Положення icon

Положення
Скачати 187.94 Kb.
НазваПоложення
Дата27.06.2012
Розмір187.94 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор СумДУ

_________А.В.Васильєв

“____”_________ 200_ р.
ПОЛОЖЕННЯ


про Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1.1. Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету (Політехнічний технікум КІ СумДУ) утворено згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 08.06.2001р. №442 та №647 від 19.09.2001 р. шляхом реорганізації Конотопського політехнічного технікуму.

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету є структурним підрозділом СумДУ, який здійснює фундаментальну, загальнокультурну, професійну та практичну підготовку студентів, задовольняє освітні запити суспільства, держави, особистості.

1.2. Політехнічний технікум КІСумДУ здійснює свою діяльність відповідно до Законів України "Про освіту", “Про вищу освіту”, інших законодавчих та нормативних актів, Статуту Сумського державного університету та цього Положення.

Відповідно Закону України “Про вищу освіту” технікум віднесений до вищих закладів освіти першого рівня акредитації, і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст за денною та заочною формою навчання.

1.3. Основними напрямками діяльності технікуму є:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців, молодших спеціалістів для виробництва і підприємництва;

- здійснення підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста;

 • перепідготовка кадрів;

 • інші види освітянської діяльності, які дозволяються законодавчою та нормативною базою.

Технікум здійснює підготовку молодших спеціалістів із числа осіб, які мають базову та повну загальну середню освіту.

При наявності вакантних місць на другий курс технікуму можуть прийматися особи, які мають повну загальну середню освіту.

1.4. Обсяги держзамовлення до технікуму щорічно встановлюються Міністерством освіти і науки України за спеціальностями, які ліцензовані в установленому порядку Державною акредитаційною комісією України.

1.5. Технікум має право видавати в встановленому порядку дипломи про вищу освіту зі спеціальностей, з яких його акредитовано.

1.6. Мова навчання у політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету визначається відповідно до Закону України "Про мови".

1.7. Політехнічний технікум КІ СумДУ знаходиться за адресою:

вул. Садова, 39

м.Конотоп

Сумська область

41615

E – mail: politech @ konotop.opg


^ 2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТЕХНІКУМУ


2.1. Головними завданнями технікуму є :

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;

 • формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян і формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;

- забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалась на ринку зайнятості;

 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; просвітницька діяльність;

 • підготовка до вступу до технікуму.

2.2. Технікум для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів першого рівня акредитації;

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій, місцевих органів;

- входити до складу навчально-науково-виробничих комплексів.

2.3. Навчальний процес в технікумі може здійснюватися за інтегрованими навчальними планами, адаптованими до вимог робочих навчальних планів підготовки бакалаврів з відповідних спеціальностей Сумського державного університету. При цьому передбачається в залежності від спеціальності можливість зарахування випускників технікуму на старші курси (для навчання в скорочені терміни, за скороченими навчальними планами) Конотопського інституту СумДУ та базового навчального закладу. Лекційні заняття, прийом іспитів та заліків при реалізації інтегрованих навчальних планів з навчальних дисциплін молодших курсів (у відповідності до спеціальності) робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” проводить професорсько-викладацький склад університету (інституту) за відповідними робочими навчальними програмами.


^ 3. СТРУКТУРА ТЕХНІКУМУ


 1. Структура технікуму визначається наказом ректора за поданням директорів інституту та технікуму. Технікум безпосередньо входить до структури Конотопського інституту СумДУ. Може передбачатися єдність окремих служб технікуму і інституту.

 2. В загальноуніверситетській структурі технікум підпорядковується безпосередньо директору інституту та функціонально проректорам та керівникам структурних підрозділів базового навчального закладу за напрямками діяльності.

 1. Основними структурними підрозділами технікуму є:

- відділення, які об'єднують навчальні групи з однієї або кількох споріднених спеціальностей. Кількість відділень встановлюється директором згідно з контингентом студентів;

 • предметні (циклові) комісії, які проводять навчальну та методичну діяльність з однієї або кількох споріднених дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості не менше як 3 особи.

Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора технікуму терміном на один навчальний рік.

3.4. Технікум у своєму складі для забезпечення статутної діяльності може мати: підрозділи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, конструкторські бюро, підготовчі курси, навчально-виробничі майстерні, виробничі структури, видавництва, заклади культурно-побутового та спортивно-реабілітаційного призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством.

3.5. Технікум здійснює діяльність, пов`язану з відкриттям та функціонуванням стрілецького тиру невійськового призначення для проведення навчальних занять згідно статутної діяльності.


^ 4. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ


4.1. Управління діяльністю технікуму здійснює директор, який діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду наказом ректора відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

Прийом на роботу керівного складу технікуму, керівників структурних підрозділів і штатного викладацького складу, накладення стягнень проводиться наказом ректора за поданням директора технікуму з погодження директора інституту. Прийом на роботу до складу технікуму інших категорій співробітників, накладення стягнень на них проводиться наказом директора інституту за поданням директора технікуму.

  1. Для вирішення основних питань діяльності технікуму створюються робочі та дорадчі органи:

- робочі органи – адміністративна рада, приймальна комісія;

- дорадчі органи – педагогічна рада.

Положення про робочі та дорадчі органи і їх функції затверджуються наказом директора інституту.

4.3. Безпосереднє керівництво навчально-виховною діяльністю технікуму здійснює заступник директора, що відповідає за ці напрямки роботи.

  1. З метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності в технікумі створюється педагогічна рада, до складу якої входять педагогічні та інші працівники технікуму.

Головою педагогічної ради є директор технікуму, а у разі його відсутності заступник директора технікуму.


^ 5. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


5.1. Студентське самоврядування у технікумі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з директором технікуму.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав і інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій, та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- організація оздоровлення студентів і участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку, технікуму.

Найвищим органом студентського самоврядування є спільна конференція студентів технікуму та інституту, на якій затверджується положення про студентське самоврядування, вибирається виконавчий орган студентського самоврядування, визначаються його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт. Виконавчі органи студентського самоврядування академічних груп, відділень, гуртожитку обираються на їх загальних зборах.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна частина, студентські відділення, ради тощо).

^ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТЕХНІКУМУ


6.1. Директор технікуму у межах повноважень наданих йому наказом ректора та іншими нормативними документами:

- видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підрозділами технікуму;

- представляє технікум за дорученням директора інституту або ректора в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності технікуму перед СумДУ та Міністерством освіти і науки України;

- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах технікуму;

- визначає функціональні обов'язки працівників технікуму;

- формує контингент студентів технікуму;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами технікуму;

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів;

- організує побутове обслуговування студентів і працівників технікуму, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;

- подає на узгодження директору інституту та подальше затвердження ректором СумДУ штатний розклад працівників технікуму та кошторис доходів та видатків по утриманню навчального закладу;

 • звітує перед директором та ректором про діяльність технікуму;

 • виконує інші обов’язки.

Директор може делегувати частину своїх прав і обов'язків своїм заступникам, завідуючим відділеннями, іншим посадовим особам


^ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у технікумі є: студенти, керівні та педагогічні працівники, фахівці, батьки або особи, що їх замінюють, представники підприємств, установ, громадських організацій, що приймають участь у навчально-виховній роботі.

7.2. Права та обов’язки студентів технікуму визначаються відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Положення про державний вищий заклад освіти.

Студенти технікуму мають право на:

- навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст;

- додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені чинним законодавством для студентів заочної форми навчання;

- вибір освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

- користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, оздоровчою базою технікуму;

- участь у дослідницько-конструкторській діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь у суспільному самоуправлінні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначенні стипендії, організації дозвілля, побуту і т. і.;

- участь в об’єднаннях громадян;

- безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

- забезпечення стипендіями, гуртожитком;

- трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

- користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та укріплення здоров’я;

- перерву в навчанні;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насилля від дій педагогічних та інших працівників, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

- обирання і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування технікуму;

- вибрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, встановленому директором технікуму;

- на відвідування занять на інших відділеннях технікуму з дозволу завідуючих відділеннями за умови виконання графіка навчального плану, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

- отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;

 • участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України.

7.2.2. Відволікати студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

7.2.3. Обов'язками студентів є:

- дотримання законодавства, моральних, етичних норм;

- систематичне і глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

- дотримання Положення про Політехнічний технікум КІСумДУ, Правил внутрішнього розпорядку технікуму;

- виконання вимог навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу; відвідування занять за обраним індивідуальним навчальним планом, вчасне інформування відповідних посадових осіб закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та іспитів, виконання контрольних робіт тощо.

7.2.4. Випускники технікуму направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, встановленому законодавством.

7.3. З технікуму студент може бути відрахований:

- за власним бажанням;

- у зв'язку з призовом на строкову військову службу;

- за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

- за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

- за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

- за вироком суду, що набрало законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку технікуму (за погодженням з профспілковою організацією).

7.4. Права і обов'язки педагогічних працівників технікуму визначаються відповідно до Закону України "Про освіту" та Закону України “Про вищу освіту”, Положення про державний вищий заклад освіти.

7.4.1. Педагогічні працівники технікуму мають право на:

- захист професійної честі і гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, проявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- одержання службового житла;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

7.4.2. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.4.3. Педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог, що стосуються змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей студентів;

- настановленням і особистим прикладом затверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, невибагливості та інших чеснот;

- виховувати у молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій і звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державному і соціальному устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного і природного середовища держави;

 • готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними згрупуваннями;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

- захищати молодь від любих форм фізичного або психічного насилля, попереджати вживання ними алкоголю, наркотиків, інші шкідливих звичок.

7.5. Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених чинним законодавством України, Положенням про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності,

7.6. Керівництво технікуму забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування, правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів відповідно до Закону України "Про освіту" та чинного законодавства;

- встановлення надбавок до посадового окладу відповідно до чинного законодавства тощо;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України "Про освіту", інших законодавчих та нормативних актів.

7.6.1. Держава забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичного обслуговування;

- підвищення кваліфікації не рідше одного разу в п'ять років;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- компенсації, встановлені законодавством, у випадку втрати роботи, в зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці;

- призначення на виплату пенсії відповідно з діючим законодавством;

- встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та учені звання;

- виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадових окладів у залежності від стажу педагогічної роботи;

- надання щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за бездоганну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

- виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

7.7. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та співробітники технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

- представленням до державних винагород;

- присвоєнням почесних звань;

- відзначенням державними преміями, грамотами;

- іншими видами морального і матеріального заохочення.

7.8. Права та обов'язки заступників директора технікуму, керівників структурних підрозділів визначаються директором технікуму відповідно до функцій, які вони виконують.

7.9. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку.

7.10. Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію один раз у п'ять років у таких формах:

- навчання в інститутах (факультетах) перепідготовки;

- стажування у вищих закладах освіти, науково-дослідних установах, конструкторських бюро, промислових підприємствах тощо.


^ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


8.1 Порядок організації навчального процесу у технікумі визначається відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України “Про вищу освіту”, Державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.


^ 9. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІКУМУ

МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ


9.1. Фінансування технікуму здійснюється через базовий навчальний заклад за нормативами Міністерства освіти і науки України відповідно до затверджених обсягів підготовки молодших спеціалістів за державним замовленням та кошторисів.

9.2. Фінансування технікуму здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування.

Додатковими джерелами фінансування є:

 • кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

 • плата за надання додаткових освітніх послуг;

 • кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 • дотації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • валютні надходження;

 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, окремих громадян та інші кошти.

Кошти із додаткових джерел фінансування зараховуються на рахунок Політехнічного технікуму КІ СумДУ.

9.3. Технікум має право:

 • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

 • провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

 • створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також для власної господарської діяльності;

 • розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

 • спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах;

 • відкривати рахунки у банках відповідно до законодавства.

У технікумі встановлюється преміювання за високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника в межах фонду заробітної плати у відповідності до Колективної угоди та Положення про преміювання.

9.4 Оперативний та бухгалтерський облік роботи технікуму, статистичну звітність, тощо, здійснює бухгалтерія Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ.

  1. Бюджетні та інші надходження на утримання технікуму, передбачені цим Положенням, використовуються на відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю технікуму, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства України.

9.6. Технікум має право вести госпрозрахункову діяльність.

9.6.1. Директор технікуму має право вирішувати всі питання госпрозрахункової діяльності згідно Переліку та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами.

9.6.2. Адміністрація технікуму за згодою ректора самостійно планує використання доходів від надання платних послуг. При цьому передбачається 5% від суми надходження спеціальних коштів перераховувати на загальноуніверситетські потреби, які направлені на забезпечення діяльності технікуму.

9.6.3. За рахунок госпрозрахункової діяльності технікуму професорсько-викладацький склад основних кафедр (секцій) інституту може виконувати відповідний обсяг навчальної роботи зі студентами технікуму, які передбачені обсягами навчальних доручень відповідних кафедр (секцій).

9.6.4. Директор технікуму звітує перед ректором про госпрозрахункову діяльність.

9.7. Матеріально-технічна база Політехнічного технікуму КІ СумДУ використовується спільно для забезпечення навчання і виховання як студентів технікуму, так і студентів інституту.

В Політехнічному технікумі КІ СумДУ створюється фонд соціального захисту, в обсязі не менше 10% від стипендіального фонду, кошти якого спрямовуються на матеріальне заохочення, оздоровлення студентів, проведення культурних заходів та інших передбачених законодавством витрат, у відповідності до Положення про фонд соціального захисту.


ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор В.Д.Карпуша


Проректор В.О.Касьяненко


Проректор Н.Д.Світайло


Головний бухгалтер В.В.Сорокіна


Юрисконсульт А.О. Світайло


Начальник навчально-організаційного

відділу з роботи в позабазових

структурних підрозділах А.І.Рубан


Директор КІ СумДУ В.В.Бібик


Директор ПТ КІ СумДУ О.С.Заїка


Положення розглянуто та ухвалено на засіданні Вченої ради СумДУ

(протокол № 6 від 11 січня 2007 р.).


Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи