Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» icon

Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Скачати 89.94 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Дата27.06.2012
Розмір89.94 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

з організації самостійної роботи з дисципліни

«Моніторинг довкілля»

(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ-2007


Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800-„Екологія та охорона навколишнього середовища”) Укл.: Виставна Ю.Ю. - Харків: ХНАМГ, 2007-10с.


Укладач: Ю.Ю.Виставна


Рецензент: В.М. Ладиженський


^ Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 9 від 3 травня 2007р.


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….4

1. Форми самостійної роботи студента………………………………….5

2. Перелік питань для самостійного опрацьовування…………………..5

3. Завдання до контрольної роботи ...…………………………………....7

Список літератури……….……………………………………………......9


Вступ

^ Мета і завдання вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо одержання інформації про точний стан різних компонентів довкілля (поверхневих, підземних, питних вод, атмосферного повітря, грунтів та ін.), оцінки рівнів шкідливого впливу на них техногенних навантажень, прогнозування стану довкілля на перспективу, розробки науково обгрунтованих рекомендацій для проведення природоохоронних заходів та їх подання у картографічному вигляді.

^ Предмет вивчення дисципліни- система моніторингу навколишнього природного середовища.

Програмою курсу передбачена самостійна робота студента для повного оволодіння матеріалом лекцій.


^ 1. Форми самостійної роботи студента

Форми самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання:

 1. Підготовка письмових відповідей на запитання для контролю знань –10 годин (для денної і заочної форм навчання).

 2. Підготовка контрольної роботи – тільки для студентів заочної форми навчання.

 3. Робота з матеріалом лекцій, науково-методичною і нормативною літературою – для студентів денної і заочної форм навчання.


^ 2 Перелік питань для самостійного опрацьовування

Відповіді на нижче зазначені запитання, студент повинен підготувати у рукописному вигляді. Об’єм відповіді на кожне запитання близько 2-3 аркушів зошиту формату А5. Зошит з відповідями подається на перевірку викладачу за 1 тиждень до здачі заліку.

Перелік питань для самостійного опрацювання студентом:

 1. Розкрити суть поняття „Моніторинг довкілля”. Сформулювати принципи та завдання проведення моніторингу довкілля, визначити суб’єкти моніторингу та їх функції.

 2. Визначити різні види моніторингу довкілля залежно від завдання.

 3. Навести перелік основних нормативних та методичних документів з моніторингу довкілля.

 4. Розкрити суть поняття „Екологічна інформація”. Визначити відомості, які містить екологічна інформація.

 5. Визначити види водокористування та нормативи якості води, принципи розміщення контрольних створів на водних об’єктах залежно від видів водокористування.

 6. Визначити види й розміщення пунктів спостережень за якістю атмосферного повітря і принципи вибору пунктів відбору проб атмосферного повітря.

 7. Навести види показників якості поверхневих і підземних вод та нормативи якості води.

 8. Розкрити принципи організації моніторингу геологічного середовища, грунтів і підземних вод та визначити складові системи моніторингу геологічного середовища.

 9. Навести перелік основних забруднювачів грунтів та джерела їх надходження до земної поверхні.

 10. Визначити показники стану рослинного покрову. Охарактеризувати поняття „біоіндикатор”.

 11. Навести перелік та стислу характеристику методик відбору проб атмосферного повітря та методів вимірювання.

 12. Навести перелік та стислу характеристику методик відбору проб поверхневих та підземних вод та методи вимірювання.

 13. Навести перелік та стислу характеристику методик відбору проб грунтів та методи вимірювання

 14. Надати класифікацію методів вимірювань складу та властивостей компонентів довкілля.

 15. Навести види лабораторного обладнання для проведення аналізу проб повітря, води. грунтів.

 16. Визначити принципи картографічного моделювання.

 17. Навести класифікацію екологічних карт за практичною спрямованістю.

 18. Визначити елементи екологічної карти та способи зображення тематичного змісту.

 19. Визначити етапи і принципи створення карти та правила компоновки карт.

 20. Навести приклад застосування геоінформаційних технологій у процесі картографічного моделювання.

 21. Визначити методи біотестування і біоіндикації і дати стислу характеристику.
 1. ^ Завдання до контрольної роботи

Студент повинен визначити тему контрольної роботи згідно з першою буквою свого прізвища (таблиця 1).

Контрольну роботу виконують згідно з обраною темою за допомогою персонального комп’ютера в програмі Microsoft Word. Обсяг роботи 10-15 аркушів формату А4 друкованого тексту, 12 шрифт Times New Roman 1,5 інтервал.

Подати контрольну роботу на перевірку викладачеві студент повинен до початку сесії.


^ Таблиця 1 – Теми контрольних робіт для студентів

заочної форми навчання


Перша літера прізвища студента

Тема контрольної роботи

Рекомендації щодо змісту контрольної роботи

А, Б

Біоіндикатори якості атмосферного повітря

Поняття „біоіндикатор”. Види біоіндикаторів. Особливості биоиндикаторів якості атмосферного повітря. Використання біоіндикаторів для оцінки забруднення повітря. Приклади використання біоіндикаторів для оцінки стану атмосферного повітря.

В, Г

Біоіндикатори поверхневих вод

Поняття „біоіндикатор”. Види біоіндикаторів. Особливості биоиндикаторів якості поверхневих вод. Використання біоіндикаторів для оцінки забруднення води. Приклади використання біоіндикаторів для оцінки стану поверхневих вод.

Д, Є, Е, Ж, З, І, И

ГДК як норматив якості компонентів довкілля

Поняття ГДК. Види ГДК для різних компонентів довкілля (води, повітря, грунту). Система розробки й затвердження ГДК.

Ї, К, Л

Показники якості поверхневих та підземних вод

Поняття „показник якості води. Види показників (гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні). Види водокористування та розміщення контрольних створів для оцінки якості підземних та поверхневих вод. Система сбору інформації про якість поверхневих і підземних вод.

М, Н

Показники якості атмосферного повітря

Поняття „показник якості атмосферного повітря”. Види показників. Пости нагляду за станом атмосферного повітря та оцінки його якості. Система сбору інформації якості атмосферного повітря.

О, П

Показники якості грунтів

Поняття „показник якості грунта”. Види показників Методи відбору проб грунту для оцінки рівня цого забруднення. Система збору інформації про стан грунту в населенному пункті.

Р, С

Методи відбору проб та аналіз якості води

Методи відбору проб. Розміщення контрольних створів залежно від видів водокористування. Гідрологічна, гідрохімічні, гідробіологічні показники якості води. Види аналізу проб води.

Т, У, Ф

Методи відбору проб та аналіз якості повітря

Види та розміщення стаціонарних постів у населеному пункті. Показники якості повітря. Методи відбору проб. Види аналізу проб повітря.

Х, Ц, Ч

Методи відбору проб та аналіз якості грунту

Методи відбору проб грунту. Показники стану грунтів. Види аналізу проб грунту.

Ш, Щ, Ю, Я

Аналіз стану біотичних компонентів довкілля

Біотичні компоненти міського довкілля. Система нагляду та збору інформації про стан біотичних компонентів міського довкілля.

Список літератури

1. Розпорядження КМУ від 31.12.04 р. № 992-р „Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища”.

2. Израєль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды и пути их решения.-М.: Гидрометеоиздат, 1984.-560с.

3. Перелік методик виконання вимірювань складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів та тимчасово допущених до використання Мінекоресурсів України. Затв. Наказом Мінекоресурсів України від 03.11.2003 р. №98.

4. Моніторинг надзвичайних ситуацій. Абрамов Ю.О., Грінченко О.Ю., Кірочкін О.Ю. та ін.Підручник. - м.Харків, 2005.-530с.

5. Ладиженський В.М., Виставна Ю.Ю. та ін. Моніторинг навколишнього природного середовища.-2004.

6. www.nbuv.gov.ua – сайт бібліотеки ім. Вернадського.

7. Науково-технічний журнал „Екологія довкілля та безпека життєдіяльності”.

8. Науково-технічний журнал „Экология".

9. Науково-технічний журнал „Екологічний вісник”.


Навчальне видання

Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Укладачі: Юлія Юріївна Виставна


Редактор: М.З. Алябґєв


План 2007, поз.21

_____________________________________________________________

Підп.до друку30.05.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі. Умовн.-друк.арк. 0,6 Обл..-вид.арк.0,8

Замовл. №____ Тираж 50 прим.

_____________________________________________________________


61002, Харків, ХНАМГ, вул..Революції 12

_____________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

_____________________________________________________________

61002, Харків, вул..Революції,12


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconХарківська національна академія міського господарства національна економіка методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Національна економіка: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 0305 «Економіка та підприємництво»...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків,...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconХарківська національна академія міського Господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних І ресторанних послуг»...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ?Спецкурс з очистки природних вод? (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів...
Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи права (Конституційне право України)” (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи