12], в цьому підрозділі розглядають організацію безпечного й нешкідливого проведення робіт для конкретних умов. З цією метою для запобігання дії небезпечних та шкідливих факторів, виявлених при аналізі, на працюючих потрібно розробити відповідні інженерно-технічні рішення з необхідними нормативними або розрахунковими обґрунтуваннями згідно з [16-40].

Наприклад, розглядаючи робоче місце користувача ЕОМ, потребується забезпечити:

- об’ємно-планувальні вимоги щодо влаштування приміщень із робочими місцями користувачів ЕОМ згідно з [12]: (площу, обсяг на 1 робоче місце);

- ергономічні вимоги до робочого місця користувача ЕОМ;

- вимоги до метеорологічних умов в робочій зоні;

- вимоги до хімічного складу повітря (озонування повітря при роботі лазерних принтерів як небезпечний та шкідливий чинник), наявності пилу та ін.; необхідність влаштування примусової вентиляції та ін.

- вимоги до іонізації повітря;

– вимоги до рівнів іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, електричного та магнітного полів, електростатики тощо;

- вимоги електробезпеки;

- вимоги до природного освітлення робочої зони;

- вимоги до штучного освітлення робочої зони;

- вимоги акустичного комфорту та захист від вібрацій;

- вимоги пожежної безпеки та ін.

З урахуванням індивідуальних завдань, які виконують в цьому підрозділі (див. нижче), його обсяг повинен становити 3-7 сторінок.
^

4.3.2. Індивідуальне завдання до глави


Виконання глави передбачає розрахункове обґрунтування одного-двох інженерно-технічних рішень, що розробляються студентом для поліпшення умов і охорони праці на етапі проектування або будівництва об'єкта. Індивідуальні завдання повинні органічно узгоджуватися з тим підрозділом глави, до якого вони відносяться (п.4.3.1, п.4.3.2 або п.4.4), а не розміщуватися окремим питанням у кінці глави.

Приблизний перелік індивідуальних завдань див. в додатку 2. Залежно від направленості дипломного проекту тема індивідуального завдання може не входити в означений перелік, а бути надана консультантом, виходячи з конкретних умов.

При виконанні індивідуального завдання слід користуватись літературою, вказаною в додатку 2.
^

4.3.3. Заходи щодо поліпшення умов праці і підвищення безпеки на об'єкті дипломного проектування


На підставі аналізу стану охорони праці на об'єкті (ділянці) дипломного проектування, виконаного студентом при освітленні питань п.4.2-4.3 глави, розробляють комплекс інженерно-технічних заходів щодо безпеки технологічних процесів, виробничої санітарії і засобів, що стосуються пожежної безпеки. При цьому кожний з запропонованих заходів чи засобів захисту має бути спрямований на рішення конкретної проблеми охорони праці, виявленої у процесі проведення аналізу і представлений в тому порядку, у якому виявлялися НШВФ.

Усі запропоновані студентом заходи повинні бути обґрунтовані посиланнями на відповідні нормативно-правові акти й іншу нормативно-технічну літературу, список якої наведений в кінці цих вказівок.
^

4.4. Пожежна безпека


Цей підрозділ повинен включати основні заходи та інженерно-технічні рішення з пожежної безпеки об'єкта. Пропоновані рішення повинні базуватися на попередньому аналізі та вимогах нормативних документів.

Оцінку стану пожежної безпеки об'єкта виконують на основі вимог ДБН В.1.1-7-2002 [34], а також інших документів [36].

За ДБН В.1.1-7-2002 назначають небезпечні фактори пожежі, вплив яких приведе до травми чи загибелі людей, а також до матеріального збитку.

Далі слід показати, як в умовах розглянутого об'єкта (ділянки) реалізуються вимоги ДБН В.1.1-7-2002 до систем:

– запобігання пожежі, тобто комплексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості пожежі;

– протипожежного захисту, тобто комплексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі і на обмеження матеріальних утрат від нього.

Для цього студент наводить перелік конкретних заходів, що забезпечують реалізацію вимог до систем запобігання пожежі і протипожежного захисту, перерахованих у ДБН В.1.1-7-2002 [34] стосовно до умов об'єкта проектування. Кожний захід супроводжується посиланням на відповідні нормативні документи [34, 35, 36, 52], присвячені питанням пожежної безпеки. У висновках з даного питання повинно бути відбито, як виконуються вимоги ДБН В.1.1-7-2002 на об'єкті (ділянці) проектування.

У проектних рішеннях необхідно визначити протипожежні розриви між будівлями, відстань між проїздами до будинків, розміщення протипожежних водопроводів і гідрантів), а в самому будинку ступінь вогнестійкості будинку, межі вогнестійкості конструкцій, шляхи евакуації, протипожежне водопостачання, протипожежну сигналізацію, первинні засоби пожежегасіння [20,34,35].

Обсяг розділу - 2-4 сторінки.

^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України про охорону праці. - К., 2002.

2. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi - Вся база «Законодавство України». (Добірка діючих законодавчих документів в електронному вигляді).

3. http://www.dnop.kiev.ua/ - Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Офіційний сайт).

4. http://dnop.com.ua. Державні нормативні акти з охорони праці.

5. http://www.document.org.ua/dnaop/ - Реєстр ДНАОП. (Повний перелік усіх діючих законодавчих та нормативних документів у галузі охорони праці станом на сьогоденну дату в електронному вигляді. Щоденно обновлюється).

6. http://www.nau.kiev.ua/index.php. НАУ - Нормативні акти України. (Добірка всіх діючих нормативних актів в мережi Internet).

7. http://aist.com.ua/products/zodchiy/base/zak/ «Зодчий». Законы, постановления, указы, соглашения, документы министерств и ведомств (ЗАК)

8. http://www.safework.ru:1888/iloenc? Энциклопедия по охране и безопасности труда. (Публ. в мережi Internet).

9. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html. Охрана труда. (Публ. в мережi мережi Internet).

10. http://www.abrakitov.narod.ru/indexx.htm Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник./ Абракітов. В.Е. (Публ. в мережi Internet).

11. http://www.pole.com.ru/index.htm Электромагнитные поля. (Публ. в мережi Internet).

12. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

13. ДСТУ 2293-93 ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення.

14. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять.

15. ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации. Межгосударственный стандарт.

16. ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положення.

17. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.

18. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

19. ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79). ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

20. ГОСТ 12.1.004-91. CCБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

21. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

22. ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86) ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

23. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

24. ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования.

25. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

26. ГОСТ 12.1.029-80 (СТ СЭВ 1928-79) ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

27. ГОСТ 12.1.030-81.* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

28. ГОСТ 12.1.036-81 CCБТ. Шум. Допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях.

29. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля(укр.).

30. ГОСТ 12.1.046-85. Нормы освещения строительных площадок.

31. ГОСТ 12.3.033-84. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

32. ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

33. ГОСТ 23407-78. ССБТ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

34. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

35. ДБН В.2.5-13-98. Пожежна автоматика будівель і споруд.

36. Денисенко В.В., Точилкина В.Г. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник. - Киев: Будівельник, 1990.

37. ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем електропостачання України.

38. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

39. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37.

40. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42.

41. Жидецький В.У. Практикум із охорони праці. Л.: Афіша, 2000.

42. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей /Під. ред. Сафонова В.В. К.: Основа, 2001.

43. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. – М.: Высш. шк., 1990.

44. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. - М.: Стройиздат, 1985.

45. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. М.: Высш. шк., 1984.

46. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. - М.: Высш. шк., 1991.

47. РД 34.21.122-99. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

48. Русин В.И. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник. – К.: Будівельник, 1990.

^ 49. ДБН В.2.5-28-2006 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

50. СНиП II-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования.

51. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве. Нормы проектирования.

52. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

53. Успенский Ю.И., Сугробов Н.П. Техника безопасности начинается c проекта. - М..: Стройиздат, 1982.

ДОДАТОК 1


Небезпечні й шкідливі виробничі чинники

Класифікація (ГОСТ 12.0.003-74*)

1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- машини і механізми, що рухаються;

- рухливі частини виробничого устаткування;

- вироби, що пересуваються, заготівлі й матеріали;

- конструкції, що руйнуються;

- гірські породи, що обвалюються;

- підвищені запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищена чи знижена температура поверхонь устаткування і матеріалів;

- підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищений рівень інфразвукових коливань;

- підвищений рівень ультразвуку;

- підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні, його різка зміна;

- підвищена чи знижена вологість повітря;

- підвищена чи знижена рухливість повітря;

- підвищена чи знижена іонізація повітря;

- підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

- підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

- підвищена напруженість електричного полю;

- підвищена напруженість магнітного полю;

- недолік чи відсутність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- підвищена контрастність;

- пряма чи відбита блискучість;

- підвищена пульсація світлового потоку;

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

- підвищений рівень інфрачервоної радіації;

- гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготівок, інструментів і устаткування;

- розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги);

- невагомість.

^ 2.Хімічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Ця група факторів підрозділяється на дві підгрупи:

за характером впливу шкідливих речовин на організм людини;

- загальнотоксичні;

- дратівні;

- сенсибілізуючі, що діють як алергени;

- канцерогенні, що виклакають ракові захворювання;

- мутагенні, що приводять до зміни спадкоємної інформації й впливають на репродуктивну (дітородну) функцію організму;

по шляху проникнення шкідливих речовин в організм людини:

- через дихальні шляхи;

- через травний тракт;

- через шкіру.

^ 3. Біологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- включають біологічні об'єкти, вплив яких на працюючих викликає травми чи захворювання;

- мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші);

- макроорганізми (рослини і тварини).

^ 4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні; динамічні; що викликають гіподинамію);

- нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга; перенапруження аналізаторів, монотонність праці й емоційні перевантаження тощо).
^

ДОДАТОК 2

Приблизний перелік індивідуальних завдань до глави


Завдання № 1. Розрахувати необхідну площу світлових отворів для забезпечення нормативного значення коефіцієнта природного освітлення.

Використовуючи [49], встановити характер і розряд робіт для прийнятого приміщення об'єкта дипломного проектування1. Згідно з додатком 5 [49] розрахувати потрібну площу світлових отворів.

На підставі виробничого розрахунку, якщо розглядається приміщення, що вже існує, зробити висновок про відповідність нормам природного освітлення.

На підставі прийнятого розрахунку, якщо розглядається проектоване приміщення, визначити кількість та розміри вікон.

Розрахунок ілюструвати графічною схемою світлових отворів приміщення.

Завдання № 2. Розрахувати систему штучного освітлення, що забезпечує необхідне значення освітленості прийнятого приміщення об'єкта дипломного проектування.

Використовуючи [42], виконати розрахунок за методом коефіцієнта використання світлового потоку. Здійснити:

- вибір системи освітлення і тип джерела світла, враховуючи особливості зорової роботи;

- вибір розряду і підрозряду роботи, а також величини нормованої освітленості (Ен) залежно від найменшого лінійного розміру об'єкту розпізнавання, характеристики фону та контрасту об’єкта з фоном.

Після виконання розрахунку накреслити схему розташування світильників.

Завдання № 3. Розрахувати охоронне освітлення території промислового підприємства (у неробочий час) із застосуванням прожекторів по методу питомої потужності.

Керуючись [44] або [48], визначити тип, потужність, кількість прожекторів, місце та спосіб їх розташування, а також висоту розташування прожекторів над поверхнею, що ними освітлюється. Норму потрібної освітленості визначити за [30].

Завдання № 4. Забезпечити нормативні параметри мікроклімату в приміщенні будівлі, що проектують.

Для обраного приміщення згідно з [40] визначити оптимальні й припустимі параметри мікроклімату з урахуванням періоду року, важкості робіт, що виконуються, наявності чи відсутності надлишків явного тепла. Нормативні параметри порівнюють з фактичними, що приймаються дипломантом на основі практичного досвіду.

Передбачити інженерно-технічні заходи щодо усунення відхилень параметрів мікроклімату від нормативних значень.

Завдання № 5. Підбір конструкції пристрою, що заземлює, і визначення його опору розтіканню струму для виробничого устаткування.

Зробити розрахунок конструкції пристрою, що заземлює, після чого виконати перевірочний розрахунок відповідності фактичного опору розтікання струму в пристрої, що заземлює, припустимому значенню. У разі потреби в розрахунок вноситься корегування. Відповідно до отриманих даних накреслити схему спроектованого пристрою, що заземлює. Література: [27, 37, 38, 48].

Завдання № 6. Розрахунок віброізоляції робочого місця з використанням гумових вiброізоляторів.

При вирішенні даного завдання прийняти, що перевищення нормативних значень присутнє на вказаних нижче частотах і складає (згідно з графіком):

группа2


Робоче місце разом з пультом керування розташовано на сталевій плиті вагою Qл = 1000 Н; вага людини Qл = 750 Н. Література: [43, с. 122; 48].

Завдання № 7. Розрахувати систему захисту від блискавки будівлі, що проектують.

Визначити число уражень будівлі блискавкою для району розташування об’єкта, якому потрібен захист, категорію будівлі з влаштування захисту від блискавки, на основі чого розрахувати зону захисту та підібрати її параметри. Розрахунок виконують згідно з [42] та [47] .

Завдання ілюструвати розрахунковою схемою.

Завдання № 8. Розрахувати очікуваний рівень звуку в розрахунковій точці від транспортного потоку.

Вихідні дані (категорія вулиці, щільність транспортного потоку, відстань до розрахункової точки, шумозахисні заходи, що передбачені проектом або вже існують) прийняти згідно з проектом (узгодити з консультантом).

Користуючись [50] , визначити рівень звуку в розрахунковій точці, зважаючи на шумову характеристику джерела шуму, величину зниження того рівня (залежно від відстані, наявності екранів, смуг зелених насаджень тощо).

Розрахунковий рівень порівняти з нормативним за [39, 28] .

Завдання № 9. Розробити архітектурно-планувальні й архітектурно-будівельні заходи щодо зниження шуму в конкретному приміщенні будівлі, а саме захист від транспортного шуму.

Використовуючи [50] , прийняти очікуваний рівень шуму від транспортного потоку й розробити заходи, що запобігають зменшенню шуму в приміщенні до нормативних рівнів за [39, 28].

^ Завдання № 10. Розрахувати індекс ізоляції повітряного шуму перегородки в конкретному приміщенні будівлі, що проектується.

Розрахунок виконати згідно з [44] .

Товщину перегородки, тип бетону, його марку, об'ємну щільність прийняти самостійно з умов проекту.

^ Завдання № 11. Розрахунок очікуваного рівня звуку в заданому місці усередині конкретної будівлі, що розташована у селитьбі та розробка заходів для зниження шуму (захист від транспортного шуму).

 1. Визначити категорію вулиці і LАэкв [50, с. 37, табл. 27] для шуму від транспорту [50, с. 38, табл. 30] – для території усередині дворів ;

 2. Визначити рівень звуку в розрахунковій точці території LАтер, дБА;

 3. Визначити рівень звуку в приміщенні LАпом, дБА;

 4. Визначити припустимі рівні звуку LАэкв.доп і необхідне зниження рівнів звуку ∆LАтр.пом, дБА до нормативних рівнів за [39, 28];

Передбачити шумозахисні заходи (екрани, зелені насадження) і розрахувати їхню ефективність [ 50, с. 39-41].

Розрахункову точку показати на кресленнях графічної частини (на генеральному плані території).

Завдання 12. Розрахунок очікуваного рівня звуку в заданому місці всередині конкретної будівлі, що розташована у виробничій зоні та розробка заходів для зниження шуму (захист від виробничого шуму).

 1. Визначити шумові характеристики джерела шуму. Октавні рівні звукової потужності Lp, дБ прийняти за реальними даними підприємства, здобутими на виробничій практиці;

 2. Визначити рівень звуку в кожній з октавних смуг частот L, дБ у розрахунковій точці в приміщенні, залежно від її розташування в зоні прямого або відбитого звуку (формули 1-3 [ 50, с. 2];

 3. Визначити припустимі рівні звуку Lдоп і необхідне зниження рівнів звуку ∆LАтр.пом, дБА до нормативних рівнів за [28, 39], використовуючи [50, с. 8-9];

Передбачити шумозахисні заходи (екрани, звукоізолюючі кожухи та ін).

^ Завдання № 13. Розрахувати систему аерації будівлі, що проектується.

Розрахунок здійснюють за [41, 44, 48]. Кількість повітря, що надходить і видаляється, відстань між осями отворів, та ін. визначити з умов проекту (погодити з консультантом).

Накреслити схему проектованої системи аерації.

^ Завдання № 14. Розрахувати час евакуації людей з приміщення.

Вихідні дані прийняти для об’єкта дипломного проектування (за узгодженням з консультантом). Розрахунок виконують на основі методики, що наведена в [42], [44] з урахуванням вимог [34].

Накреслити схему евакуації людей з приміщення.

^ Завдання № 15. Визначити час прогріву до критичної температури арматури розтягнутої зони однопрольотного вільно обпертого перекриття в умовах виникнення пожежі.

Вихідні дані прийняти самостійно. Керуючись [44], визначити розрахункові середні значення теплофізичних характеристик, після чого розрахувати час прогріву до критичної температури й визначити межу вогнестійкості конструкції.

^ Завдання № 16. Визначити межу вогнестійкості суцільної залізобетонної плити при прогріві зворотної від вогню поверхні на 140о С за методом кінцевих різниць Шмідта.

Вихідні дані прийняти самостійно. Використовуючи [42], [44], зробити розрахунок межі вогнестійкості залізобетонної плити.

^ Завдання № 17. Розрахунок звукоізоляції конструкцій, що обгороджують виробничу будівлю (вікна, стіни).

Матеріал конструкції і кількість її шарів прийняти самостійно.

 1. Визначити нормативний індекс звукоізоляції [50, с. 10-11 табл. 7].

 2. Зробити розрахунок звукоізоляції [50, с. 13-20] повітряного шуму стіною з плитами (сухою штукатуркою), із глухим подвійним склiнням вікон.

Передбачити шумозахисні заходи.

^ Завдання № 18. Виконати розрахунок теплоізоляції одного з приміщень об'єкта дипломного проектування.

Відповідно до [43, с. 60-61] визначити товщину шару ізоляції, необхідну для того, щоб температура зовнішньої поверхні, до якої можуть доторкатися працюючі, не перевищувала нормативної. Площа ділянки, що підлягає ізоляції, і температуру теплоносія прийняти самостійно за даними проекту.

^ Завдання № 19. Виявлення джерел шуму в системах вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення, визначення їхніх шумових характеристик. Проектування глушників у системах вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення.

Керуючись [50, с. 25-31], установити загальний рівень звукової потужності вентилятора. Користуючись [50, с. 33-34], прийняти схему конструкції глушника у вентиляційному каналі. Площі звукопоглинання облицювання внутрішніх поверхонь камери Si, її матеріал (коефіцієнти ?i), об'ємну витрату повітря через глушитель Q прийняти самостійно. Розрахувати необхідну величину зниження шуму Rтр за формулою 74 [50], передбачити відповідні заходи щодо боротьби з ним.

Завдання 20. Розрахунок звукопоглинаючого облицювання виробничого приміщення.

Вихідні дані (геометричні розміри приміщення, матеріал облицювання та ін.) прийняти самостійно.

 1. Визначити постійну приміщення В на частоті 1000 Гц (табл. 3 [50, с. 4-5] і постійні приміщення В в октавних смугах частот.

 2. Визначити середній коефіцієнт звукопоглинання до (?) і після (?1) акустичної обробки приміщення, величини А1 і ?А, (прийнявши nштшт=0):[50, с. 21-23].

 3. Визначити постійну приміщення В1 пiсля акустичної обробки приміщення.

 4. Величину зниження рівня звукового тиску в кожній октавній смузі знаходити за формулою

?L = 10lg(B1/B), дБ.

Розрахунки доцільно вести в табличній формі:

Величини

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц

31,5

63

125

250

500

1 кГц

2 кГц

4 кГц

8 кГц

В1000, м2

В=*V1000, м2
ά =B/(B+Sзаг)
обл
А=ОБЛхSобл2
А1=(Sобщ- SОБЛ),м2
А1+А,м2
1=1+А)/Sобщ
В1=(А1+А)/(1-),м2
L=10lgВ1/В, дБ


Завдання 21. Визначити необхідний об`єм протипожежного запасу води, тривалiсть його поповнення і додатковий об’єм протипожежного запасу води для зовнішнього пожежогасіння виробничої споруди.

Вихідні дані для розрахунку: обсяг і ступінь вогнестійкості будинку, категорія пожежної небезпеки (прийняти за проектом).

Використовуючи СНиП [52, с. 10-11], визначити необхідні витрати води на гасіння можливої кількості одночасно виниклих пожеж на території і тривалість їхнього гасіння. На підставі отриманих даних встановити обсяг непорушного запасу води для пожежогасіння. Потім з урахуванням нормативного часу відновлення непорушного запасу води [52, с. 12] визначити додатковий обсяг протипожежного запасу води. Загальний об`єм протипожежного запасу води для даного об'єкта знайти підсумовуванням недоторканного і додаткового обсягів запасу води.


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.070900 -« Геоiнформацiйнi системи»).


Укладач: Володимир Едуардович Абракітов


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.I. Зайцева

План 2008, поз. 182

Підп. до друку. 22.01.08. Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.- друк. арк. Обл.- вид. арк. 1,2.

Тираж 100 прим. Замовл. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

1 Вибір приміщення погоджується з консультантом кафедри "Безпека життєдіяльності"
Схожі:

В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів усіх форм навчання спец. 092103 мбг І 092101...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconВ. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 070900 “Геоінформаційні системи...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconА. М. Гарьковець Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці на транспорті» (для студентів 5...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconДо практичних занять з дисципліни “охорона праці в галузі”
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу Охорона праці в галузі та цивільна оборона
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціальності 092101, 092101 "Промислове та цивільне...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі”
В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу...
В. Е. Абракітов методичні вказівки до виконання глави \"охорона праці\" диплом iconНаціональна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір І обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи