Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/9
Дата28.06.2012
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство освіти і науки України


Харківська державна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до практичних занять з курсу “Ціноутворення в будівництві.” Частина 2. Інвесторська кошторисна документація.


Харків – ХДАМГ –2002


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку затверджую

Перший проректор Г.В. Стадник


Методичні вказівки

до практичних занять з курсу “Ціноутворення в будівництві”.

Частина 2. Інвесторська кошторисна документація ( для студентів 4 курсу денної,

5 курсу заочної форм навчання та екстернату за фахами 7.050.106 – “Економіка будівельного підприємства”, 7.050.107 – “Менеджмент у будівництві”

та 7.050.201 – “ Бухгалтерський облік та аудит” ).


Затверджено

кафедрою економіки

будівельного підприємства.


Протокол №_______

від__________________2002р.


^

Харків – ХДАМГ – 2002


Навчальне видання


Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Ціноутворення в будівництві”. Частина 2. Інвесторська кошторисна документація ( для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання та екстернату за фахами 7.050.106 – “Економіка будівельного підприємства”, 7.050.107 – “Менеджмент у будівництві” та 7.050.201 – “Бухгалтерський облік та аудит” ).


Укладач: Зіньковська Алла Іванівна

Відповідальний за випуск: Таркатюк Володимир Іванович

Рецензент: Скоробогатько Віталій Борисович

Редактор: Аляб’єв Микола Захарович


План 2002, поз._________


Підг. до друк._____________________ Формат 60 84 1/16 Папір офісний

Друк. на ризографі. Умовн.-друк. арк._____________

Тираж 100 прим. Зам.№___________


Сектор оперативної поліграфії. ТОЦ ХДАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


^ Методичні вказівки

до практичних занять з курсу “Ціноутворення в будівництві”.

Частина 2. Інвесторська кошторисна документація ( для студентів 4 курсу денної,

5 курсу заочної форм навчання та екстернату за фахами 7.050.106 – “Економіка будівельного підприємства”, 7.050.107 – “Менеджмент у будівництві”

та 7.050.201 – “ Бухгалтерський облік та аудит” ).


^

Харків – ХДАМГ – 2002
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Ціноутворення в будівництві”. Частина 2. Інвесторська кошторисна документація ( для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання та екстернату за фахами 7.050.106 – “Економіка будівельного підприємства”, 7.050.107 – “Менеджмент у будівництві” та 7.050.201 – “Бухгалтерський облік та аудит”).

Укл: А.І. Зіньковська. – Харків : ХДАМГ. 2002. - _________с.


©Харківська державна академія

міського господарства, 2002

 1. Загальні вказівки.
  1. Практичні заняття виконують студенти за фахами “Економіка будівельного підприємства”, “Менеджмент у будівництві” та “Бухгалтерський облік та аудит” усіх форм навчання згідно з робочою програмою курсу “Ціноутворення в будівництві”.
  1. Для виконання завдань потрібно мати тверді знання з курсів технологія, економіка, організація та статистика будівництва, а також володіти практичними навичками розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок з використанням нормативних документів, які діють у межах однорівневої системи ціноутворення в будівництві на території України. Завдання базуються безпосередньо на темі “Інвестиційна кошторисна документація”.
  1. Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань з розробки усіх форм інвесторської кошторисної документації і набуття практичних навичок визначення вартості будівництва на етапі проектування об’єкта, включаючи основні елементи методики ціноутворення:

  1. законодавчі акти, що регламентують основи ціноутворення в будівництві;

  2. основні задачі кошторисного нормування і правила ціноутворення в будівництві в умовах дії однорівневої системи [10,11,17,20,26],

  3. вибір складу і форм кошторисних документів та підготовки початкових даних для їх розробки [19,33,34,49,50],

  4. порядок визначення вартості будівництва в діючих нормах та поточних цінах на ресурси [37],

  5. нормативні документи, на яких базується розробка інвесторської кошторисної документації [13-15,16,18,21-25,27,28,31,32,36,38-48,51,52,55-64].
  1. Методичні вказівки розроблені на основі законодавчо-нормативних документів, що регламентують правила визначення вартості будівництва на території України за станом на 01.01.2002 року.
  1. Враховуючи недостатню стабільність діючої в Україні нормативної бази, перед початком виконання розрахунків слід виявити доповнення та зміни, що були введені піс- ля 01.01.2002 року директивними органами та внести відповідні корективи у додаток [2 7,8,12-64] .
  1. Приймаючі до уваги значний обсяг розрахунків, які виконуються під час вирішення завдань, в методичних вказівках прийнятий ряд спрощувань та скорочень, обумовлених учбовим характером роботи.
  1. Виконання практичних занять передбачає індивідуальну розробку всього пакету інвесторської кошторисної документації за початковими даними одного з варіантів завдання (додаток 1).
  1. Варіанти індивідуального завдання визначаються як сума двох останніх цифр залікової книжки та початкової букви прізвища студента.
  1. У результаті виконання завдань студент повинен засвоїти:

  1. склад інвесторської кошторисної документації та порядок її розробки [37,39];

  2. склад і структуру Збірників ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи [22,38-46] та Збірника ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів [46,480], їх призначення і межі використання;

  3. призначення та межі використання усереднених показників вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій [15,23-25,31,35,62], перевезення вантажів для будівництва [51,52,640], експлуатації будівельних машин і механізмів [63] для вирішення практичних завдань;

  4. побудову та по елементний склад одиничних розцінок на виконання будівельно-монтажних робіт та порядок і межі використання довідкових даних щодо їх поточного рівня [32,37];

  5. правила розрахунку накладних витрат [35,36];

  6. методику урахування лімітованих [57,61] та інших витрат [16,17,21,34,37], що зараховуються у вартості будівельної товарної продукції;

  7. порядок урахування та нормативи інших витрат замовника [16,17,21,34,37] у складі показника вартості будівництва.
 1. Вказівки до виконання завдання № 1 на тему “Одинична розцінка на виконання будівельно-монтажних робіт”.


2.1. В процесі роботи над темою студент повинен ознайомитися зі складом та побудуванням Збірника поточних одиничних розцінок [32], поняттям “відкриті” та “закриті” розцінки, складом урахованих одиничними розцінками витрат. Необхідно зрозуміти зв’язок одиничних розцінок з нормативною базою, яка покладена у їх основу –Ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи [22,38-46], ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів [47,48], єдиними середніми кошторисними цінами на будівельні матеріали, вироби та конструкції [23-25,55] та Усередненими коефіцієнтами приведення середніх цін до поточного рівня, а також Усередненою вартістю людино-години за розрядами робіт у будівництві [61,62].


2.2. Для складання одиничної розцінки за початкові дані за варіантом використовують: найменування одиниці конструктивного елементу або виду робіт (вимірник) з зазначенням шифру норми на будівельні конструкції або роботу ( номер Збірника норм, номер групи норм у Збірнику та порядковий номер норми у групі, які записуються через тире).Слід привести чіткий опис складу робіт з посиланням на Збірники [38-46].


  1. Для складання одиничної розцінки на встановлений вимірник перш за все треба :

2.3.1. Керуючись ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельно-монтажні роботи, визначити номенклатуру і кількість витрат ресурсів по кожній з трьох груп згідно з шифром даної роботи та заповнити дані щодо найменування робіт і витрат

(гр. 3), одиниці виміру кожного з ресурсів (гр.4) та їх кількості на вимірник (гр. 5), які приймають за даними [38-46], або користуючись довідково наведеними у додатках 3.2, 3.3. (гр. 1-7) та 3.6. (гр. 1-4),

2.3.2. Визначити поточні ціни на всі види ресурсів, користуючись даними [37] про вартість 1 людино-години за розрядами, показниками усередненої вартості експлуатації будівельних машин та механізмів [63], а також кошторисними цінами на матеріальні ресурси [23-25, 62], які довідково за шифрами наведені у додатках 3.3. (гр. 8, 9), 3.4.,3.7. та 3.11. При цьому слід обґрунтувати прийняту одиницю вартості ресурсів посилаючись на їх шифри згідно з [23-25,55] та на офіційні матеріали Держбуду України щодо змін їх рівня у поточному періоді [62]. Також слід звернути увагу на правильність визначення повної вартості матеріальних ресурсів. Це стосується тих позицій ресурсних елементних кошторисних норм, за якими не наведено шифр ресурсу через те, що технічні характеристики, отже і ціна, приймаються за даними проекту (додаток 3.3.). Слід також пам’ятати, що у вартості залізобетонних конструкцій додатково враховується надбавка, якщо ціна конструкції встановлена на “мі”. В учбовій роботі ця надбавка розраховується умовно для арматури класу А-1, витрати якої приймаються у розмірі 250 кг/мі, а ціна-0,21 грн/кг. (додаток 3.4.,п.4.4.).

Користуючись Збірниками [23-25] слід уважно відстежувати встановлені вимірники цін на матеріальні ресурси оскільки вони у ряді випадків відрізняються від вимірників, встановлених для витрат ресурсів у Збірниках [38-46],

2.3.3. Кошторисна вартість кожної групи ресурсів (гр. 7) розраховується як добуток витраченої кількості ресурсів (гр. 6) на кошторисну вартість одиниці її виміру (гр. 5) з урахуванням усереднених коефіцієнтів зростання їх рівня.

2.3.3.1. Витрати праці та заробітна плата ланки робітників-будівельників і монтажників, а також середній розряд робіт приймають згідно з наведеними у Збірниках [38-46] даними.

2.3.3.2. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається як сума добутків кількості машино-годин експлуатації кожної з машин, встановлених на вимірник роботи [38-46], на вартість експлуатації однієї машино-години на підставі даних [63], наведених у додатку 3.7., з обов’язковим виділенням показника “заробітна плата” робітників-машиністів. При цьому слід пам’ятати, що ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси враховано за станом на 1 січня 2002 року, що потребує їх обов’язкового уточнення під час проведення розрахунків. Так вартістю однієї машино-години у [63] враховано:

 1. заробітну плату робітників-машиністів визначену на основі нормативних трудовитрат [38-46] і вартості людино-години [61] відповідно з середнім нормативним розрядом ланки робітників,

 2. амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин та механізмів,

 3. вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються; на ремонт, технічне обслуговування та перебазування,

 4. вартість електроенергії та паливно-мастильних матеріалів:

 • бензин-2 грн. за 1 кг.,

 • дизельне паливо-2,32 грн. за 1 кг.,

 • мастильні матеріали та гідравлічна рідина-2,52 грн. за 1кг.

 • мазут-0,62 грн. за 1 кг.,

 • суміш газу і моторного палива-1,61 грн. за 1 кг.,

 • електроенергії-0,13 грн. за 1 кВт. годину.,

 • податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів згідно з положенням чинного законодавства.


Уточнення вартості однієї машино-години роблять на основі кількісних показників ресурсів, наведених у [47-48].


2.3.3.3. Вартість матеріалів, виробів та конструкцій визначається аналогічно вартості експлуатації машин, використовуючи дані щодо кількості ресурсів згідно з [38-46] і вартості одиниці виміру кожного з них, наведених у додатках 3.3. (гр. 8,9) та 3,4.


  1. Кошторисна вартість прямих витрат по рядку “Всього” складається з сумарної вартості трьох груп ресурсів: “Заробітна плата” у складі якої ураховується заробітна плата ланки робітників – будівельників та монтажників; “Вартість експлуатації машин та механізмів” з обов’язковим виділенням (у знаменнику) заробітної плати ланки робітників-машиністів, урахованої у вартості однієї машино-години експлуатації машин та механізмів і “Вартості матеріалів, виробів та конструкцій”.
  1. Значення показника “Витрати труда” по рядку “Всього” складається з

витрат труда ланки робітників-будівельників та монтажників і ланки робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин та механізмів.


  1. Приклад розробки індивідуальної одиничної розцінки наведений у додатку 2.6.^

Завдання № 1 . Скласти індивідуальну одиничну розцінку на роботу, визначену за варіантом у додатку 1.6.
В результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • ^

  структуру та побудову Збірників [38-46], а також основні положення Вказівок щодо їх застосування [22],


 • склад та структуру [47-48], перелік витрат урахованих ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів, та межі їх використання;

 • склад Збірників [23-25], перелік наведених там показників та методи урахування надбавок, знижок, змін рівня цін на матеріальні ресурси [62],

 • принцип побудування шкали вартості 1 людино-години за розрядами [61] та її граничні значення,

 • призначення Збірника [32], зміст понять “відкриті” та “закриті” одиничні розцінки, склад неврахованих у відкритих розцінках витрат і методи їх урахування у складі одиничної розцінки.


Студент повинен уміти:

 • користуватися [22-25,32,38-48,61,62].

 • виконати “прив’язку” індивідуальної розцінки до місцевих умов будівництва.Література [22-25,32,38-48,61,62]. 1. Вказівки до виконання завдання № 2 на тему “Розробка локального кошторису”.
  1. Роботу над темою слід починати з детального вивчення порядку та послідовності розробки кошторисних документів у будівництві [50], правил розробки локальних кошторисів [19,33,37,53], метода урахування впливу на вартість будівельно-монтажних робіт особливих умов будівництва [27], а також порядку розрахунку накладних витрат [7,8,13,35].
  1. Подальша підготовча робота над темою полягає у послідовному вивченні структури та складу показників Збірників нормативно-кошторисної бази, що діє в умовах однорівневої системи ціноутворення в будівництві на території України, а також довідкових усереднених показників:

 1. Ресурсних елементних кошторисних норм [38-46] та Вказівок щодо їх застосування [22],

 2. Поточних одиничних розцінок на виконання будівельно-монтажних робіт [32],

 3. Єдиних середніх кошторисних та граничних цін на матеріали, вироби та конструкції [15,23-25,62],

 4. Поточних цін на матеріальні ресурси [31,51].
  1. Особливу увагу, готуючись до складання локального кошторису, слід приділити вивченню методів визначення витрат, що враховуються у локальних кошторисах, з’ясуванню складу прямих витрат та понять “закритих” та “відкритих” одиничних розцінок; порядку групування видів робіт і витрат у складі локального кошторису та методам розрахунків показників накладних витрат.
  1. Далі слід скласти “Відомість обсягів робіт” за даними додатку 1.2. та перевірити шифри Ресурсних елементних норм, які повинні повністю відповідати складу кожної роботи, зазначеної у збірниках [38-46]. Крім того, до “Відомості обсягів робіт” необхідно включити матеріальні ресурси, не ураховані “відкритими” одиничними розцінками, користуючись довідковими даними, які наведені у додатку 3.3., звернувши увагу на відмінності одиниць виміру роботи (вимірників) та одиниць виміру ціни матеріальних ресурсів, що характерно для кошторисних норм Збірника [40] та Збірника цін на залізобетонні конструкції [25].
  1. Складання локального кошторису виконують у такий послідовності.

   1. Починати слід з заповнення граф 1-3 форми згідно з [38-46] : шифрів робіт, найменування робіт і витрат, вимірників робіт, а також кількості робіт і витрат на весь комплекс (гр.4), що визначені у “Відомості обсягів робіт”.

3.5.2. Далі заповнюються ті графи форми, що містять дані щодо вартості на одиницю виміру роботи повної суми прямих витрат (гр. 5, чисельник) з розшифровкою її складових: заробітної плати робітників-будівельників (гр. 5, знаменник), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (гр. 6, чисельник) та урахованої в ній заробітної плати робітників-машиністів (гр. 6, знаменник).

На цьому ж етапі заповнюється графа 10, в яку вносять дані щодо трудомісткості робіт робітників-будівельників та монтажників (чисельник) і робітників-машиністів (знаменник) на вимірник роботи.

Усі вищеназвані показники наведені згідно з [32 ] у додатку 3.1.

3.5.3. Користуючись Збірником [32 ] слід пам’ятати, що поточні розцінки розраховані на підставі [38-46 ], але ціни на всі ресурси враховано за станом на 1 січня 2002 року.

Тому, застосування розцінок Збірника [32 ] для складання інвесторської документаціі можливо лише з обов’язковим їх уточненням під час проведення розрахунків:

3.5.3.1. Заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, що розрахована на підставі середніх розрядів робіт, зазначених у нормах [38-46 ] і усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві [61 ],

3.5.3.2. Витрат з експлуатації будівельних машин та механізмів, що розраховані за усередненими показниками, наведеними у [63 ],

3.5.3.3. Вартості матеріальних ресурсів, що розраховані за середніми цінами, наведеними у Збірниках [23-25 ] з підвищенням їх рівня згідно з [62 ], та витрат на перевезення, що розраховані із застосуванням усереднених показників провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, наведених у [64 ].

3.5.3.4. У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховані заготівельно-складські витрати: для всіх матеріалів, виробів та конструкцій, крім металевих – 2 %; для металевих конструкцій – 0,75% від кошторисної вартості ресурсу.

3.5.3.5. В умовах учбової роботи допускається використання поточних розцінок Збірника [32 ] з подальшим урахуванням збільшення вартості ресурсів у рамках Зведеного кошторисного розрахунку в сумі коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами. Для цього слід відповідно збільшити тривалість періоду, за який розраховуються додаткові витрати (додаток 2.12., п.2).

3.5.4. Загальна вартість прямих кошторисних витрат по кожній роботі (графи 7,8,9), так само як і витрати праці (графа 11) на виконання обсягів робіт за завданням, вираховуються перемножуванням відповідних одиничних показників (графи 5,6 та 10) на кількість кожної роботи (графа 4) .

3.5.5. Повна вартість прямих витрат по кошторису (графи 7,8,9) у рядку “Разом прямі витрати” так само як і витрати праці робітників-будівельників та робітників-машиністів (графа11) враховуються як сума їх значень, наведених у кожному рядку по відповідній роботі.

3.5.6. Урахування впливу особливих умов будівництва (додаток 2.9) виконується з застосуванням підвищувальних коефіцієнтів [22 ], наведених у додатку 1.3 до трудовитрат робітників-будівельників та робітників-машиністів, до їх заробітної плати, та до вартості експлуатації будівельних машин та механізмів. Визначене збільшення заробітної плати робітників-будівельників та витрат на експлуатацію будівельних машин та механізмів ураховуються також і в повній сумі прямих витрат.

3.5.7. Значення показника “Вартість матеріалів виробів та конструкцій” вираховується як різниця між повною вартістю прямих витрат (графа 7) та сумою витрат на заробітну плату робітників-будівельників (графа 8) і експлуатацію будівельних машин та механізмів (гр. 9, чисельник).

3.5.8. Значення показника у рядку “Всього заробітна плата” є сумою значень показників заробітної плати, наведених у графі 8 (будівельники) та знаменник у графі 9 (машиністи).

3.5.9. У складі показників накладних витрат розраховується трудомісткість роботи тієї групи робітників, заробітна плата яких включається до накладних витрат, та загальна маса накладних витрат, що групуються у три блоки (додаток 2.8) та розраховуються у вигляді таблиці.

3.5.9.1. Трудомісткість у накладних витратах (гр. 6) визначається з урахуванням усереднених коефіцієнтів переходу (гр. 4), наведених у додатку 3.5., (графа 2) згідно з даними [37,56], які показують рівень трудовитрат (людино-годин) робітників, чия заробітна плата відноситься до накладних витрат, відносно трудомісткості (людино-годин) робітників (гр. 2), чия заробітна плата ураховується у складі прямих витрат.

3.5.9.2. I блок, “Заробітна плата у накладних витратах” (гр. 7) визначається як добуток трудомісткості у накладних витратах (гр. 6) на середню вартість 1 люд.- години за 5 нормативним розрядом у розмірі 2.84 грн. згідно з [37, п.4.2.1.1. ].

3.5.9.3. II блок, “Обов’язкові збори та внески” складається із сумарних зборів у Пенсійний фонд і внесків у Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, які з 1.07.2001 року встановлений на рівні 39, 77% від фонду оплати праці згідно з [7,8,13 ]. Загальна сума обов’язкових зборів та внесків (графа 8) розраховується від суми заробітної плати робітників у прямих витратах за даними локального кошторису по рядку “Всього заробітна плата” та заробітної плати у складі накладних витрат, визначеної у I блоці.

3.5.9.4. III блок, “Інші накладні витрати” розраховується з використанням усереднених показників витрат, які ураховують розмір коштів, необхідних для покриття решти накладних витрат в залежності від трудомісткості різних видів робіт згідно з [37,с 128-130], наведених довідково у додатку 3.5., (графа 3).

3.5.9.5. Загальна маса накладних витрат (гр. 10) визначається як сума трьох блоків, яка і наводиться у рядку “ Накладні витрати” (гр. 7) локального кошторису.

   1. Останніми рядками локального кошторису є:

3.5.10.1. “Всього по кошторису” - це сума прямих витрат в цілому на комплекс робіт (гр. 7);

3.5.10.2. “Кошторисна трудомісткість” - це сума трудомісткості робіт, які виконують робітники-будівельники, робітники-машиністи та робітники, заробітна плата яких ураховується у накладних витратах;

3.5.10.3. “Кошторисна заробітна плата” - це сума заробітної плати того ж самого контингенту працюючих, трудомісткість роботи яких підраховується у рядку “Кошторисна трудомісткість” (п 3.5.10.2.)

3.5.10.4. Порядок розрахунку середнього розряду робіт на комплекс в цілому наведений у вказівках до виконання завдання 3 (п 4.2.6.).


3.6. Приклад розробки локального кошторису у повному обсязі наведений у додатку 2.5.


Завдання № 2. Скласти локальний кошторис за визначеним варіантом.


В результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • порядок розробки локальних кошторисів [19,33,37,53],

 • метод урахування впливу особливих умов будівництва [27],

 • склад накладних витрат і порядок їх розрахунку [7,8,13,35].Студент повинен уміти:

 • користуватися Збірниками [22-25,31,32,38-46],

 • скласти локальний кошторис на зазначений обсяг робіт.Література: [7,8,13,18,19,22-25,27,31-33,35,37,46,49-52,55,56,62-64].


4. Вказівки до виконання завдання № 3 на тему “Відомість ресурсів до локального кошторису”


  1. Відомість ресурсів до локального кошторису містить три групи даних, визначених на обсяги комплексу робіт, передбачених завданням. Вважається доцільним скласти перед формуванням Відомості допоміжні накопичувальні таблиці по кожній з груп ресурсів, а потім виконати обробку результатів вибірки, розмістивши ресурси одним із методів їх групування:

а) у порядку збільшення шифрів у рамках кожної частини Збірників(гр. 2);

б) за алфавітним порядком найменування ресурсів (гр. 3);

в) у порядку підвищення одиничної вартості ресурсів ІІ та ІІІ груп (гр. 6).  1. Перша група ресурсів “Витрати труда” містить дані щодо кошторисної

трудомісткості та середніх розрядів робіт.

   1. Витрати труда робітників-будівельників приймаються за даними локального кошторису (додаток 2.5. гр. 11, рядок “ Разом прямі витрати з урахуванням особливих умов будівництва”, чисельник).

   2. Витрати труда робітників, зайнятих управлінням та обслуговуванням машин приймаються також за даними локального кошторису (додаток 2.5., гр. 11, знаменник).

   3. Витрати труда робітників, заробітна плата яких ураховується у накладних витратах, приймаються за результатами розрахунків показників накладних витрат (додаток 2.8., гр. 6, рядок “Разом”).

   4. Середній розряд робіт ланки робітників-будівельників та монтажників розраховується таким чином:

    1. По кожній роботі визначається добуток нормативної трудомісткості (гр. 11 локального кошторису) на середній розряд кожної з робіт згідно з даними [38-46], наведеними у додатку 1.2., гр. 11.

    2. Середній розряд робіт розраховується як частка від ділення означеного вище [п. 3.2.4.1.] добутку на сумарну трудомісткість робіт ланки робітників-будівельників, тобто як середньозважена величина. При цьому недоречно використовувати підвищувальні коефіцієнти, які ураховують особливі умови будівництва, тому що це не впливає на результат у даному випадку.

    3. Приклад розрахунку наведений у додатку 2.10., розділ І.
   1. Середній розряд ланки робітників-машиністів розраховується також як середньозважена величина у такій послідовності:

    1. Спочатку розраховується середній розряд по кожній роботі, користуючись даними [47] щодо середніх розрядів по кожній машині за її шифром та нормативного часу використання кожної з машин, які наведені у [38-46] (додаток 2.10, гр. 1-4 та 8, розділ II).

    2. Потім по кожній роботі визначається добуток нормативного часу використання машин (гр. 11 локального кошторису, знаменник) на визначений вище середньозважений розряд ланки робітників-машиністів.

    3. Середній розряд ланки робітників-машиністів розраховується як частка від ділення означеного вище [ п. 3.2.5.2. ] добутку на сумарний нормативний час використання машин.

    4. Приклад розрахунку наведений у додатку 2.10., розділ ІІ.

    5. Виконуючи розрахунки середнього розряду ланки робітників-машиністів слід пам’ятати, що час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованих знарядь виробництва (гр. 4, у дужках), по яким не зазначено показника середнього розряду робіт (гр. 5), наведений у нормативах [38-46] лише для розрахунку вартості їх експлуатації і у розрахунках середнього розряду робіт (гр. 6) не ураховуються.
   1. Середній розряд в цілому на комплекс робіт визначається також як середньозважена величина з урахуванням трудомісткості робіт ланки робітників-машиністів та ланки робітників-будівельників з використанням результатів розрахунків I і II розділів додатку.
   1. Завершується розрахунок показників І групи “Відомості ресурсів” визначенням повної кошторисної трудомісткості робіт на комплекс, яка складається з трудомісткості трьох груп працюючих:

 1. робітників-будівельників та монтажників,

 2. робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні машин,

 3. робітників, заробітна плата яких ураховується у накладних витратах.
  1. Витрати ресурсів по II групі “Будівельні машини та механізми” включають показники витрат часу їх експлуатації та кошторисної вартості.

   1. Витрати часу експлуатації визначаються як сума добутків нормативного часу експлуатації кожної з машин на вимірник кожної з робіт комплексу згідно з даними [38-46], наведеними у додатку 3.6., на обсяги робіт за даними додатку 1.2.

   2. Поточна ціна за 1 машино-годину приймається згідно з даними [62] наведеними у додатку 3.7.
  1. Витрати ресурсів по III групі “Будівельні матеріали, вироби та конструкції” визначаються аналогічно витратам ресурсів по II групі.

   1. Кількість витрачених ресурсів розраховується як сума добутків витрат кожного з ресурсів, що встановлений на вимірник кожної з робіт, та наведені у додатках 2.2. і 2.3. на обсяг роботи (додаток 1.2.).

   2. Поточні ціни за одиницю виміру матеріальних ресурсів приймаються згідно з [23-25,61], які довідково наведені у додатку 3.4.
  1. Підсумки у II і III групи ресурсів не розраховуються.


Завдання 3. Сформувати відомість ресурсів до локального кошторису, згрупувавши ресурси II та III груп за алфавітним порядком їх найменувань.


В результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • склад показників, наведених у Збірниках [22-25,38-48,63].


Студент повинен уміти:

 • користуватися збірниками [22-25,38-48,63],

 • розраховувати середній розряд ланки робітників-будівельників та монтажників, ланки робітників-машиністів, а також середній розряд будь-якого комплексу будівельно-монтажних робіт в цілому,

 • сформувати накопичувальну відомість ресурсів до локального кошторису та виконати групування ресурсів в цілях подальшої зручності користування нею у практичній діяльності.


Література: [22-25,38-48,63]. 1. Вказівки до виконання завдання № 4 на тему “Формування об’єктного кошторису”
  1. Приступаючи до роботи над темою слід уважно розглянути склад показників об’єктного кошторису, який об’єднує локальні кошториси на виконання будівельно-монтажних робіт і придбання та монтаж устаткування.
  1. Розраховувати вартість будівництва об’єкту, кошторисну трудомісткість та кошторисну заробітну плату слід користуючись даними додатку 1.4., в якому наведені значення кошторисної вартості за видами робіт (умовно) у % від кошторисної вартості локального кошторису на загальнобудівельні роботи (додаток 2.5., гр. 7 по рядку “Всього по кошторису”).
  1. Завершується складання об’єктного кошторису визначенням показника одиничної вартості (гр. 11), як частки від ділення кошторисної вартості (гр. 8) на встановлений вимірник одиничної вартості об’єкту (додаток 1.1. гр. 2). Розраховується цей показник як за видами робіт, так і по рядку “Всього”.
  1. Приклад складання об’єктного кошторису наведений у додатку 2.4., у примітках до якого дані вказівки щодо визначення вартості устаткування, кошторисної трудомісткості та заробітної плати за видами робіт.Завдання № 4. Визначити повну вартість будівництва об’єкту за даним варіантом по формі об’єктного кошторису.


В результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • склад показників об’єктного кошторису та порядок їх розрахування [33].


Студент повинен уміти:

 • скласти об’єктний кошторис за правилами [37].


Література: [33,37].


6. Вказівки до виконання завдання № 5 на тему “Зведений кошторисний розрахунок”


  1. Виконання завдання слід починати з вивчення :

 • форми та призначення Зведеного кошторисного розрахунку;

 • складу робіт та витрат, які включаються до нього;

 • групування робіт та витрат за главами і графами форми згідно з правилами [37],

 • порядку та призначення проміжних підсумків (додаток 3.12.),

 • правил визначення лімітованих витрат підрядчика та витрат, пов’язаних з особливими умовами будівництва, які обґрунтовуються у проектах організації будівництва [37, п.п.2.8.11. та 2.8.12.],

 • складу інших витрат замовника і методів визначення їх величини [37, п.п.2.8.13.-2.8.15.];

 • складу показників, які включаються після підсумку за главами 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку та методів їх розрахування [37, п.2.8.16.],

 • порядку визначення зворотніх сум [37, п.2.8.18.1.].
  1. Далі слід детально розібратися у розподіленні вартості будівництва на витрати замовника та витрати підрядчика і подальшому розподіленні вартості товарної будівельної продукції на безпосередні та супутні роботи і витрати [37, п.3.2.3. та 3.2.4.].
  1. Розробку Зведеного кошторисного розрахунку виконують у такій послідовності:

   1. Вносять підсумки об’єктного кошторису (додаток 2.4.) у графи глави 2 “Основні об’єкти будівництва”.

   2. Розраховують витрати по главі 1 “Підготовка території будівництва” на оформлення земельної дільниці та на освоєння території будівництва відповідно у розмірі 0,5% та 0,1% (умовно) від кошторисної вартості будівництва основного об’єкту (додаток 2.4., гр. 8, рядок “Всього”).

   3. Витрати по главах 3-4 розраховують аналогічно витратам по главі 1 у відсотках (умовно) від кошторисної вартості будівництва основного об’єкту користуючись даними додатку 1.5. за варіантом з подальшим поділенням визначеної вартості за видами робіт і витрат аналогічно розробленому прикладу.

   4. Витрати по главі 7 “Благоустрій та озеленення території також визначаються від кошторисної вартості будівництва основного об’єкту у розмірі 1% (умовно).

   5. Ліміт коштів на зведення та розбирання тимчасових титульних будівель та споруд (глава 8) визначаються згідно з нормативами [57, с. 138-141], наведеними у додатку 3.8., (графа 2), у відсотках від кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт по рядку “Разом по главах 1-7” Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5).

При цьому, у проектах розширення об’єктів виробничого призначення (варіанти 2,5,10,11,12) до норм застосовується знижувальний коефіцієнт 0,8 [37, с. 142].

   1. Ліміт додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (глава 9) визначається згідно з нормативами [58, с. 147-158], наведеними у додатку 3.8.(графа 3), у відсотках від кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт по рядку “Разом по главах 1-8 Зведеного кошторисного розрахунку” (графи 4 та 5).

При цьому для умов будівництва у м. Харкові норми збільшуються на 5%, які ураховують додаткові витрати, пов’язані із впливом на умови будівництва вітрів швидкістю понад 10 м/сек. протягом кількості днів більш урахованої нормами [37, с. 156]. Цей коефіцієнт (1,05) ураховується по всіх варіантах.

За варіантом 18 до усереднених кошторисних норм застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,7, який ураховує наявність у проектах на будівництво житлових цегляних будинків зовнішніх інженерних мереж, благоустрія і таке подібне.

   1. У главу 10 включаються витрати на:

    1. Утримання служби замовника та технічний нагляд в установленому [21] розмірі-2,5% від повної кошторисної вартості робіт по главах 1-9, графа 8 Зведеного кошторисного розрахунку.

    2. Здійснення проектно-вишукувальними організаціями авторського нагляду в установленому [16] розмірі 0,15% від кошторисної вартості будівельних та монтажних робіт по главах 1-9 (графи 4 та 5 Зведеного кошторисного розрахунку).

    3. Роботи замовника, які пов’язані з проведенням тендерів у рекомендованому [37, п.2.8.13.] розмірі-0,8% від повної кошторисної вартості робіт по главах 1-9 (графа 8 Зведеного кошторисного розрахунку).

   2. Витрати по главі 11 на “Підготовку експлуатаційних кадрів” передбачаються тільки у проектах будівництва нових підприємств і у рамках учбової роботи не розраховуються.

   3. У главу 12 включаються витрати на:

    1. Виконання проектно-вишукувальних робіт у відсотках (умовно) від вартості будівельних та монтажних робіт за підсумком глав 1-10 Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5) для стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) у розмірі 4%; для проектів з використанням типових проектних рішень (ТП) у розмірі 2%; для індивідуальних та робочих проектів (ІП та РП) у розмірі 3%.

    2. Проведення експертизи проектно-вишукувальної документації в установленому [10,17] розмірі-10% від вартості її розробки. При цьому на стадії ТЕО використовується знижуючий коефіцієнт (0,6), а на стадії РП-підвищуючий (1,1).

   4. За підсумком по главах 1-12 вираховуються:

   5. Кошторисний прибуток (П) у відсотках від вартості будівельних та монтажних робіт за підсумком глав 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5). Розмір усередненого кошторисного прибутку наведений у додатку 3.9. згідно з [59, с. 173].

   1. Кошти на покриття ризику усіх учасників будівництва у відсотках від повної вартості, будівництва за підсумком глав 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку (графа 8). Усереднений розмір показника, наведений у додатку 3.10. згідно з [ 60, с.174-176 ], залежить як від стадії проектування так і від характеру та виду будівництва.

   2. Кошти на страхування ризиків, розмір яких приймається на рівні не більше 2% згідно з [ 37,п.3.1.21 ] від повної вартості будівництва за підсумком глав 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку (графа 8).

   3. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, згідно з рекомендаціями Держбуду України [ 36,54 ]. Приклад розрахування розміру коштів на покриття подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт (період між розробкою інвесторської документації та закінченням будівництва) наведений у додатку 2.12. Розрахунок слід виконувати у такій послідовності:

    1. Установити тривалість періоду, за який розраховуються кошти (у місяцях), виділивши період між розробкою інвесторської документації та початком будівництва.

    2. Розподілити кошторисну вартість будівельних та монтажних робіт, яка приймається за підсумком глав 1-12 Зведеного кошторисного розрахунку (графи 4 та 5), за кварталами періоду будівництва.

    3. Встановити прогнозні зазначення індексу змін ринкової вартості будівельно-монтажних робіт на кінець кожного кварталу відносно строку початку проектування, керуючись довідковими даними Держбуду України, що друкуються у [54] та щомісячному Збірнику офіційних документів [“Ценообразование в строительстве”].

    4. Розраховувати показники середньоквартального збільшення індексів відносно строку початку будівництва. Середнє збільшення індексу за період визначається як добуток індексів усіх попередніх кварталів зменшений на одиницю та помножений на 0,5 (або поділений навпіл).

    5. Розмір коштів на покриття інфляції розраховується як сума подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт у кожному кварталі.

   4. Останніми у складі витрат розраховують суми податків, зборів, обов’язкових платежів, які встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

6.3.15.1.Основою для визначення суми Комунального податку є сумарна нормативна активна трудомісткість усіх робіт, урахованих Зведеним кошторисним розрахунком за підсумком глав 1-12, графи4 та 5. Відсутність у рамках учбової роботи цього показника, визначеного прямою лічбою у локальних кошторисах, примушує до використання умовних питомих показників нормативної трудомісткості на тисячу гривень (додаток 2.11., п.1.1.), а також розподілення вартості будівельно-монтажних робіт ( за підсумком глав 1-7 Зведеного кошторисного розрахунку, графи 4 та 5) за умовною структурою (додаток 2.11., п.1.2.) на прямі та накладні витрати.

Нормативна трудомісткість визначається, як сума добутків вартості кожного виду робіт на питомий показник трудоміскості (додаток 2.11, п. 1.3).

Сума Комунального податку розраховується за встановленою ставкою – 10% від мінімального фонду заробітної плати будівництва об’єкту, розрахованого на основі мінімальної ціни 1 людино-години, як частки від ділення розміру мінімального доходу громадян (який не оподатковується) на середньомісячну норму робочого часу на 1 робітника у поточному році [29]. Приклад розрахунку суми Комунального податку наведений у додатку 2.11, п.п. 2-7.

6.3.15.2 Податок на додану вартість визначається у розмірі 20% [12] від повної кошторисної вартості будівництва (від витрат від глави 1 до Комунального податку включно) по графі 8 “Зведеного кошторисного розрахунку”.

   1. Після підсумку вартості усіх робіт та витрат нижче рядка “Всього по зведеному кошторисному розрахунку” визначаються так звані “Зворотні суми” [36, п.2.8.18], які у рамках навчальної роботи обмежені розрахунком вартості матеріалів та виробів, що одержують від розбирання тимчасових будов та споруд. Ці зворотні суми розраховуються у розмірі 15% від кошторисної вартості тимчасових титульних будов та споруд, визначеної у главі 8.


Завдання 5. Визначити повну вартість будівництва об’єкту з урахуванням всіх супутніх робіт і витрат за даним варіантом по формі Зведеного кошторисного розрахунку.


В результаті вивчення теми студент повинен знати:

- форму та призначення Зведеного кошторисного розрахунку, номенклатуру робіт і витрат, які включаються до нього;

- групування робіт і витрат за главами та графами [ 37, додаток Б ];

- правила визначення лімітованих та інших витрат [ 37, п.п. 2.8.11-2.8.15 ];

- склад показників, які включаються після підсумку за главами 1-12 [37,2.8.16-2.8.18];

- скла робіт і витрат, що належать до діяльності підрядчика, та розподілення їх на безпосередні та супутні [ 37, п.3.2.3. та 3.2.4. ].


Студент повинен уміти :

- скласти Зведений кошторисний розрахунок за правилами [ 37 ].


Література: [ 7,8,12-21,29,30,34,36,37,49,50,54,57-59 ].


Додаток 1. Характеристика будівництва за даними проекту (умовно)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи