Колективний договір icon

Колективний договір
Скачати 307.76 Kb.
НазваКолективний договір
Дата27.06.2012
Розмір307.76 Kb.
ТипДокументи


\


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу


на І – ІІІ квартал 2009 р.,


м. Івано-Франківськ

2009


Зареєстрований

міською Радою

народних депутатів

«___»___________2009 р.


Міський голова

________________В.А.Анушкевичус


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газуна І –ІІІ квартал 2009 р.


СХВАЛЕНИЙ


конференцією трудового колективу ІФНТУНГ 11.12.2008 р.


Ректор Є. І. Крижанівський


Голова профкому М. М. Дранчук


м. Івано-Франківськ

2009
^ РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Колективний договір є двостороннім договором між представником власника – адміністрацією Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ректором) та профспілковим комітетом, який виступає від імені колективу працівників університету.

1.2 Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів та консультацій щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально – економічних і трудових відносин.

1.3 Колективний договір є в університеті нормативним документом, який відповідно до чинного законодавства регламентує та регулює трудові і соціально – економічні відносини між адміністрацією і трудовим колективом, гарантує захист прав і інтересів усіх працівників, а також встановлює локальні нормативні положення, що регламентують умови використання праці і відтворення робочої сили.

1.4 Колективний договір укладається на основі чинного законодавства: Законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, “Про освіту”, “ Про вищу освіту”, “Про оплату праці”, “Про охорону праці”, “Про зайнятість населення”, “Про підприємства в Україні”, “Про відпустки”, “Про основні засоби соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, Кодексу законів про працю України; Житлового кодексу України; Генеральної тарифної угоди; Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Галузевої угоди між Міністерством освіти та ЦК профспілки працівників освіти і науки України; Статуту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; інших державних нормативних документів.

1.5 Колективний договір підписують, з одного боку, представник власника в особі ректора університету проф. Крижанівського Євстахія Івановича, з другого — від імені трудового колективу — профспілковий комітет університету в особі голови профкому проф. Дранчука Мирослава Михайловича.

1.6 Положення цього Колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

1.7 Дія Колективного договору поширюється на всіх штатних працівників університету незалежно від того, чи є вони членами профспілки працівників освіти і науки, а також на докторантів та аспірантів очної форми навчання.

1.8 Ректор забезпечує виконання Колективного договору, щоквартально інформує профспілковий комітет про хід його виконання. Звіт про виконання колективного договору за півріччя заслуховується на розширеному засіданні профкому не пізніше вересня поточного року; звіт за рік та розгляд нового Колективного договору — на конференції колективу працівників університету — не пізніше лютого наступного року.

1.9 Профспілковий комітет сприяє виконанню Колективного договору, забезпечує виконання своїх і спільних з адміністрацією зобов’язань, періодично заслуховує інформацію адміністрації про хід виконання Колективного договору і окремих його пунктів та вимагає усунення наявних недоліків, разом з адміністрацією звітує конференції про виконання договору за рік.

1.10 Колектив працівників університету зобов’язується дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно та своєчасно виконувати виробничі та службові завдання.

1.11 Колективний договір схвалений конференцією працівників університету 11.12.2008 р. і діє від дня його схвалення до прийняття нового або перегляду чинного.


^ РОЗДІЛ 2
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ВИКОНАННЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ


2.1 Адміністрація зобов’язується

2.1.1 Забезпечити своєчасне виконання зобов’язань за Колективним договором.

Відп.: ректор


Термін: постійно

2.1.2 Розробляти кошторис витрат на виконання зобов’язань Колективного договору.

Відп.: начальник планово-фінансового відділу

Термін: раз в півроку


2.1.3 При прийомі на роботу ознайомлювати нових працівників з цим Колективним договором

Відп.: начальник відділу кадрів,
керівники підрозділів

Термін: постійно


2.1.4 Притягати до відповідальності працівників, які не виконують Колективний договір, порушують законодавство про працю

Відп.: ректор

Термін: постійно


^ 2.2 Профком зобов’язується

2.2.1 Забезпечувати виконання своїх зобов’язань за Колективним договором

Відп.: голова профкому

Термін: постійно


2.2.2 Вимагати від ректора розірвання трудового договору з керівником підрозділу, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’я-зань за Колективним договором.

Відп.: голова профкому

Термін: постійно


^ 2.3 Спільні зобов’язання адміністрації і профкому

2.3.1 Ознайомити із змістом Колективного договору всіх працівників університету згідно з штатним розписом, в тому числі відсутніх з поважних причин на загальних зборах (конференції) працівників і тих, хто знаходиться у відпустках по догляду за дітьми тощо

Відп.: профком, начальник відділу кадрів,
керівники структурних підрозділів

Термін: протягом місяця після прийняття
Колективного договору

2.3.2 Організувати в структурних підрозділах вивчення нормативних документів і законів з питань трудових прав та соціального захисту працівників

Відп.: профком, начальник юридичного
відділу________________________

Термін: постійно


^ РОЗДІЛ 3
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ (РЕКТОРАТОМ)

І ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ (ПРОФКОМОМ)


3.1 Обов’язки ректорату

3.1.1 Забезпечити профкому і виборним профспілковим працівникам та членам вченої ради університету права, повноваження та додаткові гарантії, передбачені ст. 243-252 КЗпП України.

3.1.2 Надавати профспілковому комітету безкоштовно транспорт і засоби зв’язку, комп’ютерну і оргтехніку.Згідно ст.249 Закону України ”Про працю”.

3.1.3 Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх на рахунок профкому протягом трьох днів після виплати зарплати.

^ 3.2 Обов’язки профкому

3.2.1 Сприяти адміністрації в мобілізації колективу на виконання нею своїх функціональних обов’язків.

3.2.2 Застосовувати ефективні заходи впливу до порушників навчальної, трудової та виробничої дисципліни.

3.2.3 Розглядати на засіданні профкому кожен конкретний випадок, даючи згоду чи відхиляючи ініціативу адміністрації на звільнення з роботи працівників, а також осіб, обраних до складу профспілкових органів.

3.2.4 Сприяти членам профспілкової організації в безготівковій сплаті членських внесків.

3.2.5 Ознайомлювати трудовий колектив із кошторисом надходжень і витрат профспілкової організації.


^ РОЗДІЛ 4
ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується


4.1 Забезпечити розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази університету, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання спецкоштів для підвищення результативності роботи університету, поліпшення становища працівників.

Відп.: ректор, ПФВ, гол. бухгалтер

Термін: постійно


4.2 Не рідше двох разів на рік проводити зустрічі ректора та голови профкому університету з представниками трудового колективу для обговорення навчальних, виробничих та соціальних питань.

Відп.: ректор, голова профкому

Термін: протягом року


4.3 Дотримуватись гласності у складанні та використанні кошторису університету.

Відп.: ректор, ПФВ, гол. бухгалтер

Термін: постійно


4.4 Відповідно до рекомендацій Міносвіти України та ЦК профспілки працівників освіти і науки інформувати трудовий колектив і профком про передачу в оренду та продовження оренди споруд, приміщень і обладнання, які належать університету.

Відп.: ректорат

Термін: раз в півроку


4.5 Здійснювати прийняття на роботу нових працівників із врахуванням обсягів вивільнення працюючих на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України.

Відп.: нач. відділу кадрів

Термін: постійно


4.6 Приймати на роботу викладачів університету згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженим наказом МОН України від 24.12.2002р. №744. Зарахування на роботу проводиться за трудовими договорами, у тому числі за контрактом.

Відп.: ректорат

Термін: постійно


4.7 При прийнятті на роботу професорсько-викладацького складу на конкурсній основі в конкурсну комісію включати представника профкому.

Відп.: ректорат, профком

Термін: постійно


4.8 Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.

Відп.: керівники структурних підрозділів, ПФВ

Термін: постійно


4.9 Включати представника профкому до складу атестаційної комісії

Відп.: ректор

Термін: постійно


4.10 Режим роботи, графіки роботи, розклад занять затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

Відп.: ректорат

Термін: постійно


4.11 Залучати працівників до роботи в надурочний час і у вихідні (неробочі) дні, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у подвійному розмірі.

Відп.: керівники структурних підрозділів

Термін: постійно


4.12 Графік щорічних оплачуваних відпусток працівників університету не пізніше 5 січня поточного року затверджувати проректором з відповідного напряму діяльності, погоджувати з профспілковим комітетом і доводити до відома кожного працівника не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відп.: відділ кадрів, керівники структурних підрозділів

Термін: постійно


4.13 Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курор-тного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).

Відп.: керівники структурних підрозділів

Термін: постійно


4.14 Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину – інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які усиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей.

Відп.: ректор

Термін: постійно


4.15 За рахунок коштів університету встановити оплачувані відпустки у випадках:

 • особистого шлюбу — 3 дні;

 • при народженні дитини (батькові) — 1 день;

 • шлюбу дітей — 3 дні;

 • смерті близьких — 3 дні

Відп.: керівники структурних підрозділів,
начальник відділу кадрів

Термін: постійно


4.16 Рішення про зміни в організації навчального процесу і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання університету, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом — не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

Відп.: ректор, голова профкому

Термін: постійно


4.17 При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України:

 • вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників

Відп.: ректорат

Термін: постійно


4.18 Продовжувати тривалість відпустки на один день при безперервному стажі роботи в університеті 10 – 15 років; на два дні — 15 – 20 років; на 3 дні – більше 20 років за рахунок спецкоштів.

Відп.: відділ кадрів

Термін: постійно


4.19 Надавати щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем за переліком посад тривалістю до 7 календарних днів (ст. 8, п. 2 Закону України “Про відпустки”). За списком додатку 5.

Відп.: ректор, відділ кадрів

Термін: постійно


4.20 Надавати щорічну відпустку окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеними нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я тривалістю до 35 календарних днів за списком додатку 4 (ст. 8, п. 1 Закону України “Про відпустки”, згідно з наказом ректора від 21.02.2005р. №10/1.) (ПФВ)

(Профком 4.24-12, стор.37

Відп.: ректор, відділ кадрів

Термін: постійно

^ РОЗДІЛ 5
ОПЛАТА, НОРМУВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ


5.1 Забезпечити в університеті гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

Відп.: ректор, гол. бухгалтер, ПФВ

Термін: постійно


5.2 Попередньо погоджувати з профкомом положення про преміювання та здійснювати згідно з ним преміювання працівників.

Відп.: ректор, голова профкому, гол. бухгалтер

Термін: постійно


5.3 При кожній виплаті заробітної плати письмово, за вимогою працівника, повідомляти його про загальну суму заробітної плати з обов’язковим розшифруванням за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати.

Відп.: гол. бухгалтер

Термін: постійно5.4 Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в межах економії заробітної плати відсутнього працівника.

Відп.: гол. бухгалтер

Термін: постійно


5.5 Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із шести попередніх місяців до моменту, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р., № 348 від 16 травня 1995 року та інших чинних нормативних актів). Закон України “Про відпустки” №2073-ІІІ від 2.11.2000 р.

Відп.: гол. бухгалтер

Термін: постійно


5.6 Виплачувати одноразову грошову допомогу при народженні дитини в розмірі місячного окладу. Постанова КМ України “Про упорядкування умов оплати праці окремих галузей бюджетної сфери” №134 від 07.02.2001 р. ( не більше одного посадового окладу на рік в тому числі і на оздоровлення)

Відп.: гол. бухгалтер

Термін: постійно


5.7 Практикувати виплату зарплати працівникам підрозділів через громадських касирів. Роботу громадських касирів компенсувати скороченням робочого дня в обсязі часу, затраченого на виконання громадських функцій.

Відп.: ректор, гол. бухгалтер

Термін: постійно


5.8 Фінансувати витрати на перебування спеціалістів та делегацій закордонних вузів – партнерів, які прибувають в університет на запрошення ректора.

Відп.: ректор

Термін: протягом року


5.9 По можливості надавати матеріальну допомогу працівникам, які працювали в університеті і потребують допомоги.

Відп.: ректор

Термін: постійно


5.10 Виділяти кошти для заохочення за працю у вигляді премій, подарунків, матеріальної допомоги тощо за визначні успіхи в науково-педагогічній і виробничій діяльності, дострокове і якісне виконання виробничих завдань, зразкове виконання службових обов’язків.

Відп.: ректор, голова профкому

Термін: протягом року


5.11 В роботі з іноземними студентами планувати обсяг годин на консультації збільшений у два рази до встановленого згідно з нормативами в межах кошторису.

Відп.: ректорат

Термін: постійно

5.12 За згодою працівника здійснювати безготівкові розрахунки за проживання у гуртожитках.

Відп.: гол. бухгалтер

Термін: постійно

5.13 Забезпечити працівникам доплату за роботу в нічний час в розмірі 35% від окладу.

Відп.: ПФВ

Термін: постійно


5.14 Відповідно до вимог ст. 95 КЗпП України мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до Закону України “ Про державний бюджет”.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Заробітна плата підлягає індексації в установленому законодавством порядку.

Відп.: ректор

Термін: постійно


5.15 Відповідно до ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні:

аванс 17

остаточний розрахунок 3 останні робочі дні поточного місяця.

При співпаданні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

Заробітна плата працівникам за весь період щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

Відп.: ректор

Термін: постійно


5.16 Рекомендувати завідувачам кафедрами суворо дотримуватись п.3
Наказу Міністерства освіти і науки України № 161 від 2.06.1993 р. про планування навчального навантаження штатним викладачам.

Відп.: навчально - методичне управління, відділ кадрів, ПФВ

Термін: постійно


5.17 Розробити Положення про розмір матеріального заохочення працівників університету, які:

 • інтенсивно і плідно займаються методичною роботою;

 • мають вагомі наукові досягнення;

Відп.: керівники структурних підрозділів

Термін: на період дії контракту

^ РОЗДІЛ 6
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ


6.1 Дозволяти ректору частково або повністю компенсувати затрати на навчання дітей працівників університету за рахунок спец коштів згідно з розмірами, встановленими Вченою радою.

Відп.: ректор

Термін: постійно


6.2 На базі діагностично-оздоровчого центру (ДОЦ) університету проводити диспансеризацію працівників і студентів, створити диспансерні групи та групи ризику.

Відп.: ректор, голова профкому, директор ДОЦ, начальник відділу кадрів

Термін: один раз на рік


6.3 Виділяти частину коштів соцстраху та спецкоштів для забезпечення працюючих та їх дітей шкільного віку всіма існуючими видами оздоровлення (путівки в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, оздоровчі, дитячі табори).

Відп.: гол. бухгалтер, ПФВ, профком

Термін: протягом року


6.4 Надавати право адміністрації університету закріпляти кімнати в гуртожитках за висококваліфікованими запрошеними спеціалістами, які прийняті на роботу за конкурсом або за контрактом і потребують покращання житлових умов, але на квартирному обліку не числяться.

Відп.: ректорат, голова профкому

Термін: постійно


6.5 Надавати одноразову матеріальну допомогу сім’ям померлих працівників університету додатково до допомоги з фонду соціального страхування. Частково компенсувати витрати на похорон.

Відп.: ректор, профком

Термін: постійно


6.6 Надавати допомогу для придбання ліків працівникам університету, які потребують лікування.

Відп.: ПФВ

Термін: протягом року


6.7 У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в студентському колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 Закону України “Про освіту”).

Відп.: ректор, гол. бухгалтер

Термін: постійно


6.8 Встановити зниження розміру оплати за проживання та комунальні послуги в гуртожитках університету працівникам, які працюють в університеті не менше 20 років і мешкають в гуртожитку не менше 10 років та малозабезпеченим багатодітним сім’ям на 20% при умові їх бездоганної праці та відсутності заборгованості з квартплати.

Відп.: пом. проректора з ІЕП, бухгалтерія

Термін: постійно


6.9 Організовувати і забезпечувати в спорткомплексі роботу групи здоров’я для працівників університету безкоштовно.

Відп.: ректорат, голова профкому

Термін: постійно


6.10 Виплачувати працівникам університету при виході на пенсію одноразову допомогу у розмірі посадового окладу:

Відп.: гол. бухгалтер

Термін: постійно (ПФВ,БУХ)


6.12. Надавати одноразову матеріальну допомогу з фонду університету та з коштів профспілкового бюджету (при їх наявності) працівникам, які залишилися без роботи в зв’язку з скороченням штатів, ліквідацією або реорганіазцією підрозділу, установи в розмірі місячної зарплати.

Відп.: ректорат

Термін: постійно


6.13 Згідно з Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” при виході на пенсію науково-педагогічних працівників виплачувати їм з спецкоштів грошову допомогу в розмірі 6 місячних окладів з подальшим їх відшкодуванням університету при поступленні коштів з бюджету на ці цілі, якщо не передбачено в Державному бюджеті України.

Відп.: ректор

Термін: постійно


6.14 Встановити надбавки до зарплати за науковий стаж роботи у розмірах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р.
№ 1110, наступним працівникам апарату управління НДІНГЕ і Е за умови, що вони займаються та/або організовують науково-технічну діяльність в університеті: інженер-технолог, інженер-конструктор, інші спеціалісти (провідний, старший, всіх категорій).

Відп.: директор НДІ

Термін: постійно


6.15 В межах фонду оплати праці передбачити в кошторисі накладних витрат НДІ НГЕ і Е кошти для одноразової допомоги на оздоровлення працівників в період відпустки в розмірі посадового окладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963)

Відп.: директор НДІНГЕ і Е, гол. бухгалтер

Термін: постійно


6.16 Професорсько-викладацькому складу університету надавати матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки в повному обсязі згідно з чинним законодавством.

Відп.: ректор, гол. бухгалтер

Термін: постійно


6.17 Встановити у всіх підрозділах університету одногодинну щоденну перерву для повноцінного відпочинку та прийому їжі через 4 години роботи за виключенням служб, де за умовами роботи передбачаються перерви для цих цілей.

Відп.: ректор, начальник відділу кадрів,
профком

Термін: постійно


6.18 Привести у відповідність щоденну тривалість робочого дня викладачів з метою дотримання 35-годинного робочого тижня та ефективного використання робочого часу.

Відп.: ректорат, відділ кадрів,
навчальне управління

Термін: постійно


6.19 Встановити скорочені на 1 годину передвихідні робочі дні за рахунок продовження на 15 хвилин чотирьох попередніх робочих днів тижня.

Відп.: відділ кадрів

Термін: постійно


^ РОЗДІЛ 7
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ,

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК

7.1 Сприяти наданню працівникам університету садово-городніх ділянок та землі під городи та житлове будівництво.

Відп.: ректорат, голова профкому

Термін: протягом року


7.2 Вишукувати спецкошти для:

 • оплати лікування важкохворих працівників університету та їх дітей, які знаходяться на їх утриманні;

 • проведення періодичного медогляду та диспансеризації працівників університету та студентів;

 • проведення робіт, пов’язаних з перевіркою наявності радіоактивних речовин, нітратів у продуктах харчування, що надходять до їдалень університету;

 • придбання медикаментів, кімнатних аптечок;

 • придбання спортінвентаря, оплату керівників груп здоров’я;

 • надання матеріальної допомоги (за поданням профкому, профбюро) багатодітним сім’ям та одиноким матерям, дітям-інвалідам, дітям сиротам та напівсиротам, одиноким пенсіонерам-ветеранам праці університету, які на даний час не працюють та потребують сторонньої допомоги по догляду за ними, у зв’язку із смертю співробітника університету або їх прямих родичів, у зв’язку з народженням дитини у сім’ї співробітника університету;

 • виплати винагороди ветеранам праці університету при виході на пенсію, на вшанування ювілярів.

Відп.: ректор, ПФВ, гол. бухгалтер

Термін: постійно


7.3 Надавати працівникам безкоштовну консультативну та практичну допомогу з питань правового та соціального захисту.

Відп.: нач. юридичного відділу,
голова профкому

Термін: постійно


7.4 Безкоштовно надавати в користування працівників університету спортивні зали, споруди, майданчики та спортивний інвентар для занять спортом.

Відп.: ректор, профком

Термін: постійно


7.5 Забезпечувати підвищення ефективності роботи об’єднання студентських їдалень університету шляхом розширення асортименту, покращення якості і зниження вартості страв та підвищення якості обслуговування.

Відп.: проректор з соціально-економічного
розвитку університету,
голова профкому

Термін: постійно


7.6 Здійснювати громадський контроль за якістю, цінами, торговими націнками і надбавками на продукцію та якістю обслуговування студентів, викладачів і працівників в їдальнях та інших підприємствах ОСЇ.

Відп.: профком

Термін: постійно


7.7 Виділяти кошти для розширення матеріальної бази поліграфічного виробництва і поповнення її сучасним поліграфічним обладнанням.

Відп.: ректор

Термін: постійно


7.8 Виділяти кошти для видання і поновлення навчальної і методичної літератури в межах кошторису університету.

Відп.: ректор, ПФВ

Термін: постійно


7.9 Адміністрації університету вишукувати додаткове фінансування з метою поліпшення харчування і лікування осіб в санаторії-профілакторії “Бадьорість” та діагностично-оздоровчому центрі (ДОЦ) університету.

Відп.: ректор

Термін: постійно7.10 За рахунок спец коштів виділити штати для нормальної роботи санаторію-профілакторію “Бадьорість” та ДОЦ університету.

Відп.: ректор

Термін: постійно


7.11 Здійснювати заходи щодо матеріального стимулювання праці працівників ДОЦ та санаторію-профілакторію “Бадьорість” на рівні з працівниками університету.

Відп.: ректор

Термін: постійно


7.12 Будівництво, ремонт, благоустрій і господарське утримання ДОЦ та санаторію-профілакторію “Бадьорість” здійснювати за рахунок коштів університету.

Відп.: ректор

Термін: постійно


7.13 Організувати роботу аптечного кіоску в головному корпусі університету.

Відп.: директор ДОЦ, профком, проректор
з соціально-економічного розвитку

Термін: постійно


7.14 Організувати в структурних підрозділах університету регулярні
навчання з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на робочому місці.

Відп.: директор ДОЦ, профком

Термін: постійно


7.15 Із загальної кількості путівок санаторію-профілакторію “Бадьорість” не менше 10% видавати студентам та працівникам для амбулаторного лікування безкоштовно.

Відп.: голова комісії з с/с, гол. бухгалтер

Термін: постійно


7.16 Продовжувати роботу кіоску з продажу навчально-методичної літератури.

Відп.: заст. директора вид. “Факел”, бухгалтерія.

Термін: до 01.09.05р.


7.17 Ректор зобов’язується одночасно з виплатою заробітної плати при остаточному розрахунку перераховувати кошти первинній профспілковій організації університету на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи в розмірі 1,3 відсотка фонду оплати праці за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань (ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” із змінами, внесеними згідно із Законами № 2120-ІІІ від 07.12.2000 р., № 1458-ІІІ від 12.02.2000 р., в редакції Закону № 2886-ІІІ від 13.12.2001 р.

Відповідальний головний бухгалтер.

Термін: щомісячно.


РОЗДІЛ 8

^ УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ


З метою створення здорових та безпечних умов праці в університеті сторона адміністрації зобов’язується:

8.1 Забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання захворюванням, аваріям та пожежам (Додаток №1).

КЗУпП ст.161, ЗУпОП ст. 13, 20

Відповідальний: ректор, головний бухгалтер.


8.2 Виконувати до 15 жовтня щорічно всі заплановані заходи з підготовки до роботи університету в осінньо-зимовий період навчального року.

Відповідальний: проректор з адміністративно-

інженерних питань.


8.3 Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за участю профспілкової сторони графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.

ЗУпОП ст. 7.

Коментар: порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці визначено Постановою КМУ від 01.08.1992 р. №442.

Відповідальний: ректор, атестаційна комісія.

Термін виконання: один раз на п’ять років.


8.4 Встановити доплати до основного окладу працівникам зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, за переліком видів робіт, професій і посад (за результатами атестації робочих місць за умовами праці) (Додаток №2).

ЗУпОП ст.7.

Відповідальний: ректор, планово-фінансовий відділ.


8.5 Відповідно до чинного трудового законодавства надавати, в зв’язку із зайнятістю на роботах з шкідливими умовами праці додаткову щорічну відпустку (Додаток №3) та відпустку за особливий характер праці (Додаток №4).

Відповідальний: відділ кадрів.


8.6 На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видавати безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (Додаток №7), а також мийні та знешкоджувальні засоби (мило, пральний порошок, соду) (Додаток №8).

КЗУпП ст. 163, 165, ЗУпОП ст. 8.

Відповідальний: проректор з адміністративно-

інженерних питань, відділ

матеріально-технічного

забезпечення.

8.7 Працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечити молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами (Додаток №6).

КЗУпП ст. 166, ЗУпОП ст. 7.

Відповідальний: управління студентського

харчування.


8.8 За рахунок коштів університету здійснювати проведення періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року.

На прохання працівника організовувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.

КЗУпП ст. 169, ЗУпОП ст. 17.

Відповідальний: відділ охорони праці.

8.9 Забезпечити своєчасне здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов.

Щорічно до Всесвітнього дня охорони праці (28 квітня) проводити Тиждень охорони праці в університеті.

Відповідальний: ректор, профспілковий комітет,

відділ охорони праці.

8.10 Запровадити систему стимулювання працівників, які виконують вимоги законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці університету.

ЗУпОП ст. 25.

Відповідальний: ректор, головний бухгалтер,

відділ охорони праці.


8.11 За рахунок коштів університету проводити навчання представників профспілки та членів комісії з охорони праці, громадських інспекторів трудових колективів структурних підрозділів з питань охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час (до чотирьох годин на місяць) із збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.

ЗУпОП ст. 18,19.

Відповідальний: профспілковий комітет,

відділ охорони праці.


8.12 За рахунок коштів університету забезпечити кабінети і кутки з охорони праці засобами агітації та пропаганди, плакатами, пам’ятками, технічною літературою, аптечками, медикаментами та іншим.

Відповідальний: проректор з адміністративно-

інженерних питань, відділ

матеріально-технічного забезпечен ня, відділ охорони праці

8.13 Організувати в структурних підрозділах університету регулярні навчання з цивільної оборони, при цьому особливу увагу приділити питанням реагування та поведінки працівників і студентів в можливих надзвичайних ситуаціях.

Відповідальний: начальник штабу ЦО, керівники

структурних підрозділів.


8.14 Забезпечити роботу за затвердженим графіком громадського поста хімічного і радіаційного спостереження. Результати спостережень доводити до керівників структурних підрозділів та до профкому, які мають оприлюднювати їх через стенди цивільної оборони.

Відповідальний: штаб ЦО, відділ охорони праці.


^ Працівники університету зобов'язуються:

8.15 Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, пра­вил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.


8.16 Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.


8.17 Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.


8.18 Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небез­печних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підроз­ділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.


8.19 Дбайливо та раціонально використовувати майно університету, не допус­кати його пошкодження чи знищення.

ЗУпОП ст. 14.


Профспілкова сторона зобов'язується:

8.20 Здійснювати контроль за дотриманням стороною роботодавця законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

КЗУпП ст. 160, ЗУпОП ст. 41.


8.21 Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у ви­падках, визначених чинним законодавством, вносити роботодавцю відповідні подання.

КЗУпІІ ст. 244, ЗУпОП ст. 41, ЗУпПС ст. 19, 26, 36


8.22 Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.


8.23 У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, не­обхідний для усунення цієї загрози.

ЗУпПС ст. 21.


8.24 Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідли­вих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю праців­ника.


8.25 Вести контроль за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань.


Брати участь:

8.26 В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці в університеті.


8.27 В організації навчання працюючих з питань охорони праці.


8.28 У проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропо­зиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.


8.29 У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві; готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях.
ЗУпПО ст. 22, ЗУпПС ст. 21,24,38.


8.30 У проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

ЗУпОП ст. 18.

^ РОЗДІЛ 9
РОЗВИТОК ДУХОВНИХ ІНТЕРЕСІВ


9.1 Виділяти кошти для поповнення бібліотеки новими книгами, посібниками з історії, мови, культури та етнографії України, фаховими журналами та періодичною пресою, проведення передплати на періодичні видання.

Відп.: ректорат, директор НТБ

Термін: постійно


9.2 Дооформити в науково-технічній бібліотеці кімнату (куток) художньої народної творчості (фольклору), історії міста, університету.

Відп.: директор НТБ, зав. музеєм розвитку та історії університету

Термін: постійно


9.3 Організовувати проведення сімейних вечорів, вечорів відпочинку, свят вшанування ювілярів, ветеранів війни і праці, Нового року, Дня матері, колядок тощо.

Відп.: профком, центр студентського дозвілля

Термін: постійно


9.4 Організовувати виставки художніх виробів працівників університету.

Відп.: профком, зав. музеєм

Термін: щорічно

9.5 Виділяти кошти на преміювання переможців виставок, сувенірів для ювілярів.

Відп.: ректор, профком, гол. бухгалтер

Термін: постійно


9.6 Здійснювати контроль за дотриманням пільг, встановлених для працівників, які поєднують роботу з навчанням, для матерів, які мають новонароджених і неповнолітніх дітей, надавати їм матеріальну допомогу та моральну підтримку, створювати їм необхідні умови праці.

Відп.: ректорат, профком

Термін: постійно


9.7 Підготувати програму культурно-просвітницьких заходів на час функціонування змін на базі відпочинку університету “Нафтовик”.

Відп.: профком, директор ЦСДК

Термін: літній і зимовий періоди
під час відпусток та канікул

9.8 В плані культурного обміну колективами художньої самодіяльності та обміну спортивними колективами, сприяти поселенню в гуртожитках університету колективів з інших міст та країн.

Відп.: ректор, голова профкому

Термін: постійно


9.9 Провести день вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів університету, ветеранів війни та пенсіонерів.

Відп.: ректор, профком, ЦСДК

Термін: до 01.10 кожного року

9.10 Сприяти організації культурно-масових заходів, спортивних змагань та оплату суддівських колегій.

Відп.: ректор

Термін: постійно


9.11 Надавати автобус працівникам університету для колективних екскурсійних поїздок з оплатою до 50% встановленої вартості.

Відп.: проректор з СЕР, голова профкому

гол. бухгалтер

Термін: постійно
^ РОЗДІЛ 10
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


10.1 Фінансувати видання підручників, монографій українською мовою, словників, рекомендованих до видання МОН України.

Відп.: ректор

Термін: постійно

10.2 Сприяти діяльності університетських осередків Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка, Ради ветеранів університету, Ради ветеранів війни, Конгресу української інтелігенції та інших громадських організацій університету.

Відп.: ректор, голова профкому

Термін: постійно


Ректор Є. І. Крижанівський

Голова профкому М. М. Дранчук
Схожі:

Колективний договір iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Колективний договір icon проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Колективний договір icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Колективний договір iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Колективний договір iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Колективний договір iconКолективний договір

Колективний договір iconКолективний договір

Колективний договір iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи