Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям icon

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
НазваДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Сторінка1/12
Дата28.06.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Затверджено Вченою радою

філософського факультету

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Протокол №143/7

від 27 грудня 2011 року


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ “ПСИХОЛОГІЯ" ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

МАГІСТР“ 8.040101 ТА “СПЕЦІАЛІСТ“ 7.040101


Львів -2011

Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування

Напрям "Психологія" 1. Загальна психологія

  1. Вступ

  2. Психічні процеси

  3. Емоції і воля

  4. Особистість

 2. Історія психології

 3. Соціальна психологія

 4. Експериментальна психологія

 5. Психодіагностика

 6. Статистичні методи в психології

 7. Психологія праці

 8. Психологія управління

 9. Психологія конфлікту

 10. Педагогічна психологія

 11. Вікова психологія

 12. Клінічна психологія

 13. Патопсихологія

^ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.

А. ВСТУП


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Психологія як наука

Тема 1. Психологія на сучасному етапі її розвитку

Місце психології в системі наук (погляди Б. Кедрова, Ж. Піаже, В. Шевчука). Міждисциплінарні зв’язки психології.

Суб’єкт та об’єкт психології. Визначення об’єкта конкретного психологічного дослідження. Поняття про психічні явища, процеси, стани, властивості та особливості психіки людини.

Проблема предмета психології. Предмет об’єктивної та суб’єктивної психології. Причини відсутності єдиного предмета дослідження у сучасній психології. Визначення предмета конкретного психологічного дослідження.

Галузі сучасної психології та їх класифікація. Теоретичні галузі. Практичні галузі. Класифікація практичних галузей психології залежно від психологічних проблем конкретних видів людської діяльності, специфіки процесу розвитку та взаємодії людини з соціальним середовищем. Завдання психології. Основні тенденції розвитку сучасної психології.


^ Тема 2. Етапи розвитку психології

Періодизація становлення психологічної науки.

Психологія як наука про душу. Поняття про анімізм та гілозоїзм. Внесок античних філософів (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Геракліт, Демокрит, Платон, Аристотель) та лікарів (Алкмеон, Гіппократ, Герофіл, Еразістрат, Гален) у становлення психологічної науки. Розуміння психології як науки у середньовіччі (Авіценна, Аверроес, Т. Аквінський, Р. Бекон) та в епоху Відродження (Леонардо да Вінчі, Ф. Бекон, Г. Перейра). Особливості першого етапу становлення психологічної науки.

Психологія як наука про свідомість. Погляди Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца, Т. Гоббса на душу та тіло людини. Виникнення асоціативної психології. Розвиток психологічної думки у Києво-Могилянській академії (І. Гізель, І. Кониський, Г. Сковорода та ін.) та Київській духовній академії (П. Юркевич та ін.). Вплив природничих наук на розуміння предмета психології у другій половині ХІХ ст. Основні програми розвитку психології як самостійної науки (В. Вундт, Ф. Брентано, І. Сєченов). Виникнення структурної та функціональної психології. Визнання психології як самостійної галузі знань. Становлення психології як самостійної науки в Україні (О. Потебня, Ю. Охорович, І. Сікорський, М. Ланге, П. Ковалевський). Виникнення об’єктивної та суб’єктивної психології. Особливості другого етапу становлення психологічної науки.

Психологія як наука про поведінку, несвідомі психічні явища та цілісні структури психіки. Поведінка як основний предмет психології (біхевіоризм, рефлексологія, реактологія). Теорія діяльності. Несвідомі психічні явища як предмет вивчення психології (психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, неофрейдизм, гормічна психологія). Поняття про глибинну психологію. Цілісні структури свідомості як предмет психології (ґештальтпсихологія). Розвиток психологічної науки в Україні на третьому етапі її розвитку (В. Зеньковський, С.-М. Балей та ін.). Особливості третього етапу становлення психологічної науки.

Психологія як наука про пояснення та розуміння психіки (необіхевіоризм, гуманістична психологія, когнітивна психологія, трансперсональна психологія, психологія вчинку). Розвиток вітчизняної психології на четвертому етапі (Г. Костюк, П. Зінченко, Д. Елькін, Я. Цурковський, М. Година та ін.). Причини відставання вітчизняної психології. Особливості четвертого етапу становлення психологічної науки.


^ Змістовий модуль 2. Методологія та методи психології

Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження та етапи його проведення

Поняття про принцип та методологію психологічного дослідження.

Філософські принципи. Принцип матеріальної єдності світу. Принцип універсальності розвитку. Принцип причинності.

Загальнонаукові принципи. Принцип об’єктивності. Принцип інваріантності. Принцип відповідності. Принцип доповнюваності. Принцип симетрії. Принцип спостережуваності. Принцип редукції.

Загальнопсихологічні принципи. Принцип детермінізму. Принцип випереджального відображення. Принцип розвитку. Принцип історизму. Системно-структурний принцип. Принцип єдності свідомості та діяльності. Принцип особистісного підходу. Принцип комплексності.

Конкретнопсихологічні принципи. Принцип адекватності. Принцип паралельності. Принцип екстремальності. Принцип реєстрації градієнта. Принцип референтності. Принцип якісного аналізу.

Етапи проведення психологічних досліджень. Підготовчий етап. Теоретична та практична підготовка до досліду. Етап збору фактичного матеріалу. Етап опрацювання результатів. Етап інтерпретації даних. Етап висновків.


^ Тема 4. Методи психології

Поняття про метод та методику психології. Класифікація методів психології (С. Рубінштейн, Г. Пирьов, Б. Ананьєв, І. Маноха, Л. Карпенко, В. Слободчиков, Є. Ісаєв). Узагальнена класифікація сучасних методів психології.

Методи пояснення психіки людини. Теоретичні методи: моделювання та реконструювання. Організаційні методи: порівняльний (поперечних зрізів, поздовжніх зрізів, близнюковий) та комплексний. Емпіричні методи: спостереження, експерименту, опитування, психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності, біографічний, відображеної суб’єктності, тести. Основні правила їх проведення, види, переваги та недоліки. Уявлення про інші емпіричні методи. Методи опрацювання даних: кількісні (математико-статистичний, структурного аналізу) та якісні методи. Інтерпретаційні методи: генезисний та структурний.

Методи розуміння психіки людини. Метод самоспостереження. Метод самозвіту. Включене спостереження. Емпатичне слухання. Ідентифікація. Діалогічна бесіда. Біографічний метод. Метод інтерпретації внутрішнього світу. Метод інтуїції. Метод герменевтики.

Методи впливу на психіку людини. Психотерапія. Психокорекція. Психотренінг. Психологічне консультування.


^ Тема 5. Походження та історичний розвиток психіки тварин

Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення у неживій природі. Поняття про відображення, філогенез, онтогенез, розвиток, психічний розвиток.

Допсихічні форми відображення у живій природі. Поняття про біотичні та абіотичні подразники, подразливість, тропізми.

Проблема виникнення та розвитку психіки тварин. Об’єктивні критерії наявності психіки. Наукові теорії виникнення психіки тварин. Поняття про чутливість та поведінку тварин. Гіпотетичні причини виникнення психіки у тваринному світі. Наукові теорії розвитку психіки тварин.

Розвиток психічних форм відображення та поведінки тварин. Стадія сенсорної психіки. Нижчий рівень сенсорної психіки. Родова поведінка тварин (кінези і таксиси). Індивідуально-мінливі форми поведінки тварин. Вищий рівень сенсорної психіки. Стадія перцептивної психіки. Вищий рівень перцептивної психіки. Інстинкти тварин, їх основні ознаки та механізми. Поняття про облігатне навчання та імпринтинг. Групова та ритуальна поведінка тварин. Вищий рівень перцептивної психіки. Навички тварин, їх основні ознаки та закони формування. Факультативне навчання. Передумови формування інтелектуальної поведінки тварин. Найвищий рівень перцептивної психіки. Інтелектуальна поведінка тварин, їх основні ознаки. Спілкування тварин.

Означення психіки тварин, її основні властивості та тенденції розвитку. Психіка тварин – біологічна передісторія розвитку психіки людини.


^ Змістовий модуль 3. Психіка. Свідомість. Несвідоме

Тема 6. Природа та сутність психіки людини

Психологічні теорії філогенезу психіки людини. Натуралістична теорія. Суспільно-історична теорія (школи: соціологічна, культурно-історична, історичної психології). Марксистська теорія.

Передумови, умови та фактори формування психіки людини. Основні властивості психіки людини: єдність свідомого та несвідомого, ідеального та матеріального, суб’єктивного та об’єктивного, частини і цілого, стану і процесу, біологічного і соціального. Означення та основні функції психіки людини.

Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки. Поняття про френологію. Рефлекторна теорія психіки І. Сєченова та І. Павлова. Теорія функціональної системи П. Анохіна.

Психофізична та психофізіологічна проблеми, шляхи їх вирішення. Теорії психофізичного паралелізму, психофізичної взаємодії, психофізичної ідентичності, емерджентного психонейронального монізму, психофізичної єдності.


^ Тема 7. Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного відображення

Форми свідомості: суспільна, групова, індивідуальна. Загальна характеристика індивідуальної свідомості.

Структура індивідуальної свідомості. Буттєвий та рефлексивний рівень свідомості. Біодинамічна тканина дії, чуттєва тканина образу, значення та сенс.

Означення індивідуальної свідомості людини та її основні особливості.

Предметна свідомість та самосвідомість людини, їх основні функції. Самоспостереження та самооцінка як засоби самопізнання людини. Основні виміри самооцінки людини. Формування самооцінки. Самоприйняття та його зв’язок із самоповагою. Самоконтроль та самовдосконалення. Поняття про “Я-концепцію” людини.


^ Тема 8. Несвідоме в психіці людини

Історичний погляд на категорію несвідомого (Сократ, Р. Декарт, Г. Лейбніц, Г. Фехнер, В. Вундт та ін.).

Психоаналітична теорія несвідомого З. Фрейда. Сфери психіки за З. Фрейдом. Несвідоме як фундамент психіки, його основні особливості. Передсвідома та свідома сфери психіки, їх основні особливості.

Несвідоме в аналітичній психології К. Юнга. Структура душі за К. Юнгом. Его, індивідуальне несвідоме та колективне несвідоме. Поняття про архетипи.

Означення несвідомого. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ людини. Основні функції несвідомого. Співвідношення між несвідомим, підсвідомим та передсвідомим.

Класифікація несвідомих психічних явищ. Неусвідомлені механізми свідомих дій (неусвідомлені автоматизми, явища неусвідомленої установки, неусвідомлені супроводи свідомих дій). Неусвідомлені чинники свідомих дій. Надсвідомі процеси.

Співвідношення свідомих та несвідомих психічних явищ людини.


Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

  1. Варій М. Й. Загальна психологія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

  2. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2004.

  3. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.

  4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – 3-те вид., випр. – К.: Вища школа, 2004.

  5. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.

  6. Партико Т. Б. Кредитно-модульний курс „Загальна психологія”. Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальності „Психологія ” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2007. – 35 с.

  7. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.

  8. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.

  9. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Загальна психологія” (розділ “Вступ”). Для студентів І курсу напряму підготовки “Психологія” (заочна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 30 с.

  10. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1997.

  11. Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.

  12. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982.

  13. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. – Минск: Харвест, 1997.


Контрольні питання з курсу

 1. Місце психології в системі наук.

 2. Суб’єкт та об’єкт психології.

 3. Проблема предмета психології.

 4. Класифікація галузей сучасної психології.

 5. Теоретичні галузі психології.

 6. Практичні галузі психології.

 7. Завдання сучасної психології.

 8. Основні тенденції розвитку сучасної психології.

 9. Періодизація становлення психологічної науки.

 10. Психологія як наука про душу.

 11. Психологія як наука про свідомість.

 12. Психологія як наука про поведінку.

 13. Психологія як наука про несвідомі психічні явища.

 14. Психологія як наука про цілісні структури психіки.

 15. Психологія як наука про пояснення та розуміння психіки.

 16. Філософські принципи.

 17. Загальнонаукові принципи.

 18. Загальнопсихологічні принципи.

 19. Конкретнопсихологічні принципи.

 20. Етапи проведення психологічних досліджень.

 21. Класифікація методів психології.

 22. Методи пояснення психіки людини.

 23. Теоретичні методи психології.

 24. Організаційні методи психології.

 25. Емпіричні методи психології.

 26. Метод спостереження.

 27. Метод експерименту.

 28. Метод опитування.

 29. Метод психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності.

 30. Біографічний метод.

 31. Метод відображеної суб’єктності.

 32. Тести.

 33. Методи опрацювання даних.

 34. Інтерпретаційні методи.

 35. Методи розуміння психіки людини.

 36. Методи впливу на психіку людини.

 37. Допсихічні форми відображення у живій природі.

 38. Проблема виникнення психіки тварин.

 39. Проблема розвитку психіки тварин.

 40. Розвиток психіки та поведінки тварин на нижчому рівні стадії сенсорної психіки.

 41. Розвиток психіки та поведінки тварин на вищому рівні стадії сенсорної психіки.

 42. Розвиток психіки та поведінки тварин на нижчому рівні стадії перцептивної психіки.

 43. Розвиток психіки та поведінки тварин на вищому рівні стадії перцептивної психіки.

 44. Розвиток психіки та поведінки тварин на найвищому рівні стадії перцептивної психіки.

 45. Основні властивості психіки тварин та тенденції її розвитку.

 46. Психіка тварин – біологічна передісторія розвитку психіки людини.

 47. Натуралістична теорія філогенезу психіки людини.

 48. Суспільно-історична теорія філогенезу психіки людини.

 49. Марксистська теорія філогенезу психіки людини.

 50. Передумови, умови та фактори формування психіки людини.

 51. Основні властивості психіки людини.

 52. Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки.

 53. Психофізична та психофізіологічна проблеми.

 54. Форми свідомості людини.

 55. Загальна характеристика індивідуальної свідомості.

 56. Структура індивідуальної свідомості.

 57. Особливості індивідуальної свідомості людини.

 58. Предметна свідомість людини, її основні функції.

 59. Самосвідомість людини, її основні функції.

 60. Психоаналітична теорія несвідомого З. Фрейда.

 61. Несвідоме в аналітичній психології К. Юнга.

 62. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ.

 63. Класифікація несвідомих психічних явищ.

 64. Неусвідомлені механізми свідомих дій.

 65. Неусвідомлені чинники свідомих дій.

 66. Надсвідомі процеси.

 67. Співвідношення свідомих та несвідомих психічних явищ людини.


^ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.

Б. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Чуттєве пізнання світу

Тема 1. Відчуття

Відчуття як найпростіший пізнавальний психічний процес. Поняття про сенсорну депривацію. Основні теоретичні підходи до вивчення відчуттів: теорії емпіризму, соліпсизму, специфічної енергії органів чуття та рефлекторна.

Види відчуттів та їх особливості. Зорові відчуття світла та кольору: яскравість, контраст, кольоровий тон, насиченість. Феномен Пуркіньє. Ахроматичний контраст (контраст яскравості), хроматичний контраст. Трикомпонентна теорія кольорового зору.

Слухові відчуття тону і шуму: висота, голосність, тембр звуку. Поняття про консонанс і дисонанс. Психоакустичний ефект.

Нюхові відчуття камфорного, мускусного, квіткового, м’ятного, ефірного, їдкого та гнилого запаху. Стереохімічна теорія нюху. Смакові відчуття солодкого, гіркого, солоного, кислого. Тактильні відчуття доторку і тиску. Температурні відчуття холоду і тепла. Больові відчуття. Статичні відчуття рівноваги (вестибулярні). Кінестетичні відчуття руху і положення тіла у просторі. Дотикові відчуття: мономануальний і бімануальний дотик. Вібраційні відчуття. Органічні відчуття.

Класифікації відчуттів: систематична та структурно-генезисна. Екстероцептивні, інтероцептивні та пропріоцептивні відчуття. Специфічні та неспецифічні відчуття. Мономодальні та інтермодальні відчуття. Контактні та дотикові відчуття. Протопатичні та епікритичні відчуття.

Загальні властивості відчуттів: модальність, просторово-часові характеристики, інтенсивність. Закономірності відчуттів. Абсолютна чутливість (нижня та верхня); поріг абсолютної чутливості. Диференційна чутливість; поріг диференційної чутливості. Дріб Вебера. Основний психофізичний закон та його форми (логарифмічний закон Г. Фехнера, степеневий закон С. Стивенса, узагальнений психофізичний закон Ю. Забродіна). Адаптація відчуттів: негативна та позитивна. Взаємодія відчуттів. Сенсибілізація та синестезія. Контраст відчуттів.


^ Тема 2. Сприймання

Загальна характеристика сприймання. Основні теоретичні підходи до вивчення сприймань: теорії структуралізму, ґештальтпсихології, екологічна та конструктивістська.

Види сприймання та їх класифікація. Класифікація за провідним аналізатором. Зорове, слухове та дотикове сприймання. Мікро- та макрорухи очей та пальців. Фонематичний слух. Поняття про гаптичний образ.

Класифікація за метою діяльності. Мимовільне та довільне сприймання. Спостереження та спостережливість.

Класифікація за основною формою існування матерії. Сприймання простору: форми, величини, відстані, об’ємності та напрямку. Гострота зору. Акомодація та конвергенція. Окомір людини. Монокулярний паралакс руху. Бінокулярний та монокулярний стереоефекти. Кореспондуючі та диспаратні точки. Кінетичний ефект глибини. Закон тотожного напрямку. Бінауральне слухання. Зорові ілюзії. Сприймання часу: тривалості, швидкості, послідовності. Фактори, що впливають на сприймання часу. Сприймання руху: швидкості, прискорення та напрямку. Сприймання справжнього та ілюзорного руху. Стробоскопічний рух. Фі-феномен.

Особливості сприймання. Предметність сприймання. Феномен виділення фігури з фона. Структурність сприймання. Цілісність сприймання. Феномен подвійних зображень. Закони цілісного сприймання форми. Константність сприймання. Апперцепція сприймання. Стійка та тимчасова апперцепція. Осмисленість та узагальненість сприймання. Вибірковість сприймання. Індивідуальні відмінності сприймання. Поняття про візуалів, аудіалів та кінестетиків. Типи сприймання: аналітичний та синтетичний, суб’єктивний та об’єктивний, художній та мислительний.


^ Змістовий модуль 2. Логічне пізнання світу

Тема 3. Пам’ять

Поняття про пам’ять та її основні функції. Основні теоретичні підходи до вивчення пам’яті: фізіологічний, біохімічний, інформаційно-кібернетичний, психологічний. Психологічні теорії пам’яті: асоціативна, ґештальттеорія, біхевіоральна, психоаналітична, діяльнісна, когнітивна. Експериментальні дослідження проблем пам’яті на теренах України.

Види пам’яті та їх класифікація. Класифікація за тривалістю закріплення та зберігання матеріалу: миттєва (сенсорна), короткотривала, довготривала. Іконічна та екоїчна пам’ять. Оперативна пам’ять. Класифікація за характером психічної активності (за змістом): рухова, емоційна, образна, вербальна (словесно-логічна). Класифікація за ступенем розуміння матеріалу: механічна, логічна. Класифікація за характером цілей діяльності: мимовільна, довільна.

Процеси пам’яті. Запам’ятовування; умови успішного запам’ятовування. Ефект Зейгарнік. Організація процесу заучування. Основні форми заучування: дослівне, близьке до тексту, смислове. Закон Йоста. Роль повторення у запам’ятовуванні матеріалу. Ефективна організація повторення. Збереження; умови успішного збереження. Ефект краю. Відтворення та його різновиди: впізнавання, власне відтворення, пригадування, згадування. Умови успішного пригадування. Прийоми пригадування. Забування: тривале та тимчасове. Проактивна та ретроактивна інтерференція. Теорії забування. Умови забування. Криві збереження (забування) Г. Еббінгауза та Г. П’єрона. Феномен ремінісценції. Індивідуальні відмінності пам’яті. Типи образної пам’яті. Ейдетична пам’ять.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconМагістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма фахових вступних випробувань освітньо-професійного рівня “спеціаліст”, “магістр” по спеціальності 05070205, 05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» Донецьк, Доннту вступ
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», І які виносяться на фахові вступні випробування з даної спеціальності для абітурієнтів,...
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”
Вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” (спеціальність 18010019 – медіакомунікації) проводяться...
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти фахові випробування з
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти фахові випробування з
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма вступного фахового випробування з психології при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Вступні іспити для абітурієнтів вечірнього факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова є формою перевірки...
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
...
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям iconІнститут мистецтв Факультет музичної та хореографічної освіти
Фахові випробування зі спеціальності 02020201 «Хореографія»* мають на меті визначення рівня теоретико-методичної і хореографічно-виконавської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи