Оригінальні дослідження icon

Оригінальні дослідження
Скачати 40.81 Kb.
НазваОригінальні дослідження
Дата27.06.2012
Розмір40.81 Kb.
ТипДокументи

Оригінальні дослідження

Евтушенко И.Я. ПОЛОВАЯ ОРГАНОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК И ЧАШЕЧНО-ЛОХАНОЧНОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЛОВЕКА 7

Шутка Б.В., Попадинець О.Г., Дмитренко А.С., Шутка Л.А., Саган О.В. ОСОБЛИ­ВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У КРОВОНОСНИХ СУДИНАХ, ТКАНИННИХ БАЗОФІЛАХ І ПАРЕНХІМІ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ПЕРШУ ДОБУ ПОСТГІПОТЕРМІЧНОГО ПЕРІОДУ 9

Лазуркевич О.В. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕНДОКРИН­НОГО АПАРАТУ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ У НОРМІ ТА В РАННІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ КЛУБОВОЇ КИШКИ 12

^ Бобрик І.І., Шевченко О.О., Черкасов В.Г., Кузьменко Ю.Ю., Дзевульська І.В., Благодарова О.В. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГЕМОМІКРОЦИРКУ­ЛЯТОРНОГО РУСЛА ФУНКЦІОНАЛЬНО РІЗНИХ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ 15

^ Замятин П.Н., Невзорова О.Ф., Невзоров В.П. ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКО­ПИ­ЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО ОТДЕЛА ЛЕГКИХ С ПО­ЛИОРГАННОЙ НЕДО­СТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 18

^ Кризина П.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ "ФЕРОЦЕЛЮ" ПРИ ВИКОНAННI КЛАПТЕВОЇ АВТОДЕРМО­ПЛАСТИКИ (експериментальне дослІдженнЯ) 22

Погорєлов М.В., Ткач Г.Ф., Шепелєв А.Є. ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СТЕГНО­­­ВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ СУМЩИНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 24

^ Федів О.І., Коломоєць М.Ю., Давиденко І.С. ГІСТОЛОГІЧНІ ТА ГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ВИРАЗ­КОВІЙ ХВОРОБІ З ПОЄДНАНИМ УРАЖЕННЯМ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ 26

^ Півторак В.І., Кфурі Е.Б. УльтраструктурнІ змІни головних клІтин сли­зовоЇ обо­лонки шлунка при дефІцитних анемІЯх у хворих пІслЯ резекцІЇ шлунка 32

^ Баринов Е.Ф., Карасьов І.В. МЕТАБОЛІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ НЕФРОНІВ ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ШКІРИ 35

Геращенко С.Б., Дєльцова О.І. ПАТОМОРФОГЕНЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЦИСПЛАТИНІНДУКОВАНОЇ ПЕРИФЕРІЙНОЇ НЕЙРОПАТІЇ 39

^ Лупир В.М., Ольховський В.О., Терещенко А.О., Куліш А.С., Плужник Н.М., Ізмайлова Л.В., Цівковський А.О., Крівченко Ю.В. ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НЕРВІВ ШЛУНКА ЛЮДИНИ 42

^ Федосенко М.Г., Безштанько М.А., Ігнатіщев М.Р., Канцер О.В. МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТАСТАЗУВАННЯ РАКУ ШЛУНКА ЛІМФАТИЧНИМИ ШЛЯХАМИ У ВЕЛИКИЙ САЛЬНИК І КОРІНЬ БРИЖІ ПОПЕРЕЧНОЇ ОБОДОВОЇ КИШКИ 49

^ Химич С.Д., Костюк Г.Я., Жученко С.П., Гунько П.М., Кателян О.В. МОРФОЛОГИ­ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ СТЕПЕНЯМИ ОЖИРЕНИЯ 51

^ Волошин М.А., Кущ О.Г. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЛІМФОЦИТІВ У ЛАБІ­РИН­­ТОВОМУ ВІДДІЛІ ПЛАЦЕНТИ В НОРМІ І ПІСЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ ВАГІТНИХ СТАФІЛОКОКОВИМ АНАТОКСИНОМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 53

^ Квятковская Т.А. Ультраструктурные изменениЯ лейомиоцитов моЧе­тоЧника при уретерогидронефрозе и после уретероцистонео­стомии с последующей электростимулЯцией в эксперименте 56

^ Головацький Т.А., Александрович Т.А., Головацький А.С., Федонюк Я.І. ДИНАМІКА ЗМІН ЩІЛЬ­НОСТІ І ДІАМЕТРА ПОСТКАПІЛЯРНИХ ВЕНУЛ У ПАРАКОРТИ­КАЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ПІДКОЛІННИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПРИ АНТИ­ГЕННІЙ СТИМУЛЯЦІЇ ОРГАНІЗМУ 60

^ Хмара Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ЯЄЧОК У СЕМИМІСЯЧНИХ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 63

Грабовий О.М., Пономаренко О.Б., Жернов О.А. МОРФОЛОГІЯ ЗАГОЄННЯ ГЛИ­БОКИХ ОПІКІВ ПІСЛЯ РАННЬОЇ НЕКРЕКТОМІЇ ТА АВТОДЕР­МО­ПЛАСТИКИ 65

^ Кернесюк М.М., Кернесюк М.Л. СТРУКТУРНО-ГРАФІЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СЕЧОВОДА 68

Сак А.Е. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШЕЙНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВО­НОЧНИКА В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРКИНЕЗИИ 71

^ Тюлєнєва О.А., Давиденко І.С., Коваль Ю.І. ОРГАНОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕКСТРАХОРІ­АЛЬ­НИХ ПЛАЦЕНТ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНІЙ ВАГІТНОСТІ ТА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ПЛАЦЕНТАРНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ 76

^ Костиленко Ю.П., Прилуцкий А.К., Бойко И.В. ГИСТОГЕНЕЗ И ДЕФИНИТИВНАЯ СТРУКТУРА ТКАНЕЙ ЗУБА В АСПЕКТЕ ИММУНОГЕННЫХ СВОЙСТВ ЭМАЛИ 79

Олійник І.Ю. МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ МІЖТКАНИННИХ ВЗАЄМОВІД­НО­ШЕНЬ "ЕПІТЕЛІЙ-МЕЗЕНХІМА" РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ЛЮДИНИ В РАН­НЬОМУ ПРЕНА­ТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 83

Короткі повідомлення

Польова С.П. ЛапароскопІЯ в практиЧнІй оперативнІй гІнекологІЇ 87

Наукові огляди

Гаїна Н.І., Макар Б.Г. ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ КИШКОВОЇ ТРУБКИ В ПЕРІОД ЕМБРІОГЕНЕЗУ 89

^ Довгаль Г.В. ДЖЕРЕЛА КРОВОПОСТАЧАННЯ ПЕРИКАРДА 91

Шерстюк О.А., Небаба Н.Л., Рогуля В.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОРФОЛОГИИ КРОВЕНОСНОГО МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЯЗВЕННОГО ДЕФЕКТА 94

Проблеми викладання

Вовк Ю.М. ЗнаЧеннЯ Ідей М.І.Пирогова длЯ викладаннЯ питань ІндивІдуальноЇ анатомІЧноЇ мІнливостІ 99

^ Шутка Б.В., Клипич Я.І., Саган О.В., Дутчак У.М., Дмитренко А.С. ОРГАНІЗА­ЦІЙНА ПІДГО­ТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 101

Сторінки історії

Власов В.В., Суходоля А.І., Підопригора А.П. С.О.РЕВЯКИН – ВИЗНАЧНА ПОСТАТЬ ХІ­РУРГІЧНОЇ СЛУЖБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОД­ЖЕННЯ) 104

Рецензії

Пішак В.П., Ахтемійчук Ю.Т. Шапаренко П.П., Смольський Л.П. АнатомІЯ людини: у 2 т. – К.: Здоров'Я, 2003. – Т. 1. – 376 с. 105

Хроніка

Ахтемійчук Ю.Т., Макар Б.Г. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ" (11-13 жовтня 2004 року, м. Чернівці) 106

Листи в редакцію......................................................................................110

Ювілеї

Лупир В.М., Ахтемійчук Ю.Т., Калашникова С.М. Професор БобІн Володимир ВІкторовиЧ (до 80-річчя від дня народження) 111

Суходоля А.І., Власов В.В., Підопригора А.П. ХІрурговІ-науковцю ШаповаловУ ІларІону МефодІйовиЧу – 85 115

Схожі:

Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
move to 0-15452867
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
move to 0-15397133
Оригінальні дослідження iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
move to 0-16826679
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Экспериментально-морфологическое обоснование практической значимости артериального межподвздошного коллектора 9
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження Чайковский Ю. Б., Храпай Е. В
Ранняя восстановительная фармакотерапия травмы периферического нерва в эксперименте 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Ковальський М. П., Діброва В. А., Цема Є. В. Архітектоніка дистальних гілок верхньої прямокишкової артерії в нижньоампулярному
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Морфофункціональний стан печінки при гіпергідратаційних порушеннях водно-сольового обміну в експерименті 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження Максим'юк В. В
Патогенетичні аспекти генералізації панкреатичної ліпази при експериментальному гострому панкреатиті 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Боднар О. Б. Корекція недостатності ілеоцекального замикального апарату за допомогою суміші берламін модуляр в експерименті 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
ПошкодженнЯ спІльноЇ жовЧноЇ протоки при хІрургІЧному лІкуваннІ ускладненоЇ зацибулинноЇ виразки дванадцЯтипалоЇ кишки 6
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи