Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” icon

Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
НазваМагістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
Сторінка25/25
Дата28.06.2012
Розмір4.12 Mb.
ТипДокументи
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Тема 13.

^ Філософські проблеми розвитку науки і техніки.

Соціально-філософський зміст понять "наука і техніка". Наука як об'єкт філософського аналізу. Наука як система знань, ціннос­тей, вид діяльності. Наука і філософія: діалектика взаємодії. Наука як соціальний інститут і чинник розвитку суспільства.

Походження і природа техніки. Техніка як соціальний феномен. Історична генеза взаємодії, науки і техніки. Технологічний, соціальний та особистісний вимір розвитку науки і техніки. Потреби й інтереси як мотивація розвитку науки і техніки.

. Наука як соціальний інститут і чинник розвитку суспільства. Історична ґенеза взаємодії науки і техніки.

Інформативна та технологічна революція: сучасний етап. Со­ціальні наслідки інформативно-технологічної революції.

Тема 14. Філософія політики

Політика як вираз соціальної взаємодії. Політичне панування. Структура і функція політики: організації, відносини, політична свідомість. Політика і влада. Соціальні джерела владик Політичне життя. Політичне життя і економіка. Політична культура:

проблеми і суперечності її становлення та розвитку. Політика і мораль. Політична система.

Держава, форма правління та політичний режим. Демократія як соціальний феномен. Демократія і тоталітаризм.

Філософські проблеми становлення громадянського суспільст­ва в Україні. Національне державотворення і громадянське сус­пільство: поступ і суперечності.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Адлер А. Понять природу человека. СПб., 1997.

 2. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії: західноєвропейський контекст. – К.: Тандем, 2000.

 3. Андрущенко В., Губерський Л., Михальченко М. Культура, ідеологія, особистість : методолого-світоглядний аналіз. – К.: Знання України, 2002.

 4. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Друге видання. К., 1995.

 5. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. Львів, 1996.

 6. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание// Полис. 1995. № 3.

 7. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. К.: 2003.

 8. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.

 9. Берлін І. Чотири есе про свободу (Дві концепції свободи). К., 1994.

 10. Борулин В.С. Социальная философия. М., 1993. ч. І-ІІ.

 11. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.233-341

 12. Вебер М. Наука как произведение й профессия // Избр. произведения. М., 1990.

 13. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр.произв/М., 1990.

 14. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1994.

 15. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. Образ общества. М., 1994.

 16. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.

 17. Габермас Ю. Залучення Іншого. Львів, 2006.

 18. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. К., 1994.

 19. Гартман Н. Эстетика. М., 1958.

 20. Геллнер 3. Условия свободи: гражданское общество и его исторические соперники // Знание - сила. 1996. № 2, 4-7.

 21. Головаха Є.І. Стратегія соціально-політичного розвитку України. К., 1994.

 22. Головко Б.А. Філософська антропологія. К., 1997.

 23. Горак Г.І. Філософія: курс лекцій. К., 1998. С. 123-208.

 24. Горський В.С. Історія української філософії. К.,1996.

 25. Грушевський М.С. На порозі нової України. К.,1991.

 26. Гуревич П.С. Философская антропология. М., 1998.

 27. Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія // Сучасна зарубіжна філософія-. Течії і напрямки. К., 1996.

 28. Дерріда Ж. Позиції. К., 1994.

 29. Джеван М.А. Людський вимір науки та наукові "виміри" людини. К.,1992.

 30. Джеймс Дж.В. Личность//Психология личности. Тексты. М., 1982. С.61-70

 31. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова. К., 1991.

 32. Донцов Д. Націоналізм. Торонто. Львів, 1966

 33. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу// Драгоманов М. Вибране. К., 1991.

 34. Еллюль Ж. Техніка, або виклик століття//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.25-58.

 35. Жильсон Є. Философ и теология. М., 1995.

 36. Жмир В.Ф. На шляху до себе (Історія становлення української національної свідомості) // Філос. і соціол. думка. 1991. №2. №4.

 37. Зиммель Г. Философия труда // Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.,1996.

 38. Зыбайлов Л.К., Шопинецкий В.А. Постмодернизм. М., 1993.

 39. КамюА. Бунтівна людина //Твори:. У 2-хт. К., 1997.

 40. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирногражданском плане // Собр. соч. в 6.Т. М., 1966. Т.6

 41. Кант И. Рецензия на книгу И.Г. Гердера"Идеи к философии истории человечества" // Собр. соч.: В 6 т.,М.,1966. Т. 6.

 42. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теорія і некласичних інтерпретаціях. Львів, 2003.

 43. Кассирер 3. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры // Проблема сознания в современной западной философии. М., 1988.

 44. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов. Изд. 4-е, испр. — М: Академический Проект, 2001. — 314 с.

 45. Князев В.Н. Человек й технология: социально-философский анализ.К.,1990.

 46. Козловський П. Постмодерна культура. // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. К., 1996. С.214-245.

 47. Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград, 1996.

 48. Кудрявцев В.А. Экзистенциалистическая социология. М., 1988.

 49. Кузнецов Н.С. Человек: потребности й ценности. Свердловск, 1992.

 50. Кульчицький О. Введення у проблематику сутності філософії // Сутність філософії. Париж, Мюнхен, 1981.С.1-87.

 51. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.

 52. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.В. Синергетика - новые направлення. М., 1989.

 53. Леш С. Соціологія постмодерну. Львів, 2003.

 54. Лісовий В.С. Драгоманов і Донцов // Філос. і соціол. думка. 1991. №9.

 55. Лук’янець В.С. Соболь О..М.Філософія постмодерна К., 1998.

 56. Манхейм К. Человек й общество в век преобразования М., 1991.

 57. Маритен Ж. Интегральный гуманизм// Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994

 58. Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994.

 59. Маркузе Г. Одновмірна людина //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.87-135.

 60. Маркузе Г. Одномерный человек М., 1994.

 61. Мельник В.П. Філософія.Наука.Техніка. Львів, 2009

 62. Мемефорд Л. Міф про машину. Техніка і розвиток людини //Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник К., 1996. С.58-87.

 63. Методологические й социально-философские проблеми научно-технического прогресса / Отв. ред М.И. Конкин. М., 1989.

 64. Момоджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997.

 65. Моріак Ф. У що я вірю. К., 1993.

 66. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. К., 1995.

 67. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990.

 68. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.

 69. Ортега-і-ГассетХ. Безхребетна Іспанія // 0ртега-і-ГассетХ. Вибрані твори. К., 1994. С. 140-196.

 70. Ортега-і-ГассетХ. Бунт мас // 0ртега-і-ГассетХ. Вибрані твори. К., 1994. С. 15-139.

 71. Ортега-і-ГассетХ. Вибрані твори. К., 1994.

 72. Ортега-і-ГассетХ. Дегуманізація мистецтва // 0ртега-і-ГассетХ. Вибрані твори. К., 1994. С.238-273.

 73. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.

 74. Поппер К. Гегель і новий трибалізм//Відкрите суспільство та його вороги К., 1994. С.34-90.

 75. Поппер К. Злиденність "історицизму. К., 1996.

 76. Проблема людини в українській філософії XVI- XVIII ст. / Відп. ред. М.В. Кашуба. Львів, 1998.

 77. Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. 1989. №2.

 78. Сорокин П.О. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

 79. Соціологічна думка України / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. К., 1996.

 80. Степин В.С. Философская антропология. М., 1982.

 81. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. К., 1996.

 82. Тейяр де Шарден П. Божественная среда. М., 1992.

 83. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.

 84. Тоффлер А. Футуршок. СПб., 1997.

 85. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.С.3-104.

 86. Философия любви. / Сост. А.А. Ивин. М., 1990

 87. Философия техники в ФРГ. М., 1989.

 88. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

 89. Франко І. Я. Мислі о еволюції в історії людськості // Зібр. творів: У 50т. К., 1986.Т.45.

 90. Франко І. Я. Що таке поступ?//Зібр. творів: У 50т. К., 1986.Т. - 45.

 91. Фрейд Э. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.

 92. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.

 93. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.

 94. Фромм Э. Иметь или быть. М., 1986.

 95. Фуко М. Репресивна гіпоетза/ Історія сексуальності. Харків,1997. Т.1. С.77-112

 96. Фуко М. Слова и вещи. М., 1994.

 97. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии.М., 1988.

 98. Хайек Ф. Дорога к рабству//Вопр. философии. 1990. №10-12.

 99. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. СПб. 1997. С.,

 100. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти й бессмертии / Сост. П.С. Гуревич. М., 1991. 4.1. 1995. Ч. 2.

 101. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.

 102. Шелер М. Сутність моральної особистості // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. К., 1996.

 103. Шеллер М. Положение человека в космос//Шеллер М. Избранное М., 1994 С. 129-192

 104. Шюц А. Смысловое строение социального мира//Избранное: Мир светящийся смыслом. М., 2004. С.735-956.

 105. Элиаде М. Космос й история. М., 1987.

 106. Юнг К. Архетип й символ. М., 1991.

 107. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.


Контрольні питання:

 1. Поняття предмету соціальної філософії

 2. Соціаль­на філософія і наука.

 3. Соціальна філософія в системі гуманітарних наук: співвідношення соціальної філософії та соціальної пси­хології, соціології, історії, релігієзнавства, політології, право­знавства, антропології, культурології та ін.

 4. Методологічні засади, принципи і категорії соціальної філософії.

 5. Функції соціальної філософії та зростання її значення у процесах державотворення в Україні.

 6. Просвітительство та теорії суспільного договору.

 7. Соціально-філософські погляди І.Канта і Г. Геґеля.

 8. Соціальні пошуки школи "філософії життя".

 9. Проблеми соціальної філософії в неокантіанстві та неогеґельянстві.

 10. Витоки української соціально-філософської думки в Україні.

 11. Київська релігійно-філософська школа (П. Юркевич).

 12. Політична філософія М.Драгоманова.

 13. Соціально-філософські пошуки І.Франка.

 14. Політична філософія Д. Донцова та В. Липинського.

 15. Основні напрями та проблеми розвитку новітньої української соціальної філософії.

 16. Екзистенціальні пошуки соціальтного.

 17. Раціоналістичні проекти суспільного розвитку.

 18. Релігійні концепції суспільства

 19. Феноменологічне конструювання реальності.

 20. Технократизм як соціальна теорія.

 21. Психоаналіз і соціальна філософія.

 22. Становлення К.Поппера як мислителя.

 23. Концепція відкритого суспільства: А.Бергсон, К.Поппер, Дж.Сорос.

 24. «Відкрите суспільство та його вороги»: від Платона до Маркса.

 25. «Злиденність історицизму»: історизм та історицизм.

 26. Становлення соціальної філософії Мадридської школи.

 27. Соціальная філософія Х.Ортегі-і-Гассета від екзистенціалізму до філософської антропології.

 28. «Людина та люди»: опис соціальної реальності.

 29. «Бунт мас» та еліти.

 30. Доктрина генерацій і еволюція соціально-політичних поглядів Х.Отреги-і-Гассета.

 31. Становлення та розвитку Франкфуртської школи.

 32. «Діалектика Просвіти»: історична криза ХХ ст. як породження репресивного розуму.

 33. «Одновимірна людина»: критика конс’юмеристського суспільства.

 34. Розвиток ідей Франкфуртської критичної філософії в концепції Ю.Габермаса.

 35. П.Тейяр де Шарден: проблема взаємодії науки та релігії.

 36. «Феномен людини» доктрина оптимістичного еволюціонізму.

 37. «Томізм» як офіційна доктрина католицької церкви.

 38. «Інтегральний гуманізм» Ж.Марітена як соціальний проект майбутнього.

 39. Структуралізм та постструктуралізм.

 40. Етапи творчої еволюції М.Фуко.

 41. «Наглядати і карати»: становлення дисциплінарного суспільства.

 42. Постмодерн філософія завершеного проекту Модерна.

 43. Ю.Габермас: дискусія з постмодерністами.

 44. Філософсько-світоглядний зміст проблеми ставлення суспільної людини до природи.

 45. Проблема походження життя на Землі.

 46. Екологічна проблема та її глобальний характер.

 47. Демографічна ситуація в світі: шляхи подолання кризи.

 48. Синергетика як новий діалог людини з природою.

 49. Поняття суспільства в соціальній філософії.

 50. Системний погляд на суспільство: аспекти та рівні.

 51. Особливість природних і соціальних систем.

 52. Місце проблеми людини в системі філософського знання.

 53. Філософська антропологія як напрям філософії XX ст. і метод пізнання реальності.

 54. Антропологічні пошуки М. Шелера та М. Бубера.

 55. Основні доктрини антропогенезу.

 56. Міф як соціальний, культурний та антропологічний феномен.

 57. Соціальна міфологія XX ст.

 58. Природа і сутність людини.

 59. Психофізичне та соціальне в людині.

 60. Проблема життя і смерті в соціально-філософській традиції.

 61. Віра як феномен. Філософська віра.

 62. Персоналістська тенденція в українській філософській традиції.

 63. Поняття духовного життя суспільства.

 64. Повсякденність та теоретична свідомість.

 65. Моральне, релігійне, художнє та філософське освоєння світу.

 66. Політична та правова свідомість.

 67. Свобода як онтологічний феномен і соціальна вартість.

 68. Соціально-філософський зміст понять "наука і техніка".

 69. Техніка як соціальний феномен.

 70. Історична генеза взаємодії, науки і техніки.

 71. Технологічний, соціальний та особистісний вимір розвитку науки і техніки.

 72. Інформативна та технологічна революція та її со­ціальні наслідки.

 73. Політика як предмет філософської рефлексії.

 74. Структура і функція політики: організації, відносини, політична свідомість.

 75. Соціальні джерела влади.

 76. Політична культура: проблеми і суперечності її становлення та розвитку.

 77. Демократія як соціальний феномен. Демократія і тоталітаризм.

 78. Філософські проблеми становлення громадянського суспільст­ва в Україні.

 79. Національне державотворення і громадянське сус­пільство: поступ і суперечності.^ ВЗІРЕЦЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ В МАГІСТРАТУРУ ЗА НАПРЯМОМ „ФІЛОСОФІЯ”


Вказівки: Із запропонованої кількості відповідей до тестового завдання виберіть одну правильну відповідь і в дужках ( ) запишіть її номер. Вашу відповідь також запишіть у відповідну клітину талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.


^ 1. ( )

Хто був засновником елейської школи?

1) Ксенофан

2) Парменід

3) Зенон

4) Фалес


2. ( )

Яка з ідей в ієрархії ідей Платона займає найвище місце?

1) ідея справедливості

2) ідея краси

3) ідея істини

4) ідея блага


^ 3. ( )

Яку основну роль відігравали апологети:

1) обґрунтування та захист християнської релігії

2) критику єресей

3) формування основоположних засад схоластики

4) критику язичництва


^ 4. ( )

Кому належить дана ідея: „Книга природи закрита для нас, але, щоб ми могли її читати, потрібна математика.”?

1) Ансельму Кантерберійському

2) Джордано Бруно

3) Галілео Галілею

4) Кузанському


^ 5. ( )

Хто з отців-філософів обстоює ідею про те, що основоположним виявом духовного життя є не розум, а воля, що воля вища за розум?

1) Оріген

2) Августин

3) Аквінат

4) Татіан


6. ( )

Спіноза вважає, що атрибут є:

1) нескінченним в своєму роді

2) абсолютно нескінченним

3) що розум убачає в безконечній субстанції


7. ( )

Яка з наведених якостей за Локком є первинною?

1) смак

2) фігура

3) тепло

4) звук


8. ( )

На що скерований, за І.Кантом, теоретичний розум?

1) безпосередньо на практичну дію

2) прямо на досвід

3) прямо на предмет

4) завжди на розсудок


9. ( )

Одним із ключових представників теїстичного екзистенціалізму був:

1) Мартін Гайдеґґер

2) Жан-Поль Сартр

3) Альбер Камю

4) Габріель Марсель


10. ( )

Яка з наведених течій західної філософії новітнього часу була антиметафізичною?

1) неокантіанство

2) позитивізм

3) неогегельянство

4) неотомізм


^ 11. ( )

Після ІІ Ватиканського Собору неотомізм почав зазнавати дедалі більшого впливу:

1) прагматизму, неопозитивізму, критичного раціоналізму

2) феноменології, екзистенціалізму, персоналізму

3) неофройдизму, структуралізму, неоструктуралізму

4) герменевтики, неопрагматизму, пост позитивізму


^ 12. ( )

Що дає підставу розглядати погляди професорів Києво-Могилянської академії як виплід культури українського бароко?

1) релігійна філософія

2) традиції і новаторство у складанні лекційних курсів

3) орієнтація на філософів-раціоналістів ХУІІ ст.

4) українська література ХУІІ ст.


^ 13. ( )

Назвіть одне з джерел філософської думки доби Київської Русі:

1) «Книга русів»

2) «Слово про закон і благодать»

3) «Серце та його значення у духовному житті людини»

4) «Ідея»


^ 14. ( )

В якому із варіантів правильно вказано істинність кон’юнктивного висловлювання за таблицею істинності для кон’юнкції?

1) коли хибні А і В

2) Коли істинні А і В

3) Коли А – істинне, а В – хибне


^ 15. ( )

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

1) різновид умовиводу, в якому рух думки здійснюється від загального до одиничного

2) встановлення схожості предметів у певному відношенні

3) різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості предметів у певному відношенні.


^ 16. ( )

Дайте визначення категорії буття з позицій гегелівської філософії:

1) безпосереднє невизначене

2) безпосереднє визначене

3) визначення безпосереднього

4) визначення опосередкованого


^ 17. ( )

Чи є «буття» категорією в трансцендентальній філософії Канта?

1) так

2) ні

3) частково

4)не можливо відповісти


18. ( )

Чи тотожне буття сущому?

1) так

2) ні

3) інколи буває тотожнім

4) залежно якою мовою мислити


^ 19. ( )

Яке визначення предмету діалектики відповідає істині?

1) діалектика – наука про рух.

2) діалектика – філософська наука про мислення, його форми і закони.

3) діалектика – наука про людину.

4) діалектика – наука про зовнішній світ.


^ 20. ( )

В чому суть співвідношення діалектики, логіки та теорії пізнання?

1) діалектика, логіка та теорія пізнання є різні за предметом галузі філософського знання.

2) в контексті поняття методу діалектика, логіка та теорія пізнання співпадають, хоча за предметом це різні галузі філософії.

3) діалектика, логіка та теорія пізнання співвідносяться як загальне, особливе і одиничне.

4) діалектика, логіка та теорія пізнання мають спільний поняттєвий і категоріальний апарат.


^ 21. ( )

Апріорні синтетичні судження–це:

1) судження, в яких знання, що встановлюється, є новим для суб’єкта

2) судження, які надають обгрунтованість знанням

3) судження, які надають загальнозначущість знанням

4) судження, які мають системний характер


^ 22. ( )

Який принцип постмодерної філософії виражає поняття «різома»?

1) не лінійності системи

2) відкритості системи

3) організованості системи

4) врівноваженості системи


^ 23. ( )

Яку з даних категорій свободи НЕ визначає М.Адлер:

1) колективна свобода;

2) політична свобода

3) індивідуальна свобода;

4) набута свобода самовдосконалення.


24. ( )

Твердження, що теорія є науковою за умови відсутності фактів які її спростовують, це концепція:

1) реалізму

2) верифікації

3) ірраціоналізму

4) фальсифікації


^ 25. ( )

Прімордіалізм – це:

1) напрям, який постулює визначальним механізмом соціальної поведінки рефлекторну реакцію людського організму (фізичну чи вербальну) на подразники (стимули) зовнішнього середовища за принципом “стимул – реакція”

2) напрям у етносоціології, представники якого дотримуються думки про давність, одвічність існування нації з архаїчних часів

3) тип солідарності, що панує у розвинених суспільствах, в яких послаблюється колективна свідомість

4) система або комплекс нахилів до певного сприйняття умов діяльності та до певної поведінки в цих умовах


^ 26. ( )

Вкажіть, яке твердження є правильним:  

1) «ейдетична редукція» є синонімом поняття «епохе»; 

2) «епохе» та «взяття в дужки» є притаманні тільки для ейдетичної редукції;

3) «ейдетична редукція» означає взяття в дужки питання про існування зовнішнього світу;

4) «ейдетична редукція» слідує за феноменологічною редукцією.


^ 27. ( )

Сигніфікація – це:

1) процедура копіювання речей;

2) відображення реальності у свідомості;

3) відношення між суб’єктом і об’єктом;

4) встановлення взаємозалежності між двома компонентами знака.


^ 28. ( )

Визначіть, яка цивілізація відсутня в концепції А.Тойнбі?

1) індуїстська

2) елінська

3) мінойська

4) критська


^ 29. ( )

Вкажіть, хто є автором цього тексту: «Особливість видів нагляду полягає в тому, що вони намагаються визначити по відношенню до людської різноманітності таку тактику влади, яка відповідає трьом критеріям: по-перше, досягнути здійснення влади найнижчою ціною.., по-друге, максимально посилити й розширити наслідки цієї громадської влади без будь-яких інтервалів, по-третє, пов’язати “економічне” зростання влади з роботою апаратів (освітнього, військового, індустріального чи медичного), за допомогою яких вона здійснюється».

1) Ж.Деріда

2) Ф.Ліотар

3) М.Фуко

4) Ж.Бодріяр


30. ( )

Вкажіть, хто є автором наступного визначення: «техніка – це вид розкриття потаємного»

1) К.Ясперс

2) Ю.Габермас

3) М.Гайдеггер

4) Х.Ортега-і-Гасет


Максимальна кількість отриманих балів – 60 б.

Правильні відповіді на кожне запитання оцінюється в 2 бали.

Кількість тестових завдань в одному варіанті – 30 б.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Схожі:

Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 05020101
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПитання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” icon1. Коротке описання розробки з урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій»
З урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент» та «Логістичний менеджмент» навчально-методичний...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconМагістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент”
Менеджери та підприємці ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст а
Необхідний обсяг знань студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Фізика” з нормативних дисциплін, передбачених навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи