Л. Г. Чеканова icon

Л. Г. Чеканова
НазваЛ. Г. Чеканова
Сторінка1/14
Дата27.06.2012
Розмір1.47 Mb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л.Г.Чеканова
ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
(Конспект лекцiй

зi спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»)


Харкiв–ХНАМГ–2007


Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 6.050107 „Економіка будівництва”. Укладач: Л.Г.Чеканова. - Харків: ХНАМГ, 2007.- 111 с.


Укладач: Л.Г.Чеканова


Рецензент: д.т.н., проф.. В.І.Торкатюк


Рекомендовано кафедрою „Економіка будівництва”

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………4

Введення в проектний аналіз……………………………………………………6

Концепція проекту та його життєвий цикл…………………………………….8

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі……29

Грошовий потік………………………………………………………………….37

Стандартні фінансові i неформальні критерії прийняття рішень……………43

Динамічний аналіз беззбитковості проекту……………………………………50

Оцінка й прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності..55

Маркетинговий аналіз проекту…………………………………………………64

Технічний аналіз…………………………………………………………………79

Екологічний аналіз………………………………………………………………87

Інституційний аналіз…………………………………………………………….91

Соціальний аналіз………………………………………………………………..93

Фінансовий аналіз……………………………………………………………….99

Економічний аналіз……………………………………….…………………….105

Список літератури………………………………………..……………………..109

ВСТУП


Сучасна ситуація в економіці України потребує розв’язання таких проблем як вибір ефективних форм господарювання здатних адаптуватися до сучасних ринкових умов та спроможних досягати конкурентних переваг за рахунок реалізації перспективних проектів.

Кардинальні економічні перетворення в Україні передбачають розробку стратегії розвитку народного господарства в умовах формування ринку, докорінної зміни пропорцій відтворення, поступового входження країни до інтернаціональних господарських зв’язків. Як свідчить світовий досвід, цілеспрямоване введення ринкових відносин забезпечує відповідні умови для ефективного вкладання капіталу.

Формування в Україні нової економічної системи пов’язано насамперед з наданням підприємствам як суб’єктам підприємницької діяльності повної самостійності не тільки у виборі видів діяльності, а і у вирішенні питань забезпечення необхідними видами ресурсів, їхнього раціонального формування і використання.

Ефективність діяльності підприємств (фірм, компаній) у довгостроковому періоді, забезпечення їхнього розвитку і підвищення конкурентоспроможності визначається насамперед рівнем їхньої інвестиційної діяльності. Одним з напрямків цієї діяльності є інвестування в реальні активи – оцінкою чого є проектний аналіз.

^ Проектний аналі визначають по-перше, як систему знань про теорію і практику реального інвестування, по-друге, як комплекс заходів, спрямованих на визначення доцільності здійснення проекту й забезпечення максимальних позитивних результатів від його реалізації .

^ Предметом викладання даної дисциплін є методологія й інструментарій аналізу проектних рішень.

Мета : формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки й обґрунтування проектів для задоволення суспільних і особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:

 • вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовують у світовій практиці при аналізі проектних рішень;набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу, порівняння і обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної й інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості

^ Предметом проектного аналіз є вивчення реального проекту з позиції доцільності й ефективності його впровадження в умовах обмеженості ресурсів з урахуванням:

 • можливостей його технічного здійснення,

 • чинників внутрішнього й зовнішнього оточення,

 • можливостей альтернативного використання ресурсів,

 • впливу проекту на навколишнє середовище,

 • корисності проекту для підприємства й для суспільства в цілому.

Дисципліна “Проектний аналіз” є нормативною й викладається на рівні бакалавру з економіки.

^ Метою вивчення курсу “Проектний аналіз” є оволодіння методологією підготовки і реалізації інвестиційних проектів і механізмів управління ними. В опорному конспекті розкрито питання інвестиційної стратегії і життєвого циклу підприємства; класифікації проектів, їх життєвого циклу і фаз; аспектів проектного аналізу: маркетингового, технічного, екологічного, соціального, інституційного, фінансового і економічного аналізу; методологія проектного аналізу, а саме -- оцінка витрат, альтернативної вартості, цінності грошей в часі, грошових потоків, інфляції; визначення критеріїв оцінки інвестиційних проектів шляхом аналізу їхньої беззбитковості, рівню ризику та розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту в умовах інфляції та ризику; основ фінансового проектування і управління проектами.


^ ВВЕДЕНЯ В ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ


Предмет і цілі проектного аналізу.


В останні роки входження України в ринкову економіку змушує суб'єкти господарювання по-новому підходити до проблем керування фінансовими ресурсами, формування інвестиційної й інноваційної політики і вибору найбільш доцільного й ефективного вкладення власного капіталу й залучення позикового.

У даному випадку, підприємницька діяльність повинна вирішувати комплекс проблем, а саме:

 • як краще розпорядитися власним капіталом;

 • як перетворити бізнес-ідею в бізнес-план;

 • як залучити для реалізації власних проектів кошти інвесторів і банків;

 • як досягти максимальних результатів за умов мінімальних витрат;

 • як погодити свою діяльність із зовнішнім середовищем?

Відповіді на дані питання дають знання мікро-, макроекономіки, фінансів, менеджменту, маркетингу й інших дисциплін.

Проектний аналіз – це сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можливо розробити оптимальний проект документально й визначити умови його успішної реалізації.

Іншими словами, проектний аналіз визначається, по-перше, як система знань про теорію й практику реального інвестування; по-друге, як комплекс заходів, які спрямовані на визначення доцільності здійснення проекту й забезпечення максимальних позитивних результатів від його реалізації за умов обмеженості ресурсів і альтернативності їхнього використання.

^ Предметом проектного аналіз є вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв порівняння, обґрунтування альтернативних рішень і проектів за умов обмеженості матеріальних, трудових, фінансових і інтелектуальних ресурсів з обліком:

 • можливостей його технічного здійснення;

 • факторів зовнішнього й внутрішнього середовища;

 • можливостей альтернативного використання ресурсів;

 • впливу проекту на навколишнє середовище;

 • корисності проекту для підприємства й суспільства в цілому.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Л. Г. Чеканова iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Ціноутворення в будівнцтві» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Л. Г. Чеканова iconЛ. Г. Чеканова Методичні вказівки
«Комерційна діяльність» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 030601 – «Менеджмент»)
Л. Г. Чеканова iconЛ. Г. Чеканова, Н. Б. Петрова, Н. Ю. Мущинська Інноваційний менеджмент
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Г. Чеканова iconА національна академія міського господарства г. В. Стадник, Л. Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк опорний конспект лекцій з дисципліни
Розділ передумови І форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства 8
Л. Г. Чеканова iconЛ. Г. Чеканова Методичні вказівки
«Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504...
Л. Г. Чеканова iconМіністерство освіти І науки україни
Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” (для студентів спец. 050107...
Л. Г. Чеканова iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання практичних І семінарських завдань з курсу “проектний аналіз” (для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Л. Г. Чеканова iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Комерційна робота» (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Л. Г. Чеканова iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Л. Г. Чеканова iconПрограма I робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Програма I робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів 5 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи