Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 115.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата27.06.2012
Розмір115.42 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету


проф. В. П. Мельник

2011-2012 н.р.


ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПСИХОЛОГІЯ”

Підготовки магістр з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 8. 03010201 – психологія

форма навчання денна

Підготовки психолог викладач з галузі знань 0301 соціально-політичні науки

за напрямом 7.03010201


Розглянуто на засіданні

кафедри психології

Протокол № 1

від 30 серпня 2011 року

Зав. кафедри ___________

доцент С. Л. Грабовська


1. ВСТУП


Процес підготовки фахівців в галузі психології завершується написанням та захистом випускної магістерської чи дипломної роботи. З метою створення умов для їх написання студенти магістри проходять науково-виробничу, студенти-спеціалісти – виробничу (переддипломну) практику.

На денному відділенні для кваліфікації 8. 03010201 – магістр психології, проходять її на V курсі у другому семестрі; тривалість - з 11.05 по 24.05., для кваліфікації психолог викладач 7.03010201 тривалість - з 11.05 по 24.05 (два тижні).

Практика відбувається з відривом від навчання для студентів стаціонару та відривом від роботи за місцем праці для студентів заочників.

Обов'язковою умовою проведення практики є наявність на базі практики досвідченого психолога та можливості для збору емпіричного матеріалу для написання випускної роботи. Можливими базами для її проведення є інститути, університети, школи, гімназії, ліцеї, коледжі, училища, технікуми, дошкільні дитячі установи, соціально-психологічні служби для молоді, дитячі та молодіжні табори відпочинку, центри творчості для дітей та юнацтва, дитячі притулки та сиротинці, телефони довіри, державні та приватні підприємства, установи та фірми, науково-дослідні лабораторії, військові частини, лікарні, поліклініки, профілакторії тощо.

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.

 2. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта.

 3. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.

 4. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

 5. Дотримуватися норм поведінки.

 6. Дотримуватися положень Кодексу психологів.

 7. Вчасно оформити документацію.

 8. Захистити звіт по практиці.

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 7. Спостерігати за проведенням емпіричних досліджень.

 8. Контролювати хід практики.

 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 11. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 6. Допомогти в організації проведення емпіричних досліджень.

 7. Контролювати хід практики.

 8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі психології. Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Метою практики є дати можливість студенту-практиканту зібрати емпіричний матеріал для написання кваліфікаційної, дипломної чи магістерської роботи; статистично опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним. Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з обраної теми та адекватних методів дослідження; сформувати уміння аналізувати теоретичний та емпіричний матеріал та письмово викладати свої думки; користуватися математико-статистичними методами опрацювання отриманих даних; оформляти роботу: текст, таблиці, малюнки, список літератури, додатки. Практика дає можливість виробити навички формулювати теоретичні та практичні завдання магістерської (дипломної) роботи та розв’язувати їх.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


^ 3.1. Індивідуальні завдання


Під час практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання:

  1. Скласти календарний план роботи. (2 год)

  2. Підібрати адекватні темі кваліфікаційної, дипломної чи магістерської роботи методики дослідження. (5 год)

  3. Підготовити методики дослідження до роботи. (2 год)

  4. Підібрати репрезентативну вибірку для проведення досліджень (2 год)

  5. Провести психологічні дослідження. (15 год.)

  6. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал. (15 год.)

  7. Провести математико-статистичний аналіз отриманих даних. (20 год.)

  8. Провести якісний аналіз отриманих даних. (15 год.)

  9. Дати психологічну інтерпретацію результатам дослідження. (15 год.)

  10. Оформити результати дослідження у вигляді відповідного розділу магістерської чи дипломної роботи. (15 год.)

  11. Оформити документи практики. (2 год)


^ 3.2. Навчальні посібники


Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

 1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. – М., 1999.

 2. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1996.

 3. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К., 1995.

 4. Кочюнас Р. Основи психологического консультирования. – М.,1999.

 5. Пайнс Є., Маслач К. Практикум по социальной психологи. – СПб., 2000.

 6. Рабочая книга практического психолога. Технология єффективной профессиональной деятельности. – М.,1996.

 7. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.,1996.


^ 3.3. Методичні рекомендації


Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм підрозділом, класом, академічною групою тощо. Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних 1 – 2 днів студенти складають календарний план роботи, у якому повинно бути детально (по датах та годинах) описані всі види роботи студента під час проходження практики.

Збираючи емпіричний матеріал, студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології. Опрацьований емпіричний матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, придатних для подальшого математико-статистичного опрацювання, яке повинно включати порівняльний та кореляційний аналіз. Крім кількісного аналізу студенти-практиканти повинні представити також якісний аналіз отриманих даних та їх психологічну інтерпретацію.


^ 4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно плану. Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики, дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри психології та навчальною частиною університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ


Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу. У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством чи навчальним закладом, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують керівники практики від бази та навчального закладу.

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинно бути зазначена рекомендація щодо зарахування роботи практиканта. Характеристику підписують керівник практики від бази (психолог) та керівник організації і завіряють печаткою.

Нижче подаються розділи звітної документації для виробничої (переддипломної) практики:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (стаціонар: 2 – 3 стор., заочники: 1 – 2 стор.).

 2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.).

 3. Емпіричний матеріал психологічних обстежень.

 4. Результати опрацьованих психологічних методик у вигляді таблиць.

 5. Результати математико-статистичного опрацювання отриманих даних.

 6. Розділ кваліфікаційної, дипломної або магістерської роботи з психологічним аналізом отриманих емпіричних даних (для кваліфікаційної роботи: 7 – 10 стор.; дипломної роботи: 10 – 13 стор.; магістерської роботи: 13 – 15 стор.).

 7. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження (психологом).


^ Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри психології. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_________________________________________________________________

щодо керівництва виробничою (переддипломною) практикою студентів ___ курсу ________________ форми навчання

психологічного відділення філософського факультету


Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 20__ року здійснювалося керівництво виробничою (переддипломною) практикою студентів у таких установах (організаціях, навчальних закладах)_________________________________________________

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.

Мною надані методичні рекомендації для проведення наступних емпіричних досліджень_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів _____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Підсумкова оцінка студентів за виробничу практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією бази практики _____________, керівником практики від установи (організації) ________________.

Практика засвідчила, що під час психологічної підготовки студентів необхідно звернути увагу на ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничої (переддипломної) практики ______________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Підпис _________________________

Дата ___________________________


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед керівником захищають матеріали практики. На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики (при можливості).

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

^ Форма звітності за практику – недиференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу практикуючого психолога, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують за практику залік. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або яким не зарахували її під час захисту, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Залік з практики враховується наряду з іншими заліками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, залік з цієї практики слід враховувати разом із заліками наступного семестру. Загальна оцінка за практику – 100 балів.

^ Розподіл балів для оцінювання практики

п/п

Вид звітної роботи

Кількість балівЧорновий варіант магістерської (дипломної) роботи

30 б.
Передзахист роботи

30 б.Участь у студентській конференції

30 б.Вчасне подання роботи до захисту, оформлення звітної документації

10 б.Сума =100
Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.


Програму уклала: доцент Партико Т. Б.

Ст. викл Михальчишин Г.Є.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи