Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Скачати 133.74 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Дата27.06.2012
Розмір133.74 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Вчена рада

філософського факультету

“____”_____________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


галузі знань 0201 – культура


для спеціальності 8.020.101 – магістр культурології

філософського факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

теорії та історії культури

Протокол № ___ від

“____”_______ 20 __ р.


Завідувач кафедрою

___________ Мельник В.П.


“___”___________ 20___ р.


Львів 2009

І. ВСТУП

Процес підготовки фахівців в галузі культурології завершується написанням та захистом випускної магістерської роботи. 3 метою створення умов для її написання студенти проходять виробничу (переддипломну) практику.

Магістри-культурологи (8.020 101), проходять практику на 5 кypci у першому семестрі; тривалість – чотири тижні. Виробнича (переддипломна) практика відбувається без відриву від навчання.

Перед початком практики на кафедрі теорії та історії культури проводиться настановча конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх наукові керівники. На ній відповідальний за проведення практики ознайомлює студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 • Розпочати i завершити практику у зазначений термін.

 • Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики.

 • Вчасно оформити документацію.

 • Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.
  Основними обов’язками керівника практики від університету є:

 1. Ознайомити студента з метою та завданнями практики.

 2. Ознайомити студента з правилами ведення документації.

 3. Допомогти укласти індивідуальний план практиканта, затвердити його та контролювати виконання.

 4. Проводити індивідуальні та гpyповi консультації.

 5. Контролювати хід практики.

 6. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою виробничої (переддипломної) практики є надання можливості студенту-практиканту зібрати емпіричний матеріал для написання магістерської роботи; науково опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним. Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з обраної теми та відповідну методологію дослідження; сформувати уміння аналізувати теоретичний та емпіричний матеріал та письмово викладати власні думки; оформляти роботу: текст, таблиці, малюнки, список літератури, додатки. Переддипломна практика дає можливість виробити навички формулювати теоретичні та практичні завдання дипломної роботи та розв’язувати їx.

Альтернативним завданням виробничої практики може бути написання студентами наукової статті, яка виконана згідно вимог ВАКу.


^ 3. 3MICT ПРАКТИКИ

Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати i оформити відповідно до вимог.

3.1.Індивідуальні завдання

1. Скласти календарний план роботи.

2. Підбрати адекватну темі магістерської роботи методологію дослідження.

3. Опрацювати отриманий матеріал.

4. Провести якісний аналіз отриманих даних.

 1. Дати наукову інтерпретацію результатам дослідження.

 2. Оформити результати дослідження у вигляді відповідного розділу магістерської роботи.

 3. Оформити результати дослідження у вигляді наукової статті.

 4. Оформити документи практики.

^ 3.2. Методичні рекомендації

У перший день студенти складають календарний план роботи, у якому повинно бути детально описані вci види роботи студента під час проходження практики. Збираючи емпіричний матеріал, студенти демонструють свої вміння добирати відповідну методологію дослідження, користуватися нею, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їx.

^ 4. ФОРМИ I МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Студенти-практиканти повинні виконувати свою роботу згідно плану. Керівники студентської практики контролюють дотримання студентами плану роботи, наявність наукових джерел та літератури, якість виконаної роботи, науковість та адекватність осмислення досліджуваної проблематики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри теорії та історії культури та навчальною частиною університету.

^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВ1ТНИХ ДОКУМЕНТ1В

Загальні вимоги до оформления звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерашю сторінок. Bci apкуші повинні бути зшиті. Папка зi звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та трупа; прізвища керівника від кафедри та наукового керівника; термін проходження. Звітна документація обов’язково повинна містити перелік вcix документів практики із зазначеними сторінками.

Оформления звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють i затверджують керівники практики.

Нижче подаються розділи звітної документації для виробничої (переддипломної) практики:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі.

 2. Калекдарний план роботи на час практики.

 3. Розділ магістерської роботи з теоретичним аналізом опрацьованих даних (для магістерської роботи: 13 - 15 стор.).

 4. Наукова стаття, оформлена відповідно вимог ВАКу


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМК1В ПРАКТИКИ

Після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам практики звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі теорії та історії культури відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комiciєю захищають матеріали практики. Комісія та голова призначаються завідувачем кафедри та складається з двох - трьох ociб – керівників виробничої (переддипломної) практики. На конференції присутні вci студенти-практиканти та їх керівники.

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студента-практиканта керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершения роботи, склад студентських груп, які пройшли практику, їx дисципліну, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

Форма звітності за практику – диференційований залік, оцінка виставляється за стобальною шкалою. За національною шкалою завдання оцінюються у 5-бальній системі.

За шкалою ECTS завдання оцінюються:

40 балів – максимальна оцінка за написання розділу магістерської роботи;

30 балів – максимальна оцінка за написання статті, оформленої відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії України;

10 балів – оцінка за оформлення документів з науково-виробничої практики;

20 балів ─ максимальна оцінка за захист результатів практики.


При кінцевому оцінюванні результату практики враховується попередня оцінка наукових керівників, результати захисту. Залік з практики враховується разом з іншими заліками, які характеризують yспішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної ceciї i призначення стипендії, залік з цієї практики слід враховувати разом iз заліками наступного семестру. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість i проставляє в заліковій книжці. Голова комісії з захисту практики несе персональну відповідальність за правильне оформления запису про практику у заліковій книжці, екзаменаційній відомості та вчасну подачу відомості у навчальну частину yніверситету.

Після завершення конференції голова комicії здає заповнену відомість, звіти студентів на кафедру теорії та історії культури для зберігання, а відповідний розділ роботи – студентові для остаточного оформлення випускної роботи. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Базами практики виступають відділ культури міської ради м. Львова, Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Музейна практика студентів філософського факультету відіграє ключову роль в їх підготовці як майбутніх музейних працівників. Базами...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра теорії та історії культури студентське культурологічне товариство “гілея” тези всеукраїнської студентської конференції
Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”. Львів, 28-29 квітня 2010 р. – Львів : Львівський національний...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Спеціалісти-культурологи 020. 101 проходять практику на 5 курсі в І семестрі, тривалість – чотири тижні. Педагогічна практика відбувається...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Бакалаври-культурологи 020. 101 проходять практику на 4 курсі в ІІ семестрі, тривалість – чотири тижні. Педагогічна практика відбувається...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Магістри-культурологи 020 101, проходять практику на 5 кypci у другому семестрі; тривалість – два тижні. Педагогічна практика відбувається...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури
«Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія», а також дисциплінами спеціальності:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи