Оригінальні дослідження icon

Оригінальні дослідження
Скачати 40.44 Kb.
НазваОригінальні дослідження
Дата27.06.2012
Розмір40.44 Kb.
ТипДокументи

Оригінальні дослідження

Мостовой С.О., Пикалюк В.С. ВЛИЯНИе ПРЕПАРАТА МагнеВ6 НА ТЕЧЕНИЕ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПОЗДНИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 7

THE INFLUENCE OF PREPARATION "MAGNESIUM В6" MEDICATION ON THE COURSE OF REPARATIVE OSTEOGENESIS OF THE LOWER JAW AT A LATE STAGE OF THE POSTOPERATIVE PERIOD


Полянський І.Ю., Войтів Я.Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ КИШКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПЕРИТОНІТІ 12

SOME ASPECTS OF INTESTINAL INSUFFICIENCY IN PERITONITIS


Суходоля А.І., Козак І.О., Підмурняк О.О., Власов В.В., Курик О.Г. УСКЛАДНЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ "ТЯЖКИХ" ВИРАЗОК ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 16

COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT OF "SEVERE" GASTRIC AND DUODENAL ULCERS


Розуменко В.Д., Ключка В.М. ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНЕ ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ХІРУРГІЇ ОЛІГОАСТРОЦИТОМ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ 18

HIGH-ENERGY LASER RADIATION IN THE SURGERY OF OBLIGOASTROCYTOMAS OF THE CEREBRAL HEMISPHERES


Білоокий В.В., Роговий Ю.Є., Гресько М.М. ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАН ХВОРих ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ 21

THE INFLUENCE OF SURGICAL TREATMENT ON THE IMMUNOLOGICAL CONDITION OF A PATIENTS DEPENDENT ON THE DEGREE OF SEVERITY OF BILE PERITONITIS


Заволович А.Й. ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА В НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 24

Topographo-anatomical peculiarities of the gastroduodenal segment during the neonatal period


Польова С.П., Ротар О.М. ВПЛИВ ОЗОНОТЕРАПІЇ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЛАЗМОВОГО І ЛОКАЛЬНОГО ПРОТЕОЛІЗУ У ЖІНОК ПІСЛЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 30

The influence of ozone therapy on the intensity of plasma and local proteolysis in women following slightly invasive operations for chronic inflammatory processes


Дьяченко А.П., Фоминых Т.А., Кобицкий М.М. ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНАТОМИИ ИДЕНТИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 34

THE HUMAN SKULL FROM THE POINT OF VIEW OF ANATOMY OF IDENTICAL SUBJECTS


Глодан О.Я. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКУ за УМОВ СУДИННОЇ ТРАВМИ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ АВТОРСЬКИМ СПОСОБОМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 36

STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES IN THE TESTIS UNDER CONDITIONS OF VASCULAR DISRUPTION AND ITS CORRECTION IN AN EXPERIMENT BY MEANS OF AN AUTHOR'S OWN TECHNIQUE


Коломоєць О.М. МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ КИШКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ 40

THE MORPHOLOGICAL STATUS OF THE ORGANS OF THE ABDOMINAL CAVITY IN EXPERIMENTAL ENTERAL INSUFFICIENCY


Маруфханов Х.М., Байбеков И.М., Каримов М.Ш. ВЛИЯНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА СТРУКТУРУ ПИЛОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА 43

the INFLUeNCE OF NONSTERoidal ANTIINFLAMMATORY agents ON the STRuCTURE of the PyLORIC portion OF the STOMACH


Слободян О.М. ІНТЕГРОВАНЕ МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 47

INTEGRATED MORPHOMETRIC STUDY OF THE DUODENUM DURING THE PERINATAL PERIOD OF ONTOGENESIS


Хмара Т.В., Козуб М.М. ВНУТРІШНЬООРГАННІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У 7-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ 50

INTRAORGANic RELATIONships OF the PROSTATE IN 7 MONTHS old FETUSES


Єршов В.Ю. ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ КИШКИ ДО АНАСТОМОЗУВАННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ АТРЕЗІЙ КИШКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 53

Evaluation of intestinal suitability to anastomozing in case of surgical treatment of intestinal atresias in newborns


Кравченко І.М., Ситар Л.Л., Федонюк Л.Я., Захарова В.П. АНЕВРИЗМИ ВИСХІДНОЇ АОРТИ ТА АОРТАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ ПРИ СИНДРОМІ МАРФАНА: ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА МОРФОЛОГІЇ 58

ANEURYSMS OF THE ASCENDING AORTA AND AORTIC INSUFFICIENCY IN MARFAN SYNDROME: PROBLEMS OF SURGICAL TREATMENT AND MORPHOLOGY


Боднар Л.В. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ ПРИ ГОСТРІЙ КОРОНАРНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ 62

PATHOMORPHOLOGY OF THE CARDIAL CONDUCTION SYSTEM IN ACUTE CORONARY INSUFFICIENCY


Рауцкіс П.А. ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА У ДІТЕЙ 67

Age-related differences of the structural organization of the pharyngeal tonsil in children


Білик А.Л. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЛЕЧОВИХ КІСТОК ПРИ ТЯЖКОМУ КЛІТИННОМУ ЗНЕВОДНЕННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 70

STRUCTURAL CHANGES OF THE HUMERAL BONES IN SEVERE CELLULAR DEHYDRATION DEPENDING ON THE TYPE OF THE AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM IN AN EXPERIMENT


Волошин В.Д., Макар Б.Г. СТРУКТУРА КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ТА ГУБЧАСТОЇ РЕЧОВИНИ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ЗА УМОВ СТРЕССУ 73

THE STRUCTURE OF THE CORTEX OF THE SUPRARENAL GLANDS AND THE SPONGY SUBSTANCE OF THE HUMERAL BONE UNDER STRESS CONDITIONS


^ Короткі повідомлення


Кульбаба П.В. АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСЦЕВИДНЫХ ВЕНОЗНЫХ ВЫПУСКНИКОВ 77

ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE MASTOID VENOUS EMISSARIES


Попелюк О.-М.В. РОЗВИТОК ГОРТАНІ В ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 79

DEVELOPMENT OF LARYNX DURING THE EMBRYONIC PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS


Федорук О.С., Томусяк Т.Л., Луканьов Л.Г. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КІСТОЗНОГО ПРОСТАТИТУ 81

PECULIARITIES OF TREATING CHRONIC CYSTIC PROSTATITIS


Минаева О.Л. Сохранение сосково-ареолЯрного комплекса после маскулинизирующей маммопластики 83

PRESERVATION OF THE PAPILLARY-AREOLAR COMPLEX AFTER MASCULINIZING MAMMOPLASTY


Гаїна Н.І. АНАТОМІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН ВИСХІДНОЇ ОБОДОВОЇ КИШКИ В НОВОНАРОДЖЕНИХ 85

ANATOMY OF BLOOD VESSELS OF ASCENDING COLUMN IN NEWBORNS


^ Наукові огляди


Захарчук О.І. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ХАЗЯЇНА ВНАСЛІДОК МІГРАЦІЇ ЛАРВАЛЬНИХ СТАДІЙ ГЕЛЬМІНТІВ 87

PATHOMORPHOLOGIC CONSEQUENCES IN THE HOST due to the MIGRATION OF HELMINTHic LARVAL STAGES


Макар Б.Г., Банул Б.Ю. ЗМІНИ КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ДЕГІДРАТАЦІЇ ТА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ваЖКИХ МЕТАЛІВ 91

CHANGES OF SKELETAL SYSTEM UNDER CONDITIONS AND INFLUENCE OF SALTS HEAVY METALS


Процак Т.В. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОНОСНИХ СУДИН ТА НЕРВІВ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ 95

ANATOMICAL SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE BLOOD VESSELS AND NERVES OF THE HUMAN MAXILLARY SINUS


^ Проблеми викладання


Гнатюк М.С., Данилевич Ю.О., Гнатюк Р.М., Слабий О.Б., Ковальчук М.Ф., Шев'як П.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРИ ВИВЧЕННІ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ПРАВОРУКИМИ ТА ЛІВОРУКИМИ СТУДЕНТАМИ 98

THE PECULIARITIES OF MASTERING PRACTICAL SKILLS WHEN STUDING OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHIC ANATOMY BY DEXTRAL AND SINISTRAL STUDENTS


Рецензії


Лобко П.И. РецензІЯ на монографІю: ПІшак В.П., Хмара Т.В., Козуб М.М. ЕмбрІогенез ЧоловІЧих статевих органІв у нормІ та патологІЇ. – ЧернІвцІ: медунІверситет 2006. – 386 с. 101

Monograph review: Pishak V.P., Khmara T.V., Kozub M.M. Embryogenesis of the male genital organs in health and disease. – Chernivtsi: Med. University, 2006. – p. 386.


Ювілеї


ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ АМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОР ЗАБОЛОТНИЙ ДМИТРО ІЛЛІЧ (до 60-річчя від дня народження) 103

Corresponding Member of Ukraine’s AMS, Professor Zabolotnyi Dmytro Illich (commemorating the 60th anniversary of his birth).


Професор Макар Богдан ГригоровиЧ (до 60-річчя від дня народження) 104

Professor Makar Bohdan Hryhorovych (commemorating the 60th anniversary of his birth).


Професор Талько Володимир IполiтовиЧ (до 60-рiччя з дня народження) 106

Professor Tal’ko Volodymyr Ipolitovych (commemorating the 60th anniversary of his birth).


Некрологи


ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ПЕТРОВСКОГО ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА (1925-2007) 108

In memory of Professor Petrovsky Igor’ Nikolaievich (1925-2007)


ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА ТКАЧА ВЛАДИСЛАВА ВІКТОРОВИЧА (1931-2007) 109

In memory of Professor Tkach Vladyslav Viktorovych (1931-2007)


ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА ГОРБАТЮКА ДЕМ'ЯНА ЛАВРЕНТІЙОВИЧА (1941-2007) 110

In memory of Professor Horbatiuk Dem’ian Lavrentiiovych (1941-2007)


Правила для авторів

Instructions for authors

Схожі:

Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
move to 0-15452867
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
move to 0-15397133
Оригінальні дослідження iconЗміст 2005, Том 4, №2 Оригінальні дослідження
move to 0-16826679
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Экспериментально-морфологическое обоснование практической значимости артериального межподвздошного коллектора 9
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження Чайковский Ю. Б., Храпай Е. В
Ранняя восстановительная фармакотерапия травмы периферического нерва в эксперименте 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Евтушенко И. Я. Половая органометрическая характеристика почек и чашечно-лоханочного комплекса человека 7
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Ковальський М. П., Діброва В. А., Цема Є. В. Архітектоніка дистальних гілок верхньої прямокишкової артерії в нижньоампулярному
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Морфофункціональний стан печінки при гіпергідратаційних порушеннях водно-сольового обміну в експерименті 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження Максим'юк В. В
Патогенетичні аспекти генералізації панкреатичної ліпази при експериментальному гострому панкреатиті 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
Боднар О. Б. Корекція недостатності ілеоцекального замикального апарату за допомогою суміші берламін модуляр в експерименті 6
Оригінальні дослідження iconОригінальні дослідження
ПошкодженнЯ спІльноЇ жовЧноЇ протоки при хІрургІЧному лІкуваннІ ускладненоЇ зацибулинноЇ виразки дванадцЯтипалоЇ кишки 6
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи