Цикл гуманітарної та соціальної підготовки icon

Цикл гуманітарної та соціальної підготовки
НазваЦикл гуманітарної та соціальної підготовки
Сторінка1/4
Дата27.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Цикл гуманітарної та соціальної підготовки


Дисципліна: Історія України

Факультет АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: перший
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (осінь), 2 (весна)
Лекції (год.)

14

1

Семінари (год.)

14

1

СРС (інд. заняття)

26

1,9

Всього (год. / кредитів)

108/3
Іспит (трим.)

2
Залік (трим.)

-
КОД:

НГД.01

Лектор: Безуглий Андрій Іванович, доцент.


21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7, Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (Ін ЕЕЕМ), факультет комп’ютеризованих систем автоматизації, електроспоживання та електроприводу (КСАЕСЕП), кафедра українознавства, тел. 59-82-76.


^ МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: ознайомлення студентів з історією розвитку українсь­кого народу; формування в них уявлення про основні етапи розвитку державної ідеї та традиції державного будівництва на українських землях; формування на­ціональної самосвідомості, національної історичної пам’яті, розуміння націона­льного відродження в контексті історичного досвіду; усвідомлення студентами місця України в загальноєвропейському історичному процесі.

Вивчення національної історії як складової циклу соціально–гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про Україну як невід’ємну складову європейської та світової цивілізації.

ПРОГРАМА: Курс “Історія України”, його предмет і завдання. Місце курсу в системі гуманітарних наук Методологія історії. Джерела вивчення історії України. Походження та основні етапи формування українського етносу. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Київська Русь та її місце в історії українського народу. Політична роздрібненість. Галицько-Волинська держава – спадкоємниця Київської Русі. Українські землі у складі Литви і Польщі. Виникнення українського козацтва. Українська національна революція середини ХП століття. Україна наприкінці ХVII - у XVIII столітті. Україна в ХІХ столітті. Україна в період утвердження і розвитку капіталізму та першої світової війни. Українська національно –демократична революція /І9І7-І920 рр./. Україна в складі СРСР /1922-1939 рр./ Україна в роки другої світової війни /1939-1945рр./ Радянська Україна в 1945 – 1991 рр. Національно-державне відродження українського народу. Україна в сучасному світі.БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року // Голос України. – 1991. - №165.

 2. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996

 3. Аркас М. Історія України – Русі. – Одеса, 1994

 4. Бойко О. Д. Історія України: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2001

 5. Дорошенко Д. І. Історія України в 2-х томах. Т. 1-2 – К., 1991

 6. Історія України: нове бачення. – К., 1996

 7. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів, 1992

 8. Литвин В., Смолій В., Шпакуватий М. Україна: ХХ століття: У 2 книгах. – К., 2002

 9. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х книгах. Книги 1-2. – К. 1995

 10. Світлична В. В. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2002

 11. Субтельний О. Україна: Історія. – К. 1991.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместру студенти проходять по два модульні контролі в формі тестування. Тести включають питання різного ступеню складності. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати, правильно відповівши на всі питання тесту, дорівнює 75-85 балів. Можлива і припустима заміна тестування колоквіумами чи, в окремих випадках, контрольними роботами.


ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна ”Історія України”, яка викладається в вищих навчальних закладах, має узагальнюючий характер. Передбачається, що студенти певною мірою засвоїли курс історії України середньої школи. Крім того, дисципліна “Історія України” є невід’ємною складовою циклу гуманітарних наук, передбаченого навчальними планами вищої школи в Україні.

^ Методичне забезпечення: Методичні рекомендації “Плани семінарських занять з історії України та методичні рекомендації до них для студентів всіх спеціальностей ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою”. – Вінниця ВДТУ, 1996.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: передбачає підготовку до семінарських занять, написання рефератів, підготовку до написання контрольних робіт та тестування.

Т е м а т и к а р е ф е р а т і в:

 1. Духовна та матеріальна культура Київської Русі.

 2. Християнська церква в Київській Русі.

 3. Галицько-Волинське князівство – спадкоємець державних та соціокультурних традицій Київської Русі.

 4. Культура України в XIV – XVI ст.

 5. Культура України в XIV – XVI ст.

 6. Історичний портрет князя Дмитра Вишневецького.

 7. Запорізька Січ – християнська козацька республіка.

 8. Історичний портрет гетьмана Сагайдачного.

 9. Роль Запорізької Січі в історії українського народу.

 10. Богдан Хмельницький – полководець, державний діяч, дипломат.

 11. Пилип Орлик та його Конституція.

 12. Ліквідація Запорізької Січі та історична доля українського козацтва.

 13. Володимир Антонович – історик та громадський діяч.

 14. М. І. Міхновський – апостол українського самостійництва.

 15. Українські січові стрільці : хто вони?

 16. Політичний портрет М. С. Грушевського.

 17. Політичний портрет В. К. Винниченко.

 18. Політичний портрет Павла Скоропадського.

 19. Сталінізм і Україна.

 20. Як починалася Друга світова війна.

 21. Політичний портрет С. Бандери.

 22. М. С. Хрущов на Україні.

 23. Дисидентський рух в Україні: проблеми становлення і розвитку.

 24. Демократизація політичної системи в Україні.

 25. Конституція України: загальна характеристика.

 26. Українська національна символіка: традиції та сучасність.


Методика іспиту: усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58.

^ Мова: мова викладання – українська

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Скорочення: ВС – весняний семестр, КП(КР) – курсовий проект (робота), РГР – розрахункова графічна робота, СРС – самостійна робота студента.Предмет: Українська та зарубіжна культура.

Факультет: АКСУ,

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 1, 2
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

І курс

ІІ курс

І курс

ІІ курс

Триместр

1

2

4


Лекції (год.)

14

7

7

1

0,5

0,5

Практичні заняття (год.)

-

14

14

-

1

1

СРС (інд. заняття)

13

6

6

1

0,5

0,5

Всього (год./кредитів)

54 / 1,5

36 / 1


Іспит (трим)

-

-

-

-

-

-

Залік (трим)

2

4

-

-

-

КОД:

НГД 02Лектор: Зінько Олена Василівна, к.іст.н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к.ф.н., доцент; Філонов Леонід Володимирович, доцент; Харьков Михайло Григорович, ст. викладач; Кузнєцов Всеволод Григорович, ст. викладач; Кадочнікова Любов Олександрівна. ст. викладач; Ярмоленко Олена Миколаївна, викладач.

Інститут/Факультет: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. 59-80-42, 59-82-70.


Мета: Формування у студентів цілісного уявлення про культуру як специфічного суспільного явища, про структуру та функції культури, про роль цінностей культури в духовному житті людини, спеціаліста зокрема; пізнання загальних закономірностей культурної еволюції, сутності загальнолюдських та національних цінностей, взаємозв’язків і взаємозбагачення європейських культур в контексті світової культури.


ПРОГРАМА

Теоретичні засади вивчення української культури. Загальні відомості про історико-етнічний розвиток українців.

Українська культура в історичному контексті. Найдавніше мистецтво та культура Київської Русі. Розвиток національних рис в культурі України ХІV-ХVI ст. Барокова доба в українській культурі ХVII-ХVIII ст. Культурно-національне відродження ХIХ ст. Українська культура ХХ ст. Мистецька спадщина Поділля.

Формування російської культури. Російська культура ХIV-ХV ст. Культура Росії ХVII-ХVIII ст. Російське мистецтво ХIХ ст. Культура ХХ ст. в Росії.


БІБЛІОГРАФІЯ

1.Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій. К., 1993. – 390 с.

2. Закович М. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000. – 622 с.

3. Греченко В.,Чорний І. Історія світової та української культури.–К., 2000 – 464 с.

4. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – ЦУЛ, 2003. – 508 с.

5. Русская культура в кн. Быстрова А.Н. Мир культуры. – 2002 М. – с. 497-711. Изд. Ф.Конюхова ЮКЗА. Новосибирск.

6. История и культурология . М.: Логос. – 2002. – с. 260-428.

7. История русской культуры в кн. Е.П.Борзова. История мировой культуры. Санкт-Петербург. – 2004. – с. 528-626.

Методи оцінювання: протягом триместрів студенти проходять по одному модульному контролю (в кінці триместру). На модульних контролях пропонуються варіанти тестових робіт, творчих робіт, реферативних робіт.

Передумови: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як історія України, історія Росії, народознавство, етнологія, Людина і культура, Людина і світ.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики. Методичні рекомендації до вивчення культурологічних дисциплін. Зінько О.В. Культура Поділля. – ВДТУ, 1999. – 36 с.; Зінько О.В., Круковська О.М. Звичаєве право. – ВДТУ, 1999. – 36 с.; Зінько О.В., Грозна Н.З Останній кошовий – Калнишевський. Методичні рекомендації для музейного практикуму – ВДТУ, 2000. – 43 с.; Харьков М.Г. Русская литература. Частина 1,2. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003;

Індивідуальна робота: Відвідування музеїв та виставкових залів мистецького центру університету, театральних вистав за тематикою курсу музично-драматичного театру ім. М. Садовського, концертного залу “Плеяда”.

^ Методика іспиту: диф. залік.

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону


Предмет: Філософія

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 2
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Триместр

4 – 5

-

Лекції (год.)

30

1

Семінари (год.)

30

1

СРС (інд. заняття)

48

2

Всього (год./кредитів)

108/3

-

Іспит (трим)

5

-

Залік (трим)

-

-

КОД:

НГД 03


Лектори: Хома Олег Ігорович, д.ф.н., професор,

Ратніков Володимир Сазонович, д.ф.н., професор,

Теклюк Анатолій Іванович

Колос Олександр Володимирович, к.ф.н., доцент,

Головашенко Ірина Олегівна,

Гончар Любов Павлівна.


МЕТА: Забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів, дати можливість студентам отримати необхідні знання сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти вмінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній і науковій діяльності.


ПРОГРАМА:

Предмет та функції філософії

 • Світогляд, його структура, рівні і види.

 • Поняття філософії, її проблематика. Історичні корні філософії. Філософія як раціональний світогляд. Специфіка філософського знання.

 • Основні напрями філософії.

 • Філософія і наука.

 • Основні функції філософії.

Основні течі та етапи розвитку філософії.

 • Філософія Стародавнього Китаю та Індії.

 • Філософія Стародавньої Греції.

 • Філософія середньовіччя та Нового часу.

 • Класична німецька філософія.

Основні напрями філософії ХХ ст.

 • Марксизм: історичні умови виникнення, основні положення.

 • Сцієнтичний напрям в західній філософії.

 • Антропологічний напрям в філософії ХХ ст.

 • Релігійна філософія.

 • Екзистенціалізм.

Становлення і розвиток філософської думки на Україні.

 • Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

 • Розвиток філософської думки в період формування української нації.

 • Соціально – філософські погляди Кирило – Мифодіївського товариства.

 • Новітня українська філософія.

Філософське розуміння світу

 • Категорія буття у філософії.

 • Категорія субстанцій в історії філософії.

 • Поняття “Матерія”, “Рух”, “Простір”, “Час”, “В різних філософських системах і в науці”.

 • Матеріалістична і ідеалістична картини світу.

 • Проблема єдності світу в філософських системах.

Природа як світ людини.

- Взаємодія “Людина-Природа” як філософська проблема.

- Поняття “природа” в історії філософії.

 • Проблема гуманізації відношення людини до тваринного рослинного світу.

 • Глобальні екологічні проблеми.

 • Проблема подолання технократичного мислення.

Поняття діалектики в історії філософії.

 • Поняття “діалектика”.

 • Основні концепції розвитку.

 • Критерії розвитку в неорганічній природі, в органічних системах, в суспільному та людини як особистості.

 • Діалектика і детермінізм.

 • Принцип всезагального зв’язку як аспект єдності світу.

Принципи і закони діалектики

 • Принципи діалектики.

 • Закон єдності і взаємодії протилежності.

 • Закон переходу кількісних змін в якісні.

 • Закон заперечення. заперечення.

Категорії діалектики.

 • Поняття категорій діалектики.

 • Діалектика одиничного і загального.

 • Причина та наслідок.

 • Необхідність та випадковість.

 • Закон.

 • Зміст та форма.

 • Сутність та явище.

 • Можливість та дійсність.

Що таке людина? Загадки антропосоціогенезу.

 • Теорії походження людини.

 • Сучасна наука про походження людини.

 • Розуміння сутності людини в історії філософії.

 • Буття людини як буття можливості.

 • Єдність і багатоманітність людського буття і проблема його достатності.

Духовні виміри людського буття.

 • Поняття “Свідомість” в історії філософії.

 • Свідомість і мозок. Психологічна проблема.

 • Сутність свідомості. Свідомість як суб’єктивна реальність.

 • Структура і функції суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості.

 • Цінності.

Пізнавальне відношення людини до світу

 • Тлумачення пізнання в історії філософії: оптимізм, скептицизм, агностицизм.

 • Суб’єкт і об’єкт пізнання, їх взаємодія.

 • Чуттєве і раціональне в пізнанні.

 • Проблема істини і її критеріїв.

 • Діалектика відносної і абсолютної істини.

 • Особливості наукового пізнання.

Проблема свободи особистості у філософії.

 • Розуміння свободи в різних філософських системах.

 • Суб’єкт свободи, умови свободи.

 • Негативна та позитивна свобода.

 • Свобода та відповідальність.

Суспільство, його походження, структура та системоутворюючі фактори.

 • Проблема соціогенезу.

 • Історичні форми існування суспільства.

 • Основні системоутворюючі фактори суспільства.

 • Концепції соціальної структури суспільства.

 • Держава: сутність, форми устрою, форми правління, політичний режим.

Культура як світ людини?

 • Проблематичність вихідного поняття.

 • Культура як світ.

 • Становлення нового образу світу й людини в сучасній культурі.

Сенс історії та майбутнє людства

 • Проблема сенсу історії в філософії.

 • Сенс історії в сучасних філософських системах.

 • Наукове передбачення та прогнозування майбутнього.

 • Футурологічні теорії розвитку суспільства.
  1   2   3   4

Схожі:

Цикл гуманітарної та соціальної підготовки icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки icon1. Підготовка бакалаврів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconМіністерство освіти І науки україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка кафедра українознавства та гуманітарної підготовки словник іншомовних слів для студентів економічного факультету полтав а
Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні...
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconV міжнародний форум «Простір гуманітарної комунікації»
Мета круглого столу: обґрунтування впливу бібліотеки на формування сучасного простору гуманітарної комунікації
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconОператоры цикла Операторы цикла используются для вычислений, повторяющихся многократно. В c# имеется четыре вида циклов: цикл с параметром for
Операторы цикла используются для вычислений, повторяющихся многократно. В c# имеется четыре вида циклов: цикл с параметром for, цикл...
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями...
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconСписок наукових публікації
Мишина лілія миколаївна викладач кафедри педагогіки, магістр соціальної педагогіки,заступник декана Старобільського факультета з...
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconМетодичні рекомендації з написання курсових проектів для спеціальності
Укладачі: Оленrівська Л. П. – старший викладач кафедри соціальної роботи І соціальної педагогіки, Копилова С. В. кандидат педагогічних...
Цикл гуманітарної та соціальної підготовки iconДодаток 1 Рекомендований перелік та зміст блоків вибіркових навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи