Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 147.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата27.06.2012
Розмір147.29 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету


проф. В. П. Мельник

2011-2012 н.р.


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПСИХОЛОГІЯ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – „ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ”

Програма розроблена у відповідності з навчальним планом

Підготовки бакалавра з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 6. 030102 – психологія

форма навчання денна


Розглянуто на засіданні

кафедри психології

Протокол № 1

від 30 серпня 2011 року

Зав. кафедри ___________

доцент С. Л. Грабовська


1. ВСТУП


У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються у напрямку „Психологія праці та управління”, та їх керівників.

Студенти денного відділення виробничу управлінську практику проходять на ІІІ курсі у шостому семестрі. Її тривалість чотири тижні: з 7 лютого по 6 березня. Студенти заочного відділення цю практику проходять на ІV курсі у сьомому семестрі. Її тривалість два тижні. Для студентів денної форми навчання виробнича практика проходять з відривом від навчального процесу, а для заочної форми навчання – з відривом від роботи за місцем праці. Студенти повинні регулярно відвідувати базу практики для виконання визначених програмою практики завдань.

Обов'язковою умовою проведення виробничої практики студентів є наявність на базі практики досвідченого психолога. Можливими базами для її проведення є державні та приватні підприємства, організації, та установи, комерційні фірми, науково-дослідні лабораторії, військові частини.

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановча конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології знайомить студентів та їх керівників з наказом ректора, програмою практики, вимогами та обов’язками. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.

 2. Перебувати на базі практики визначену кількість годин.

 3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації студента-практиканта.

 4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.

 5. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

 6. Дотримуватися норм поведінки.

 7. Дотримуватися положень Кодексу психологів.

 8. Вчасно оформити документацію.

 9. Захистити звіт по практиці.

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 7. Спостерігати за проведенням емпіричних досліджень.

 8. Контролювати хід практики.

 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 11. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 6. Допомогти в організації проведення емпіричних досліджень.

 7. Контролювати хід практики.

 8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі психології. Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Основною метою виробничої управлінської практики є закріпити теоретичні психологічні знання студентів з урахуванням сучасних умов виробничого процесу та ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога на підприємстві. Її завданнями є поповнити теоретичні знання студентів щодо організації роботи з персоналом та вирішення їх психологічних проблем; виробити уміння спілкуватися з керівництвом та працівниками закладу з приводу їх психологічних проблем; провести співбесіду з кандидатами на вакантні посади; психологічно забезпечити процес звільнення з роботи. Ця практика дає можливість набути навички самостійної практичної роботи, зокрема організації роботи з персоналом, психологічного обстеження працівників організації, враховуючи їх вік, стать та посаду, а також соціальних груп, й надати психологічні рекомендації щодо корекції їх особистості та групових взаємовідносин.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


^ 3.1. Індивідуальні завдання


Виробнича управлінська практика передбачає виконання наступних індивідуальний завдань (розрахунок часу подається для студентів стаціонарної форми навчання, розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта):

 1. Скласти календарний план роботи (4 год).

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики (2 год).

 3. Вести щоденник спостережень (25 год).

 4. Ознайомитись з діяльністю психолога за місцем проходження практики (25 год).

 5. Провести комплексне психологічне обстеження керівника (або заступника керівника) одного з підрозділів, опрацювати отриманий емпіричний матеріал, дати йому психологічну інтерпретацію та на основі отриманих даних написати психологічний портрет (25 год).

 6. Дослідити професійну діяльність одного з працівників підрозділу, опрацювати отриманий емпіричний матеріал, дати йому психологічну інтерпретацію та на основі отриманих даних скласти психограму його професії (25 год) .

 7. Провести обстеження психологічного клімату групи (відділу, організації, бригади тощо), опрацювати отриманий емпіричний матеріал, дати йому психологічну інтерпретацію та на основі отриманих даних написати характеристику психологічного клімату групи (30 год).

 8. Ознайомитися з проведенням співбесіди з кандидатами на вакантні посади (або з психологічним забезпеченням процесу звільнення) та розробити свій сценарій співбесіди та тестування для прийому на роботу (або звільнення з роботи) в організацію, де проходить практика (15 год).

 9. Виконувати разові індивідуальні завдання керівників практики та адміністрації (20 год).

 10. Надати 1 – 2 психологічні консультації (або провести 1 – 2 психологічні тренінги) (20 год).

 11. Займатися волонтерською діяльністю (20 год).

 12. Оформити документи практики (5 год).


^ 3.2. Заняття та екскурсії під час практики


Під час практики студенти проводять різноманітні заняття з працівниками бази практики. Ці заняття можуть носити пізнавальний, корекційний та розважальний характер.

^ Пізнавальні заняття можуть мати форму публічної лекції, бесіди, дискусії, диспуту тощо. Орієнтовна тематика наступна: „Шляхи виходу з конфліктних ситуацій”, „Міжособистісні стосунки: індивідуальний підхід”, „Невербальні способи комунікації” тощо.

^ Корекційні заняття проводяться за бажанням клієнтів і можуть охоплювати найрізноманітніші сфери психіки: пізнавальну, емоційну, вольову. Вони проводяться у вигляді психологічних тренінгів. Наприклад: „Як здобути друзів”, „Як стримувати свої почуття”, „Тренінг партнерського спілкування” тощо.

^ Розважальні заняття – це різноманітні вечори, дискотеки, КВК тощо.

Якщо студенти запланували екскурсії під час практики, вони обов'язково повинні про це поінформувати адміністрацію закладу і отримати на це дозвіл.


^ 3.3. Навчальні посібники


Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

 1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 1999.

 2. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 1996.

 3. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. К., 1995.

 4. Кочюнас Р. Основи психологического консультирования. М.,1999.

 5. Общий практикум по психологии: Метод наблюдения. Ч. ІІ / Под ред. М. Б. Михалевской. М., 1985.

 6. Пайнс Є., Маслач К. Практикум по социальной психологи.СПб., 2000.

 7. Рабочая книга практического психолога. Технология єффективной профессиональной деятельности. М.,1996.

 8. Шаленко В. Н. Конфликты в трудовых коллективах. М.,1990.

 9. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. К.,1996.


^ 3.4. Методичні рекомендації


Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм підрозділом. Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних одного-двох днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та годинах) описані види роботи студента під час проходження практики. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження практиканта на базі практики. Один примірник графіка подається керівникові практики від кафедри психології для контролю.

Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень за досліджуваними, свої враження про роботу психолога, зауваження щодо ходу практики тощо. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри психології.

Психологічний портрет, психограма та характеристика психологічного клімату групи повинні бути написані на основі емпіричних досліджень (експериментів, спостережень, тестування, анкетування, бесіди, соціометрії. референтометрії тощо). В психологічному портреті повинні бути описані біографічні дані досліджуваного, психічний стан під час обстеження, охарактеризована пізнавальна, емоційна, вольова, комунікативна, особистісна та інші сфери, провідні мотиви і ціннісні орієнтації, охарактеризований внутрішній мотиваційний конфлікт та ступінь його усвідомлення, способи його подолання тощо. В кінці портрету повинні бути висновки-рекомендації щодо подолання особистих проблем досліджуваного. У психограмі слід описати психологічні вимоги до особистості, яка посідає певну посаду або займається певною професійною діяльністю. В характеристиці на групу слід визначити її структуру, розподіл ролей, психологічний клімат, наявність міжособових конфліктів та установок та інші психологічні особливості сумісної діяльності. При підготовці цих матеріалів студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології.


^ 4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри психології має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри психології та навчальною частиною університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ


Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями бази практики, проведені практикантом заходи, емпіричні дослідження, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують (крім щоденника) керівники практики від бази та університету.

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Характеристику підписують керівник практики від бази (психолог) та керівник організації. Характеристику завіряють печаткою організації.

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для виробничої управлінської практики.

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (стаціонар: 2 – 3 стор., заочники: 1 – 2 стор.).

 2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.).

 3. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.).

 4. Щоденник (обсяг довільний).

 5. Опис результатів знайомства з діяльністю психолога за місцем проходження практики зі своїми коментарями (2 – 3 стор.).

 6. Психологічний портрет на керівника (або заступника керівника) одного з підрозділів (стаціонар: 3 – 4 стор., заочники: 2 – 3 стор.).

 7. Емпіричний матеріал, на основі якого написаний цей портрет, та результати опрацювання методик.

 8. Психограма на певну посаду (професію) (стаціонар: 3 – 4 стор., заочники: 2 – 3 стор.).

 9. Емпіричний матеріал, на основі якого написана ця психограма, та результати опрацювання методик.

 10. Характеристика психологічного клімату групи (відділу, організації, бригади тощо) (стаціонар: 3 – 4 стор., заочники: 2 – 3 стор.).

 11. Емпіричний матеріал, на основі якого написана ця характеристика, та результати опрацювання методик.

 12. Сценарій співбесіди та тестування для прийому на роботу (або звільнення з роботи) в організацію, де проходить практика (стаціонар: 3 – 4 стор., заочники: 2 – 3 стор.).

 13. Опис змісту психологічних консультацій (або психологічних тренінгів) (стаціонар: 4 – 5 стор., заочники: 2 – 3 стор.).

 14. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження (психологом).


^ Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри психології. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_________________________________________________________________

щодо керівництва виробничою управлінською практикою студентів ___ курсу ________________ форми навчання

психологічного відділення філософського факультету


Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 20__ року здійснювалося керівництво виробничою практикою студентів у таких установах (організаціях)_______________________________________________________________

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.

Мною надані методичні рекомендації для проведення наступних емпіричних досліджень_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Підсумкова оцінка студентів за виробничу практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією бази практики _____________, керівником практики від установи (організації) ________________.

Практика засвідчила, що під час психологічної підготовки студентів необхідно звернути увагу на ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничої практики ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Підпис _________________________

Дата ___________________________


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології відбувається підсумкова конференція, на якій студенти захищають матеріали практики. На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики (при можливості).

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

^ Форма звітності для виробничої управлінської практики диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу практикуючого психолога, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.


^ Розподіл балів для оцінювання

виробничої практикип/п

Вид роботи

Оцінює керівник практики від університету
Максимальна кількість балів

Оцінка

1

Створення психологічного портрету досліджуваного - психологічний портрет на керівника

20 балів
2

Психограма на певну посаду

20 балів
3

Дослідження психологічного клімату групи

20 балів
4

Ведення щоденника спостережень, проведення бесіди, оформлення документації та інша робота студента

Оцінка бази практики

10 балів


10 балів
5

Захист практики

20 балів
Сума 100 балів


Програму уклали: доцент Баклицький І. О.

доцент Грабовська С. Л.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи