В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів icon

В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів
Скачати 63.26 Kb.
НазваВ. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів
Дата28.06.2012
Розмір63.26 Kb.
ТипДокументиВ.М. БАБАЄВ, С.М. ПАЗИНІЧ, О.С. ПОНОМАРЬОВ


ЛОГІКА

ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ


Ухвалено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів інженерного профілю


Харків ? 2007


УДК 16 (075.8)

ББК 87.5я73


Бабаєв В.М., Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. Логіка для інженерів: Підручник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 531 с.


Гриф наданий Міністерством освіти і науки України, лист 1,4/18-Г-835

від 30.05.07 р.


Це перший в Україні підручник, цілеспрямовано адресований інженерній аудиторії і студентам вищих закладів освіти інженерного профілю. Відповідає програмі з логіки, рекомендованій Міністерством освіти і науки України. У першій частині системно викладено основні теоретичні поняття, категорії і закони логіки. Характерними особливостями є широке використання наочного матеріалу та ілюстрація теоретичних положень прикладами з природничих і технічних наук. Друга частина містить оригінальний матеріал з прикладної логіки. Тут, зокрема, розглянуто проблеми логіки науково-технічного дослідження, логіки техніки, логіки управління та ділового спілкування. Викладено основи нечіткої логіки.


Табл. – 10, Іл. –143, Бібліогр. – 89 назв.


Рецензенти:

доктор філософських наук, професор А.Є. Конверський (Київ)

доктор філософських наук, професор О.М. Юркевич (Харків)

доктор філософських наук, професор В.І. Кушерець (Харків)


ISBN 966-695-091-Х


© В.М. Бабаєв, С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов, ХНАМГ, 2007

ПЕРЕДМОВА


Становлення і розвиток постіндустріального етапу історії людської цивілізації зумовлюють істотні зміни не тільки цілей, змісту і характеру суспільного виробництва, а й уявлення про сутність і структуру професійної компетенції фахівців. Цілком природно, що це повною мірою стосується змісту і характеру професійної діяльності інженерів. Оскільки ж основою життєзабезпечення суспільства сьогодні виступає і протягом ще досить тривалого часу залишатиметься матеріальне виробництво, потреба в інженерних кадрах різних спеціальностей зберігатиметься, а суспільні вимоги до їхньої професійної компетенції і особистісних якостей дедалі все більше змінюватимуться, а рівень цих вимог тільки зростатиме.

Лавиноподібне зростання обсягів наукових і технічних знань, значне прискорення процесів розробки, впровадження і використання нових високих технологій зумовлює помітне скорочення циклу їх старіння і оновлення. Сьогодні характерною рисою науково-технічного прогресу стало не тільки його прискорення, а й розгалуження, коли відкриття чи винаходи, зроблені в одній певній сфері, начебто несподівано отримують застосування у зовсім інших, інколи досить віддалених від неї. У зв’язку з цим зміст і логіка діяльності кожного інженера –дослідника чи конструктора, технолога чи експлуатаційника, або майстра-організатора виробництва – повинні не тільки істотною мірою кореспондуватися з логікою науково-технічного прогресу, а й грунтуватися на його глибокому розумінні цієї логіки.

За цих умов традиційна система інженерної освіти вже не може забезпечити належної відповідності рівня і якості підготовки майбутніх фахівців новим суспільним вимогам до професіоналізму та особистісних якостей інженера. Тому перед освітніми закладами постають дві групи вкрай важливих і відповідальних завдань. Перша з цих груп полягає в необхідності прищеплення студентам уміння і внутрішньої потреби в освіті й самоосвіті протягом всього життя. Друга група завдань полягає у такому виборі змісту освіти, який би забезпечував не тільки належний рівень фахової компетенції, а й формування та розвиток загальної і професійної культури інженерів, прищеплював їм чіткі морально-етичні погляди й переконання, надійні світоглядні позиції, озброював їх знанням філософії і логіки, розумінням закономірностей науково-технічного і соціального прогресу.

Слід підкреслити, що логіка у своєму історичному розвитку пройшла досить складний шлях, активно сприяючи досягненням інших наук і водночас збагачуючись їхніми досягненнями. Тому сьогодні вона являє собою дійсно надзвичайно розвинену, багатоаспектну і багатофункціональну наукову дисципліну. Поряд зі світоглядними, положення логіки лежать в основі методології наукових досліджень і практично-перетворювальної діяльності людей. Плідне і послідовне застосування її законів, принципів і положень дає змогу ефективно розв’язувати найрізноманітніші складні проблеми науки, техніки й суспільного життя.

У сучасному надзвичайно мінливому світі знання і усвідомлене використання наукового апарату логіки вкрай необхідні як інженеру, так і математику чи фізику. Без них сьогодні не можуть обійтись педагоги і психологи, історики і лінгвісти, соціологи і фахівці з соціального управління та менеджери-практики. Особливого значення ці знання набувають для успіху професійної діяльності представників природничих і технічних наук. Тому вивчення логіки передбачається навчальними планами всіх інженерних спеціальностей вищої школи України.

У той же час процес її вивчення не підкріплений належним навчально-методичним забезпеченням. Сьогодні досить численна навчальна література з логіки значною мірою адресована або майбутнім юристам, або студентам вищих закладів освіти взагалі. Тому цілком природно, що вона не враховує характерних особливостей професійної діяльності інженерів. Розробка ж і належне використання високих технологій та постійне удосконалення продукції відповідно до потреб споживачів, забезпечення її конкурентоспроможності неможливі без осмисленої технічної творчості інженера. Закономірності ж творчої діяльності підпорядковуються своєрідній логіці, як і загальні закономірності розвитку техніки. Однак, на жаль, ці закономірності не знаходять висвітлення в наявній навчальній та методичній літературі з логіки. Усунути цю «білу пляму» й має на меті пропонований навчальний підручник.

Автори виходили з того, що логіка призначена не тільки для того, щоб навчити людину “правильно мислити” в дусі античних філософів і ораторів, а й головним чином для озброєння вчених і фахівців-практиків важливими і корисними методами аналізу та розв’язання складних проблем, що супроводжують теоретичні й експериментальні дослідження і прикладну діяльність у різних сферах суспільного життя. У зв’язку з цим належний рівень володіння інструментарієм логіки виступає одним з найважливіших показників справжнього професіоналізму фахівця, суттєвим складником його загальної і професійної культури.

Сьогодні існують безліч професій, кожній з яких відповідає своя специфічна предметна сфера діяльності з притаманними їй характерними особливостями, своїми закономірностями функціонування і розвитку. Тому поряд із загальною логікою в її традиційному розумінні професійна підготовка фахівця має передбачати також вивчення тих її галузей, положення яких використовуються у цих сферах – модальної, часової, імовірнісної, деонтичної, нечіткої, аксіологічної та інших “логік”. Крім того, ця підготовка повинна включати вивчення так званих “прикладних логік” – логіки наукового дослідження, логіки техніки, логіки управління тощо.

На жаль, у наявній навчально-методичній літературі всі ці питання практично не розглядаються або викладаються досить поверхово. Разом з тим майбутньому інженеру знання цих “логік” або принаймні деяких з них вкрай необхідні, що й зумовило спробу їх викладення у даному посібнику. З цією метою в ньому передбачено спеціальний розділ під умовною назвою “Прикладні питання логіки”. Його матеріал певною мірою був апробований в процесі викладання як загального курсу логіки студентам, так і спецкурсу з філософії управління магістрам в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”.

Навчальний посібник складається з двох частин, поділених на 16 розділів, у яких викладено основний матеріал з логіки, що відповідає затвердженій програмі та іншим нормативним документам. Особливість його викладення полягає в тому, що значна частина прикладів, які слугують для ілюстрації або пояснення тих чи інших теоретичних положень, стосується різних галузей науки, техніки і технологій. Крім того, зазначені вище розділи з прикладної логіки містять матеріал не тільки з традиційних питань логіки контактних схем, а й загальної логіки науково-технічного дослідження, логіки техніки, логіки управління, нечіткої логіки та її застосування, а також логіки ділового спілкування. Все це має наблизити матеріал підручника до практичних потреб інженера.

Для зручності користування навчальним матеріалом у підручнику наведено спеціальний довідковий розділ, який містить тематичний, предметний та іменний покажчики, що дозволяють швидко відшукати той чи інший термін, закон чи положення, а також прізвище певного вченого, внесок якого в логіку зацікавив потенційного читача.

Наскільки нам відомо, ця робота є першою в Україні спробою створення підручника з логіки, чітко адресованого не тільки інженерам-практикам, а й студентам вищих закладів освіти інженерного профілю і слухачам системи післядипломної освіти інженерів, переважна більшість яких свого часу взагалі не вивчала курс логіки. Тому ми будемо вдячні всім, хто висловить свої думки чи критичні зауваження стосовно структури і змісту книги та стилю викладення навчального матеріалу і будемо прагнути максимальною мірою урахувати їх у подальшій роботі.Схожі:

В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconВ. М. Бабаєв управління проектами
В. М. Бабаєв. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами». – Харків: хнамг, 2006....
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Квітень 2009 р
Бп 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина І харчові продукти, вироблені з її використанням : навч посіб...
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Бабаєв тексти лекцій
Тексти лекцій з дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів денної І заочної форм навчання спецыальності...
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconО. С. Пономарьов програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconК. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник
Павлов В. П., Ишмуратов А. Т., Омельяник В. И. Модальная логика. К.: Выща школа, 1982
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Бабаєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів...
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconТема: Предмет І значення логіки
Співвідношення традиційної логіки га логіки сучасної. Співвідношення понять "традиційна логіка", ''сучасна логіка", "сучасна ло­гіка",...
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconМіністерство освіти І науки україни
Логіка висловів: Методичні вказівки до вивчення з курсу "Логіка" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл. Б. Т....
В. М. Бабаєв, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов логіка для інженерів iconПрограма Дисципліни Логіка
Логіка одна з найдавніших галузей наукового знання. Її роль у сучасному світі науки велика І багатопланова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи