Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” icon

Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка”
НазваТестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка”
Сторінка1/2
Дата27.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Тестовий контроль знань, умінь і навичок

з модуля „Мікроекономіка”.


Тестові завдання за змістовими модулям

(для студентів усіх форм навчання спеціальностей

6. 050100 „Економіка підприємства” та „Облік і аудит”.


Харків – ХНАМГ – 2007Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6. 050100 „Економіка підприємства” та „Облік і аудит”. Укл. Тимофієва С.Б., Стадник Г.В. Харків: ХНАМГ, 2007 – С. 60.


Укладачі : С.Б.Тимофієва, Стадник Г.В.


Розглядаються характеристика основних типів тестових завдань, принципи їх побудови та умови використання, основні аспекти методики рейтингової оцінки знань, умінь і навичок студентів при вивченні модулю „Мікроекономіка”. Представлені тестові завдання за змістовими модулями модуля „Мікроекономіка, шкала перерахунку результатів навчання студентів у різних системах оцінювання.


Рецензент: канд. екон. наук І.А. Островський


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №14

від 20. 04. 07.


Зміст


Вступ………………………………………………………………...……….…...4..


1.Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх

побудови і умов використання……………………………………..…………...6..


2.Витяг навчальної програми модуля «Мікроекономіка»….….….…...21.


3. Тестові завдання з модуля «Мікроекономіка»:……………...…….....22

-ЗМ 1.1. Теорія поведінки споживача…………………...…….….22

-ЗМ 1.2. Попит, пропозиція, їх взаємодія і

концепція еластичності……………………………….…….33

-ЗМ 1.3. Теорія виробництва………………………...……………42

-ЗМ 1.4. Ринок товару та ринки факторів

иробництва…………………………………………….…….50


4. Методика рейтингової оцінки знань, умінь і навичок

студентів…………………………………………………………………………62.


Вступ.

Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, яка значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам.

Рейтингова система спрямована на підвищення виховної ролі навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. Рейтингова система містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-психологічні стимули, враховує несумлінність у навчальні за допомогою штрафних балів.

Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів, який дозволяє ефективно і об’єктивно оцінювати успішність студентів.

Компонування тестового матеріалу починається з вивчення поданого в ОКХ уміння, рівень сформованості якого необхідно встановити. Далі визначається знання, на основі якого сформовано уміння. Знання у вигляді змістових модулів, що адекватні основним навчальним елементам дисципліни і подані в ОПП. На основі змісту модулів формується інформаційна база освіти та професійної підготовки студентів у вигляді навчальних елементів, із яких складаються відповідні змістові модулі.

Відповідно до кожного навчального елемента розроблено декілька тестових завдань, форма яких адекватна групі навчальних елементів на потрібному рівні його сформованості. На кожний навчальний елемент складено декілька тестових завдань різної форми з урахуванням того, що частина тестових завдань в процесі апробації на різних контингентах суб’єктів навчання під час розроблення критеріально-орієнтованих тестів, тобто визначення певних критеріїв тесту (складності, валідності, диференціюючи здатності тощо) до вимог, що встановлюються стандартами якості тесту.

Далі в роботі будуть охарактеризовані основні форми тестових завдань і принципи їх побудови, подані приклади різної форм тестових завдань та представлені тестові завдання за змістовими модулями відповідно вимогам навчальної та робочої програми з модуля „Мікроекономіка”, які дають змогу студенту в підсумку набрати 420 балів.


1. Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх формування і умов використання.

^

Тестові завдання закритої формиТестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

 • інструкції з їх виконання,

 • запитальної ( змістовної ) частини,

 • відповіді(ей).

Форма подання тестових або графічних завдань(задач) відповідає певним вимогам :

 • Тестові завдання однакової форми супроводжуються однією інструкцією для їх виконанні, при зміні форми тестових завдань формується відповідна нова інструкція.

 • Тест інструкції відрізняються від основного тексту (іншим шрифтом) та відокремлені від тестових завдань двокрапкою.

 • Запитальна частина тестового завдання сформульована, як правило, у стверджувальній формі стисло, без подвійного тлумачення та виділена великими літерами.

 • Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.

 • Запитальна частина тестових завдань і можливі відповіді не відокремлені будь-яким знаком.

 • Відповіді розміщені під запитальною частиною симетрично.

 • Тест-завдання пронумеровані арабськими цифрами, нумерація тест- завдань різної форми наскрізна.Тест-завдання закритої форми різняться за принципами побудови. Розглянемо основні їх форми.


І. Альтернативні тест- завдання.


Альтернативні тест-завдання використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорнутій формі та передбачають наявність двох варіантів організації відповіді типа „так - ні”; „правильно - неправильно” тощо. Оцінюються в 1 бал.


^ Оберіть правильну відповідь.


 1. Криві байдужості ніколи не перетинаються.

А.Так

Б. Ні

 1. Середні постійні витрати скорочуються по мірі зростання обсягу виробництва.

А. Так

Б. Ні


 1. Обмеженість природних ресурсів не дозволяє знайти оптимальний варіант їх використання.

А. Так

Б. Ні


ІІ. Тестові завдання з множинним вибором


Тест- завдання з множинним вибором доцільно використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правильно відтворювати отримані знання. Тест- завдання такого типу передбачають при наймі три можливі (але не більше п’яти), при чому із запропонованих декількох (достатньо схожих) відповідей правильною є лише одна.

Тестові завдання з множинним вибором діляться на види згідно з принципом підбору правильних та доречних відповідей.

Тест-завдання з простим множинним вибором за принципом класифікації використовують тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей менш трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу „так-ні”. Їх доцільно використовувати під час перевірки умінь вільно орієнтуватися в групі схожих понять, явищ, процесів тощо.

Оцінюються 2 бали.


^ Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.


1.Якщо попит зростає, то крива попиту :

А. Залишається незмінною

Б. Зсувається догори праворуч

В. Зсувається донизу ліввруч


2.Цінова еластичність попиту на товар вимірюється чутливістю величини попиту до змін :

А. Ціни товару

Б. Доходу споживачів

В. Уподобань і переваг споживачів

Г. Цін на інші товари


3. Граничний доход не нижче за ринкову ціну у :

А. Монополістичних конкурентів

Б. Монополістів

В. Учасників картелю

Г. Олігополістів, які є учасниками картелю

Д. Досконалих конкурентів


Тестові завдання з множинним вибором за принципом кумуляції доцільно використовувати для перевірки повноти знань та умінь. Запитальна частина таких завдань в основному має порівняльний зміст: одна з декількох відповідей має бути найкращою, можливо правильною, найбільш правильною, найбільш повною, що частіше трапляється. У зв’язку з цим у запитальній частині завдань використовуються вирази типу „як правило”, „звичайно” , „частіше над усе” , „головна причина” , „найбільш часто” , „найчастіше”. Оцінюються в 2 бали.


^ Оберіть правильну відповідь.

1. Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю нормальний прибуток :

А. Прибуток, який отримує фірма за МС = МR

Б. Прибуток, який отримує типова фірма у галузі

В. Прибуток, який фірма отримала б за умови нормального ведення справ

Г. Мінімальний прибуток, який потрібен для того, щоб фірма не залишила

галузь

3.Як правило причиною падіння ціни продукту є :

А. Зростання податків на приватне підприємництво

Б. Зростання споживацьких доходів

В. Падіння цін на виробничі ресурси

Г. Падіння цін на взаємодоповнюючі товари


Тестові завдання з множинним вибором за принципом циклічності

використовуються для перевірки знань та умінь, якщо відповіді побудовані за принципом циклічності. Оцінюються в 2 бали.

^ Оберіть правильну відповідь.


 1. При зростанні виробництва ізокванта виробничої функції буде

пересуватися:

А. Вгору і праворуч

Б. Праворуч і донизу

В. Вниз і ліворуч

Г. Ліворуч і вгору


2. Якщо доход споживача збільшився, то крива його попиту зсунулась :

А. Догори і ліворуч

Б. Ліворуч і донизу

В. Донизу і праворуч

Г. Праворуч і догори

Під час складання тестових завдань із множинним вибором можливе й доцільне використання сполучення всіх зазначених принципів.


^ Оберіть правильну відповідь.


1. За допомогою функції витрат можливо вирішувати завдання:

А. Мінімізації витрат на заданий обсяг виробництва

Б. Максимізації виробництва при заданих витратах

В. Мінімізації витрат й максимізації виробництва

Г. Мінімізації витрат на заданий обсяг виробництва або

максимізації виробництва при заданих витратах


У першій та другій відповідях використано принцип класифікації, а у третій

і четвертій – кумуляції.


Тестові завдання за принципом подвійної альтернативи передбачають, що після запитання, яке є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуацією тощо, подається п’ять (два, три,...) відповідей і серед них необхідно обрати одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.

Оцінюються в 2 бали.


^ Виберіть найбільш правильну (найповнішу) відповідь.


 1. Звичайно у монополіста граничні витрати менше за ціну продукту тому що :

А. Ціна менше за граничний доход

Б. Ціна більша за граничний доход

В. Граничні витрати менше середніх

Г. Граничні витрати більше середніх


ІІІ. Тестові завдання, що побудовані за принципом

відновлення відповідності частин


Такі тестові завдання являють собою модифікацію тестових завдань із множинним вибором і поділяються на чотири види.


Тестові завдання на відповідність(на асоціативні зв’язки) дають можливість установити знання фактів, взаємозв’язків та знання термінології, позначень, методик тощо. Оцінюються 2 бали одна правильна відповідь.


^ Встановіть відповідність у вигляді комбінацій

цифр і букв.


1. А. Товари субститути.

Б. Комплектарні.

В. Зміна попиту.

Г. Зміна обсягу попиту.

Д. Зміна пропозиції.

Е. Зміна обсягу пропозиції.


1.Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати, що викликана зміною цін на даний товар.


2. Товари, для яких зростання ціни одного призводить до падіння попиту на інший.


3. Зміна кількості товару, яку бажають і спроможні придбати споживачі, що пов’язана з дією нецінових факторів.


4. Товари, для яких зростання ціни одного товару призводить до росту попиту на інший.


5. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати, що пов’язана з дією нецінових факторів.


6. Зміна кількості товару, яку споживачі спроможні й бажають придбати , що обумовлена зміною ціни товару.

2. А. Граничні витрати.

Б. Середні постійні витрати.

В. Загальні витрати.

Г. Середні змінні витрати.

Д. Змінні витрати

Е. Постійні витрати. 1. FC + VC

 2. VC : Q

 3. FC : Q

 4. ∆ TC: ∆ Q

 5. FC

 6. VCТестові завдання на порівняння й протиставлення (на аналіз взаємзв’язку), рекомендуються для перевірки умінь виявляти розпізнавальні ознаки різних явищ, ситуацій тощо. Виконання таких завдань передбачає аналіз запропонованого матеріалу, його синтез та вміння зробити висновки.

У разі аналізу запропонований для тестування матеріал поділяється на окремі частини і визначається їхні взаємовідносини; у разі синтезу – окремі частини або елементи запропонованого матеріалу поєднуються в одне ціле.

Оцінюються в 5 балів.


^ До кожного запитання виберіть потрібну відповідь.


1. Виберіть :

А – якщо фраза пов’язана тільки з А

В – якщо фраза пов’язана тільки з В

С – якщо фраза пов’язана і з А, і з В

D – якщо фраза не пов’язана ні з А, ні з В


Визначити тип ринкової структури.


Типи ринкових структур Ознаки ринку

______________________ ___________________________


1. Досконала конкуренція А. Диференційована продукція


2. Монопсонія В. На ринку функціонують як

середні так і малі фірми

3. Олігополія С. Вхід на ринок ті вихід з

нього відносно вільні

4. Монополія D. Висока ступінь концентрації

ринку

5. Дуаполія


6. Монополістична конкуренці


Тестові завдання, побудовані за принципом запитань із множинними відповідями. Тестові завдання з множинними відповідями „правильно-неправильно” використовуються у ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть бути тільки правильними або неправильними, не мають жодних відтінків і є категоричними. Крім того, досить часто на запропоновані запитання існує декілька правильних відповідей. У такому разі вважається, що тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо.

Завдання цього типу містять основу, до якої, як правило, пропонується чотири пронумеровані відповіді. Така основа може подаватися у формі твердження, фрагменту тексту, ілюстрації тощо. Відповіді повинні бути тільки правильними або тільки неправильними ( на відміну від ТЗ з однією найбільш правильною відповіддю). В інструкції наведено правило вибору відповіді. Оцінюються в 5 балів.

^ Виберіть літери, які відповідають правильним відповідям.


1.


А Б В Г

Якщо правильно Якщо правильно Якщо правильно Якщо правильні

тільки 1,2,3 тільки 1 тільки 3,4 усі варіанти


Модель цінової поведінки олігополії за принципом „витрати плюс”

успішно поєднується з такими моделями олігопольної поведінки :

1. „Ламана” крива попиту.

2. Теорія ігор.

3. Тайна змова.

4. Лідерство у цінах.


2.

А Б В Г

Якщо правильно Якщо правильно Якщо правильно Якщо правильні

тільки 4 тільки 1,2 тільки 3 усі відповіді


За допомогою функції витрат можливо вирішувати задачі :

 1. Мінімізації витрат на заданий обсяг виробництва.

 2. Максимізації виробництва при заданих витратах.

 3. Мінімізації витрат й максимізації виробництва.

 4. Мінімізації витрат на заданий обсяг виробництва

або максимізації виробництва при заданих витратах.


Тестові завдання на визначення причинної залежності використовуються з метою перевірки розуміння певної причинної залежності між двома явищами. Запитання складається так, що кожне з двох тверджень, пов’язаних сполучником „тому, що”, є повним і чітко сформульованим реченням. При виконанні такого завдання спочатку необхідно визначити правильне чи неправильне кожне з двох тверджень окремо, а тільки потім, якщо обидва твердження правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна залежність між ними.

Оцінюються такі тест- завдання в 5 балів.


^ Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою.


Відповідь Твердження 1 Твердження 2 Зв’язок


А правильно правильно правильно

Б правильно неправильно правильно

В правильно неправильно неправильно

^ Г неправильно неправильно правильно

Д неправильно неправильно неправильно


1. Досконало конкурентна фірма є ціноотримувачем,


тому що

конкурентна фірма приймає рішення про розширення виробництва

тільки на основі даних про величину граничних витрат.


2. Для графічного аналізу виробничої функції використовують її

ізокванту,


тому що

реальну виробничу функцію не можливо показати на двохмірному

графіку.


З. За монополістичної конкуренції криві попиту на товар будь якої фірми

мають негативний нахил (спадають),

тому що

виробники мають деякий контроль над ціною своїх товарів.


Тестові завдання на відтворення правильної послідовності(комбінації)

потребують переструктування даних або елементів будь- якої комбінації.

Використання таких тестових завдань доцільне для тестування умінь та знань правильної послідовності дій(нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, послідовностей, технологічних прийомів тощо. Їх використання можливе під час тестування знань загальноприйнятих формулювань, визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів тощо.

Такі тестові завдання використовуються, як правило, у вигляді уявної моделі дій, уявного тренажера тощо. При виконанні таких тестових завдань необхідно протиставити порядкові номери компонентів дій, які розміщені у вільному порядку. За необхідністю, завдання можна супроводити певною назвою, а також визначити початок запропонованої послідовності слів. Оцінюються 2 бали.


^ Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію

цифрами .


 1. Формулювання закону пропозиції

1 виявляє

2 ціною товару

3 пряму залежність між

4 та

5 корінна властивість, яка

6 обсягом виробництва

7 за решти рівних умов


 1. Еластичність попиту

  1. будь якого фактору

  2. попиту

  3. ступінь реакції

  4. величини попиту

  5. на зміну
 1. Бюджетна лінія

  1. місце точок

  2. які доступні

  3. усіх комбінацій

  4. геометричне

  5. грошовим доходом

  6. споживачеві

  7. двох благ,

  8. з фіксованим

  9. за даними цінамиТест-задачі передбачають перевірку навиків практичного застосування теоретичних знань, уміння робити економічні висновки та прогнози щодо діяльності економічних суб’єктів в певних виробничих ситуаціях. Оцінюються такі тест завдання в 5 балів


1. Функції попиту і пропозиції мають вигляд: Qd = 3000 – 1,5 p;

Qs = 3,5p – 600 .

Рівноважна ціна дорівнює : Рівноважний обсяг продажу дорівнює :

А. 700 грошових одиниць А. 1850 одиниць

Б. 650 грошових одиниць Б. 1675 одиниць

В. 600 грошових одиниць В. 1500 одиниць

Г. 550 грошових одиниць Г. 1325 одиниць

Д. 500 грошових одиниць Д. 1150 одиниць


Графічні тестові завдання використовуються з метою перевірки уміння встановити певну причинну залежності між двома перемінними, одна з яких незалежна, інша залежна та які характеризують певні економічні процеси та явищами і відобразити цю залежність графічно.

Оцінюються такі тест завдання в залежності від складності графіку

від 3 до 5 балів.


1. Дайте графічний аналіз поведінки фірми в умовах досконалої

конкуренції :

А. Принцип співставлення TR TC.

Б. Принцип співставлення MR MC.

В. Графік попиту конкурентної фірми.

Г. Графіки загальної та граничної виручки фірми.


ІІ. Тестові завдання відкритого типу


Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді. Вони не мають запропонованих варіантів відповідей і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо. За змістом тестові завдання відкритого типу являють собою твердження з невідомою змінною.

Оцінюються:

Оцінюються – в 1 бал - одне вірно вставлене слово, позначення, показник тощо.

Якщо відкрите тестове завдання передбачає написання певної формули, то в залежності від складності формули воно оцінюється від 2 до 5 балів.

  1   2

Схожі:

Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconМіністерство освіти І науки України
Тестовий контроль знань, умінь І навичок студентів з модуля „Мікроекономіка” (тестові завдання за змістовими модулями, підсумковий...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля
Тестовий контроль знань до І модуля для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Частина І (третій...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ
Тестовий контроль знань до модуля ІІ для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Частина І (третій...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconЕ., Бражко Є. Л. Визначення коефіцієнта компетентності студентів
Педагоги проводять безперервно пошук досконалих, об’єктивних форм контролю знань, умінь та навичок. Найбільш поширеною формою оцінки...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconЧастина ІІ (третій семестр)
Тестовий контроль знань до модуля 1-2 для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Ч. ІІ (третій...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconА. П. Бабаян Передумови формування писемного мовлення А. М. Бабій Вивчення особливостей засвоєння математичних знань, умінь І навичок розумово відсталими учнями Л. В. Басиста Значення самостійних вправ на урок
А. М. Бабій Вивчення особливостей засвоєння математичних знань, умінь І навичок розумово відсталими учнями
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconЮ. П., Стадник Г. В. Тестовий контроль І рейтинг в освіті
Тестовий контроль І рейтинг в освіті: Навчальний посібник. – Харків: хнамг, 2006. – 106 с
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Ормованості основних професійний умінь на навичок, володіння теоретичними знаннями. Комплексний характер підготовки студентів вимагає...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка фізико-математичний факультет “затверджую” Ректор
«спеціаліст». Метою екзамену з математики контроль рівня загальної математичної культури випускників і перевірка фактичних знань,...
Тестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка” iconТестовий контроль до підсумкового модуля «Медична психологія»
Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної діяльності хворих, визначених у психологічних поняттях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи