Іністерство освіти І науки icon

Іністерство освіти І науки
Скачати 290.13 Kb.
НазваІністерство освіти І науки
Дата28.06.2012
Розмір290.13 Kb.
ТипДокументи
Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія

міського Господарства

Методичний посібник

до самостійної праці студентів

й

виконання курсової роботи

з дисципліни

^ Біогеохімія і мікробіологія”

(для студентів 2 курсу заочної форми навчання

напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичний посібник до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання»). / Укл.: Спірін О.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 32 с.


Укладач: О.І. Спірін


Рецензент: С.М. Охріменко, канд. біол. наук, ст. викладач кафедри біохімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна


Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 9 від 03.05.2007 р.


© О.І. Спірін

© ХНАМГ, 2007
„Усе своє життя старанно навчайся. Кожний день ставай удатнішим, ніж ти був за день до цього, а наступного дня удатнішим, ніж сьогодні.

Удосконалювання не має кінця.”„Серед сувоїв, котрі висіли на стіні у пана Наосіге, був сувій зі словами: „До важливих справ слід ставитися легко”. Побачивши цей сувій, майстер Іттей додав: „До несуттєвих справ слід ставитися серйозно”. Серед справ людини важливими можна назвати не більше однієї чи двох. Їх можна зрозуміти, якщо обмірковувати їх протягом дня. Розмова йде про те, щоби заздалегідь обдумати свої справи, а потім легко справитися з ними, коли приходить пора. Мати справу з подією важко, якщо ти до цього не обміркував її, тому що ти не можеш бути впевненим у тому, що досягнеш успіху. Якщо ж усе обміркувати заздалегідь, ти будеш керуватися принципом:

„До важливих справ слід ставитися легко”.

^ Ямамото Цунетомо „Хагакуре”1
ЗМІСТ

Передмова

5


1.

Зміст роботи

6
1.1

Структура роботи

6
1.2

Вимоги до оформлення і змісту роботи

7
1.3

Ілюстрації

9
1.4

Анотація і реферат

10
1.5

Перелік використаних джерел

11
1.6

Доповідь

12
1.7

Презентація

12

2.

Приблизні теми й плани до індивідуальних завдань

14
2.1

Теми й плани до індивідуальних завдань із біохімії й біогеохімії


14
2.2

Теми й плани до індивідуальних завдань з мікробіології

21


3.

Рекомендована література

27
3.1

Підручники й навчальні посібники

27
3.2

Довідкова та додаткова література

29
3.3

Ресурси всесвітньої електронної інформаційної мережі (Інтернет)

32Передмова


Самостійна робота є важливою частиною опрацювання дисципліни. Її мета :

(1) закріпити й розширити отримані теоретичні знання і збудувати міцний необхідний науковий підмурок для вивчення й опанування інших загальноосвітніх та прикладних інженерних дисциплін;

(2) сприяти побудові цілісності знання й подоланню його фрагментарності;

(3) пов’язати отримані знання з виробничим досвідом і повсякденним життям;

(4) надати простір для реалізації знанням, вмінням, навичкам та уяві студента у рамках курсу, що вивчається;

(5) стимулювати самомотивацію студента до навчання та подолання скороминущих труднощів, котрі іноді виникають під час навчання;

(6) надати поштовх самостійному розвиткові студента;

(7) сприяти розвитку навичок аналітичної роботи;

(8) поступово готувати студента до виконання дипломної роботи;

(9) наблизити студента до майбутньої фахової діяльності інженера з охорони довкілля та техніки безпеки.


^ 1. Зміст роботи


Самостійна робота передбачає підготовку чотирьох невеликих, взаємопов‘язаних семестрових завдань, які за формою, змістом та тематикою в той чи інший спосіб пов’язані з майбутньою роботою за фахом.

^ Написання курсової роботи за однією з тем (див. перелік напрямів тем нижче, у Розділі 2) є основним завданням семестрової самостійної роботи. Студент самостійно (!) конкретизує тему за своїм бажанням у рамках обраного напряму або звертається по допомогу до викладача дисципліни або куратора, керівника науково-дослідної роботи, старшокурсників чи фахівців поза стінами Академії. Обрану тему обов’язково погоджують з викладачем дисципліни.


^ 1.1 Структура курсової роботи


Текст курсової роботи складають за загальноприйнятою схемою побудови фахової письмової роботи з певних частин:

 • титульний аркуш (підлягає стандартному заповненню згідно з прийнятими правилами щодо оформлення письмових робіт студентів Академії);

 • зміст роботи (подає перелік розділів із відповідним визначенням номерів сторінок та додаткових матеріалів; подається на окремій сторінці);

 • анотація (коротке пояснення змісту роботи);

 • реферат (коротке викладення змісту та результатів роботи, зроблених висновків);

 • вступ (присвячений обґрунтуванню актуальності/важливості обраної теми);

 • основна частина (викладення змісту роботи за планом);

 • заключна частина, або висновки (коротке викладення результатів роботи);

 • перелік використаних літературних джерел (уміщує перелік усіх джерел інформації [звичайних паперових, на магнітних чи оптичних носіях, ресурси Інтернет тощо], використаних під час підготовки роботи);

 • додатки (допоміжні матеріали, якщо вони потрібні – тексти, схеми, світлини, малюнки, рисунки, діаграми і т. ін., які не увійшли в основну частину роботи; їх обсяг не обмежується);

 • подяки, або висловлювання вдячності (усім тим особам/фахівцям, які допомагали укладачу роботи, доклали часу й сил, тобто сприяли у той чи інший спосіб, щоби дана робота була виконана вчасно і якісно).^ 1.2 Вимоги до оформлення і змісту курсової роботи


Курсова робота є рукописом. Текст її пишуть на окремих аркушах від руки або набирають на комп'ютері і роздруковують. Усі аркуші окрім першого (титульного) нумерують. Номер аркуша розміщують по центру зверху або знизу. Рамки для лицьових сторін аркушів не обов’язкові. Береги аркуша стандартні: зліва – 25, зверху – 20, знизу – 25, справа – 15-20 мм. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 24 сторінок (!) формату А4 (297Ч210 мм) разом з ілюстраціями, рефератом, анотацією, змістом тощо. Для написання чи роздруківки курсової роботи можна використовувати папір нестандартних розмірів, наприклад, 281Ч203 мм, але бажано, щоби він не відрізнявся значно від стандартного формату А4 і були додержані береги аркуша.

Якщо робота рукописна, слід писати чітким, крупним почерком пастою чи чорнилами темних кольорів.

Якщо текст роботи набирають на комп’ютері, можна використовувати будь-який шрифт за винятком так званих рукописних та стиснутих. Розмір шрифту – 12 - 14 кеглів. Міжрядковий інтервал – 1 - 1,5. Слід подбати і про відповідне форматування роботи.

Не рекомендується використовувати більше двох шрифтів різного написання в одній роботі. Не слід зловживати жирним шрифтом, курсивом та зайвими підкресленнями.

Подана робота повинна бути:

 1. логічною, тобто

а) обрану тему ретельно розробляють, щоби вичленити та висвітити всі головні аспекти проблеми;

б) побудованою за ретельно продуманим й послідовно складеним планом, пункти якого пов‘язані й узгоджені один з одним, кожний наступний пункт є послідовним продовженням попереднього;

 1. лаконічною й змістовною, усі так звані загальні місця та незмістовні міркування або занадто довгі цитування слід опустити;

 2. чистою від будь-яких натяків на плаґіат. Тобто, всі використані матеріали й цитування інших авторів слід обов‘язково позначати відповідними посиланнями, всі використані джерела повинні бути показані в Переліку використаних джерел.

Розділи роботи нумерують арабськими цифрами. Нумерацію розділів не слід надто ускладнювати. Достатньо розбивати розділи до другого рівня, тобто усередині розділу можуть бути підрозділи, котрі нумерують так: 1.1, 1.2..., 3.4 (номер розділу і через крапку порядковий номер підрозділу).

NB! – У ніякому разі не вкладати кожний аркуш виконаної роботи в окремий прозорий файл! Це ускладнює для викладача перевірку роботи. Найкращими способами остаточного оформлення роботи за ступенями складності є: (а) скріпити аркуші скобами за допомогою степлера; (б) пробити аркуші діропроколювачем і зв’язати їх відрізком шпагату чи стрічки; (в) пробити аркуші діропроколювачем і закріпити їх швидкозшивачем.


1.3 Ілюстрації


Курсова робота ілюструється. Усі графічні ілюстрації називають рисунками. Обов‘язковими рисунками є такі:

1) зображення обраного(-их) виду організму(-ів);

2) блок-схема (графічна модель) описуваного процесу, системи, ін. з необхідними поясненнями;

3) ареал розповсюдження (або зустрічальності) мікроорганізму /випадків захворювання тощо на мапі відповідного мірила (якщо можливо).

Рисунки розміщуються на центральній вертикалі сторінки, текстом не обтікають.

Кожний рисунок позначають по центру своїм номером, котрий складається з номера розділу і через крапку порядкового номера рисунка всередині розділу, напр., Рис. 2.12, потім через пробіл подають назву рисунка. Усі пояснювальні написи (легенда) розміщуються під рисунком. Наприклад,
Рис. 1.1 Мікрофотографія джгутикової еубактерії

(сканувальна електронна мікроскопія)


Слід також заздалегідь подбати про ілюстрації відповідного змісту та якості, щоби підготувати добру презентацію. Для цього зручно використовувати файли формату JPEG2 із розділенням до 75 dpi3, котрі можна знайти в Інтернеті або самостійно відсканувати потрібні світлини чи рисунки із книжок, часописів тощо і зберегти їх в означеному форматі.


^ 1.4 Анотація і реферат


Це службові компоненти будь-якої фахової роботи. Зміст їх не повинен дублювати назву курсової роботи.

Анотація4 - це коротке викладення, пояснення змісту роботи. Обсяг - не більше 3-4 речень. Слід лаконічно описати, якому предмету ця курсова робота присвячена.

Реферат5 - це коротке викладення сутності науково-технічної праці. Якщо не висунуто особливих вимог, обсяг не повинен перевищувати Ѕ сторінки.

План викладення:

1) актуальність;

2) хто/що є об’єктом вивчення/дослідження/спостереження;

3) які методи застосовувались;

4) результати роботи;

5) висновки.

Рекомендується перейти до складання анотації та реферату тоді, коли письмова частина роботи буде завершена.


^ 1.5 Перелік використаних джерел


Усі використані інформаційні матеріали й джерела необхідно подати мовою ориґіналу в розділі „Перелік використаних джерел”. Усі використані твори науково-технічного змісту, а саме монографії, довідники, енциклопедії, статті в збірках наукових праць, часописах або на сайтах Інтернету, з інших типів медіа, таких як спеціальні компакт-диски, в абетковій послідовності описують згідно з бібліографічних правил опису творів літератури. Загальні приклади такого опису подані в Розділі 3 цього „Методичного посібника...”, детальніші правила подані в „Правилах библиографического описания…” (1987).


1.6 Доповідь


Доповідь за темою роботи на 5-7 хв. є другою за важливістю складовою самостійної роботи з дисципліни. Складається з ретельно відібраного матеріалу реферату і, в основному, за планом реферату. Повинна якнайповніше відбити зміст та глибину самостійної розвідки.

Організація відібраного для доповіді матеріалу залежить від типу презентації. Мова доповіді повинна бути динамічною. Матеріал слід відбирати ретельно.


1.7 Презентація


Матеріали до презентації доповіді можуть бути подані:

 1. на папері у вигляді рисунків, малюнків і схем на аркушах довільного, але достатньо великого формату, щоби їх можна було без напруження переглядати сидячи за столом в аудиторії;

 2. на фоліях для показу через проектор;

 3. в електронній формі у вигляді презентації. Для цього рекомендується засвоїти найпростіші навички й прийоми роботи з найпоширенішою сучасною презентаційною програмою “MS-PowerPoint”.

У разі неприйнятності цього варіанта або обмежень у часі студент може підготувати презентацію за допомогою програм “MS-Word” або “Adobe Acrobat Pro”.

Побудова презентації й техніка її виконання можуть бути довільними. При застосуванні програмного забезпечення обов‘язковими є такі аркуші:

 1. назва доповіді, ім‘я та прізвище студента, шифр групи, дата;

 2. обґрунтування вибору теми/актуальність;

 3. блок-схема;

 4. висновки;

 5. подяки.

Слід пам’ятати, що презентацію не можна перевантажувати текстом. Увесь необхідний матеріал у презентації подають у графічній формі. Пояснювальним текстом є усна доповідь.

Використання студентом кольорів, шрифтів, анімаційних засобів, аудіо- чи відеофайлів, ускладненої графіки та додаткового художнього оформлення вітається, але не є обов‘язковим. Головна умова – робота має бути інформаційно насиченою та добре структурованою, але при тому лаконічною. Використовувані технічні засоби мають бути достатніми, функціональними, але не зайвими.


^ 2. Приблизні теми й плани до індивідуальних завдань


Подані плани робіт є тільки прикладом і призначені лише для того, щоби зорієнтувати студента(ку), допомогти розробити свій власний план, виходячи з особливостей обраної теми, обсягу знайденого матеріалу для написання/складання роботи, глибини й широти оволодіння матеріалом чи його (її) знання, наявності часу, необхідних навичок тощо. Тобто всю працю щодо підготовки курсової роботи слід ретельно спланувати.

Вітається, якщо студент(ка) може запропонувати свою власну тему реферату чи власний план, але в такому разі необхідно вчасно погодити їх із своїм викладачем.

Якщо запропоновані плани здаються студентові надто складними, можна: 1) розглядати пункти планів як перелік необхідних питань, на які слід просто знайти відповіді; 2) самостійно спростити вибраний план.


2.1 ^ Теми й плани до індивідуальних завдань із біохімії й біогеохімії


 1. Процеси харчування й травлення у людини, їх порушення, причини та наслідки, заходи попередження розладів у населення міст

[можливо на прикладі одного типу поживних речовин]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Огляд процесів харчування та травлення у людини. Харчування й травлення як зв’язок організму з довкіллям (або зв’язок з іншими компонентами екосистеми)

(3) Основні типи порушень і розладів травлення у населення міст: причини і наслідки. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(4) Гігієна харчування в містах.

(5) Заходи попередження порушень і розладів травлення у населення міст. Методи купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(6) Висновки. 1. „Процеси харчування й травлення у людини6 в нормі та участь у них симбіотичних мікроорганізмів

[можливо на прикладі одного типу поживних речовин]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Огляд процесів харчування та травлення у людини. Харчування й травлення як зв’язок організму з довкіллям (або зв’язок з іншими компонентами екосистеми, в якій цей організм мешкає).

(3) Участь мікроорганізмів у процесах травлення та розкладання органічних речовин у кишковику.

(4) Симбіотичні мікроорганізми. Дисбактеріози.

(5) Причини й наслідки дисбактеріозів у населення міст. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(6) Методи лікування дисбактеріозів.

(7) Заходи попередження порушень і розладів травлення внаслідок дисбактеріозів у населення міст. Методи купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(8) Висновки. 1. ^ Порушення в роботі системи травлення людини як результат дисбактеріозів, їх причини та наслідки, заходи попередження дисбактеріозів у населення міст


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Короткий огляд процесів харчування й травлення і їх, порушень у людини (або порушень зв’язків з іншими компонентами екосистеми, в якій цей організм мешкає).

(3) Участь мікроорганізмів у процесах травлення та розкладання органічних речовин у кишковику.

(4) Симбіотичні мікроорганізми. Дисбактеріози.

(5) Причини й наслідки дисбактеріозів у населення міст. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(6) Методи лікування дисбактеріозів.

(7) Заходи попередження порушень і розладів травлення внаслідок дисбактеріозів у населення міст. Купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(8) Висновки.


 1. ^ Процеси обміну вуглеводів у людини й участь у них мікроорганізмів: їх порушення, причини й наслідки, заходи попередження розладів обміну вуглеводів у населення міст


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Джерела надходження вуглеводів і огляд процесів трансформації, перетравлення та засвоєння вуглеводів у людини. Участь залоз внутрішньої секреції. Значення харчових волокон та об’ємних речовин на травлення та метаболізм.

(3) Участь мікроорганізмів у процесах перетравлення і розкладання вуглеводів у кишковику.

(4) Симбіотичні мікроорганізми – учасники перетравлення вуглеводів. Дисбактеріози і їх вплив на обмін вуглеводів.

(5) Фактори ризику, причини й наслідки порушень обміну вуглеводів у населення міст. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(6) Шляхи катаболізму й анаболізму вуглеводів у клітинах (NB - біохімічні реакції необхідні!).

(7) Методи лікування порушень обміну вуглеводів. Ревіталізація.

(8) Заходи попередження порушень обміну вуглеводів у населення міст. Методи купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(9) Висновки. 1. Огляд процесів обміну ліпідів у людини й участь у них мікроорганізмів, їх порушення, причини й наслідки, заходи попередження розладів обміну ліпідів у населення міст


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Джерела надходження ліпідів і огляд процесів перетравлення та засвоєння ліпідів у людини. Участь залоз внутрішньої секреції.

(3) Участь мікроорганізмів у процесах перетравлення та розкладання ліпідів у кишковику. Симбіотичні мікроорганізми – учасники перетравлення ліпідів. Дисбактеріози та їх вплив на обмін ліпідів.

(4) Фактори ризику, причини й наслідки порушень обміну ліпідів у населення міст. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(5) Шляхи катаболізму й анаболізму ліпідів у клітинах (NB - біохімічні реакції необхідні!).

(6) Методи лікування порушень обміну ліпідів. Ревіталізація.

(7) Заходи попередження порушень обміну ліпідів у населення міст. Методи купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(8) Висновки. 1. ^ Процеси обміну білків у людини та участь у них мікроорганізмів, їх порушення, причини й наслідки, заходи попередження розладів обміну білків у населення міст


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Джерела надходження білків та огляд процесів перетравлення та засвоєння білків у людини. Участь залоз внутрішньої секреції.

(3) Участь мікроорганізмів у процесах перетравлення та розкладання білків у кишковику. Симбіотичні мікроорганізми – учасники перетравлення білків. Дисбактеріози та їх вплив на обмін білків.

(4) Фактори ризику, причини й наслідки порушень обміну білків у населення міст. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(5) Катаболізм і анаболізм амінокислот у клітинах (NB - біохімічні реакції необхідні!).

(6) Методи лікування порушень обміну білків. Ревіталізація.

(7) Заходи попередження порушень обміну білків у населення міст. Методи купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(8) Висновки. 1. ^ Процеси обміну амінокислот в організмі людини7

[можна на прикладі однієї незамінної або напівзамінної амінокислоти]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Джерела надходження амінокислот і огляд процесів усмоктування та засвоєння амінокислот у людини. Участь залоз внутрішньої секреції.

(3) Участь мікроорганізмів у процесах перетравлення та розкладання амінокислот у кишковику. Дисбактеріози та їх вплив на обмін амінокислот.

(4) Фактори ризику, причини й наслідки порушень обміну амінокислот у населення міст. Вплив неґативних чинників міського середовища.

(5) Процеси синтезу амінокислот у клітинах (NB - біохімічні реакції необхідні!). Незамінні, замінні та напівзамінні амінокислоти.

(6) Методи лікування порушень обміну амінокислот. Ревіталізація.

(7) Заходи попередження порушень обміну амінокислот у населення міст. Методи купірування впливу неґативних чинників міського середовища.

(8) Висновки. 1. ^ Одержання й використання ферментів та ферментативних препаратів у господарстві8

[на прикладі однієї галузі господарства чи одного технологічного процесу]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Ферменти (ензими) – біологічні каталізатори хімічних реакції у клітинах, організмах та екосистемах. Екзоферменти мікроорганізмів.

(3) Використання ферментативних процесів у господарстві: огляд.

(4) Методи одержання та виробництва ферментів та ферментативних препаратів у промисловості .

(5) Технологічні процеси із застосуванням ферментних препаратів (блок-схема обов’язкова). Переваги та недоліки використання ферментів. (NB - біохімічні реакції необхідні!).

(6) Висновки.


2.2 Теми і плани до індивідуальних завдань з мікробіології


 1. Участь мікроорганізмів-прокаріотів у біогеохімічних циклах /кругообігах

[на прикладі одного циклу/кругообігу хімічного елементу)


  1. Вступ. Актуальність обраної теми.

  2. Коротка характеристика круговороту. Тип круговороту. Основні етапи й процеси (ілюструється блок-схемою кругообігу!).

  3. До яких таксонів мікроорганізми-учасники циклу відносяться?

  4. Процеси, здійснювані мікробами (NB - біохімічні реакції необхідні!).

  5. Біологія та екологія мікроорганізмів. Вплив зовнішніх факторів. Взаємодії з іншими біотичними компонентами екосистем.

  6. Внесок указаних мікроорганізмів у кругообіг елемента (блок-схема обов’язкова).

  7. Висновки.
 1. Мікроорганізми-прокаріоти – збудники захворювань тварин або людей у містах

[на прикладі одного організму- збудника]


  1. Вступ. Актуальність обраної теми.

  2. Таксономія мікроорганізму згідно з однією із сучасних загальновживаних класифікацій.

  3. Резервуари інфекції, шляхи передачі збудника, які захворювання викликає в основного й проміжних хазяїв.

  4. Місце та роль мікроорганізма-збудника у міських екосистемах. Чинники впливу на збудника (блок-схема обов’язкова).

  5. Перебіг захворювання.

  6. Методи впливу на збудників. Лікування.

  7. Адміністративно-організаційні, інженерні, карантинні, гігієнічні та санітарно-епідеміологічні заходи запобігання розповсюдження збудників інфекції та виникнення епідемії/епізоотії, профілактика захворювання: рівні ієрархії.

  8. Висновки.11. ^ Мікроорганізми-прокаріоти – збудники захворювань рослин у садово-паркових насадженнях, зелених зонах міст й санітарно-захисних зонах підприємств

[на прикладі одного організму-збудника]

(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Таксономія мікроорганізму згідно з однією із сучасних загальновживаних класифікацій.

(3) Резервуари інфекції, шляхи передачі збудника, які захворювання викликає в основного й проміжних хазяїв.

(4) Місце та роль мікроорганізма-збудника у міських екосистемах. Чинники впливу на збудника (блок-схема обов’язкова).

(5) Перебіг захворювання. Стадії розвитку хазяїна, які уражаються найбільше.

(6) Методи впливу на збудників. Лікування.

(7) Адміністративно-організаційні, інженерні, карантинні, фітогігієнічні та санітарні заходи запобігання розповсюдження збудників інфекції, попередження виникнення епіфітотії, профілактика захворювання: рівні ієрархії.

(8) Висновки.


12. ^ Застосування мікроорганізмів-прокаріотів у природоохоронних та/або екологічних технологіях

[на прикладі 1 технології чи 1 технологічного процесу]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Дані про мікроорганізми (таксономія, біологія та екологія)

(3) Біохімічні процеси, здійснювані мікроорганізмами, які використовуються у технології (основні реакції).

(4) Опис технологічного процесу. Його технічні характеристики, область застосування, переваги перед існуючими методами, обмеження використання (блок-схема обов’язкова).

(5) Санітарно-гігієнічні застереження для персоналу й техніка безпеки.

(6) Економічна доцільність впровадження у повсякденну практику.

(7) Висновки.


13. Роль мікроорганізмів-прокаріотів у процесах, що йдуть в екосистемах

[на прикладі однієї екосистеми чи екотону]


 1. Вступ. Актуальність обраної теми.

 2. Аналіз процесів, що здійснюються завдяки участі в них мікроорганізмів. Підходи до розробки графічної моделі функціонування екосистеми/екотону за участі мікроорганізмів.

 3. Основні групи й види організмів, що беруть участь у цих процесах.

 4. Характеристика основних процесів. Біохімічні реакції мікробіологічних процесів.

 5. Біохімічні взаємодії з іншими організмами. Рівні взаємодій (блок-схема обов’язкова).

 6. Оцінка ваги мікробіологічної складової у процесах в екосистемі. Деталізація розробленої концептуальної моделі.

 7. Висновки.14.Використання мікроорганізмів-прокаріотів у промисловості або сільському /лісовому господарстві9

[на прикладі однієї галузі виробництва]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Місце мікробіологічного процесу в даній галузі промислового виробництва.

(3) Біохімічні реакції мікробіологічного процесу.

(4) Які види мікроорганізмів приймають участь у технології?

(5) Схема технологічного процесу (блок-схема обов’язкова).

(6) Отримувані продукти, їх подальше використання.

(7) Санітарно-гігієнічні застереження для персоналу й техніка безпеки.

(8) Економічні вигоди від застосування мікроорганізмів у даній галузі промисловості.

(9) Висновки.


^ 15.Синантропні організми – рознощики хвороб тварин або людей у містах10

[на прикладі одного організму-рознощика і одного організму-збудника]


(1) Вступ. Актуальність обраної теми.

(2) Таксономія організма-рознощика та мікроорганізму(-ів)-збудників хвороб згідно із сучасними загальновживаними класифікаціями.

(3) Резервуари розмноження організма-рознощика у містах, резервуари інфекції, шляхи передачі збудника, які захворювання викликає збудник в основного та проміжного хазяїв.

(4) Місце та роль проміжного хазяїна (рознощика) та мікроорганізма-збудника у міських екосистемах. Чинники впливу на рознощика та збудника (блок-схема обов’язкова).

(5) Перебіг захворювання. Стадії розвитку рознощика та хазяїна, які уражаються найбільше.

(6) Методи впливу на рознощика. Заходи.

(7) Методи впливу на збудників. Лікування.

(8) Адміністративно-організаційні, інженерні, карантинні та санітарно-гігієнічні заходи запобігання розповсюдження рознощиків інфекції, попередження виникнення епізоотії/епідемії і профілактика захворювання: рівні ієрархії.

(8) Висновки.


^ 3. Рекомендована література


Указана нижче література є тільки рекомендованою. Бажано, щоби студент самостійно підібрав собі літературу, попрацювавши в науково-технічній чи медичній бібліотеках, ознайомившись на практиці, як зорґанізовані абетковий та систематичний каталоги, що таке універсальний рубрікатор, навчитися відшукувати потрібні джерела, обробляти їх, вести свій каталог на картонних картках або за допомогою спеціальних програм, наприклад, MS-Excel (електронні таблиці) чи MS-Access (електронні бази даних), котрі входять до пакету програм MS-Office.


^ 3.1 Підручники й навчальні посібники


Біогеохімія

1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. – М.: «Логос», 2000. – 627 с.

2. Беус А.А. Грабовская Л.И., Тихонова Л.И. Геохимия окружающей среды. – М.: „Недра”, 1976. – 248 с.

3. Біохімія: Підручник / М.Є. Кучерявенко та iн. - К.: „Либідь”, 1995. – 464 с.

4. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія: Навч. посібник. - 2-е вид. - К.: „Вища школа”, 1995. – 536 с.

5. Бохински Р. Современные воззрения в биохимии: Пер. с англ. - М.: „Мир”, 1987. – 544 с.

6. Василенко Ю.К. Биологическая химия: Учебник. -М.: Высш. школа, 1978. – 381 с.

7. Ковалевский А.Л. Биогеохимия растений. – Новосибирск: „Наука” Сиб. отд-ние, 1991. – 294 с.

8. Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х тт. /Пер. с англ. -М.: Мир, 1985. – 1056 с.

9. Основы биохимии: Учебник для студ. биол. спец. ун-тов /А.А. Анисимов, А.Н. Леонтьева, И.Ф. Александрова и др.; Под ред. А.А. Анисимова. – М.: Высшая школа, 1986. – 551 с.: ил.

10. Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 176 с.

11. Строев Е.А. Биологическая химия: Учебник. – М.: Высш. школа, 1986. – 479 с.

12. Ковалевский А.Л. Биогеохимия растений. – Новосибирск: „Наука” Сиб. отд-ние, 1991. – 294 с.

13. Anon. Biotechnology //Economist. – 14 June 2007. http://www.economist.com/subscriptions/offer.cfm/ID=168-XLMT


Мікробіологія

1. Мотавкина Н.С., Артемкин В.Д. Атлас по микробиологии и вирусологии. – М.: «Медицина», 1976. – 307 с.: ил.

2. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології – К.: „Вища школа”, 2001. – 311 с.

3. Грегори Ф. Микробиология атмосферы. - М.: „Мир”, 1964. - 371 с.

4. Заварзин В.В. Экологическая микробиология – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 341 с.

5. Колешко О.И. Микробиология. – Минск: Вышейшая школа, 1977. – 271 с.

6. Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях /3-е изд. – Женева: Всемирная Организация Здравоохранения, 2004. – 190 с., i-viii: ил. (WHO/CDS/CSR/LYO/ 2004.11)

7. Пяткін, Кривошеєв. „Мікробіологія з основами вірусології та імунології” – К.: „Вища школа”, 1995. – 487 с.

8. Шлегель Ф. Общая микробиология. - М.: Мир, 1989. - 528 с.

9. Anon. Really New Advances //Economist. – 14 June 2007. http://www.economist.com/subscriptions/offer.cfm/ID=171-XLMT

10. CD-ROM. “2000 and Beyond: Confronting the Microbe Menace”. – Chevy Chase, MD: HHMI, 1999. (Howard Hughes Medical Holiday Lectures)


^ 3.2 Довідкова і додаткова література


Біогеохімія

1. Біологічний словник. /Редколегія. Вид. 2-е. – К.: Гол. ред. укр. рад. енциклопедії, 1986. – 680 с.

2. Крю Ж. Биохимия. Медицинские и биологические аспекты. /Пер. с франц. – М.: „Медицина”, 1979. – 510 с.

3. Кучеренко Н.Е., Виноградова Р.П., Литвиненко А.Р. и др. Биохимический справочник. – К.: „Вища школа”, 1979. – 304  с.

4. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам /Пер. с англ. – М.: «Мир», 1990. – 208 с.

5. Як захистити себе від токсичних хімічних речовин: Кишеньковий довідник /Упор.: О.Ю. Денищик. – К., 2007. – 29 с. ^ (ВЕГО „МАМА-86”)

6. DVD. “Ethics in Biomedical Research”, version 2.0 – Chevy Chase, MD: HHMI, 2005. (Howard Hughes Medical Institute)


Мікробіологія

1. Бактерии и актиномицеты //Жизнь растений. Т. 1. Введение /Под ред. чл.-кор. АН СССР, проф. Н.А. Красильникова и проф. А.А. Уранова. – М.: Просвещение, 1974. – 487 с.

2. Справочник по микробиологическим методам исследования /Под ред. М.О. Биргера. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Медицина, 1973. – 456 с.

3. Madigan M.T., Marrs B.L. Extremophiles //Sci. Am. – 1997, №4 – P.82-87.

4. Mix M.C., Farber P., King K.I. Biology: The Network of Life – New York: Harper Collins Publ., 1992. – P. 138-160.

5. Overbeck J. Ecosystem concepts //Guidelines of Lake Management. Vol.1. Principles of Lake Management /Ed.: S.E. Jшrgensen, R.A. Vollenweider. – Otsu: Int. Lake Environ. Comm.; UN Environ. Programme, 1989. – P.19-36.

6. Water Pollution Microbiology /Mitchell, G.D. (Ed.). – Washington, D.C.: John Wiley, 1977. – 482 p.


Загальнодовідкова та загальноорґанізаційна література:

1. Англо-русский, русско-английский экологический словарь-справочник: Ок. 10000 терм. /Под ред. А.Н. Камнева и Е.А. Истоминой. – М.: Изд. дом "Муравей-гайд", 2000. – 352 с.

2. Англо-русский толковый словарь цифровых терминов (Digital Printing & Imaging Glossary): более 1000 терминов /Сост.: К. Бек, О. Розум, В. Мойсеенко. - К.: Изд. дом "Аркуш", 2000. – 100 c.

3. Вассер С.П., Дудка І.О., Єрмоленко В.І., Зерова М.Д. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. – К.: "Наукова думка", 1996. – 660 с.

4. Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк О.О. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та космос. – К.: "Наукова думка", 1998. – 888 с.

5. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-е вид., доп. – Харків: "Торсинг", 2003. – 448 с.

6. Дёлц С. Как добиться признания /Пер. с нем. – М.: Омега-Л, 2006. – 128 с.: ил. (Taschen Guide. Просто! Практично!)

7. Мирончиков И.К., Павловцев В.А. Англо-русский толковый словарь по Интернет: более 2000 терминов. – Изд. 3-е, исп. и доп. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 288 с.

8. Мостицкий И.Л. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике (компьютеры, телекоммуникации, электроника, аудио-, видео- и радиотехника): ок. 8000 терм., 5500 слов. статей. – М.: Изд-во "Лучшие книги", 2003. – 528 с.

9. Мусій О., Нечай (Нечаїв) С., Соколюк О., Гаврилюк С. Російсько-український медичний словник: 7000 слів. – Вид. 4-е, тотожне. – Умань, 1992. – 124 с. 10. Нёльке К. Проведение презентаций /Пер. с нем. – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 144 с.: ил. (Taschen Guide. Просто! Практично!)

11. Правила библиографического описания использованной литературы в пристатейном списке: Методические указания /Сост.: Л.А. Рутман, А.Н. Усачёва. – М., 1987. – 6 с. (Ин-т „Черметинформация”)

12. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень /М.Д. Гінзбурґ, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; За ред. М.Д. Гінзбурґа. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Фірма „ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с.

13. Филиппова Л.Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет /Под ред. В.П. Щетинина. – Харьков: «К-Центр», 1998. – 80 с.

14. Фосис П. 30 минут для подготовки отчёта. – М.: Изд-во «Лори», 2000. – 79 с.

15. Фосис П. 30 минут до презентации. – М.: Изд-во «Лори», 2000. – 80 с.

16. Харт Г. 30 минут для подготовки делового документа. – М.: Изд-во «Лори», 2000. – 79 с.

17. Godman A., Payne E.M.F. Longman Dictionary of Scientific Usage. – Reprint ed. – Harlow: Longman Group Ltd., 1979. – 685 p.

18. Porteous A. Dictionary of Environmental Science and Technology. – 2nd ed. – Baffins Lane, Chichester: John Wiley & Sons, 1998. – 635 p.


^ 3.3 Ресурси всесвітньої електронної інформаційної мережі

(Інтернет)


1. „Наука”, URL: http://www.inauka.ru/

2. “Студентська бібліотека АВС”, URL: http://abc.vvsu.ru/

3. «Каталог образовательных ресурсов», URL: http://catalog.alledu.ru

4. «Очень полезный портал для всех учащихся»,

URL: http://www.allbest.ru

5. „Открытый Колледж”, URL: http://www.college.ru

6. Сервер российского студенчества, URL: http://www.students.ru

7. Молодёжный портал, URL: http://www.coolsoch.ru

8. «Экзамен.Ру», URL: http://www.examen.ru

9. Російська науково-технічна бібліотека, URL: http://www.sciteclibrary.ru/

10. English for Science & Technology, URL: http://www.wfi.fr/est/estl.html

Навчальне видання


Методичний посібник до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання»).


Укладач: Олександр Ілліч Спірін


Посібник друкується в авторському викладенні.План 2007 (додатково)
Підп. до друку 4.12.07.

Формат 60Ч80 1/16.

Папір офісний

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 1,4

Обл.-вид. арк. 1,9

Тираж 50 прим.

Зам. №
61002, Харків, вул. Революції, 12, ХНАМГ

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12
1 Цит. за: Книга самурая: Пер. с яп. – СПб: «Евразия», 2000. – С. 85.

2 JPEG (Joint Photographic Expert Group) – застандартизований формат компресії зображення, розроблений Joint Photographic Expert Group (США). Використовується для стиснення повнокольорових та чорно-білих зображень (Бек та ін., 2000).

3 dots per inch = кількість точок на дюйм (або ще ррі, pixels per inch, кількість пікселей на дюйм). Тут, міра деталізації (роздільна здатність) оптичних систем, фотографічних матеріалів, друку (Бек та ін., 2000).

4 від лат. annotatio – позначка, примітка.

5 від лат. referre – доповідати, повідомляти.

6 можна також написати роботу на прикладі одного з видів свійських тварин.

7 можна також на прикладі одного з видів свійських тварин.

8 наприклад, в охороні довкілля, фармакології, медицині, ветерінарії, побуті, харчовій промисловості, сільському господарстві, виробництві кормів, текстильній промисловості тощо.

9 наприклад, мікробіологічна промисловість, переробка/збагачення органічної або мінеральної сировини, охорона довкілля (особливо переробка промислових відходів, відновлення/оздоровлення/очищення територій від речовин-забрудників або організмів-збудників хвороб), комунальне господарство (особливо очистка стічних вод, переробка твердих побутових відходів, напр., компостування), фармацевтична промисловість (особливо отримання біологічно активних сполук, кровозамінників, амінокислот, вітамінів, антибіотиків тощо), харчова промисловість (особливо переробка молока, злаків, овочів і фруктів, м’яса, риби, виробництво харчових та смакових добавок), виробництво кормів і преміксів, виробництво біопалива (метану, рідкого палива), текстильна промисловість (особливо виробництво сучасного одягу та рослинних прядильних волокон), підвищення/відновлення родючості ґрунтів, біологічні методи боротьби з господарсько шкідливими організмами на основі використання паразитичних прокаріотів та продуктів їх метаболізму тощо.

10 при виконанні цієї роботи слід спиратися на знання із загальної біології та екології.


Схожі:

Іністерство освіти І науки iconМ дата 20. 02. 2014 іністерство освіти І науки україни державний заклад
Теза подається англійською, російською та українською мовами (окремими файлами з прізвищем)
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Таточенко Володимиром Івановичем, доцентом кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, кандидатом педагогічних наук
Іністерство освіти І науки iconМ іністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет скибінська зоряна миколаївна
Робота виконана на кафедрі комерційної діяльності та підприємництва Львівської комерційної академії Укоопспілки
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки
Біохімія І мікробіологія ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища...
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Спеціальності: 04010101. Хімія*. Спеціалізація: аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та лікарських препаратів
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки
Загальна екологія І основи заповідної справи” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 040106 – «Екологія, охорона навколишнього...
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки
Методичні вказівки до підготовки до практичних занять з дисципліни „ Біохімія І мікробіологія ” (для студентів 2 курсу денної форми...
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки
Методичні вказівки до підготовки до практичних занять з дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Іністерство освіти І науки iconІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька...
Іністерство освіти І науки iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи