Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році icon

Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
Скачати 250.78 Kb.
НазваПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
Дата27.06.2012
Розмір250.78 Kb.
ТипПравила
П Р А В И Л А

проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році.

1. Відповідно про внесення змін до статті 11 Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу " (щодо підготовки офіцерів запасу) від 10.01.2012 року та вимог “Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів ”, затвердженого спільним наказом Міністра освіти і науки України та Міністра Оборони України від 11.11.2004 року №531/857 до конкурсного відбору для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу допускаються на добровільних засадах студенти вищих навчальних закладів денної форми навчання, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років, за військово-обліковими спеціальностями, перелік яких визначається наказом Міністра оборони України.


2. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, склад якої затверджується начальником Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного .


3. Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету ( директора інституту, ректора базового ВНЗ) разом із довідкою про придатність до навчання у вищому військово - навчальному закладі, яка видається військовим комісаріатом та ксерокопіями приписного свідоцтва, першої сторінки паспорту громадянина України та ідентифікаційного номера, довідку, що він є студентом денної форми навчання з вказаним терміном закінчення базового вищого навчального закладу (всі документи вкладаються в папку з файлами та скріплюються у визначеному порядку).


Заява повинна містити такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові студента;

- номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається, контактний телефон ;

- придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (згідно з довідкою, яка видається військовим комісаріатом);

- проходження строкової військової служби (при наявності);

- мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки .


Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями, перелік яких визначається наказом Міністра оборони України. При відборі осіб жіночої статі для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу і складанні списків здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ, змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Кандидати до вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу жіночої статі проходять медичний огляд на придатність до військової служби перед початком курсу військової підготовки за скеруванням виданим відбірковою комісією Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.


4. Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, де студент перебуває на обліку. Медичний огляд проводиться перед початком курсу військової підготовки за скеруванням виданим відбірковою комісією Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Рішення стосовно студентів, які раніше були визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров’я можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку до початку конкурсного відбору.


5. Декан факультету організовує складання списку студентів факультету, які виявили бажання пройти військову підготовку, та подає його ректору ВНЗ на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання та довідки про те, що включені в список дійсно є студентами денної форми навчання даного ВНЗ з вказанням спеціальності і дати закінчення ВНЗ (на кожного окремо).

Затверджені ректорами ВНЗ відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання (прізвище ім’я по батькові повністю в алфавітному порядку), їх заяви направляються для розгляду до відбіркової комісії Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного .


6. Відбіркова комісія узагальнює отримані відомості та розподіляє студентів на групи для участі в конкурсному відборі. Розподіл студентів на групи здійснюється із урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Оцінка рівня успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ними екзаменів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100 .


7. Студенти, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу, під час конкурсного відбору проходять:

оцінку рівня успішності навчання студентів;

професійний психологічний відбір;

перевірку рівня фізичної підготовки;

засвоєння програми допризовної підготовки для юнаків або медично-санітарної підготовки для осіб жіночої статі.


8. Професійно-психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони України "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України" від 14.04.98 № 152 (зі змінами), Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.09 № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.09.09 за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

Психологічне обстеження базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявленні осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільшою мірою відповідають вимогам конкретної спеціальності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися.

Для оцінки рівня нервово-психічної стійкості студентів використовуються методики "Характерологічні акцентуації особистості -нервово-психічна нестабільність" (ХАО-НПН) та "Психодіагностичний тест" (ПДТ).

Для оцінки спроможності до навчання студентів та виведення рейтингу-бала (за 70-бальною шкалою) базовою основою є показники тесту "Матриці прогресивні Равена".

Індивідуальні психологічні якості студента оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".

Студенти, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів) за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір із числа кандидатів для вступу до Академії сухопутних військ відраховуються.


9. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки для юнаків або медично-санітарної підготовки для осіб жіночої статі відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання (тестування) складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100 балів) від максимальної кількості балів з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.

Усі питання не виходять за рамки підручника для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів " ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ ".

Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється зовнішній вигляд, форма одягу (сорочка світлого кольору, брюки темного кольору, краватка, класичні черевики темного кольору).

Якщо кандидат на навчання до Академії сухопутних військ має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений), загальна оцінка знижується на десять балів, має непрасований та брудний одяг (спортивна форма одягу) - загальна оцінка знижується ще на десять балів.


10. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду. Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Наказу МОУ № 865 від 30.12.2009 року «Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України» ( додаток 20) :

на швидкість – біг 100 м;

на силу – підтягування на перекладині;

на витривалість – біг 3000 м.

Оцінювання кожної вправи має складати:

біг 100 м ? 16.2 с.;

біг 3000 м ?14 хв. 30 с.;

підтягування на перекладині ? 7 разів.


Оцінка рівня фізичної підготовки для осіб жіночої статі перевіряються з трьох видів вправ:

на швидкість – біг 100 м;

на силу – комплексно-силова вправа (згинання тулубу з положення лежачи, згинання та розгинання рук з упору лежачи – на кількість разів за хвилину);

на витривалість – біг 1000 м.

Оцінювання кожної вправи має складати:

біг 100 м ? 18.8 с.;

комплексна силова вправа ? 28 разів;

біг 1000 м ? 5 хв.15 с.

Для виконання фізичних вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. У разі її повторного виконання оцінка знижується на один бал. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів до вищих військових навчальних закладів з числа цивільної молоді визначається як «залік» або «незалік».Для отримання оцінки «залік» необхідно виконати кожну з трьох вправ не нижче оцінки “задовільно ” за відсутності оцінок “незадовільно ” або одна оцінка “незадовільно ” крім вправи на витривалість, при наявності однієї оцінки не нижче “добре ”.

За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.


11. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України, приписне свідоцтво та студентський квиток. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.


12. Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг студента, на підставі якого за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого відбіркова комісія розробляє проект наказу начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного про зарахування студентів для проходження військової підготовки.


13. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Апеляція студента повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування. Додаткові опитування студентів під час розгляду апеляції не допускаються.

14. Вартість навчання студентів за кошти фізичних та юридичних осіб визначається контрактом. Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, або оплатити за навчання, його відраховують з числа кандидатів на навчання. На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт та оплатять за навчання у визначений термін.


15. Зарахування студентів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів, які надходять від юридичних та фізичних осіб, здійснюється наказом начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на підставі протоколу засідання відбіркової комісії, у межах замовлення на підготовку офіцерів запасу.


Документи прошу надати в термін до 02.03.12 року в печатному та електронному варіанті за адресою м. Львів, вул. Ветеранів 15А (вхід з сторони воріт будівлі районних військових комісаріатів м. Львова), корпус кафедри загальновійськових дисциплін Академії сухопутних військ, кімната 104.


Начальник Академії сухопутних військ


генерал-лейтенант П.П. ТКАЧУК


Директору інституту__________________________

Національного університету «Львівська політехніка»

від студента __________ курсу ___________ групи,

денної форми навчання

спеціальність _________________________________

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

контактний тел._________________________________


ЗАЯВА


Прошу Вашого клопотання про включення мене до списку студентів факультету, які виявили бажання пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з метою отримання додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі та для майбутньої професійної діяльності.

Під час навчання за програмою офіцерів запасу зобов’язуюсь виконувати вимоги, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаю:

 1. Ксерокопію першої сторінки паспорту громадянина України.

 2. Ксерокопію приписного свідоцтва (військового квитка, для тих хто проходив військову строкову службу).

 3. Довідку, що я являюсь студентом денної форми навчання даного ВНЗ.

 4. Ксерокопію ідентифікаційного номеру.Дата _________12 р. _______________ (підпис)


Декану ( директору)____________________________

_____________________________________________

(назва факультету, інституту)

від студента __________ курсу ___________ групи,

денної форми навчання

спеціальність _________________________________

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

контактний тел._________________________________


ЗАЯВА


Прошу Вашого клопотання про включення мене до списку студентів факультету, які виявили бажання пройти навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з метою отримання додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі та для майбутньої професійної діяльності.

Під час навчання за програмою офіцерів запасу зобов’язуюсь виконувати вимоги, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаю:

 1. Ксерокопію першої сторінки паспорту громадянина України.

 2. Ксерокопію приписного свідоцтва (військового квитка, для тих хто проходив військову строкову службу).

 3. Довідку, що я являюсь студентом денної форми навчання даного ВНЗ.

 4. Ксерокопію ідентифікаційного номеру.Дата _________12 р. _______________ (підпис)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національного університету

«Львівська політехніка»

_________________________________


______________________________________________


(прізвище, ім’я та по-батькові)


«___» __________________ 2012 р.


Відомості

про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу за контрактом
Прізвище, ім’я та

по-батькові

Курс навчання

Напрям підготовки

( спеціальність)

Форма навчання

Рейтинг успішності за попередні семестри

Примітки

1

Анохін Іван Петрович

2

Інформаційна безпека

денна

470
2

Ярема Сергій Олексійович

2

Міжнародні відносини

денна

400
Разом: 2 (два студенти)Загальний рейтинг успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього балу за складені іспити на 100.


Декан факультету ( директор Інституту) _________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Дата __________ 12 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________________________

_________________________________


______________________________________________


(прізвище, ім’я та по-батькові)


«___» __________________ 2012 р.


Відомості

про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу за контрактом
Прізвище, ім’я та

по-батькові

Курс навчання

Напрям підготовки

( спеціальність)

Форма навчання

Рейтинг успішності за попередні семестри

Примітки

1

Анохін Іван Петрович

2

Інформаційна безпека

денна

470
2

Ярема Сергій Олексійович

2

Міжнародні відносини

денна

400
Разом: 2 (два студенти)Загальний рейтинг успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього балу за складені іспити на 100.


Декан факультету ( директор Інституту) _________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Дата __________ 12 р.


Перелік питань

теоретичної та практичної частини випробування з допризовної підготовки


Розділ 1. Правові та політичні основи захисту вітчизни


 1. Які види військ входять складу Збройних Сил України?

 2. Хто здійснює загальне керівництво Збройними Силами України?

 3. Ким здійснюється безпосереднє керівництво Збройними Силами України та виконання завдань оборони?

 4. Хто оголошує стан війни у разі збройної агресії проти України?

 5. Що є державно – правовою основою військового законодавства?

 6. Що таке Міжнародне гуманітарне право?

 7. Що забезпечує Міжнародне гуманітарне право?

 8. В чому призначення Збройних Сил України та інших військових формувань України?

 9. Якими основними правовими документами регламентується проходження військової служби?

 10. Який найважливіший обов’язок кожного військовослужбовця?


Розділ 2. Загальновійськова підготовка


 1. На який час вручається Бойовий прапор і де зберігається під час бойових дій?

 2. Дайте визначення, що таке Статути Збройних Сил України?

 3. Які є загальновійськові статути Збройних Сил України?

 4. Що визначає Статут внутрішньої служби Збройних Сил України?

 5. Що визначає Дисциплінарний статут Збройних Сил України?

 6. Що визначає Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України?

 7. Що визначає Стройовий статут Збройних Сил України?

 8. Для кого за військовими званнями начальниками є сержанти і старшини?

 9. Для кого за військовими званнями начальниками є молодші офіцери?

 10. Який командир називається безпосереднім начальником?

 11. Як у разі спільного виконання службових обов’язків військовослужбовцями, що не підлягають один одному, коли їх службові стосунки не визначені командиром (начальником) визначається старший (начальник)?

 12. Як звертаються начальники і старші до підлеглих і молодших з питань служби?

 13. Яке положення приймає військовослужбовець при виконанні Державного Гімну України?

 14. Кому військовослужбовець має доповідати про виконання наказу?

 15. Хто несе відповідальність за наслідки та відповідність наказу чинному законодавству?

 16. Як звертаються військовослужбовці у службових справах до начальників і старших?

 17. Що потрібно зробити, коли хочуть звернутися до іншого військовослужбовця в присутності командира (начальника) чи старшого?

 18. До кого звертається зі службових та особистих питань військовослужбовець?

 19. За що відповідає солдат (матрос) у мирний і воєнний час ?

 20. Дайте визначення що таке Військова дисципліна?

 21. Що враховується при визначенні виду і міри стягнення на військовослужбовців?

 22. За що надається право командирам і начальникам заохочувати військовослужбовців?

 23. Згідно якого документу здійснюється розподіл часу у військовій частині впродовж доби?

 24. Скільки часу відводиться солдату на сон?

 25. Який максимальний проміжок може бути між споживанням їжі?

 26. Впродовж якого часу після обіду не проводять занять і не виконуються роботи?

 27. Коли здійснюється підйом особового складу у вихідні дні, святкові дні?

 28. Хто проводить ранковий огляд особового складу, що перевіряється на ранковому огляді?

 29. Хто проводить вечірню перевірку у підрозділі?

 30. До кого звертається військовослужбовець за дозволом на звільнення?

 31. Для чого призначається добовий наряд?

 32. Чим озброюється черговий і днювальні роти?

 33. За що відповідає черговий роти?

 34. За що відповідає днювальний роти?

 35. Які команди подає черговий, днювальний при прибутті до роти начальників (від командира роти і вищи, або чергового частини)?

 36. Яку команду подає днювальний при прибутті інших офіцерів роти та військовослужбовців іншої роти?

 37. Що зобов’язані робити днювальні вільної зміни?

 38. Дайте визначення варти?

 39. Дайте визначення чатового?

 40. Дайте визначення посту?

 41. Як залежно від тривалості несення служби підрозділяються пости?

 42. Який достатній огляд і зону обстрілу на території поста потрібно забезпечити з урахуванням місцевих умов?

 43. Як розміщується освітлення на посту?

 44. Які засоби пожежогасіння повинні знаходитись на зовнішньому (а в деяких випадках і на внутрішньому) посту?

 45. В чому полягає недоторканість чатового?

 46. На чиї запитання чатовий зобов’язаний відповідати?

 47. З якою швидкістю чатовий ходить за визначеним маршрутом?

 48. Через скільки часу проводиться зміна чатових?

 49. Що негайно має зробити чатовий при виникнення пожежі на посту?

 50. В якому положенні під час гасіння пожежі чатовому дозволено тримати зброю?

 51. В яких випадках чатовий застосовує зброю без попередження?

 52. Що таке стрій?

 53. Що таке шеренга?

 54. Що таке фронт строю?

 55. Що таке фланг строю?

 56. Що таке тил строю?

 57. Що таке інтервал?

 58. Що таке дистанція?

 59. Що таке ширина строю?

 60. Що таке глибина строю?

 61. Дайте визначення напрямного?

 62. Дайте визначення замикаючого?

 63. Яка команда подається щоб відмінити або зупинити виконання прийому?

 64. Які дії виконує військовослужбовець по команді «СТАВАЙ»?

 65. Які дії військовослужбовця по команді «РІВНЯЙСЬ»?

 66. За якою командою військовослужбовець приймає стройове положення?

 67. У стройове положення встають за командою “СТРУНКО!”

 68. Опишіть дії за командою „ВІЛЬНО!”?

 69. За якими командами військовослужбовці виконують поворот під час руху?

 70. Що відповідають військовослужбовці командирові який поздоровляє підрозділ?

 71. Опишіть стройове положення військовослужбовця з автоматом?


Розділ 3. Вогнева підготовка


 1. Для чого призначений автомат Калашникова?

 2. Для чого призначений ствол автомата Калашникова?

 3. На чому ґрунтується автоматична дія автомата Калашникова?

 4. Для чого служить затворна рама з газовим поршнем?

 5. Для чого служить затвор?

 6. Хто несе відповідальність за зберігання автомата у справному стані?

 7. Що перевіряється під час огляду зброї?

 8. Що необхідно зробити для усунення затримки під час стрільби?

 9. Що називається пострілом?

 10. Дайте визначення прямого пострілу?

 11. Дайте визначення „тисячної ”?

 12. З яких частин складається граната РГД-5?

 13. Призначення гранати Ф-1?

 14. Який радіус ураження осколками гранат РГД-5 і Ф-1?

 15. З чого складається граната Ф-1?


Розділ 4. Тактична підготовка


 1. Дайте визначення бою?

 2. Які види загальновійськового бою існують?

 3. Яка мета оборони?

100. Яка мета наступу?

101. Які існують види маневру?

102. Дайте визначення охопленню як маневру?

103. Дайте визначення обходу як маневру?

104. Дайте визначення відходу як маневру?

105. Якими способами на полі бою може пересуватись солдат?

106. Який темп прискореної ходьби і довжина кроку на полі бою?

107. Який темп повільного бігу і довжина кроку на полі бою?

108. Яка в середньому має бути довжина перебігання на полі бою?

109. Які ви знаєте види переповзання?

110. Як призначаються орієнтири спостерігачеві для спостереження і детального виду місцевості?

111. Основний спосіб ведення розвідки?

Розділ 5. Основи військової топографії

112. Дайте визначення, що таке орієнтування на місцевості?

113. Як привести компас в орієнтоване положення?

114. Дайте визначення орієнтиру?

115. Дайте визначення азимуту?

116.Дайте визначення магнітного азимуту?

117. Дайте визначення зворотного азимуту?

Розділ 6. Основи цивільного захисту

118. Напишіть, які найпоширеніші СДОР ви знаєте?

119.Дайте визначення і призначення ядерної зброї?

120. Дайте визначення світлового випромінювання?

121. Дайте визначення електромагнітного імпульсу? 122. Дайте визначення нейтронної зброї?

123. Які види отруйних речовин ви знаєте?

124. Для чого застосовуються респіратори?

125. З чого складається респіратор Р-2?

126. Принцип дії респіратора?

127. Для чого призначений фільтруючий протигаз?

128. Що входить до складу цивільного фільтруючого протигаза ЦП-5?

129. З чого складається загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК)?

130. Призначення аптечки індивідуальної АІ-2?

131. Призначення індивідуального протихімічного пакету ІПП-8?

132. З чого складається пакет перев’язувальний індивідуальний і його призначення?

133. Дайте визначення, що таке дезактивація?

134. Дайте визначення, що таке дегазація?

135. Дайте визначення, що таке дезінфекція?

^ ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Визначити горизонтальний кут між місцевими предметами за допомогою компаса.

2. Визначити магнітний азимут 180 градусів за допомогою компаса.

3. Визначити магнітний азимут на предмет за допомогою компаса.

4. Визначити напрямок на захід за допомогою компаса.

5. Виконати військове вітання в русі без головного убору

6. Виконати команду „Бігом руш!

7. Виконати команду „Кроком руш!

8. Виконати команду „Ставай!”.

9. Від’єднати дульне гальмо-компенсатор від автомату.

10. Від’єднати затвор від затворної рами автомату.

11. Відповісти на поздоровлення начальника „Поздоровляю вас з святом!”.

12. Відповісти на привітання начальника „Здрастуйте товариші!”.

13. Доповісти начальнику про виконання його наказу.

14. Захистити органи дихання від ОР, якщо пошкоджена шлем-маска протигазу. 15. Здійснити віддання військового вітання на місці без головного убору.

16. Здійснити відокремлення зворотного механізму автомату.

17. Здійснити збирання автомату після неповного розбирання.

18. Здійснити неповне розбирання автомату.

19. Підготувати до роботи ВПХР для визначення ОР типу зарин.

20. Підготувати до роботи ВПХР для визначення ОР типу іприт.

21. Підготувати до роботи ВПХР для визначення ОР типу синильна кислота.

22. Підготувати до роботи ВПХР для визначення ОР типу фосген.

23. Підготувати до роботи ВПХР.

24. Підготувати до роботи ДП-5В.

25. Привести компас в орієнтоване положення.

26. Визначити зворотній магнітний азимут на предмет за допомогою компаса.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96. Київ 1997 р.

 2. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24.03.99 р.№ 549-ХІУ (зі змінами, внесеними Законом України від 21.12.2000 р. № 2171-ІП).

 3. Статут гарнізонної та вартової служби, затверджений Законом України від 24.03.99 р. № 549-ХІУ (зі змінами, внесеними Законом України від 21.12.2000 №2171-111).

 4. Дисциплінарний статут Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24.03.99 р. № 549-ХІУ (зі змінами, внесеними Законом України від 21.12.2000 №2171-111).

 5. Настанова зі стрілецької справи АК-74. Міністерство оборони України, Головне командування Сухопутних військ Збройних Сил України — Київ. 2004 р.

 6. М.М. Бака , Ю.О. Квашньова, Захист вітчизни. для 10-11 класів - Київ. "Вежа" 2006 р.

7. Статути Збройних Сил України. - К: "Атака", 2002 р.


Вимоги

проведення конкурсного відбору з фізичної підготовки студентами для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Наказу МО України № 865 від 30.12.2009 року «Про затвердження Змін до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України».

Перевірка рівня фізичної підготовленості студентів здійснюється по трьох вправах (чоловіки – біг 100 м., підтягування на перекладині, біг 3000 м., жінки – біг 100 м., комплексно-силова вправа, біг 1000 м.)

на швидкість – біг 100 м;

на силу – підтягування на перекладині;

на витривалість – біг 3000 м.

Оцінювання кожної вправи має складати:

біг 100 м ? 16.2 с.;

біг 3000 м ?14 хв. 30 с.;

підтягування на перекладині ? 7 разів.

Оцінка рівня фізичної підготовки для осіб жіночої статі перевіряються з трьох видів вправ:

на швидкість – біг 100 м;

на силу – комплексно-силова вправа (згинання тулубу з положення лежачи, згинання та розгинання рук з упору лежачи – на кількість разів за хвилину);

на витривалість – біг 1000 м.

Оцінювання кожної вправи має складати:

біг 100 м ? 18.8 с.;

комплексна силова вправа ? 28 разів;

біг 1000 м ? 5 хв.15 с.

Для виконання фізичних вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. У разі її повторного виконання оцінка знижується на 1 бал. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається наступним чином:

«відмінно» - якщо половина і більше «5», решта «4»;

«добре» - якщо половина і більше не нижче «4», решта «3»;

«задовільно» - якщо більше половини оцінок «задовільно», за відсутності оцінок «незадовільно», або одна оцінка «незадовільно», крім вправи на витривалість, при наявності однієї оцінки не нижче «добре».

Загальний рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється, як «залік» або «незалік».

У випадку отримання позитивної оцінки за рівень фізичної підготовленості студент отримує «залік».

За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України, приписне свідоцтво та студентський квіток або залікову книжку. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.
Схожі:

Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними І діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconРозпорядження 23 квітня 2013 р. №51 Про визначення рівня знань з допризовної підготовки І проведення професійного психологічного відбору студентів для навчання за програмою офіцерів запасу
Ькової підготовки за програмою офіцерів запасу”, Положення про кафедру військової підготовки Запорізького національного технічного...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconОбов’язки студента під час проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу
Студенти, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, зобов'язані
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconРозпорядження 05 квітня 2013 р. №42 Про організацію проведення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки
Адів ІІІ-ІV рівнів акредитації для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу”, Положення про кафедру військової...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconЛіцензування освітніх послуг з підготовки військових фахівців за програмою офіцерів запасу
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року за №962 кафедра військової підготовки Східноукраїнського...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconШановний Анатолій Васильович! Надсилаємо Вам списки студентів ( назва внз ) денної форми навчання, які за своїми моральними та діловими якостями, станом здоров’я рекомендуються для проходження конкурс
Внз денної форми навчання, які за своїми моральними та діловими якостями, станом здоров’я рекомендуються для проходження конкурсного...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconРектору (внз де навчається студент) студента курсу навчальної групи факультету
Прошу допустити мене до участі у конкурсному відборі для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу в Національній...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconПравила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення
Підготовка студентів на кафедрі військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – квп...
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconЩодо військової підготовки студентів
Ректорам вищих навчальних закладів, студенти яких залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу
Правил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році iconДодаток 3 до правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (за програмою підготовки офіцерів запасу) на 2013 рік Затверджую Ректор внз
Додаток 3 до правил прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (за програмою підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи