Назва курсу Психологія icon

Назва курсу Психологія
Скачати 179.39 Kb.
НазваНазва курсу Психологія
Дата27.06.2012
Розмір179.39 Kb.
ТипДокументи

Назва курсу

Психологія

ECTS

2 кредити

Рівень

бакалавр

Метод

викладання

лекції, дискусії, робота в малих групах, наочний (структурно-логічні схеми, рисунки), навчальні презентації

Додаткові методи

бесіда, психологічне тестування, малюнкові методи

^ Опис курсу

Завданнями курсу є: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології, сформувати у студентів базові знання про психічні явища та факти, поглибити уявлення студентів про власні психічні характеристики та особистісні якості.

^ Теоретичні знання: етапи розвитку психології, емпіричні методи психології, галузі психології, особливості пізнавальних психічних процесів, характеристики темпераменту, характеру та здібностей, структуру, чинники формування особистості, особливості емоційно-вольової сфери, зміст та аспекти спілкування, особливості великих та малих соціальних груп.

^ Практичні вміння: навики аналізу власних психологічних якостей на основі результатів тестування.

Обов`язкова

література

Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001.

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – Спб.: Питер, 2001.

Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ, 1990.

Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2008.

Умови зарахування курсу

складання заліку або іспиту у формі підсумкового тестування


^ Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Грабовська С.Л., доц. Партико Т.Б., доц. Баклицький І.О., доц. Католик Г.В., доц. Штепа О.С., доц. Островська К.О., доц. Вовк А.О., доц. Пилат Н.І., доц. Волошок О.В., доц. Карковська Р.І., доц. Кліманська М.Б., доц. Крупська О.І., доц. Левус Н.І., доц. Бородій Д.І., ст. викл. Михальчишин Г.Є., асист., к. псих. н. Чолій С.М., асист., к. псих. н. Турецька Х.І.
^ Назва курсу

Соціальна психологія

ЕCTS

2 кредити

Рівень

Бакалавр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний

Додаткові методи

Інтерактивні методи навчання

^ Опис курсу

Мета курсу – вироблення у студентів наукового світогляду, оволодіння глибоким знанням про особистість та групи, соціально-психологічні детермінанти їхнього становлення та розвитку в сучасній соціокультурі.

^ Теоретичні знання: особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, проблеми самоефективності індивіда та його самопрезентація); соціальні переконання та судження; особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи; особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних джерел упереджень; особливості соціальних феноменів агресії та альтруїзму; особливості соціальних впливів (стать, гендер та культура).

^ Практичні навички: створення лабораторних ситуацій, які імітують досліджувані феномени повсякденного життя; проведення соціально-психологічних досліджень в польових і лабораторних умовах (кореляційні, експериментальні, опитування); обирання ефективних умов проведення соціально-психологічних досліджень.

Обов`язкова

література

Андреєва Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1996.

Аронсон Э., Уилсон, Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме.– СПб: Прайм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.

Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006.

^ Умови зарахування курсу

виконання завдань для самостійної роботи, складання заліку або іспиту у формі підсумкового тесту

^ Мова

викладання

Українська

Укладач

проф. Гапон Н. П.
^ Назва курсу

Педагогічна психологія

ЕCTS

2 кредити

Рівень

бакалавр, спеціаліст

^ Метод

викладання

програмоване, проблемне, евристичне навчання

Додаткові методи

дискусія, робота в групах, ситуаційні завдання

^ Опис курсу

Мета курсу - на основі теоретичних знань з курсу студенти мають виявити уміння здійснювати психологічний супровід навчальної діяльності.

^ Теоретичні знання: концепції навчання, навчальні компетенції, типи навчальних завдань, методи виховання, особливості взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку особистості, індивідуальні особливості навчання.

^ Практичні навички: вміння визначати психологічні особливості навчання студентів, складати психолого-педагогічну характеристику на учня та навчальну групу та надавати психолого-педагогічні рекомендації щодо особливостей навчання, виховання та розвитку.

Обов`язкова

література

Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006

Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні / Переклад з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005

Занюк С. С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002

^ Умови зарахування курсу

виконання практичних завдань

Мова

викладання

Українська

Укладач

Доц. Штепа О.С.
^ Назва курсу

Психологія конфлікту

ЕCTS

2 кредити

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

лекційно-проблемний виклад, інтерактивні методи навчання дискусія

Додаткові методи

бесіда, кейс-метод, групова робота, рольова гра

^ Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з психологічними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу і розв'язання. Психологія конфлікту належить до прикладних дисциплін і базується на знаннях про загальні закономірності, механізми, явища психіки.

^ Теоретичні знання: сутність теорії конфлікту в психології;

природа, причини та динаміка конфліктів; стилі та стратегії поведінки у конфліктній ситуації; процедури примирення; шляхи психокорекції конфліктної поведінки; вплив вікових особливостей особистості на її поведінку в конфлікті.

^ Практичні навички - аналізу конфліктної ситуації та конфлікту; складання «карти конфлікту»; визначення психологічних причин конфлікту; проведення переговорів примирення.

Обов`язкова

література

Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. – СПб.: Издательство “Питер”, 2008.

Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Разрешение конфликтов и ведение переговоров. Учебное пособие. - Красноярск – Москва, 2001.

Психология конфликта / Сост. и общ. ред. Н. В. Гришиной. – СПб.: Питер, 2001.

^ Умови зарахування курсу

Виконання завдань індивідуальної та самостійної роботи, складання заліку у формі підсумкового тестування

^ Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Грабовська С. Л.
^ Назва курсу

Психологія прийняття рішень

ЕCTS

2 кредити

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, наочний (структурно-логічні схеми)

Додаткові методи

дискусія, кейс-метод, групова робота, рольові та ділові ігри

^ Опис курсу

Мета курсу – сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних і групових рішень, навчити застосовувати методи прийняття рішень.

^ Теоретичні знання: психологічні теорії ухвалення рішень; ефективність оптимізацію рішень.

Практичні навички: специфіки ухвалення індивідуальних і групових рішень, уміння аналізувати рішення різного типу; уміння проводити діагностику індивідуальних особливостей ухвалення рішень, а також надавати допомогу індивідові і групі у формуванні оптимального способу ухвалення рішень.

Обов`язкова

література

Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005. – 632 с.

Корнилова Т.В. Психология риска принятия решений: Учебное пособие для вузов / - М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с.

^ Умови зарахування курсу

складання заліку у формі підсумкового тесту

Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Пилат Н.І.
^ Назва курсу

Інтерактивні методи навчання

ЕCTS

2 кредити

Рівень

спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, інтерактивні лекції, метод ситуаційних вправ, дискусії, мозковий штурм, рольові та ситуаційні ігри, метод інтелектуальних карт

^ Додаткові методи

інтерактивні методи оцінювання знань

Опис курсу

Мета курсу – оволодіння студентами інтерактивними методиками навчання, опанування мистецтвом побудови і проведення навчальних семінарів і тренінгів. Основні завдання курсу полягають в розумінні студентами психологічних засад та механізмів тренінгу; формуванні в учасників здатності до складання програм занять з використанням інтерактивних методів та проведенні цих занять.

^ Теоретичні знання: особливості інтерактивного навчання; основні принципи та концепції інтерактивного навчання; види інтерактивних методик та способи їх застосування; особливості роботи з групою з врахуванням групової динаміки; засади побудови програми тренінгу та інтерактивного семінару; етичні принципи роботи тренера в групі.

^ Практичні навички: використання інтерактивних методик в навчальних семінарах та тренінгах; складання програм тренінгових занять на психологічну тематику; підбору адекватних інтерактивних методик до теми заняття та його учасників; проведення інтерактивних методик в групі; керування групою та контролю роботи учасників семінару.

Обов`язкова

література

Інтерактивні методи навчання : навч. посібник / [П. Шевчук, П.Фенрих]. – Щецін : WSAP, 2005.

Караяни А.Г. Активне методы социально-психологического обучения / А.Г.Караяни. – М. : [Без изд.], 2003.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004.

^ Умови зарахування курсу

активність в процесі викладання курсу, виконання завдань самостійної роботи, підсумковий контроль у формі заліку на основі тестування

^ Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Грабовська С.Л., доц. Кліманська М.Б., асист. к. психол. н. Чолій С.М.
^ Назва курсу

Психологія мистецтва

ЕCTS

2 кредити

Рівень

Бакалавр

^ Метод

викладання

лекції

Додаткові методи

Бесіда, тренінгові арт-терапевтичні вправи, контент-аналіз творів мистецтва, дискусії

^ Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з ключовими питаннями психології мистецтва, формуванням та виявленням творчих здібностей людини на різних етапах її шляху до особистісної зрілості. Це допоможе їм краще зрозуміти психологічні проблеми людини, особливості їх пізнавальної та емоційно-вольової сфери, проблеми формування особистості.

^ Теоретичні знання: теоретичні підходи до поняття мистецтва; структуру творчого процесу; особливості творчих прийомів та способи формування творчих здібностей; основні закономірності вікового розвитку креативності; особливості діагностичної та корекційної роботи з допомогою творчості.

^ Практичні навички: працювати з науковою літературою, вступати в наукові дискусії щодо особливостей творчого процесу та умов його виникнення; надавати практичні поради щодо аналізу творів мистецтва, особистості митця, творчого процесу, впливу творів мистецтва на аудиторію; перші навички у дослідницькій та консультативній роботі з використанням методів арт-терапії.

Обов`язкова

література

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.

Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002. – 320 с.

Выготский Л. С. Психология искусства. – М, 1986.

Умови зарахування курсу

аналіз рекомендованої літератури, аналіз творів мистецтва, складання заліку у формі тестування

^ Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Левус Н.І.^ Назва курсу

Психологія здоров’я

ЕCTS

2 кредити

Рівень

спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний, діалог, наочний (структурно-логічні схеми)

^ Додаткові методи

Метод проектів, робота в групах

Опис курсу

Психологія здоров’я – це цілісність специфічного, освітнього, наукового і професійного внеску психології як дисципліни в промоцію і підтримування здоров’я, запобігання і лікування хвороб, розпізнавання етіологічних і діагностичних корелятів здоров’я, хвороби і подібних дисфункцій, а також в аналіз і оптимізацію системи охорони здоров’я і формування оздоровчої політики.

^ Теоретичні знання: здоров’я – це найбільша цінність людини, не лише стан організму, але й стратегія його життя; здоров’я людини залежить від способу її життя, стану навколишнього середовища, стану медицини, а також що є не менше важливим від самого ставлення людини до свого здоров’я, медицини і взагалі до усіх факторів які впливають на здоров’я; кожна людина повинна навчитися вміло керувати своїм здоров’ям, економно його використовувати протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження.

^ Практичні навички: уміти визначити сутність поняття здоров’я; усвідомлювати, що здоров’я вміщує біологічні, соціальні та психологічні аспекти; аналізувати вплив негативних чинників на стан здоров’я людини; аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і можливості організму адаптуватися до цих факторів; засвоювати характерні ознаки здоров’я; оцінити загальний рівень здоров’я населення України; охарактеризувати систему охорони здоров’я в Україні; уміти скласти програму мотивації здорового способу життя.

Обов`язкова

література

Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья - Речь СПб, 2007 – 320с.

Ананьев В.А. Психология здоровья. Книга I. 384 с, Изд. Речь СПб, 2006 г.

Апанасенко Г.Л. Здоров‘я, яке ми вибираємо.– К.: Т-во “Знання” УРСР, 1989.

^ Умови зарахування курсу

Розробка програми мотивації здорового способу життя

Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Галецька І.І.
^ Назва курсу

Психологія сексуальності

ЕCTS

2 кредити

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

Лекції, методи унаочнення

Додаткові методи

Дискусія, обговорення

^ Опис курсу

Мета курсу – формування у студентів базових знань і понять про виникнення і функціонування сексуальності, про протікання, профілактику розладів, пов’язаних із сексуальною сферою. Основні завдання курсу: ознайомити студентів із етіологією і патогенезом, класифікацією сексуальних порушень; навчити студентів диференціювати вищевказані порушення; сформувати розуміння суті розладів, потреб постраждалого від сексуальних розладів, психологічного контексту появи і наслідків статевих порушень; ознайомити студентів із напрямками психологічної роботи з людьми із порушеннями сексуальної сфери, основами психопрофілактики і психогігієни порушень.

^ Теоретичні знання: етапи формування сексуальності; стадії психосексуального розвитку; фізіологічні основи сексуальності та статевої поведінки; захворювання, які передаються статевим шляхом; психологічні аспекти Сніду; визначення, критерії, види сексуальної норми; розлади пренатальної статевої диференціації; хромосомні аномалії, пов’язані зі статевими хромосомами, розлади психосексуального розвитку, розлади статевої поведінки (статеві аберації, парафілії), розлади статевої ідентифікації; сексуальні розлади.

^ Практичні навички: уміння ідентифікувати проблеми сексуального характеру, надати психологічну допомогу людині залежно від порушення, дослідити сексуальну гармонію подружньої пари; надати психологічну консультацію подружній парі.

Обов`язкова

література

Акимова Л. Н. Психология сексуальности. - Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.

Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – Саратов, 1990.

Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998.

Умови зарахування курсу

Індивідуальні завдання, тестування

^ Мова

викладання

Українська

Укладач

доц. Гупаловська В.А.
^ Назва курсу

Диференційоване викладання та оцінювання в інклюзивному класі

ЕCTS

2 кредити

Рівень

бакалавр, спеціаліст, магістр

^ Метод

викладання

інформаційно-пояснювальний, проблемний, наочний (структурно-логічні схеми)

Додаткові методи

бесіда, дискусія, кейс-метод, групова робота

^ Опис курсу

Мета курсу - засвоєння теоретичних і практичних основ курсу; створення бази знань, умінь, навичок, необхідної для диференційованого викладання в інклюзивному класі; підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до педагогічної діяльності в інклюзивних навчальних закладах

^ Теоретичні знання: сутність диференціації процесу викладання та оцінювання знань в умовах інклюзивного класу; сучасні філософські засади педагогічної діяльності в контексті інклюзії; сучасні методи, прийоми навчання учнів з різним психофізичним розвитком та нозологічними особливостями; диференціацію процесу викладання в межах стандартної навчальної програми; соціальне вміння як мета навчання і виховання дитини; роль соціального вміння у розвитку особистості; методичні підходи диференціації навчального процесу для підтримки соціального розвитку учнів.

^ Практичні навички: аналіз та оцінка навчальні можливості дитини;

організація спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку; застосування інтерактивних методів організації навчально-пізнавальної діяльності дітей з метою покращення соціальних навичок дитини; складання плану позитивного поведінкового втручання з метою повноцінної соціалізації дитини.

Обов`язкова

література

Бондар В., Вавіна Л., Масенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Таранченко О. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка. – К., 2004.

Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів, 2002.

Porath, M. Assessment and evaluation in the inclusive classroom [Індивідуальне та стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі] Іn Аndrews, J. & Lupart, J. (2000) The inclusive classroom: Educating Exceptional Children (2d Ed.) [Інклюзивний клас: навчання дітей з винятковими потребами] Scarborough, on: Nelson Thomson Learning

Умови зарахування курсу

складання заліку у формі підсумкового тестування

Мова

викладання

українська

Укладач

Доц. Островська К.О.

Схожі:

Назва курсу Психологія iconНазва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01
О. М. Практикум з курсу "Психологія та педагогіка": навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. Львів: Видавничий...
Назва курсу Психологія iconНапрями – пі назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6037 С01
О. М. Практикум з курсу "Психологія та педагогіка": навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. Львів: Видавничий...
Назва курсу Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Назва курсу Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Назва курсу Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Назва курсу Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Назва курсу Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Назва курсу Психологія icon1. Структура програми навчального курсу „Біогеографія”
Шифр та назва спеціальності: 010100. Педагогіка І методика середньої освіти. Біологія та практична психологія
Назва курсу Психологія iconКонтрольні питання з дисципліни «Психологія» для 1-го курсу спеціальності «Менеджмент організацій» та 4-го курсу спеціальності «Судноводіння»
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. К.: ЕксОб, 2000. – 303 с
Назва курсу Психологія iconНазва курсу Психологія
Завданнями курсу є: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології, сформувати у студентів базові знання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи