Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки icon

Державний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
НазваДержавний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
Сторінка1/10
Дата27.06.2012
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Державний університет "Львівська політехніка"


Методичні вказівки

"ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ УНІВЕРСИТЕТУ"


Львів-1998

Методичні вказівки"ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ УНІВЕРСИТЕТУ" розробив авторський колектив у складі:

Бобало Ю.Я.

Луцик Я.Т.

Стадник Б.І.

Шишкіна І.О.

під редакцією проректора з наукової роботи

професора Воронова С.А.


Методичні вказівки розроблені на підставі нормативних вказівок ВАК України та випусків Бюлетеня ВАК УкраїниІ. Подання документів на попередній розгляд.

Особи, які навчаються в аспірантурі (докторантурі) Державного університету "Львівська політехніка" і у встановлений термін представляють дисертацію до захисту, а також співробітники інституту представляють у спеціалізовану вчену раду (у подальшому - раду) наступні документи:

 1. Заява аспіранта (здобувача) на ім'я проректора з наукової роботи з проханням про прийом роботи до захисту (в заяві необхідно зазначити, де виконана робота та чи вперше вона подається до захисту) - 1 прим.

 2. Особовий листок обліку кадрів, завірений відділом кадрів за основним місцем роботи- 2 прим.

 3. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання- 2 прим.

 4. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а також для здобувачів наукового ступеня доктора наук, якщо дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача) -2 прим.

 5. Для здобувачів наукового ступеня доктора наук - автореферат захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 6. Висновок кафедри, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, характеристики творчого шляху здобувача, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами -2 прим . Термін чинності висновку -1 рік.

 7. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) - 2 прим.

  ^ Примітка:У випадку подання копій повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань.

 8. Машинописний рукопис дисертації (з підписами автора на титульному аркуші).

  Примітки:

  1.Кількість примірників дисертації визначається необхідністю подати по одному примірнику в бібліотеку університету, опонентам, провідній організації, для відправлення у ВАК України. Всі примірники дисертації мають бути ідентичними. При застосуванні копіювальної техніки ідентичність примірників засвідчується спеціалізованою вченою радою.

  2.Для відправлення у ВАК України призначається тільки перший примірник дисертації. В додатки до першого примірника дисертації включаються оригінали актів про впровадження або копії, засвідчені печаткою.

  3. 2Й примірник дисертації подається у незброшурованому вигляді для передачі на мікрофільмування в УкрІНТЕІ.

 9. 2 примірники машинописного рукопису автореферату (з підписами автора на обкладинці).

 10. Експертний висновок на автореферат на право відкритого опублікування - 2 прим.

 11. Засвідчений печаткою відгук наукового керівника (наукового консультанта) - 1 прим.

 12. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті 3,5 дюйма у вигляді файлу формату Word for Windows (версії 6,0 або 7.0) -2 прим. на 2х дискетах.

 13. 4 поштових картки: 2 - з адресою здобувача, 2 - з адресою ради (на звороті всіх карток у верхньому куті вказати П.І.Б. здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує).

Особи, які працюють в інших організаціях та установах, до вказаного вище переліку документів (за винятком п.6) додають:

 1. Клопотання від імені організації, де працює здобувач.

 2. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач), із обов'язковим зазначенням, ким і коли була затверджена тема, актуальності, новизни, достовірності результатів, практичної цінності, характеристики творчого шляху здобувача, а також відповідності теми роботи спеціальності ради та детальним аналізом особистого внеску автора, зокрема, персонального внеску здобувача до всіх праць, опублікованих із співавторами - 2 прим. Термін чинності висновку -1 рік.

 3. Гарантійний лист від своєї організації, в якому гарантується покриття фінансових витрат, пов'язаних із захистом (за підписом гол. бухгалтера та керівника установи і засвідчений гербовою печаткою).

Здобувач, який представляє дисертацію до захисту в раду в Державному університеті "Львівська політехніка", подає перелічені вище документи вченому секретарю ради, який перевіряє правильність їх оформлення і узгоджує питання, пов'язані з їх змістом, з головою ради.

Якщо у вченого секретаря і голови ради немає зауважень до представлених документів, це підтверджується їх візами на заяві здобувача ("Дисертація і документи оформлені у відповідності з "Положенням ВАКу України". Підписи і дати ). Після цього представлені документи реєструються у відділі аспірантури Державного університету "Львівська політехніка", візуються зав.відділом аспірантури і представляються на візу проректору з наукової роботи.

Після отримання візи проректора (або його заступника) "Голові спеціалізованої вченої ради ________, проф.______ - для попередньої експертизи. Підпис.Дата."- документи передаються вченому секретарю (або голові) ради.

ІІ. Призначення експертної комісії.

На черговому засіданні ради із членів ради - фахівців за науковим напрямком представленої дисертації формується експертна комісія в кількості 3х осіб, якій доручається попередній розгляд дисертаційної роботи. Призначення комісії відмічається в протоколі засідання ради.

Експертна комісія за результатами попереднього розгляду дисертаційної роботи в тритижневий термін представляє висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілеві ради та про повноту опублікованих матеріалів (для докторських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 20-ти статей у фахових наукових виданнях; для кандидатських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 3-х статей у фахових наукових виданнях, список яких затверджений ВАКом). У висновку також подаються пропозиції про призначення провідної установи (провідною установою може бути тільки наукова установа чи вищий навчальний заклад за переліком, затвердженим ВАК України; відгук провідної установи має бути підписаний доктором наук, який не входить до складу спеціалізованої вченої ради, в якій розглядається дисертація), офіційних опонентів, про введення (при необхідності) до складу ради додаткових членів та про розсилання автореферату науковим установам, спеціалізованим вченим радам та провідним фахівцям. При розгляді докторської дисертації комісія повинна визначити, якою мірою в ній використані матеріали і висновки кандидатської дисертації (матеріали кандидатської дисертації можуть використовуватись лише в оглядовій частині докторської дисертації; положення і результати, які виносилися на захист кандидатської дисертації, не можуть виноситися на захист докторської дисертації).

Комісія може залучати до підготовки проекту висновку інших наукових фахівців, визначити фахові семінари для апробації дисертації.

Витяг з протоколу засідання ради, на якому була призначена експертна комісія, і висновок комісії додаються до документів здобувача.

Якщо за висновком експертної комісії дисертація не відповідає профілю ради, остання на наступному засіданні знімає її з розгляду. Здобувачу видаються всі представлені ним документи, за винятком заяви і клопотання про прийом до захисту.

В разі позитивного висновку експертної комісії дисертаційна робота і документи здобувача представляються проректору з наукової роботи на візу, після чого - на наступне засідання ради.

Термін між датою подачі (реєстрації) заяви здобувача і датою прийому роботи до захисту не повинен перевищувати 2 місяці для кандидатських дисертацій і 3 місяці - для докторських дисертацій.

ІІІ. Прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.

Прийом дисертаційної роботи до захисту проводиться на черговому засіданні ради, що відповідним чином відмічається у протоколі засідання.

На засіданні вчений секретар знайомить присутніх з документами здобувача, після чого один з членів експертної комісії виголошує висновок комісії.

Рада приймає дисертаційну роботу до захисту відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Після цього проводиться обговорення і затвердження кандидатур офіційних опонентів (інформацію про попередню згоду опонентів надає голова ради або вчений секретар), провідної організації та переліку спеціалістів, яким доцільно надіслати автореферат. Рада своїм рішенням дозволяє друкувати автореферат і доручає експертній комісії підготувати проект висновку ради про дисертацію.

В необхідних випадках рада приймає рішення про введення в склад ради додаткових членів.

Витяг з протоколу засідання ради, на якому було прийнято до захисту дисертаційну роботу, додається до документів здобувача.

Після прийому роботи до захисту здобувачам ступеня кандидата наук необхідно подати у редакцію «Наукового світу», а здобувачам ступеня доктора наук у редакцію “Бюлетеня ВАК України” оголошення про захист дисертації на бланку Державного університету “Львівська політехніка” за підписом голови ради і з печаткою. Захист дисертації може відбутися не раніше, як через 1 місяць після опублікування оголошення у “Бюлетені ВАК України”. Оголошення подається у редакцію разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ вартості публікації-30 грн. (розрахунковий рахунок редакції № 26001200002148 в Київській міській дирекції Укрсоцбанку (252005, м.Київ, вул.Димитрова,3) МФО 322012, код 24919162 ). Якщо з об’єктивних причин в призначений день засідання ради не може відбутися, рада призначає нову дату захисту, повідомивши про це ВАК і фахівців.

У випадку негативного рішення ради про прийом до захисту здобувачу дається витяг з протоколу засідання з мотивуванням відмови і повертаються всі матеріали за винятком заяви і клопотання про прийом до захисту.

IV. Тиражування автореферату

Для тиражування автореферату два машинописних примірники автореферату повинні мати обкладинку, оформлену у відповідності з додатком 6, на якій ставлять підписи вчений секретар ради, голова ради, офіційні опоненти і проректор з наукової роботи.

Машинописний варіант автореферату разом із супроводжуючим листом передається до типографії для тиражування. Автореферат друкують державною мовою України. Частина тиражу за рішенням ради може бути надрукована іншими мовами.

Для розсилання автореферату готується список розсилки (3 прим.) за підписом вченого секретаря ради, в який входить список обов'язкової розсилки, затверджений ВАКом, а також додатковий список фахівців, наукових установ і спеціалізованих рад, затверджений радою, з обовязковим включенням до списку установ, визначених ВАК в якості провідних за даною спеціальністю. Загальний список розсилки оформляється двома окремими списками: один для розсилки по Україні, другий - для розсилки до зарубіжних країн. Автореферат розсилається тільки після подання здобувачем вченому секретарю ради примірника журналу з публікацією оголошення про захист.

В надруковані автореферати вноситься інформація про дату і час захисту, дату розсилки. Автореферати не пізніше, як за місяць до захисту, розсилаються рекомендованими листами (обов'язково) у відповідності із списком розсилки з відміткою (штампом) канцелярії університету та пошти. Штамп пошти проставляється на кожному листку списку розсилки. В такий самий термін один примірник дисертації та 2 примірники автореферату разом із супроводжуючим листом здаються у бібліотеку університету (вул.Професорська,1). Супроводжуючий лист з відміткою бібліотеки університету додається до документів здобувача.

У випадку перенесення дати захисту на пізніший термін з об'єктивних причин (відсутність кворуму, хвороба здобувача або ін.) поштою розсилаютья повідомлення про перенесення дати захисту згідно зі списком розсилки, ідентичному по формі до списку розсилки автореферату. Штамп пошти проставляється на кожному листку згаданого списку розсилки. При оформленні атестаційної справи в листі вказується причина перенесення дати захисту.

V. Документи до захисту.

Для проведення процедури захисту попередньо готуються наступні документи:

 1. Повідомлення членам ради, де вказується дата, місце проведення і порядок денний чергового засідання ради. Повідомлення розсилаються членам ради не пізніше, як за три тижні до засідання.

 2. Реєстраційна картка присутності за ф.10 за підписом вченого секретаря - 2 прим.

 3. Бюлетені для голосування за ф.11 (кількість примірників має відповідати кількості членів ради) в конверті, на якому зазначити П.І.Б. здобувача, дату захисту і № протоколу.

 4. Протокол лічильної комісії за ф.12 - 1 прим

 5. Проект висновку ради (готують члени експертної комісії) - кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів.

 6. Оголошення про захист( вивішується у вестибюлі головного корпусу не пізніше, як за 1 тиждень до захисту).

 7. Довідки і проекти наказів для оплати опонування та витрат на відрядження опонентам.

 8. Довідка і проект наказу для оплати витрат на відрядження членам ради.

 9. Порядок роботи ради - 2 прим. (Примітка: Порядок роботи ради являє собою робочий документ, в якому детально відображається послідовність процедури захисту на засіданні).

^ Не пізніше, як за один тиждень до захисту у відділ аспірантури здається порядок денний чергового засідання.

О Р Г З А С О Б И (необхідні для проведення процедури захисту):

 1. Магнітофон для запису процедури захисту з аудіокасетами та мікрофоном.

 2. Скринька для голосування.

 3. Указка, клей.

 4. Підготовка приміщення.

VI. Оформлення документів після захисту (на протязі місяця)

VI-1. Після засідання ради:

1.Оформляється облікова картка дисертації (ОКД), яка підписується головою ради і скріплюється гербовою печаткою університету:

-українською мовою - __4__прим.( паперовий варіант);

- на дискеті (електронний варіант).

2. Другий (незброшурований) примірник дисертації разом з оформленими ОКД, одним примірником автореферату, поштовою листівкою з домашньою адресою здобувача та супроводжуючим листом (в якому зазначається, на яку адресу повернути ОКД (2 прим.) та дисертацію) направляється не пізніше 20 днів після захисту на мікрофільмування в УкрІНТЕІ за адресою:

252171, м.Київ-171, вул.Горького, 180, Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ).VI-2^ . Документи,що відправляються у ВАК України (з обов'язковою оплатою доставлення):b>

для докторських дисертацій

 1. Супровідний лист (за підписом голови ради) із зазначенням дати відправлення другого примірника дисертації до УкрІНТЕІ та інформації про №№ журналу і сторінки, де опубліковано оголошення про захист - 1 прим.;

 2. Облікова картка здобувача (за ф.13) - 1 прим.;

 3. Засвідчений відділом кадрів за місцем основної роботи листок з обліку кадрів з фотокарткою -1 прим.

 4. Автореферат - 5 прим.;

 5. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні і участі в таємному голосуванні (за ф.10)- 1 прим.

 6. Стенографічний протокол засідання ради -1 прим.

 7. Зареєстровані у відділі аспірантури відгуки офіційних опонентів - по 1 прим.;

 8. Відомості про офіційних опонентів за ф.24- 1 прим.

 9. Зареєстрований у відділі аспірантури відгук провідної організації - 1 прим.;

 10. Висновок установи, де виконувалась дисертація (Термін чинності -1 рік) -1 прим.

 11. Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради - 1 прим.

 12. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання -1 прим.

 13. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 14. Посвідчення про складений кандидатський іспит (або засвідчена копія) для випадків, коли дисертація виконана за спеціальністю, яка не збігається з профілем вищої освіти здобувача.

 15. Реєстраційно-облікова картка за ф.15 - 2 прим.;

 16. Дискета 3,5 дюйма із записаними на ній файлами автореферату, облікової картки здобувача та зауважень.

 17. Опис документів, які є в справі (за ф.19).

 18. 1й примірник дисертації;

 19. ОКД - 2 прим., з них 1 - з відміткою УкрІНТЕІ.

Все Ю у папку із швидкозшивачем (без зав’язок) і з наклеєним всередині конвертом.

В конверт:

- автореферати;


- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 4 поштові картки за п.I.13.

- 2 конверти розміром 230ґ160 без напису з

наклеєними на них марками літери "Е"

- ОКД.
- дискету;

- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 4 поштові картки за п.I.13.

- 2 конверти розміром 230ґ160 без напису з маркою з літерою Е

для кандидатських дисертацій

 1. Супровідний лист (за підписом голови ради) із зазначенням дати відправлення другого примірника дисертації до УкрІНТЕІ та інформації про №№ журналу і сторінки, де опубліковано оголошення про захист - 1 прим.;

 2. Облікова картка здобувача (за ф.13) - 1 прим.;

 3. Засвідчений відділом кадрів за місцем основної роботи листок з обліку кадрів з фотокарткою -1 прим.

 4. Автореферат - 5 прим.;

 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити -1 прим.

 6. Стенографічний протокол засідання ради)-1 прим.

 7. Зареєстровані у відділі аспірантури відгуки офіційних опонентів - 1 прим.;

 8. Відомості про офіційних опонентів за ф.24- 1 прим.

 9. Зареєстрований у відділі аспірантури відгук провідної організації - 1 прим.;

 10. Висновок установи, де виконувалась дисертація (Термін чинності -1 рік) -1 прим.

 11. Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради - 1прим.

 12. Засвідчена копія диплома про вищу освіту -1 прим.

 13. Реєстраційно-облікова картка за ф.15 - 2 прим.;

  Примітка: для іноземних здобувачів на звороті вказати англійською мовою назву Держ. університету "Львівська політехніка", країну, з якої є хдобувач, прізвище та ім'я точно у відповідності з паспортом, завірити підписом вченого секретаря і печаткою.

 14. Дискета 3,5 дюйма із записаними на ній файлами автореферату, облікової картки здобувача та зауважень.

 15. Опис документів, які є в справі (за ф.19).

 16. 1й примірник дисертації;

 17. ОКД - 2 прим., з них 1 - з відміткою УкрІНТЕІ.

Все Ю у папку із швидкозшивачем (без зав’язок) і з наклеєним всередині конвертом.

В конверт

- автореферати;


-дискету;

- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 4 поштові картки за п.I.13.

- 2 конверти розміром 230ґ160 без напису з

наклеєними на них марками літери "Е"

- ОКД.

- дискету;

- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 4 поштові картки за п.I.13.
- дискету;

- 4 поштові картки за п.I.13.

- реєстраційно-облікові картки за ф.15;

- 2 конверти розміром 230ґ160 без напису з маркою з літерою Е


VII.Документи, що зберігаються в раді (відділі аспірантури Державного університету "Львівська політехніка").

 1. Копія супровжуючого листа у ВАК України.

 2. Заява здобувача на ім'я проректора з наукової роботи.

 3. Клопотання від організації, де була виконана робота (або де працює здобувач).

 4. Особовий листок обліку кадрів.

 5. Засвідчені копії дипломів про вищу освіту та про наукові ступені і вчені звання- 1 прим.

 6. Висновок установи, де виконувалась дисертація (або був прикріплений здобувач).

 7. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про призначення експертної комісії.

 8. Висновок експертної комісії.

 9. Витяг з протоколу (або протокол) засідання про прийом до захисту, призначення офіційних опонентів та провідної організації.

 10. Відомості про офіційних опонентів за ф.24.

 11. Реєстраційна картка присутності за ф.10.

 12. Стенографічний протокол засідання ради.

 13. Протокол засідання лічильної комісії.

 14. Заклеєний (опечатаний) і скріплений підписами членів комісії конверт з бюлетенями таємного голосування.

 15. Відгук наукового керівника (наукового консультанта).

 16. Обгрунтування призначення наукового консультанта по кандидатській дисертації за підписом вченого секретаря ради (у випадках, коли по кандидатській дисертації призначено наукового керівника і наукового консультанта)

 17. Відгуки офіційних опонентів.

 18. Відгук провідної організації.

 19. Відгуки на дисертацію та автореферат.

 20. Автореферат -2 прим.

 21. Експертний висновок на право опублікування автореферату (1 прим.).

 22. Облікова картка здобувача за ф.13 - 1 прим.

 23. Список розсилки авторефератів зі штампом пошти.

 24. Ксерокопія повідомлення про захист дисертації.

 25. ОКД з відміткою УкрІНТЕІ.

 26. Дискета 3,5 дюйма із записаними на ній обліковою карткою здобувача за ф.4.7 та автореферату у вигляді текстового файлу в коді ASCII (кодова сторінка 866).

 27. Реєстраційно-облікова картка за ф.4.9 - 1 прим.

 28. Супровідний лист з відміткою бібліотеки Державного університету "Львівська політехніка".

 29. Магнітофонна касета з фонограмою захисту дисертації.

Всі документи у переліченому вище порядку разом з описом документів за ф.19 складаються у папку-швидкозшивач з атестаційною справою.До атестаційної справи додаються в одному примірнику відбитки статей..

^ За результатами засідання оформляється протокол (робочий) засідання ради (див. додаток 30) у двох примірниках за підписами вченого секретаря спеціалізованої ради і голови спеціалізованої ради. Один примірник протоколу зберігається у відділі аспірантури, другий - у вченого секретаря спеціалізованої ради.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Теорія парламентаризму: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconСоціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconПолітологія плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Державний університет \"Львівська політехніка\" Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи