Назва курсу Риторика icon

Назва курсу Риторика
Скачати 109.75 Kb.
НазваНазва курсу Риторика
Дата27.06.2012
Розмір109.75 Kb.
ТипДокументи

Назва курсу

Риторика

ECTS

1-1.5

Рівень

Бакалавр

Метод викладання

Інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний, частково-пошуковий, дослідницький, дискурс-аналіз.

Додаткові методи

Дискусія, ділові та дидактичні ігри, публічний виступ, дебатування, макровикладання

^ Опис курсу

Мета курсу – допомогти студенту в оволодінні культурою мовлення як найважливішим засобом навчання, виховання, розвитку молоді, основним інструментом професійної діяльності педагога та громадянина, яка носить комунікативний характер.

^ Теоретичні знання: історію виникнення та становлення класичної риторики; сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації; основні поняття загальної риторики; прийоми словесної наочності; етапи підготовки усної промови; критерії оцінки промови; жанри красномовства; види промов; невербальні засоби спілкування.

^ Особлива увага звертається на: оригінальність та індивідуальність підходу студента до виконання творчих завдань (виголошення промов та дебатування) .

Практичні навички: вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики; вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини; володіти етикою оратора; виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль; організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування; підготувати публічний виступ; давати загально риторичну оцінку ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності; вдосконалювати техніку мовлення (дикції, якостей голосу, інтонації тощо); знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування та розташування.

Обов’язкова література

Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. пос. – Львів, 2001. Азбука делового общения. Встречи. Переговоры. – М., 1991. Александров Д.Н. Риторика. М., 1999. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. – Л., 1989.

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. – М., Воронеж, 2002. Античные риторики. – М., 1978. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1978. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. Бельчиков Ю.А. Говори ясно и просто. – М., 1980. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. – С.-Петербург, 1997. Бєзменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. Бондаренко П.С. Судова промова. – Львів, 1972. Вагакова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М., 1999. Вандашев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник. – К., 2003. Васильев А.К. Основы культуры речи. – М., 1990. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – М., 1995. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія, укладена Я.Ф. Головецьким. – К., 1991. Волков А.А. Основы риторики. – М., 2003. Вомперский В.П. Русские риторики ХУІІ-ХУІІІ вв. – М., 1988. Гиндин С.И. Риторика и проблемы структуры текста // Общая риторика. – М., 1986. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М., 1997. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993. Горелов И.Н. Умеете ли вы общаться. – М., 1991. Граудина Л.К., Миськевич Р.И. Теория и практика русского красноречия. – М., 1989. Гурвич С.С., Погоріло В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 1988. Гуревич С.С. Основы риторики. – К., 1988. Далецкий Ч. Практикум по риторике. – М., 1996. Демосфен. Речи. – М., 1994. Дерябо С., Ясвин Б. Гроссмейстер общения. – Луганськ, 1998. Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ векав. – М., 1990. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. – К., 1988. Иванова С.Ф. Искусство диалога или беседы о риторике. – Пермь, 1992. Иванова С.Ф. Путь к современной риторики. – М., 1990. – Ч. 1, 2. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1986. Ивин А.А. Риторика. – М., 2000. Карнеги Д. Как выробатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публічно. – М., 1994. Києво-Печерський патерик. – К., 1991. Клюев Е.В. Риторика: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001. Кони А.Ф. Советы лекторам. Искусство речи на суде // Избр. соч. в 2 т. – М., 1959. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. – К., 1988. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994. Кошанский Н. Специфика публичной речи. – М., 1978. Кошачевськйй С.С. Техніка мови. – К., 1963. Кушнер М. Умение выступать на публике для „чайников”: Пер. с англ.. – М., 2006. Лабунская В.А. Невербальное общение: соціально-перцептивный поход. – Ростов н/Д, 1986. Леви В. Искусство быть другим. – М., 1986. Лезер Ф. Тренировка памяти. – М., 1979. Леммерман X. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. – М., 1997. Лисовский В.Т. Диспуты на морально-этические темы. – М., 1988. Логика и риторика. Хрестоматия. – Минск, 1997. Львов М.Р. Риторика. – М., 1995. Льюис Д. Язык эффективного общения. – М., 2005. Макарова С.К. Техника речи. – М., 1993. Максимов В.И. Точность и выразительность слова. – Л., 1968. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К., 2003. Минеева С.А. Полеміка – диспут – дискуссия. – М., 1990. Михайличенко Н.А. Основы риторики. – М., 1994. Михайловская М.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. – М., 1981. Мовчан П. Ключ розуміння. – К., 1990. Мороз О., Омеляненко Б. Перші кроки до майстерності. – К., 1982. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них. – М., 1990. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики. – М., 1996. Мурашов А.А. Риторика. Хрестоматія-практикум. – М., 1999. Найдорожчі скарб. Слово про рідну мову. Поезії, вислови. – К., 1990. Об ораторском искусстве. – М., 1980. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 1980. Ораторы Греции. – М., 1985. Основы ораторского майстерства. – М., 1980. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М., 1989. Петровский А.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? – М., 1988. Пиз А. Язык жестов. Что могут расказать о характере и мыслях человека его жесты. – Воронеж, 1992. Плутарх. Порівняльні життєписи. – К., 1991. Прокопович Феофан. Філософські твори. – Т. 1. – К., 1979. Прошунин Н.Ф. Что такое полемика? – М., 1985. Рождественский И.В. теорія риторики. – М., 1997. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М., 1984. Савкова З.В. Лектор и его голос. – М., 1972. Савкова З.В. Техника звучащего слова. – М., 1988. Сагач Г.М. Живе слово полеміста. – К., 1991. Сагач Г.М. Золото слів. – К., 1993. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000. Сковорода Григорій. Сад пісень. – К., 1983. Слемнев М.А., Васильков В.К. Диалектика спора. – Минск, 1990. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1992. Таранов П.С. Искусство риторики. – М., 2001. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989. Українські прислів'я та приказки. – К., 1984. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1972. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. – Ростов н/Дону, 2004. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М., 1988. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. Шведов И.А. Искусство убеждать: Беседы о современном красноречии. – К., 1986. Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 2001. Шепель В.П. Секреты личного общения. – М., 1994.

Умови зарахування курсу

Виконання індивідуальних завдань (публічних виступів, дебатування), складання заліку (у формі перевірки знання з теорії красномовства).

Мова

українська
^ Назва курсу

Сучасні теорії політичних змін та розвитку

ECTS

1-1.5

Рівень

Бакалавр

^ Метод викладання

Інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний, частково-пошуковий, дослідницький.

Додаткові методи

Дискусія, ділові та дидактичні ігри

^ Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів з такими категоріями політичної науки, як політичний процес, політичний розвиток, політична зміна; змістом та основними принципами теорій модернізації та транзитології як специфічних пояснювальних схем суспільно-політичних та економічних перетворень.

^ Теоретичні знання: суть та особливості співвідношення між категоріями «політика», «політичний процес», «політична зміна», «політичний розвиток», «політична трансформація», «політична модернізація», «транзит»; історико-філософське підґрунтя та витоки сучасних теорій модернізацій та транзиту; концептуальні положення сучасних теорій політичних змін та розвитку; модернізація як процес переходу до сучасності; органічні та неорганічні модернізації; модернізація та вестернізація; типи модернізації; загальна характеристика, принципи та періодизація постмодерну; дискусія про постмодерн.

^ Особлива увага звертається на: особливості та перспективи суспільно-політичних та економічних перетворень на пострадянському просторі, зокрема в Україні.

^ Практичні навички: виробити у студентів практичні уміння та навички застосування основних положень сучасних теорій політичних змін та розвитку в контексті дослідження актуальних світових, регіональних та внутрішньодержавних суспільно-політичних та економічних процесів, що ведуть до переходу політичних систем певних країн від одних якісних станів соціальної динаміки та інституціонального наповнення до інших.

^ Обов’язкова література

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996; Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну : пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; Послесл. А. Филиппова. -М.: Прогресс-Традиция, 2000; Вельш В. Наш постмодерний модерн. Пер. з нім. А.Л. Богачова, М.Д. Култаєвої, Л.А.Ситніченко. – К.: Альтерпрес, 2004; Зеленько Г. "Навздогінна модернізація": досвід Польщі та України.- К.: "Критика", 2003; Иноземцев В. Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000; Лиотар Ж.-Ф. Состояние Постмодерна. СПб., 1998.

^ Умови зарахування курсу

Виконання індивідуальних завдань, складання заліку.

Мова

українська
^ Назва курсу

Основи етнополітології

ECTS

1-1.5

Рівень

Бакалавр

^ Метод викладання

Інформаційно-пояснювальний, інтерактивний - робота у малих групах, акваріум, мозковий штурм, мета план, дослідження випадку, частково-пошуковий, дослідницький.

^ Додаткові методи

Симуляційні ігри – при дослідженні етнополітичних конфліктів та рольові ігри при визначенні етнічних особливостей та традицій

^ Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів та студенток з такими категоріями політичної науки, як етнос та нація, етнополітичний конфлікт, мирні студії; змістом та основними принципами теорій трансформації етнополітичних конфліктів та миротворчих студій .

^ Теоретичні знання: суть та особливості співвідношення між категоріями «політика», «етнос», «нація», «етнополітичний конфлікт», «політична трансформація етнічних та національних конфліктів», «миротворення»; історико-філософське підґрунтя та витоки сучасних теорій миру та трансформації конфліктів; концептуальні положення сучасних теорій нації; трансформація етнополітичних конфліктів як процес переходу до мирного співіснування; основні принципи миротворення; методологія мирних студій; загальна характеристика, періодизація та принципи трансформації етнополітичного конфлікту при дослідженні конкретного випадку; модерні та постмодерні підходи до розуміння і практик миру.

^ Особлива увага звертається на: особливості етнічних та національних спільнот у світі та в Україні – кордони між ними, співвідношення дійсних політичних та етнічних кордонів. А також на трансформацію актуальних політичних конфліктів, що мають джерелом свого походження етнічні та національні цінності.

^ Практичні навички: виробити у студентів практичні уміння та навички застосування основних положень сучасних теорій етносу та нації та миротворення в контексті дослідження актуальних світових, регіональних та внутрішньодержавних етнічних та національних кордонів та етнополітичних процесів, що ведуть до відповідних політичних діалогів та впливають на рівень розвитку політичної системи як окремої країни, та і світу в цілому..

Обов’язкова література

Картунов О., Мураховська О. Етнополітологія як наука і навчальна дисципліна \\ Політологічні читання. – №3. – 1994., Э. Геллнер Нации и национализм \\ Вопросы философии. – №7, 1998. Зенгхаас Д. Етнічні конфлікти: причини та шляхи розв’язання \\ Політологічні читання. – №2. – 1994., R. Tavas, R. Gonguly Understanding Ethnic Conflict. – Second edition, Chapter 1, 2002. – P. 1-31., M. Brown The Causes of Future Conflict: An Overview in Nationalism and Ethnic Conflict \ Ed. by M. Brown, 2001., Курас І. Кримсько-татарська проблема в контексті сучасної етнополітичної ситуації в Україні \\ Етнічні меншини. – С.108-115., Рудиков П. Розчленування Югославії: перерозподіл Європи \\ Політична думка, 1994. – №3. – С.103-105., Пащенко Є.”Балканський вузол” та етнічні міфологіки \\ Політична думка, 1995. – №1. – С.97-102.

Умови зарахування курсу

Виконання індивідуальних проектів щодо дослідження власних етнічних та національних коренів та визначення їх сучасних форм в Україні та можливостей впливу на політичну систему в Україні, участь у роботі малої групи щодо дослідження випадку окремого обраного малою групою студентів та студенток етнополітичного конфлікту та вироблення рекомендацій щодо його трансформації, складання заліку.

Мова

Українська
^ Назва курсу

Теорія та історія демократії

ЕСТS

2

Рівень

Бакалавр

^ Метод викладання

Інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалогічний

Додаткові методи

Ділові ігри, кейс-метод

^ Опис курсу

Мета курсу: формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних принципів, рис, категорій демократії, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови переходу до демократії, формування уявлень про труднощі становлення та розвитку демократії в сучасному українському суспільстві.

Теоретичні знання:

• Принципи та механізми реалізації сучасної демократії;

• Еволюцію форм демократії від античної прямої демократії до сучасних ліберально-демократичних систем представницької демократії.

• Критерії розрізнення різних сучасних форм демократії, особливості та недоліки сучасних теорій демократії;

• Умови формування культури громадянськості;

• Терції розвитку громадянського суспільства в у мовах сучасних демократичних режимів та в Україні, зокрема;

• Закономірності становлення та функціонування основних демократичних політичних інститутів;

• Співвідношення прав та відповідальності громадянина, методи, національні та міжнародні механізми захисту прав і свобод людини, принципи діяльності правозахисних організацій;

• Роль демократичних ЗМІ у формуванні громадської думки суспільства;

• Практику переходів до демократії в контексті сучасних процесів глобалізації та демократичної трансформації раніше недемократичних режимів;

• Особливості посткомуністичної трансформації в Україні;

• Перспективи розвитку та загрози сучасної демократії

Практичні навички:

• Використання теоретичних знань на практиці;

• Здійснення коректного аналізу та оцінка міри демократичності документів, рішень, дій різних політичних акторів за допомогою низки емпіричних методів (індексів демократії, зокрема);

• вміння грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

• набуття навичок ефективного протистояння політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.

^ Обов’язкова література

Баранов Н.А. Трансформации современной демократии. СПб.: БГТУ, 2006.; Бегунов Ю.К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. СПб., 2002.; Бешлер Ж. Демократия. Аналитический очерк. М., 1994.; Веффорт Ф.С. Что такое «новая демократия»? // Международный журнал социальных наук. 1993. №3. Сравнительная политология.; Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994. Гл. VI, § 1—5. Гл. VII.; Даль. Р. О демократии. / Р. Даль. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 208 с.; Демократія. Антологія. / Упорядник О.Проценко.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 1104 c. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; Под ред. В.Л.Иноземцева. М., 2001.

Умови зарахуванні курсу

Виконання індивідуальних завдань, складання заліку;

Мова викладання

українська

Схожі:

Назва курсу Риторика iconНазва курсу Риторика
Дискусія, ділові та дидактичні ігри, публічний виступ, дебатування, макровикладання
Назва курсу Риторика iconНазва курсу Риторика
Дискусія, ділові та дидактичні ігри, публічний виступ, дебатування, макровикладання
Назва курсу Риторика iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
Назва курсу Риторика iconНазва модуля: Академічна риторика
Обсяг модуля: загальна кількість годин − 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять − 10)
Назва курсу Риторика iconНазва модуля: Академічна риторика
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять 8)
Назва курсу Риторика iconНазва модуля: Академічна риторика
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять 8)
Назва курсу Риторика iconНазва модуля: Академічна риторика
Обсяг модуля: загальна кількість годин − 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять − 10)
Назва курсу Риторика iconДисципліна «Риторика» ІІ курс обліково-фінансового факультета Семестр 3 Викладач: доцент Колінько М. В
Красномовство як дар слова. Риторика – теорія ораторського мистецтва, теория красномовства, наука про навички розмовляти. Предмет...
Назва курсу Риторика iconОрієнтовна тематика промов з курсу „Професійна риторика”

Назва курсу Риторика iconДокументи
1. /Риторика Адонина Л.В УМК/Вопросы к зачету.doc
2. /Риторика...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи