Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке icon

Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке
Скачати 161.13 Kb.
НазваНазва курсу Філософія Сьорена К’єрке
Дахній А.Й
Дата20.06.2012
Розмір161.13 Kb.
ТипДокументи

Назва курсу

Філософія Сьорена К’єркеґора , автор курсу доц. Дахній А.Й.ECTS

1

Рівень

Бакалавр

Метод викладання

Герменевтичний, sнформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний, пошуковий, дослідницький,

^ Додаткові методиКомпаративістський, феноменологічний

Опис курсу

^ Мета курсу - ознайомлення студентів ІV курсу відділення “філософія” філософського факультету із інтелектуальним надбанням данського мислителя ХІХ ст. СьоренаК’єркеґора

^ Теоретичні знання: основні положення філософії К’єркеґора; джерела філософування мислителя, їхні взаємодія і взаємодоповнення; еволюція його поглядів, головні риси і манера філософування, виявлення ознак міждисциплінарності філософського дискурсу К’єркеґора специфічні риси «діалектики непрямого повідомлення» та псевдонімії, особливості впливів ідей мислителя на становлення і розвиток екзистенційної філософії у ХХ столітті

^ Особлива увага звертається на: розуміння творчої спадщини К’єркеґора як інтегративної єдності і на її рецепцію у західній новітній філософії

Практичні навички: вміння відділяти філософський компонент інтелектуальної спадщини К’єркеґора, оперувати основними поняттями філософії мислителя, застосовувати поняття і ідеї його мислення в рамках сучасного філософського дискурсу.

^ Обов'язкова літератураГардинер П. Кьеркегор. Оченькраткоевведение. Пер. с англ. – М., 2008; Дахній А. Становлення людської екзистенції у творчості СьоренаК’єркегора: від естетизму до релігійности // TransfiguratioПреображення. Альманах християнської думки – Львів, 2003;Зотов А.Ф. Современнаязападнаяфилософия – М., 2001;.Коли О. Кьеркегор. Пер. с франц. – М., 2008; Лепп І.Християнська філософія екзистенції.. – К., 2004; СьоренК’єркегор і його роль в інтелектуальному житті Європи. Доповіді між нар. семінару. Переклади. Матеріали – Львів, 1998. Malantschuk G.Kierkegaard’sThought - Princeton/New Jersey, 1971.


^ Умови зарахування курсу

Виконання індивідуальних завдань(проектів), написання контрольної роботи.


^ Мова викладання


Українська
^ Назва курсуОснови теології, автор курсу проф. Захара І.С.

ECTS

1

Рівень


бакалавр

^ Метод викладанняІнформаційно-пояснювальнийДодаткові методитеологічний

^ Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з історією зародження теологічних вчень протягом усіх історико-культурних періодів, ключовими положеннями основного богослов’я, догматичного, пасторального, порівняльного богословя, християнською гносеологією.

^ Теоретичні знання:місце теології у системі гуманітарних наук.Церковні і нецерковні визначення релігії. Найбільш загальні елементи релігійної свідомості та переживання.Основні галузі богослов’я. Вчення церкви про креатологію, христологію, сотеріологію, пневматологію, трінітологію, еклезіологію, Марієлогію.

^ Особлива увага звертається на:читати, тлумачити, розуміти першоджерела: Святе Письмо, твори Отців Церкви, сучасних богословів.

Практичні навички:користуватись джерелами теологічної науки.

розрізняти раціональне і містичне у богопізнанніорієнтуватись в раціональному, емоційному, волюнтаристському аспектах богопізнання.

розуміти необхідність богопізнання і релігійної толерантності, пов’язаної із шляхами релігійного єднання всіх релігій і конфесій.


^ Обов'язкова література

МеньА..Историярелигии в 8-тоиах. М.:1999;

АрхиепископМихаил (Мудьюгин). Введение в основноебогословие. М.:1995.

Стасяк Я., завіла Р. Основи догматичного богословія. Львів: 1996

^ Умови зараху­вання курсу

Виконання контрольної роботи

Мова викладання

українська
^ Назва курсуФілософія доби бароко в Україні, автор крсу проф. Захара І.С.

ECTS

1-1,5

Рівень


спеціаліст

^ Метод викладанняІнформаційно-пояснювальнийДодаткові методигерменевтичний

^ Опис курсу

Мета курсу:є ознайомлення студентів із стилем і світоглядом європейської культури, який в науковій літературі отримав назву бароко, відзначити, що цей стиль знайшов своє відображення у всіх галузях і напрямках гуманітарного знання, в тому числі і філософії. Цей стиль став ключем до розуміння специфіки і рівня філософської культури в Україні ХVII ст. Він відіграв важливу роль у подальшому розвитку української культури.

^ Теоретичні знання:особливості барокового світовідчуття та його вираз в європейській культурі ХУП ст. та Україні. Естетичні категорії доби бароко – смак, міра і досконалість. Єдність етичного і естетичного в культурі бароко. Єдність раціонального та ірраціонального. Єдність традицій і новаторства в філософській думці.

^ Особлива увага звертається на:філософські і пара філософські тексти філософів і письменників зазначеного періоду.

Практичні навички:характеризувати сутність проблеми бароко в Україні, розуміти її специфіку і роль у духовному житті України. Виокремлювати основні риси барокового світогляду у філософських творах мислителів Нового часу, зокрема. Френсіса Бекона, Бенедикта Спінози, ГотлібаЛяйбніца, Блеза Паскаля та інших. Окреслити місце і роль стилю бароко в українській філософській думці.^ Обов'язкова література

Чижевський Дмитро. Історія української літератури. Дрогобич, 1994 р.

Леонід Ушкалов. Евсеї про українське барокко. Київ, 2006 р.


^ Умови зараху­вання курсу

Виконання контрольної роботи

Мова викладання

українська
^ Назва курсу

Філософогеми античного міфу і їх смислова сутність, проф. Кондзьолка В.В.

ECTS

1-1,5

Рівень

бакалавр

^ Метод викладання


Інформаційно-пояснювальний, проблемний, частково-пошуковий

Додаткові методи


Мікровикладання

^ Опис курсу

Метою курсує вивчення студентами специфіки знання про міфологію, вплив міфу на формування світогляду людини та суспільства від стародавніх часів до сучасності. Дослідження теорії і вчення найбільш відомих філософів, мислителів, що охоплюють коло наступних питань: «Що є міф?», «Що складає його природу?», «У чому цінність та смисл міфу для людського життя?», «Яке місце займає людина у міфологічному просторі?».

^ Теоретичні знання: основні антропологічні проблеми, що сформувалися та розкриваються у античній міфології; трактування міфу та міфології в контексті повноцінно розвиненої людської особистості;основні ідеї міфологічного плану у сучасній філософії.

^ Особлива увага звертається на: смисл антропологічних проблем, що складають основні принципи антропологічного мислення і спосіб тогочасного світобачення.

^ Практичні навички:використовувати набуті знання у своїй діяльності та житті; дискутувати і відстоювати свої погляди у теоретичних дискусіях; збагнути сутність міфологем у сучасній культурі та суспільно-політичному житті.^ Обов'язкова література

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Москва, 1930 г.

Лосев А.Ф. Словарантичнойфилософии. Москва, 1995 г.


^ Умови зарахування курсу


Виконання індивідуальних завдань, складання заліку.


Мова викладанняукраїнська
^ Назва курсу

Фізичне і духовне виховання у формуванні ідеалу людини в античній філософії,

проф. Кондзьолка В.В.

ECTS

1

Рівень

Спеціаліст

^ Метод викладання


Інформаційно-пояснювальний, проблемний, частково-пошуковий

Додаткові методи


Мікровикладання

^ Опис курсу

Метою курсує вивчення студентами історичних передумов розвитку людських цивілізацій, серед яких особлива роль належить античному спорту і фізичній культурі. Досліджується роль спорту в сфері «окультурення» античної людини, виховання і формування у неї духовних потреб та запитів, а також творення людини як цивілізаційної особистості. Підтверджується, що на цій основі в Елладі відбулося формування відомого виховного ідеалу «калокагатії». Розшифровано цивілізаційне значення відомого принципу «агон» (змагальність), що визначав характер духовного життя греків. З’ясовано велику культурологічну роль грецьких Олімпіад (олімпійських ігор) у становленні та формуванні інститутів світової цивілізації.

^ Теоретичні знання: часові фактори становлення світової цивілізації;механізми світового цивілізаційного розвитку; роль старогрецької філософської спадщини в осмисленні найважливіших подій та явищ світової цивілізації;

^ Особлива увага звертається на: значення античної філософської спадщини у з’ясуванні ролі і місця античного спорту у процесі формування високо розвинутої гармонійної людиний ідеалу «калокагатії».

^ Практичні навички:дати наукову оцінку ролі філософської науки у тлумаченні світових цивілізаційних процесів; збагнути сутність філософського знання у сучасній культурі та духовному житті; осмислити логіку світового цивілізаційного процесу та його закономірності; користуватися поняттями, засвоєними у процесі вивчення курсу; віднайти ґенезу чисельних сучасних проблем, ідей, теорій; збагнути евристичну роль філософії у сучасному науковому знанні.^ Обов'язкова література

Шанин Ю.В. Олимпия. История античного атлетизма. Санкт-Петербург, 2001 г.


^ Умови зарахування курсу


Виконання контрольної роботи


Мова викладанняукраїнська
^ Назва курсу

Евристика (теорія та методологія творчого мислення), доц.Карамишева Н.В.

ECTS

1-1.5

Рівень

Спеціаліст

^ Метод викладання


Інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний, пошуковий, дослідницький

^ Додаткові методи


Розв'язання алгоритмічних та евристичних задач

Опис курсу

^ Мета курсу – ознайомлення студентів –спеціалістів з сучасною теорією творчого мислення,спрямованого на нарощування нового знання у всіх сферах пізнавальної діяльності людей.

^ Теоретичні знання: Об'єкт,предмет та метод евристики. Основні значення терміну «евристика».Історичне формування евристики як теорії та методології творчого мислення. Основні напрями дослідження творчого мислення. Евристичні моделі розв'язання задач. Алгоритми і евристики в процесі розв'язання різного типу задач. Особливості розв'язання логічних,математичних,учбових задач .Евристична модель формування нового знання в сучасній науці(формулювання та вирішення наукових проблем. Роль логічних методів у формуванні нового знання в сучасній науці).Філософська евристика(Особливості формування нового знання у філософії. Постановка та вирішення філософських проблем). Евристика і логіка.. Евристична модель створення формально-логічних систем. Проблема формально-логічного моделювання евристичних процесів мислення

^ Особлива увага звертається на: розуміння особливостей творчого мислення та вміння використовувати «алгоритми» і «евристики» в конкретній сфері предметно-практичної та пізнавальної діяльності.

^ Практичні навички: Виконання різноманітних евристичних завдань.

Обов'язкова література

Карамишева Н.Логіка.Пізнання,Евристика..– Л.,2002; Альтшелер Г. Творчество как точная наука.- М.,1979; Бекон Ф. Соч.В 2 т.-М.,1971; Декарт Р.Соч.В 2 т,-М.,1989; Ефимов Е. Решатели интеллектуальних задач. –М.,1982; Лейбниц Г. Соч. в 4 т.,-М., 1984; Лукасевич Я. О творчестве в науке//Философия и логика Львовско-Варшавской школы.-М.,1999; Пойа Д.Как решать задачу.-М,1959; Пуанкаре А. О науке.-М.,1983; Смирнов В. Алгоритмы и логические схемы алгоритмов// Проблемы логики.-М.,1963; - Шумилин А.Проблемы теории творчества.-М.,1989

^ Умови зарахування курсу


Виконання індивідуальних завдань (проектів), складання заліку

^ Мова викладанняукраїнська
^ Назва курсу

Когнітологія, доц.Карамишева Н.В.

ECTS

1-1.5

Рівень

Спеціаліст

^ Метод викладання


Інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний, пошуковий, дослідницький

^ Додаткові методи


Розв'язання когнітивних завдань

Опис курсу

^ Мета курсу — ознайомлення студентів –спеціалістів з теорією когнітології та оволодіння методологією когнітивного трактування мислення та свідомості та формування соціокультурного феномену – « знаючої людини».

^ Теоретичні знання: Об'єкт,предмет та метод когнітології. Знання як соціокультурне надбання людини. Система трансляції знання. Знання і мислення людини. Знання і свідомість людини. Формування когнітивних структур мислення по мірі набуття знання.

Знання і логіка мисленєвої діяльності людини. «Мислення про мислення» і формування рефлексивного знання. Феномен творчого мислення з погляду когнітології. Творіння смислів набутого людиною знання. Знання про минуле та прогнозуюча діяльність мислення «знаючої людини».

Когнітивна діяльність суб'єкта науки. Науконавчення як соціокультурний чинник формування суб'єкта науки .Формування когнітивних структур наукового мислення по мірі набуття знання. Наукове знання і соціальна технологія ( практична реалізація наукового знання).

^ Особлива увага звертається на: розуміння особливостей когнітивної концепції мислення та свідомості,яка історично сформувалася у філософії і науці.

Практичні навички: Оперувати особливою термінологією з метою визначення специфіки когнітивної діяльності людини; набути навичок здійснення аналізу проявів мисленєвої діяльності людини з погляду когнітології..

^ Обов'язкова література

Карамишева Н.Логіка.Пізнання,Евристика.. – Л.,2002; Патнэм Х.Философия сознания,-М.,1999; Петрушенко В.Філософія знання: онтологія,епістемологія,аксіологія.-Л.,2005;.Фихте И. Факты сознания.Назначение человека. Наукоучение.- Мн.,,М.,2000; Хант Г. О природе сознания. С когнитивной,феноменологической и трасперсональной точек зрения. –М.,2004; Холодная М. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллектаю-К.,1990; Юлов В Мышление в контексте сознания.-М.,2005

^ Умови зарахування курсу


Виконання індивідуальних завдань (проектів), складання іспиту

^ Мова викладанняукраїнська
^ Назва курсу

Історія європейського мистецтва, доц. Жишкович В.І.

ECTS

1 – 1,5

Рівень

Бакалавр

^ Метод викладання

Лекційний

Додаткові методи

Інформаційно-пояснювальний, діалогічний, частково-пошуковий

^ Опис курсу

Мета курсу – вивчення фактичного та теоретичного матеріалу історії європейського мистецтва з часів виникнення до наших днів. Курс знайомить студентів-бакалаврів з питаннями розвитку мистецтва Стародавньої Греції та античного Риму. Важливе місце займають мистецькі процеси епохи Середньовіччя, зокрема європейського романського мистецтва, готики, візантійське мистецтво християнського Сходу. Розглядаються етапи розвитку мистецтва епохи Відродження. Курс знайомить студентів з творчістю провідних європейських художників 17-19 ст., розкриває загальні тенденції мистецького процесу кінця 19 - початку 20 ст. (імпресіонізм, постімпресіонізм, модерн).

^ Теоретичні знання: основні аспекти образного та естетичного наповнення художніх творів; особливості розвитку таких видів мистецтва як архітектура, скульптура, малярство, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво в контексті загальноєвропейських художніх процесів; творче надбання відомих європейських митців.

^ Особлива увага звертається на: розуміння мистецьких процесів у їх еволюційному розвитку.

Практичні навички: розуміти та характеризувати місце, роль, значення мистецьких явищ у загальній системі європейської культури; вільне володіння мистецькою термінологією; обізнаність з особливостями християнської іконографії; вміння аналізувати мистецькі явища, події, творчість видатних митців з позицій розвитку художньо-естетичних процесів; адекватно осмислювати та розкривати ідейно-образне та змістове наповнення мистецького твору.

^ Обов'язкова література


Все­о­б­щая ис­то­рия ис­кусств.- М.(багатотомна); Малаяисторияискусств.- М.(багатотомна); Дми­т­ри­е­ва Н.А. Кра­т­каяис­то­рияис­кусств.- М.,1991; Ис­то­рия ми­ро­во­го ис­кус­с­т­ва.- М.,1998; Ар­ганДж.К. Ис­то­рияита­льян­с­ко­гоис­кус­с­т­ва.- М.,1990; Очеркиисторииискусства.- М.,1987. Janson H.W. History of Art.-New York,1997; Sztuka њwiata.- Warszawa,(12 т.).

Умови зарахування курсу


Виконання індивідуальних завдань, складання заліку.


Мова викладання


українськаСхожі:

Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconНазва курсу Філософія Сьорена К’єрке
move to 0-14893113
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconФілософія сьорена к’єркеґора
Герменевтичний, sнформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний, пошуковий, дослідницький
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconРобоча програма навчальної дисципліни курсу "Метафізика" для студентів ІІ курсу
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 2009 р. Робоча програма навчальної дисципліни філософія
Схвалено Вченою радою фылософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconПрограма курсу антична філософія 2 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської доби
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030102 «Релігієзнавство»
Філософія Середніх віків І доби Відродження, Нова філософія XVI – XVII ст., Сучасна світова філософія, Історія української філософії,...
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconПрограма курсу антична філософія 1 для студентів бакалаврату фгн (спеціальність «філософія»)
...
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconКонспект лекції з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення теми «Філософія ХХ ст.» для студентів усіх форм навчання
Карівець І. В. Феноменологічно-екзистенціальне розуміння філософії: Конспект лекції з курсу «Філософія» для поглибленого вивчення...
Назва курсу Філософія Сьорена К’єрке iconПрограма курсу філософія права для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Метою курсу є вивчення засадничих проблем теорії філософії права, головних типів праворозуміння та вивчення творів класиків світової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи