Цикл професійної та практичної підготовки icon

Цикл професійної та практичної підготовки
Скачати 274.28 Kb.
НазваЦикл професійної та практичної підготовки
Дата27.06.2012
Розмір274.28 Kb.
ТипДокументи

Цикл професійної та практичної підготовки


Предмет: Електроніка та мікро схемотехніка

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс 2,3
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5/7
Лекції (год.)

16/32

2

Практичні заняття (год.)

8
Лабораторні заняття (год.)

16/16

2

СРС (інд. заняття)

104

3

Всього (год. /кредитів)

180/5
Іспит (трим)

7
Залік (трим)

5
КОД:

НПД1.3.1
Лектор: Шабатура Юрій Васильович, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул.; аудиторія А5401. Кафедра Метрології та промислової автоматики, кимн. 5407; тел.:8-0432-59-86-72.


МЕТА: засвоєння студентами основ електроніки, набуття навичок розрахунку основних електронних схем, їх експлуатації і експериментального дослідження. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні параметри електричних сигналів та види їх перетворень, теоретичні основи побудови і функціонування електронних схем, принципи роботи основних електронних вузлів, та методи їх розрахунку, уміти: виконувати аналіз типових електронних схем, виконувати синтез і розрахунок елементів електронних систем, проводити експериментальне дослідження та налагоджування електронних схем за допомогою сучасної контрольно-вимірювальної апаратури.

ПРОГРАМА:

В результаті вивчення курсу студенти ознайомлюються з основними типами і характеристиками сучасних електронних компонентів, типовими електронними вузлами і системами, отримують знання в області проектування, дослідження і експлуатації основних електронних пристроїв, та набувають вміння правильно вибирати і застосовувати функціональні вузли виконані на основі інтегральних мікросхем

БІБЛІОГРАФІЯ


1. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника.Ч.1 Электронные устройства информационной техники. Под. ред. А.А. Краснопрощекиной. – К. Вища школа, 1989.- 431с.

2. Скаржепа В.А., Новацкий А.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника. Лабораторный практикум. – К. ВШ, 1989. –279с.

3. Скаржепа В.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника. Сборник задач. – К. ВШ, 1989. –232с.

4. Бандак М.І., Шабатура Ю.В., Присяжнюк В.В. Электроніка і мікросхемотехніка. Ч.1. електронні елементи, теорія, розрахунки Лабораторний практикум. –Вінниця: ВДТУ, 1998. –143с.

5. Шабатура Ю.В., Бандак М.І., Присяжнюк В.В. Электроніка і мікросхемотехніка. Ч.2. Електронні прилади систем автоматики. Лабораторний практикум. –Вінниця: ВДТУ, 1998. –144с.

6. У. Хилл. П., Хоровиц. Искусство схемотехники. –М.: Мир, 1998. –704с.


Методи оцінювання: Протягом триместру студенти проходять по два модульних контролі відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. На усних модульних контролях пропонується декілька варіантів завдань однакової складності з теоретичного матеріалу, які охоплюють питання даного курсу.

Передумови: попередньо необхідно мати знання з таких дисциплін "Фізика", "Вища математика", "Основи теорії електричних кіл", "Теорія автоматичного управління";

^ Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів і проекційної апаратури, лабораторні заняття проводяться на відповідному лабораторному обладнанні.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій конспект та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Навчальні посібники з курсу. Спеціалізований авторський сайт „Елктроніка та мікросхемотехніка” доступний в мережі Інтернет.

Індивідуальна робота: поглиблене вивчення роботи окремих електронних елементів, та їх застосування (наприклад варікапів, комплементарних пар транзисторів, операційних підсилювачів, підсилювачів низької частоти в інтегральному виконання, аналогових процесорів і т.п.), схем ввімкнення, зниження рівня шумів, узгодження.

^ Домашня робота передбачає: Опрацювання результатів лабораторних досліджень і підготовку до контрольних робіт. Виконання лабораторних робіт за допомогою комп‘ютерного моделювання роботи електронних схем.

^ Методика іспиту: диференцьований залік та іспит. Білети складаються з двох теоретичних питань та одного практичного завдання.

Реєстрація на курс: ІнАЕКСУ, кімн. 5308; тел.:8-0432-598-458.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.
^

Мова : Мова викладання – українська. Можливе викладання російською.

Предмет: ^ Математичне програмування та дослідження операцій.

Факультет: АКСУ

Курс: ІII

Вид курсу: (за вибором)

Триместр: 7 (осінь)
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год.)

16
Лабораторні заняття (год.)Практичні заняття (год.)

32
СРС (інд. заняття)

78
Курсова робота (срс годин)

36
Всього (год. /кредитів)

126/3,5
Іспит (трим)

7
Залік (трим)

-
КОД:

ВПД.14


^ Лектор: Дубіненко Світлана Борисівна, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5127б; тел.: 8-0432-59-84-30.


МЕТА

Вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок, необхідних для розуміння студентами місця та ролі дослідження операцій в майбутній фаховій діяльності.


ПРОГРАМА

Лінійне програмування.

Симплекс-метод розв’язку ЗЛП.

Транспортна задача.

Дискретне програмування.

Елементи теорії масового обслуговування.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Зайченко Ю.П. Исследование операций.-К:Вища школа, 1975-320 с.

 2. Вентцель Е.С. Исследование операуий - М.:Сов.радио,1972-552 с.

 3. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. – М.: Наука, 1971. – 383 с.

 4. Лукин А.И. Системы массового обслуживания. – М.: Воениздат, 1980. – 189 с.

 5. Таха Х. Введение в исследование операций.– М.: Мир, 1985.-479с.

 6. Таха Х. Введение в исследование операций.– М.: Издат. Дом Вильямс, 2001.-912с.

 7. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – К., 2006.

 8. Белман Р. Динамическое програмирование. – М.: ИЛ, 1960. - 440с.

 9. Акоф Ф. Основы исследования операций. – М.: Мир, 1971. - 534с.^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує на протязі триместру за результатами контрольних заходів. Завдання на іспиті містять два теоретичних питання та задачу.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як “Вища математика”, “Алгоритмічні мови та програмування”, “Основи дискретної математики” “Комп’ютерні методи дослідження та аналіз даних”.


^ Методичне забезпечення: Лекційний курс забезпечено навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), для виконання лабораторних робіт розроблено методичні вказівки (в друкованому та електронному вигляді).


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Курсова робота (СРС – 36 годин). Тема: “Розв’язок задач лінійного програмування.” Курсова робота передбачає розробку алгоритмічного та програмного забезпечення для вирішення поставленої задачі на комп’ютері.


^ Методика іспиту: Іспит, письмово, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська та англійська

Примітка: Ця інформація підходить для студентів спеціалізації “Системи управління і автоматики на базі інтелектуальних технологій” спеціальності “Системи управління і автоматики”.


Предмет: ^ Теорія електричних та магнітних кіл

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс2/3,
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5/7
Лекції (год.)

16/16

1/1

Практичні заняття (год.)

16/-

1/1

Лабораторні заняття (год.)

16/16

1/1

РГР

5/7

-

СРС (інд. заняття)

44/22

2,9/1,4

Всього (год. /кредитів)

144/4кр.
Іспит (трим)

7
Залік (трим)

5
КОД:

НПД 05
^ Лектор: Родінков Валерій Іванович, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, Хмільницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел. (0432)-59-84-58.


^ МЕТА: формування систематичних знань студентів з теорії електричних та магнітних кіл.

Задачі курсу: вивчення методів аналізу усталених та перехідних процесів в лінійних та нелінійних електричних кіл, а також застосування цих методів для розрахунку магнітних кіл, знання яких потрібні для розуміння та успішного розв’язування проблем майбутньої спеціальності.

Вивчення теорії електричних та магнітних кіл повинно сприяти створенню у студентів інформаційної бази, яка дозволяла б їм раціонально обирати метод розрахунку електричного або магнітного кола в залежності від їх структури та умов задачі та застосовувати теорію електричних та магнітних кіл і методологію дисципліни “Теорія електричних та магнітних кіл” в спеціальних дисциплінах.

ПРОГРАМА

Основні закони та параметри електричних кіл. Електричні та магнітні кола постійного струму. Електричні кола змінного струму. Методи розрахунку електричних та магнітних кіл. Кола із взаємною індуктивністю. Резонансні явища в електричних колах. Трифазні кола. Чотириполюсники. Електричні кола з несинусоїдними струмами та напругами. Перехідні процеси в електричних колах. Нелінійні електричні кола. Електричні кола з розподіленими параметрами. Теорія електромагнітного поля (основні поняття електростатики).

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Карпов Ю.О., Магас Т.Є., Мадьяров В.Г. Теоретичні основи електротехніки. Навчальний посібник, ч.1,2.- Вінниця.: ВДТУ, 1992, 1995.

 2. Теоретичні основи електротехніки. ч. 2 . .Карпов Ю.О., Магас Т.Є., Мадьяров В.Г. Вінниця. ВНТУ. 2004.

 3. НейманЛ.Р., Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники. -М. Энергоиздат , 2003.

 4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. - М.: Высшая школа, 1978.

 5. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1982.

 6. Теоретичні основи електротехніки. Лабораторний практикум, ч.1,2.3. - Вінниця.: ВДТУ, 2001.

Додаткова

 1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. - Київ.: Вища школа, 1992.

 2. Электротехника. Под ред. проф. Герасимова В.Г.- М.: Высшая школа, 1985.

 3. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высшая школа, 1990.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ. Протягом кожного триместру студенти проходять два модульних контролі відповідно до університетської кредитно-рейтингової системи організації навчального процесу. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.

ПЕРЕДУМОВИ. Курс базується на знанні таких дисциплін, як фізика, особливо таких її розділів, як електрика, магнетизм, а також таких розділів вищої математики , як теорія матриць, диференційні рівняння, та методи їх розв`язку, включаючи числові, теорію функцій комплексної змінної, похідна та інтеграл, функціональні ряди, перетворення Фур`є та Лапласа, рівняння математичної фізики, векторна алгебра.

^ Методичне забезпечення. Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, для виконання лабораторних робіт та для підготовки до практичних занять видається інструктивно-методична література. Навчальні посібники з усіх розділів дисципліни підготовлені в електронному варіанті.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА. Позааудиторна (домашня) робота – підготовка до лабораторних робіт та практичних робіт, виконання розрахунково-графічних робіт.

Методика іспиту: Усний диф. залік та іспит за призначенням.

Реєстрація на дисципліну: Немає.

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: Ця дисципліна призначена для студентів бакалаврського напрямку «Комп’ютеризовані системи автоматики и управління».

Предмет: Метрологія та вимірювання

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни (обов’язковий)

Курс 3,
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9
Лекції (год.)

28

2

Практичні заняття (год.)

-
Лабораторні заняття (год.)

14

1

СРС (інд. заняття)

48

1,5

Всього (год. /кредитів)

90/2,5
Іспит (трим)

9
Залік (трим)КОД:

НФД1.3.6


^ Лектор: Поджаренко Володимир Олександрович, д.т.н., професор.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Кафедра Метрології та промислової автоматики, аудиторія 5410; тел.:8-0432-598-672

Мета: формування знань та умінь з основ метрології і вимірювань; набуття навичок у метрологічному забезпеченні автоматизованих систем та побудові вимірювальних систем.

ПРОГРАМА:

метрологія та вимірювання електричних і неелектричних величин; засоби та системи вимірювань; організація та апаратне забезпечення вимірювальних експериментів.

^ Змістовні модулі: Основнi поняття метрологiї та електричних вимiрювань.

Нормування термiнiв метрологiї та вимiрювальної технiки. Забезпечення єдностi та необхiдної точностi вимiрювань. Система одиниць SI. Фiзична величина як об’єкт вимiрювань. Одиницi фiзичних величин. Ентропiя фiзичних величин. Класифiкацiя методiв та засобiв вимiрювань.

Похибки вимiрювань. Фактори та класифiкацiя похибок. Полiномiальнi моделi похибок. Розподiлення похибок. Похибки прямих i непрямих вимiрювань. Iдентифiкацiя, синтез та прогнозування характеристик похибок вимiрювання.

Засоби вимiрювань. Класифiкацiя засобiв вимiрювань. Статичнi характеристики перетворення засобiв вимiрювання. Динамiчнi характеристики засобiв вимiрювання. Метрологiчнi характеристики. Органiзацiя вимiрювальних експериментiв.

Вимірювання електричних величин. Вимірювання сили струмiв, напруги та потужностi. Вимiрювання частоти та часових iнтервалiв. Вимiрювання параметрiв ланцюгiв із зосередженими та розподіленими параметрами.

Вимiрювання неелектричних величин. Вимірювання лiнiйних та кутових перемiщень, їх швидкостей та прискорень. Вимірювання механічних напружень та моментiв опору. Вимiрювання температури та тиску.

Основи стандартизацiї. Основнi поняття та терміни. Державна система стандартизацiї.

БІБЛІОГРАФІЯ


1. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/Под ред. Е.М. Душина. – Л.6 Энергоатомиздат, 1984.

2. Электрические измерения неэлектрических величин/ под ред. Е.СМ.Полыщука. К.: Вища школа.1984.

3. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения: Учеб. пособ. – М.: Радио и связь. 1985.

 1. Поджаренко В.А., Кухарчук В.В. Метрологические основы компютерно-измерительной техники: учеб. пособ. – К: УМК ВО, 1989.

5. Измерение электрических и неэлектрических величин: учеб. пособ./ под ред Н.Н. Евтихиева. – М.: Энертоатомиздат,1990.

6. Поджаренко В.А., Кухарчук В.В.Вимірювання і комп’ютерно-вимірювальна техніка: навч. посібник . – К: УМК ВО, 1991.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместрів студенти проходять по два – модульних контролі відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як фізика, математика, теорія електричних та магнітних кіл, технічна механіка.

^ Методичне забезпечення: Конспект лекцій з актуальної тематики, для виконання лабораторних робіт та самостійних розрахунково-графічних робіт видається інструктивно-методична література. Підручники.

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: дослідження інформаційних джерел і лабораторні дослідження електромеханічних перетворювачів, вимірювальних трансформаторів напруги, електронних вольтметрів з метою поглиблення знання предмету ), підготовка доповідей на студентські конференції з актуальних питань метрологічного забезпечення

домашня робота – підготовка протягом курсу до написання контрольних робіт та підготовки і захисту лабораторного практикуму, (опрацювання результатів вимірювання).

^ Методика іспиту: Усний залік та іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: ІнАЕКСУ, аудиторія 5308; тел.:8-0432-44-04-58.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: курс для студентів всіх спеціальностей електро-радіотехнічного профілю в яких розглядаються питання вимірювання і метрологічного забезпечення.

Мова викладання – українська, російська.Предмет: ^ Теорія автоматичного управління.

Факультет: АКСУ

Курс: III-ІV

Вид курсу: обов’язковий

Триместр: 9/10/11
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год.)

14/26/26
Практичні заняття (год.)Лабораторні заняття (год.)

14/17/17
КП (КР) трим

-
РГЗ

18/18/18
СРС (+РГЗ) (годин)

26/44/47
Всього (год. /кредитів)

234/6,5
Іспит (трим)

10/11
Залік (трим)

9
КОД:

НПД.08

Лектори: Боровська Таїса Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри КСУ;


Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5126; тел.: 8-0432-59-82-22;


МЕТА: набуття студентами знань і навичок для аналізу, синтезу, дослідження і практичної реалізації сучасних – відмовостійких, адаптивних, таких що навчаються, систем автоматичного управління для широкого кола об’єктів від побутової техніки до великих розподілених систем і складних процесів.


ПРОГРАМА:

Сучасні об’єкти автоматичного управління. Динамічні системи управління, їх аналіз. Передаточні функції та часові характеристики динамічних систем. Частотні характеристики. Елементарні ланки, зворотні зв’язки. Стійкість САУ, критерії стійкості. Оцінка якості регулювання. Синтез САУ. Метод кореневих годографів. Модальне управління. Проблема синтезу при неповній вимірюваності вектору стану. Імпульсні САУ (IСАУ). Стійкість IСАУ. Багатомірні IСАУ. Вибір бажаних характеристик IСАУ. Термінальне управління. Розв’язання задач розгону, приведення та зближення. Нелiнiйнi САУ. Стійкість нелінійних систем. Метод фазового простору. Аналіз і синтез релейних САУ. Забезпечення надійності методами ТАУ. Ідентифікація параметрів САУ. Оптимальні САУ. Адаптивні САУ. Адаптивна САУ з настройкою по власній частоті..

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ^

  Воронов А.А. Теория автоматического управления. Ч. 1, 2. - М.: Энергия, 1986, 1987


 2. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления. -М.: Машиностроение, 1986.

 3. Изерман Р. Цифровые системы управления. -М.: Мир, 1984.

 4. Боровська Т.М., Северiлов В.А., Васюра А.С. Теорія автоматичного керування. книга. Навч. посібник // „Універсум”, Вінниця - 2002 .– 98 с.

 5. Боровська Т.М., Северiлов В.А., Васюра А.С. Моделювання та оптимізація в системах автоматичного управління Навч. посібник // „Універсум”, Вінниця - 2007. – 134 с.

 6. Боровська Т.М., Северiлов В.А., Колесник І.С. Основи теорії управління та дослідження операцій. електр.книга Навч. посібник // „Універсум”, Вінниця - 2002. – 260 с.

 7. Боровська Т.М., Северiлов В.А., Колесник І.С. Спеціальні розділи вищої математики. Навч. посібник // „Універсум”, Вінниця - 2002.–146с

Додаткова література:

 1. Боровська Т.М., Северiлов В.А., Бадьора, С.П. Колесник І.С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навч. посібник // „Універсум”, Вінниця - 2007. – 165 с.

 2. Боровська Т.М., Северiлов В.А., Бадьора, С.П. Колесник І.С. Моделювання та оптимізація у менеджменті. Навч. посібник // „Універсум”, Вінниця - 2007. – 145 с.

 3. Северилов В.А., Боровская Т.Н. Живучесть САУ: Винница:ВПИ, 1989.

 4. А.А.Первозванский. Курс теории автоматического управления. - М.: "Наука", 1986. - 615 с.

 5. Методичнi вказiвки до виконання на ПЕОМ лабораторних i практичних занять з курсу ТАУ /Укл. Т.М.Боровська, В.А.Северiлов, П.В.Северiлов. Вiнниця, ВПI, 1994. - 53 с.

 6. Батенко А.П. Управление конечным состоянием движущихся объектов. М., «Советское радио», 1977.

 7. Пузырёв В.А. Управление технологическими процессами производства микроэлектронных приборов. М., «Радио и связь», 1984.

 8. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. М., «Наука», 1968

 9. Боровська Т.М., Северiлов П.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу "Теорія автоматичного управління". Електронна книга, Вінниця - 2008. – 75 с.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінки знань студентів з курсу «Теорія автоматичного управління» формуються на підставі рейтингових балів, які студенти отримують на протязі триместру за результатами контрольних заходів. На основі цих оцінок кожний студент або отримує інтегральну оцінку за весь триместр або отримує дозвіл на складання заліку або іспиту з цієї дисципліни. Завдання на заліку або іспиті містять два теоретичні питання та одне практичне.


ПЕРЕДУМОВИ: Курс базується на дисциплінах: „Вища математика”, „Фізика”, Теорія електричних кіл”, „Прилади та елементи автоматики”, „Алгоритмічні мови та програмування”, „Методи оптимізації”. Курс використовується при вивченні дисциплін: «Програмні засоби систем управління», «Математичне моделювання у менеджменті та бізнесі», «Проектування комп’ютеризованих систем управління», а також використовується при виконанні бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

^ Методичне забезпечення: Лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (є в достатній кількості в бібліотеці університету), виконання лабораторних робіт та окремих практичних завдань здійснюється згідно методичних вказівок (як електронний, так і друкований варіант) та електронних книг.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Розрахунково-графічні завдання передбачають вирішення типових задач аналізу і синтезу сучасних САУ на базі застосування сучасних програмних засобів для моделювання і проектування САУ. Всього виконується шість розрахунково-графічних завдань, що рівномірно охоплюють програму курсу – три триместри по два модулі в кожному. В результаті виконання розрахунково-графічних завдань повинен бути створений документ максимально наближений до стандартів проектної документації.

В тексті документу РГЗ повинні бути подані вичерпно і компактно такі пункти:

1) Постановка задачі

2) Теоретичні основи – моделі і методи розв’язання задачі.

3) Обґрунтування вибору середовища і методу розв’язання задачі.

4) Розв’язання задачі - робочі вирази, програмні модулі.

5) Повне і раціональне подання результатів розрахунків – таблиці, графіки.

6) Аналіз результатів і висновки.


^ Методика іспиту: Диференційний залік та іспит - письмові, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська. Можливе викладання російською мовою.


Предмет: ^ Теорія інформації і кодування

Факультет: АКСУ

Вид курсу: обов’язковий

Триместр: 7 (осінь)
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год.)

32

2

Практичні заняття (год.)

-
Лабораторні заняття (год.)

16

1

СРС (інд. заняття)

60

4

Всього (год. /кредитів)

108/3
Іспит (трим)

7
Залік (трим)

-
КОД:

НПД 1.3.9


Лектор: Кулик Анатолій Ярославович, доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5214; тел.: 8-0432-598-437.

^ МЕТА дисципліни: “Теорія інформації та кодування” є формування у студентів на основі системного підходу певного світогляду, який дозволяє їм вільно орієнтуватись в теоретичних засадах реалізації принципів та систем збирання, оброблювання, зберігання та передавання інформації, вивчення теоретичних основ побудови кодів та їх алгоритмічного забезпечення, кодування та декодування у програмній, апаратній та комбінованій реалізації.

ПРОГРАМА:

Вступні положення.:історичний огляд розвитку засобів передавання інформації. Основні терміни та визначення: інформація, повідомлення, сигнал, канал зв’язку, лінія зв’язку, завади.

^ Використання теорії інформації у техніці передавання

Форми існування інформації: статична та динамічна. Міри інформації - за Хартлі, - за Шенноном. Одиниці вимірювання інформаційної ємності. Ентропія. Передавання інформації без завад. Узгодження з каналом. Передавання інформації із завадами. Об’єм сигналу.

^ Теорема Котельникова та її використання

Теорема відрахунків. Вибірка функції. Функція відрахунків. Квантування та дискретизація. Типи сигналів. Необхідні припущення при використанні теореми Котєльнікова для реальних систем.

^ Математичні моделі сигналів.

Періодичні і неперіодичні сигнали. Енергетичне визначення спектра сигналу. Практична ширина спектра сигналу. Випадкові сигнали та їх імовірнісні характеристики. Числові характеристики випадкових процесів. Властивості кореляційної функції стаціонарного випадкового процесу. Спектральна щільність випадкового процесу. Широкосмугові та вузькосмугові процеси. Ефективна ширина спектра випадкового процесу. Спектральний аналіз в базисах, відмінних від Фур’є.

^ Статистика помилок в дискретних каналах та їх математичне описання. Оптимальні коди

Структура потоку помилок у реальних двійкових каналах. Математичні моделі: двійкового каналу, - дискретного каналу на засадах кіл Маркова, - дискретного каналу на засадах процесів відновлення, - Гілберта, - Сміта-Боуена-Джонса, - часткового описання дискретного каналу.

Алгоритм Шеннона-Фано. Алгоритм Хаффмена. Порівняльний аналіз.

^ Системи числення. Загальна характеристика кодів.

Системи числення: Двійкова, Вісімкова, Шістнадцяткова. Код. Кодування: - Одноелементне, - Багатоелементне, - Надлишкове. Класифікація кодів. Метрика Хеммінга. Принципи виявлення і виправлення помилок надлишковими кодами. Принцип максимальної правдоподібності.

^ Завадонезахищені коди. Коди з визначенням помилок

Двійковий код на всі сполучення. Одинично-десятковий (число-імпульсний) код. Двійково-десятковий код. Код ASCII. Код Грея. Штрих-коди.

Коди: - з постійною кількістю одиниць у комбінаціях (код з постійною вагою), - Розподілю вальний, - з перевіркою на парність, - з кількістю одиниць, кратною трьом, - з подвоєнням елементів (кореляційний), - Інверсний код.

^ Коди з визначенням і виправленням помилок. Лінійні коди.

Кодова відстань. Код Хеммінга: формування контрольних символів; визначення помилок; виправлення помилок.

^ Коди з визначенням і виправленням помилок. Циклічні коди. Нелінійні коди. Коди з повторюванням. Методи формування канальних кодів

Циклічний код: утворюючі поліноми, формування кодової послідовності; декодування; визначення помилок; виправлення помилок. Коди БЧХ. Порівняльний аналіз кодів.

Ітеративні коди. Каскадні коди. Згорткове кодування. Згорткові коди із самосинхронізацією. Код Адамара. Код Хаара.

Критерії побудови кодів з повторюванням. Мажоритарне декодування кодів з повторюванням.

Уніполярний код NRZ. Біполярний код NRZ. Код АМІ. Коди BNZS. Код B3Z. Код B6Z. Код HDB3. Переваги та недоліки, порівняльний аналіз. Код Манчестер-ІІ: принцип побудови; критерії помилки; шифратор; дешифратор; часові діаграми; переваги та недоліки.

Лабораторний практикум

1.Вивчення алгоритмів оптимального кодування-декодування.

2.Вивчення алгоритмів лінійного кодування-декодування.

3.Вивчення алгоритмів циклічного кодування-декодування.

4.Вивчення алгоритмів кодування-декодування за алгоритмом Адамара.

5.Вивчення алгоритмів кодування-декодування за алгоритмом Хаара.

6.Вивчення алгоритмів згорткового кодування-декодування.

7.Вивчення алгоритмів канального кодування-декодування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1.Квєтний Р.Н., Компанець М.М., Кривогубченко С.Г., Кулик А.Я. Основи техніки передавання інформації/ Підручник - Вінниця: Універсам, 2002.

2.Васюра А.С., Кривогубченко С.Г., Кулик А.Я., Компанець М.М., Худ олій О.І. Техніка передавання аналогової та дискретної інформації / Навчальний посібник – Вінниця: ВДТУ, 1998.

3 Васюра А.С., Кривогубченко С.Г., Кулик А.Я., Компанець М.М., Худ олій О.І. Техніка передавання дискретної інформації / Навчальний посібник – Вінниця: ВДТУ, 1998

4. Шварцман В.О., Емельянов Г.А., Теория передачи дискретной информации. – М.: Связь, 1979.

5. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. – К.: Вища школа, 1986.

6.Кузьмин И.В., Ключко В.И., Литвин В.А. Кодирование и декодирование в информационных системах. – К.: Вища школпа, 1987.

Методи оцінювання:: Протягом триместру передбачено два модульних контролі (теоретичний колоквіум, контрольна робота плюс поточний захист лабораторних робіт). На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідної частини курсу.

Передумови: базується на знанні таких дисциплін, як фізика (радіохвилі), вища математика (теорія ймовірностей, фізика; алгоритмічні мови і програмування; чисельні методи; основи теорії кіл; електроніка;

^ Методичне забезпечення: Лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання лабораторних робіт здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).

Індивідуальна робота: підготовка питань, що сприяють поглибленому освоєнню окремих розділів курсу (за бажанням студента). Теми:

 • Математичні моделі детермінованих сигналів, випадкових сигналів.

 • Принципи квантування сигналів.

 • Кодування інформації: основні види кодів, принципи завадостійкого кодування, кодування з виявленням помилок, кодування з виявленням та виправленням помилок.

 • Оцінка завадостійкості інформаційних систем та способи її підвищення.

 • Інформаційна оцінка автоматизованих систем управління та контролю.

Домашня робота – спрямована на закріплення знань, підготовку до написання контрольних робіт по модулям, підготовку до лабораторного практикуму, захист. Оригінальні рішення та ідеї заохочуються

^ Методика іспиту: Письмовий іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-598-458).

^ Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська.


Предмет: ^ Вступ в в теорію систем.

Факультет: АКСУ

Курс: ІІІ

Вид курсу: обов’язковий

Триместр: 9
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год.)

28

2

Практичні заняття (год.)

14

1

Лабораторні заняття (год.)

-
СРС (інд. заняття)

57
Всього (год. /кредитів)

90/2,5
Іспит (трим)

-
Залік (трим)

9
КОД:

НПД 07


^ Лектор: Глонь Ольга Віталіївна, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5127а; тел.: 8-0432-59-82-22.

МЕТА: Дисципліна "Вступ в теорію систем" забезпечує засвоєння основних особливостей теорії систем, системного аналізу та проектування, а також відповідних підходів та методів проектування складних систем. Знання, набуті студентами, використовуються при системному проектуванні складних систем контролю і керування


ПРОГРАМА:

Взаємозв'язок загальної теорії систем та системного аналізу.

Класифікація систем.

Властивості та характерні особливості складних систем.

Моделі систем в умовах невизначеності.

Експертні системи.

Принципи і структура системи управління з нечітким регулятором.

Методи системного аналізу.

Метод аналізу ієрархій.

Аналіз систем за допомогою Мереж Петрі.

Класичні схеми проектування інформаційних систем.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем, Сов. радио, М., 1967 г.

 2. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: Навчальний посібник. - Львів.: "Новий світ - 2000". - 424с.

 3. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу. Навчальний посібник.-Вінниця, Нова книга,2004. - 176с.

 4. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования: Пер. с англ.:Уч. Пос. - М.: Вильяме, 2001. - 496с.

 5. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах /Под ред. Е.К.Масловского - М.: Мир, 1981. - 322 с.

 6. Дубовой В.М. Моделювання систем контролю та керування. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 175с.

 7. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Пер. с англ. - М.: «Радио и связь», 1993. - 320 с.

 8. Котов В. Е. Сети Петри. - М.: Наука, 1984.

 9. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. - М.: Мир, 1984.

 10. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем.- Наука, М., 1978

ПЕРЕДУМОВИ: базується на дисциплінах "Вища математика", "Спеціальні розділи вищої математики". Знання, набуті студентами, використовуються при вивчені таких дисциплін як: "Коп'ютеризовані вимірювальні системи", "Автоматизоване керування та проектування технічних систем" та інш.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом курсу передбачено два модульних контролі (два теоретичних колоквіуми та дві контрольні роботи) відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. Оцінки знань студентів формуються на підставі рейтингових балів, які студенти отримують на протязі триместру за результатами контрольних заходів. На основі цих оцінок кожний студент або отримує інтегральну оцінку за весь триместр або отримує дозвіл на складання заліку з цієї дисципліни. Завдання на диференційний залік містять 2 теоретичних питання та одне практичне завдання.


^ Методичне забезпечення: Лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання лабораторних робіт здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).


Домашня робота – спрямована на закріплення знань, підготовку до написання контрольних робіт по модулям.

Методика іспиту: Письмовий, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська.

Схожі:

Цикл професійної та практичної підготовки iconПлан навчального процесу 3 цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Цикл професійної та практичної підготовки iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
Цикл професійної та практичної підготовки iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
Цикл професійної та практичної підготовки iconКомплексний екзамен з педагогіки
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Цикл професійної та практичної підготовки iconГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки підготовки освітньо-професійної програми...
Цикл професійної та практичної підготовки iconКомплексний екзамен з педагогіки І психології
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Цикл професійної та практичної підготовки icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Цикл професійної та практичної підготовки icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Цикл професійної та практичної підготовки iconКомплексний екзамен з музики
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Цикл професійної та практичної підготовки iconГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи