Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" icon

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Сторінка1/11
Дата28.06.2012
Розмір1.47 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні рекомендації

для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент

(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спец. 7.050107 “Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2004

Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6 курсів спец. 7.050107 “Економіка підприємства”). Укл. Шутенко Л.М., Торкатюк В.І., Стадник Г.В., Пан М.П. - Харків: ХНАМГ, 2004. – 44 с.


Наведено рекомендації щодо вивчення навчальної програми курсу “Фінансовий менеджмент” й основні вимоги до оформлення контрольної роботи.


Укладачі: д. т. н., проф. Л.М. Шутенко,

д. т. н., проф. В.І. Торкатюк,

к. е. н., доц. Г.В. Стадник,

М.П. Пан.


Рецензент: д. т. н., проф. І.М. Рябченко,

зав. кафедри „Інформаційні технології”


Затверджено на засіданні кафедри “Економіка будівництва”, протокол № 8 від 25.06.2004


Затверджено на засіданні Методичної ради факультету “Економіка і підприємництво”, протокол № 4 від 24.06.2004

Зміст

Вступ ...................................................................................................................................

4

1. Порядок виконання і оформлення контрольної роботи .........................

5

2. Завдання на контрольну роботу ......................................................................

7

3. Вихідні дані для виконання контрольної роботи .....................................

10

4. Зразок виконання контрольної роботи .........................................................

15

5. Вказівки до виконання контрольної роботи ..............................................

34

6. Теоретичні довідкові дані ................................................................................

34

7. Список літератури ...............................................................................................

38


вступ

У пропонованих методичних рекомендаціях викладено основні методи й практичні прийоми, що застосовуються для ефективного керування формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємств, фінансовими ризиками.

Фінансовий менеджмент – одна з основних функцій апарата керування суб'єктом, який господарює, в умовах ринкової економіки.

Основні завдання, які вирішують фінансові менеджери, – керувати власним капіталом, знаходити і залучати додатковий капітал, ефективно використовувати фінансові ресурси в платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати потреби в основних і оборотних коштах, складати внутрішньофірмові фінансові плани, оцінювати й прогнозувати фінансовий стан підприємства, взаємодіяти з установами ринкової інфраструктури. Розгляду цих та деяких інших питань присвячений курс «Фінансовий менеджмент». При його розробці були використані матеріали кращих вітчизняних і закордонних видань з фінансового менеджменту.

У країнах з ринковою економікою фінансове управління (фінансовий менеджмент) формувалося в міру розвитку ринку капіталів і в даний час являє собою область економічної науки, в якій значне місце відведене дослідженням ринку цінних паперів, методам оцінки фінансових активів, визначенню прибутковості й ризикованості, дивідендній політиці, аналізу і прогнозуванню ринкової ціни і структури капіталу, залученню фінансових ресурсів шляхом використання різних інструментів фінансового ринку.

Україна ще знаходиться на початковому етапі розвитку ринкових відносин, тому вітчизняні підприємства не завжди можуть застосувати на практиці методи, поширені в закордонній науці про фінансове управління.

Деякі з наведених у рекомендаціях методів управління фінансами підприємств розраховані на розвинуті ринкові відносини, тому в умовах України вони становлять тільки теоретичний інтерес. При викладенні матеріалу звертаємо увагу на ці особливості, відзначаючи можливість чи неможливість практичного використання в даний час тих чи інших теорій, методів, показників. Крім того, акцентується увага на складностях управління фінансами, обумовлених економічною і фінансовою кризою, несприятливою інвестиційним кліматом, нестабільністю податкового законодавства, високим рівнем інфляції і відсотком за користування кредитом, нерозвиненістю фінансового ринку і його інфраструктури.

Управління фінансами – це сукупність прийомів, методів і засобів, використовуваних для підвищення прибутковості підприємства і мінімізації ризику платоспроможності.

Основна мета фінансового менеджменту – одержати найбільшу вигоду від функціонування підприємства в інтересах його власників. Для досягнення цієї мети фінансовим менеджерам необхідно вирішувати наступні завдання:

 • домагатися приросту рентабельності власного капіталу, тобто збільшувати прибуток на кожну грошову одиницю вкладених засновниками засобів;

 • постійно підтримувати поточну платоспроможність (ліквідність) підприємства, тобто вчасно виконувати поточні зобов'язання за рахунок оборотних коштів;

 • підтримувати платоспроможність у довгостроковому періоді, тобто виконувати зобов'язання перед інвесторами і кредиторами, що мають довгострокові вкладення в підприємство;

 • забезпечувати фінансовими ресурсами процеси розширеного відтворення.


1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ і ОФОРМЛЕННЯ

контрольної РОБОТИ


Роботу оформляють у вигляді рукописного чи машинописного тексту на аркушах білого папера формату А4. На титульному аркуші розрахунково-пояснювальної записки наводять такі дані:

 • повні назви міністерства й академії;

 • найменування кафедри;

 • назва роботи “Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент»;

 • ім'я і прізвище студента, номер його групи;

 • учене звання і прізвище керівника;

 • місце і рік виконання.

Наступний аркуш повинен містити обраний розрахунковий варіант для виконання роботи. Далі йдуть зміст і потім вирішення варіанта роботи.

Робота повинна бути написана українською чи російською мовою, грамотно й акуратно оформлена. У разі виконання розрахунків курсової роботи на ЕОМ (наприклад, з використанням редакторів Word, Excel) треба додати дискету із зробленими розрахунками.

Оформлена без дотримання наведених вище вимог курсова робота до захисту не приймається.

Робота повинна бути виконана за три-два тижні до заліково-екзаменаційної сесії, подана на перевірку і після необхідних доробок захищена перед викладачем для одержання оцінки і допуску до іспиту (заліку). Обов'язковим є відвідування консультацій, робота з викладачем і додатковою літературою з даної дисципліни.

Варіант вихідних даних для розрахунку контрольної роботи студент одержує від викладача за списком академічної групи в журналі.

У роботі повинно бути представлене:

– повне пояснення до виконаних розрахунків;

– усі додаткові таблиці для розрахунків, використані студентом самостійно, повинні бути коректно заповнені і подані для перевірки за текстом проекту.

Для виконання контрольної роботи рекомендується вивчити теоретичний зміст навчальних матеріалів з курсів «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент» і рекомендовану літературу.


^ 2. Завдання на контрольну роботу


Завдання 1. Розрахуйте (за критерієм ліквідності) і проаналізуйте основні фінансові характеристики підприємства (вихідні дані в таблиці варіантів – А і П).

Завдання 2. Фірма (за власним задумом або прізвище та ініціали студента) має можливість і планує випуск чотирьох видів продукції – А, В, С, D. Вихідні дані планування всіх показників наведено в таблиці варіантів.

Необхідно:

 1. Дати коротку характеристику типу свого продукту.

 2. Визначити, в якій послідовності необхідно включати продукт програму випуску, якщо немає ніяких обмежень.

 3. Визначити, в якій послідовності треба включати продукт у програму випуску, якщо є обмеження щодо збуту і фонду часу.

 4. Визначити обсяг випуску кожного продукту на місяць.

 5. Визначити собівартість кожного продукту. Як відносяться постійні затрати на продукти?

 6. Визначити прибуток по кожному продукту і загальний прибуток. Зробити висновки.

 7. Визначити точку беззбитковості для кожного продукту і підприємства в цілому.

 8. Визначити межу беззбитковості для кожного продукту і підприємства в цілому.

 9. Накреслити графік для всіх продуктів.


ЗАВДАННЯ №___________

на виконання контрольної роботи з курсу “Фінансовий менеджмент

Студент ___________________________________________________________

(Прізвище, ім'я і по батькові)

Факультет ______________________ Спеціальність ______________________

Група ___________________ Номер залікової книжки ____________________

Дата одержання завдання ____________________________________________

Дата подання виконаної контрольної роботи ____________________________

Проект має бути виконаний та поданий на кафедру економіки будівництва не пізніше зазначеної дати в наступному складі.

Склад контрольної роботи

До контрольної роботи входять:

 1. Титульний аркуш.

 2. Завдання на виконання контрольної роботи.

 3. Зміст контрольної роботи.

 4. Вступ.

 5. Основна частина контрольної роботи.

 6. Заключна частина.

 7. Список використаної літератури.

 8. Додатки.

Контрольну роботу виконують на аркушах формату А4(210 х 297 мм).


Завдання на контрольну роботу


Завдання №1. Розрахуйте (за критерієм ліквідності) і проаналізуйте основні фінансові характеристики підприємства (вихідні дані активу(А) і пасиву (П) наведені в таблиці варіантів).

Завдання №2. Фірма "(за своїм задумом)" має можливість і планує випуск чотирьох видів продукції – A, B, C, D. Вихідні дані планування всіх показників наведені в табл. 2.1, а їх значення – в таблиці варіантів.

Таблиця 2.1Показники

Продукти

п/п

А

В

С

D

1

Ціна, грн./од.

А1

В1

С1

D1

2

Маржинальна вартість, грн./од.

А2

В2

С2

D2

3

Постійні затрати на місяць, грн.

A3

В3

С3

D3

4

Ринковий попит на продукцію, од.

А4

В4

С4

D4

5

Випуск

А5

В5

С5

D5

6

Фонд часу роботи на місяць

А6

В6

С6

D6

7

Час обробки, од./маш.-год.

А7

В7

С7

D7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconГ.І. Базецька фінансовий менеджмент
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять І виконання контрольної роботи
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconТ. Г. Молодченко Н. Ю. Мущинська Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Управління проектами” для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт з дисципліни " фінансовий менеджмент" для студентів ІV курсу денної форми навчання
Виконання курсової роботи складаеться з кiлькох етапiв, першим з яких є вибiр теми
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни \" Фінансовий менеджмент \" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи