Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Дата27.06.2012
Розмір87.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАДо друку дозволяю

Проректор з інформаційних та інноваційних технологій

М.П. Пан

УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

факультету ЕТ з методичної роботи Мінєєва Ю. В.Гарьковець А.М.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електробезпека”(для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)


^ Харків – ХНАМГ – 2011

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електробезпека”(для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

/ Укл. Гарковець А.М. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 8с.


Укладач: Гарьковець А.М.


Рецензент: Сєріков Я.О.


Рекомендовано кафедрою БЖД пртокол №3 від 13.10.2011


ЗМІСТ


Стор.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ……………………………………….. 4


2.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………….... 5


3.ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………. 6


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………….. 7


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма з дисципліни “Електробезпека ” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електробезпека”( для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці») передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок самостійного вирішення питань електробезпеки у промисловості.

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва.


^ 2. Рекомендації до самостійної роботи

На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Електробезпека”, передбачено 108 годин. Нижче, у таблиці, наведений перелік матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту та рекомендований для цього час і порядковий номер джерела інформації у списку літератури.


Табляця 2.2 – Індивідуалні завдання: курсовий проект (робота), РГЗ, контрольна робота тощо

(тематика, зміст та обсяг у годинах)

п/п

Тематика

Розподіл балів, %

Години

1

Вивчення особливостей, технічних характеристик 3 фазних мереж з глухо заземленою та ізольованою нейтраллю. Вивчення та аналіз одно-двофазного включення людини в велектричний ланцюг.

10

1

2

Аналіз ступеню небезпеки ураження людини при дотикув мережах з глухо заземленою нейтраллю.

20

2

3

Аналіз ступеню небезпеки ураження людини при дотику в мережах з ізольваною нейтраллю

20

2

4

Вивчення прийомів до лікарняної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оформлення результатів РГЗ

50

4,5

5

Захист РГЗ
0,5

Всього

100%

10^ 3. Вказівки до самостійної роботи

На самостійну роботу, згідно навчально-робочою программою передбаченно 108 годин.

Таблиця — Тематика для самостійного вивчення дисципліни “Електробезпека”, необхідний час і номер джерела за списком літератури


№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1.

Законодавча та нормативно-правова база України з електробезпеки.

4

1,9

2.

Класифікація електроустановок. Кваліфікаційні групи персоналу по електробезпеці. Класифікація виробничих приміщень по ступеню ураження людини електричним струмом.

10

9,12

3.

Навчання з охорони праці працюючих в електроустановках. Організаційні заходи охорони праці при виконанні робіт в електроустановках. Інструктажі з охорони праці при виконанні робіт в електроустановках.

6

3,9,10

4.

Вплив електричного струму на організм людини. Класифікація та види електричних травм.

8

3,8-11

5.

Види дотику (включення) людини в електричних мережах. Аналіз ступеня ураження людини в трифазних електричних мережах напругою до 1000 В з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю.

10

4-8

6.

Розтікання струму при замиканні на землю. Напруга кроку та напруга дотику. Аналіз ступеня ураження людини напругою кроку та напругою дотику.

10

4-8

7.

Аналіз ураження людини при виконанні робіт в електроустановках напругою вище 1000 В.

10

4-8

8.

Експлуатація електричних установок.

8
9.

Контроль параметрів елекричних установок

6
10.

Документація по оформленню результатів іспитів.

4
10.

Вплив електромагнітних випромінювань на організм працюючих в електроустановках.

8

2,5-8

10.

Долікарська допомога потерпілим при ураженні електричним струмом.

18

2,5-8

11.

Виконання РГР, захист РГР

10Усього

108


Список літератури

1. Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.

2. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. –Львів: Афіша, 2000. -349 с.

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2001. -320 с.

4. Основи охорони праці: Навчальний посібник /За ред.. проф.. В.В. Березуцького. –Харків: Факт, 2005. -480 с.

5. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України /За ред.. проф. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. -105 с.

6. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

7. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій. –К.: Основа, 2004. -348 с.

8. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.. В.В. Сафонова. –К.: Основа, 2000. -336 с.

9. Инженерные решения по охране труда в строительстве. /Под ред. Г.Г. Орлова. –М.: Стройиздат, 1985. -278 с.

10. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высш. шк., 1984. -343 с.

11. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. /Под ред. К.Н. Зайцева. –К.: Будивельник, 1987. -290 с.

12. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник. /Под ред. С.В. Белова. –М.: Машиностроение, 1989. -368 с.

13. Справочник проектировщика. Защита от шума. /Под ред. Е.Я. Юдина. –М.: Стройиздат, 1974. -135 с.

14. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник /В.В. Денисенко, В.Г. Точилкина. –К.: Будівельник, 1987. -304 с.

15. Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках.- М: Энергия 1983.  1. Долин П.А. Основы тезники безопасност. - М.: Энергоатомиздат, 1984.
  1. Правила устройства электроустановое /ПУЭ/. М.: Энергоатомиздат, 1987.
  1. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної екслуатації електроустановок споживачів.^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електробезпека”(для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)


Укладач: А.М. Гарьковець


Редактор:План 2012, поз. 205М

Підп. до друку Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,5 Обл.- вид. арк. 0,8

Замовл. № Тираж 20 прим.

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра ет мінєєва ю. В

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconПрограма фахових вступних випробувань
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconБезпечна експлуатація інженерних систем І споруд”
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconРішення конференції організатори конференції
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація, Національна комісія з цінних паперів...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства» / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад.: О. А. Карлова,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи