Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Скачати 321.01 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Дата28.06.2012
Розмір321.01 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина


Методичні вказівки

до практичних та лабораторних занять з дисципліни

«СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ»

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура»,

1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки

«Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»)


^ Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес») / Укл.: Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008.- 30 с.


Укладач

Л. В. Щербина

Рецензент:

доц. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ ім. В.Н. Каразіна, канд. екон. наук Т. Г. ЧалаРекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ......................................................................................................

2. Методики активізації процесу навчання ....................

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ...............................................................

5. СПИСОК літературИ.........................................................................


4


6

14

17

24

27ВСТУП


Програма вивчення дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» складена відповідно до місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки магістрів і охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин.

Робочою програмою дисципліни передбачене проведення практичних (семінарських) та лабораторних занять.

^ Семінарське заняття — форма навчального заняття, що спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, що спрямована на формування системи практичних знань з проблем, сучасного стану та розвитку підприємств готельного, санаторно-курортного, ресторанного та туристського бізнесу; знайомство з професійною термінологією.

^ Лабораторне заняття – форма навчального заняття, що спрямована на формування практичних знань з моделювання та прогнозування економічних процесів з використанням комп’ютерних технологій.

За кожною з тем, включеної до курсу навчальної дисципліни, проводиться практичне заняття або лабораторне заняття з метою як закріплення студентом теоретичних знань, одержаних на лекційних заняттях чи в результаті самостійного вивчення необхідного матеріалу, а також у ході виконання науково-дослідної роботи (курсового проекту), так і одержання практичних навиків.

Також заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, їх перевірка і оцінювання.

Під час проведення практичних та лабораторних занять організовують дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують доповіді, а також обговорюють проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді в результаті дискусії.

На практичних та лабораторних заняттях у студентів мають сформуватися вміння і навички виконання деяких видів економічної роботи, пов’язаної з організацією та проведенням ситуаційного аналізу, зокрема ринку туристської індустрії з використанням прикладних комп’ютерних програм.

У ході проведення практичного або лабораторного заняття студенти самостійно чи в групах (як малих, так і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. З метою виявлення рівня засвоєння матеріалу викладачем проводиться перевірка і обговорення роботи, яку виконували студенти, а також підведення підсумків з одержанням студентами відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи.

Слід зазначити, що проведення практичних та лабораторних занять вимагає попередньо підготовлений матеріал (тести, різні завдання тощо).

За кожне практичне чи лабораторне заняття фіксуються оцінки, які враховуються при виставленні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.


^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ


Тема 1. Теоретичні засади ситуаційного (кон’юнктурного) аналізу


Перелік основних завдань:

1. Характеристика етапів проведення кон’юнктурного дослідження.

2. Вивчення основних рис і особливостей розроблення методики дослідження кон'юнктури.

3. Класифікація методів аналізу економічної кон'юнктури.


Питання для дискусії:

1. Роль і місце кон’юнктурного аналізу в системі ринкових досліджень.

2. У чому полягає науковий підхід до проведення кон’юнктурного дослідження?

3. Специфіка розробки і організації кон’юнктурних прогнозів.

Література: основна [3, 5, 6, 15, 17, 18].


Тема 2. Логіка прикладного моделювання. Сутність і види прогнозів


Перелік основних завдань:

1. З’ясування сутності моделювання та характеристика його основних етапів.

2. Характеристика мети та об’єкта моделювання.

3. Аналіз основних етапів розвідувального аналізу даних.

4. Аналіз та інтерпретація результатів моделювання.

5. Формулювання принципів моделювання.


Питання для дискусії:

1. Прогнозування як інструмент мінімізації невизначеності.

2. Які особливості притаманні статистичному прогнозу?

3. Порівняльна характеристика критеріїв, способів і процедур на етапі варіфікації прогнозів.

Література: основна [2, 5, 6, 9, 11, 23, 28].


Тема 3. Комп’ютерні технології моделювання та прогнозування


Перелік основних завдань:

1. Характеристика комп’ютерних технологій економіко-статистичного та економіко-математичного моделювання.

2. Процедура описування об’єкта моделювання.

3. Дати порівняльну характеристику графічних методів аналізу даних.


Питання для дискусії:

1. У чому полягають особливості обробки даних при використанні сучасних комп’ютерних технологій?

2. Яким чином і у який спосіб відбувається формування інформаційної бази моделі?

Література: основна [5, 6, 11].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ


Тема 4. Дослідження рівноваги в економіці


Перелік основних завдань:

1. Характеристика економічних циклів, їх тривалості і амплітуди коливань.

2. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці.

3. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних коливань.

4. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів.


Питання для дискусії:

1. Дати порівняльну характеристику економічної статики і динаміки.

2. У чому полягає сутність стаціонарності динамічного ряду?

3. Спільні та відмінні риси хвилеподібних та еволюційних економічних процесів.

Література: основна [15, 17, 18, 27].


Тема 5. Комплексний аналіз динамічних процесів, ідентифікація моделей та прогнозування


Перелік основних завдань:

1. Характеристика обробки даних з використанням моделі авторегресії та проінтегрованої ковзкої середньої.

2. Методика обробки даних з використанням аналізу розірваного динамічного ряду.

3. Сезонна декомпозиція та спектральний аналіз в прогнозуванні соціально-економічних явищ в індустрії гостинності.


Питання для дискусії:

1. У чому полягає специфіка аналізу динамічних процесів?

2. Для чого потрібне оцінювання сезонної компоненти?

3. Переваги та недоліки методу експоненціального згладжування.

Література: основна [4-6, 9, 11, 14, 16, 21, 23-25, 27, 28].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ, СКЛАДНИХ ПРИЧИННИХ КОМПЛЕКСІВ ТА МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ


Тема 6. Характеристика моделей класифікації


Перелік основних завдань:

1. Загальні принципи кластерного аналізу і поняття близькості між об’єктами.

2. Оцінка надійності результатів класифікації. Інтерпретація результатів класифікації.

3. Характеристика основних цілей та підходів до здійснення дискримінантного аналізу.

4. Аналіз алгоритму процедури дискримінантного аналізу та інтерпретація функцій дискримінації.

5. Основні поняття і логіка дисперсійного аналізу.

6. Розрахунок дисперсій за даними однофакторного дисперсійного комплексу.


Питання для дискусії:

1. Яким чином відбувається забезпечення інформаційної однорідності показників?

2. Використання результатів дискримінантного аналізу для класифікації об’єктів.

3. Порівняльна характеристика ієрархічних і неієрархічних процедур групування даних. Їх переваги та недоліки.

4. У чому полягають проблеми, пов’язані з класифікацією?

Література: основна [1, 4-6, 8, 10, 11, 20-23].


Тема 7. Теоретичні засади моделювання взаємозв’язків


Перелік основних завдань:

1. Характеристика принципів регресійного та кореляцйного аналізу.

2. Аналіз типів моделей взаємозв’язку.

3. Інтерпретація одержаних результатів, у тому числі інтерпретація коефіцієнтів регресії.

4. Перевірка адекватності побудованих моделей.

5. Оцінка вірогідності результатів регресійного аналізу.


Питання для дискусії:

1. Порівняльна харпактеристика стохастичного та детермінованого зв’язку.

2. У чому полягає проблема гетероскедастичності при проведенні кореляційно-регресійного аналізу?

3. Проблема мультиколінеарності при моделюванні взаємозв’язку.

Література: основна [4-6, 9, 11, 21, 23-25].


Тема 8. Моделювання складних причинних комплексів


Перелік основних завдань:

1. Характеристика цілей факторного аналізу та підходів до його реалізації.

2. Аналіз критеріїв відбору факторів.

3. Аналіз головних компонентів.

4. Інтерпретація факторів на основі аналізу їх кореляційного зв’язку зі змінними.

5. Факторний аналіз R-типу та Q-типу, особливості використання і специфіка.


Питання для дискусії:

1. У чому полягає основна ідея факторного аналізу?

2. З якою метою здійснюється обертання факторних осей?

3. Порівняльна характеристика факторного аналізу та методу головних компонентів, переваги та недоліки.

Література: основна [4-7, 11-13, 19, 21-23, 26].


План проведення лабораторних занять


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ


Тема 3. Комп’ютерні технології моделювання та прогнозування


Перелік основних завдань:

1. Ознайомитися з програмним забезпеченням еконономіко-статистичних і економіко-математичних досліджень, зокрема пакетами прикладних програм обробки даних: SPSS, SAS, Stat graphics, Statistic.

2. Опанування обробки даних у системі Statistic з використанням спеціалізованого модуля – «Управління даними», «Менеджер мегафайлів».

3. Характеристика структури діалогу в модулі, вивчення стартової панелі модуля.

4. Навчитися грамотно та коректно давати графічну інтерпретацію одержаних результатів.

5. Опанування процесом формування інформаційної бази моделі.

Література: основна [5, 6, 11].

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ


Тема 5. Комплексний аналіз динамічних процесів, ідентифікація моделей та прогнозування

Перелік основних завдань:

 1. Освоїти методику прогнозування за допомогою аналізу часових рядів з використанням різноманітних алгоритмів модулю «Time serious forecasting» - «Arima and autocorrelation functions», «Interrupted time series analysis», «Exponential smoothing and forecasting», «Seasonal decomposition», «Distributed lags analysis», «Spectral (Fourier) analysis» та «Nonlinear Estimation» прикладного пакету програм “Statistica 6.0”.

 2. Навчитися виявляти основну тенденцію розвитку за допомогою побудови різних трендових моделей і вибирати найбільш апроксимовану до реальних процесів.

 3. Навчитися розраховувати показники сезонності та враховувати вплив сезонного ефекту в процесі проведення дослідження та аналізу.

Література: основна [4-6, 9, 11, 14, 16, 21, 23-25, 27, 28].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ, СКЛАДНИХ ПРИЧИННИХ КОМПЛЕКСІВ ТА МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Тема 6. Характеристика моделей класифікації


Перелік основних завдань:

1. Знайомство з властивостями нормального розподілу та оцінювання ступеня наближеності до цього стандарту з метою підтвердження однорідності сукупності (у системі Statistica закономірність розподілу можна проаналізувати за допомогою процедур Distribution стартової панелі Descriptive statistics модуль Basic Statistics and Tables).

2. Навчитися проводити групування об’єктів дослідження за допомогою кластерного аналізу з використанням модулю “Cluster analysis ” прикладного пакету програм “Statistica 6.0” та підтверджувати правильність одержаних результатів за допомогою модулю “Anova”.

3. Провести класифікацію об’єктів на основі дискримінантної функції.

Література: основна [1, 4-6, 8, 10, 11, 20-23].


Тема 7. Теоретичні засади моделювання взаємозв’язків


Перелік основних завдань:

1. Навчитися будувати кореляційно - регресійні моделі для виявлення можливого зв’язку між показниками та одержання моделей для прогнозування за допомогою метода екстраполяції.

2. Застосовувати економіко-математичні та економіко-статистичні методи при вирішенні конкретних соціально-економічних та аналітичних завдань при побудові моделей взаємозв’язку з використанням прикладних програм.

3. Проведення оцінювання адекватності моделей, побудова графіків залишків регресійної моделі (Multiple Regression – Normal probability plot of residuals).

Література: основна [4-6, 9, 11, 21, 23-25].


Тема 8. Моделювання складних причинних комплексів


^ Перелік основних завдань:

1. Навчитися виявляти приховані першопричини, які пояснюють кореляції між ознаками і змістовно інтерпретуються; та виявляти кон’юнктуроутворюючі фактори, які мають вплив на досліджуване явище чи процес і пояснюють значну частку ринкових коливань.

2. Побудування моделі головних компонентів та проведення її змістовної інтерпретації (з використанням модулю Factor Analysis та його процедури Principal components).

Література: основна [4-7, 11-13, 19, 21-23, 26].

^ 2. Методики активізації процесу навчання


При викладанні дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» для активізації навчального процесу передбачено використання таких сучасних навчальних технологій як проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, ділові ігри, кейс-метод.

Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання від традиційних вважаються не лише методика і техніка викладання, але і висока ефективність навчального процесу, яка проявляється через:

високу мотивацію студентів;

закріплення теоретичних знань на практиці;

підвищення самосвідомості студентів;

вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення;

вироблення здібності до колективних рішень;

вироблення здібності до соціальної інтеграції;

придбання навичок вирішення конфліктів;

розвиток здібності до компромісів.

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання навальної дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» надано в табл. 1.

^ Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами і увага студентів має бути сконцентрована на матеріалі, який не знайшов відображення в підручниках. При проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований матеріал і виділені головні висновки з питань, що розглядаються.

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного розмірковування. При цьому лектор ставить питання, які спонукають студента шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація змушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.


Таблиця 1 - Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання

Тема

Практичне застосування навчальних технологій

Тема 1. Теоретичні засади ситуаційного (кон’юнктурного) аналізу

Проблемна лекція з питання «Сутність, завдання і методика ситуаційного (кон’юнктурного) аналізу»

Тема 2. Логіка прикладного моделювання. Сутність та види прогнозів

Міні-лекція, дискусія з питання «Методи прогнозування, їх особливості, позитивні якості і вади, межі використання»;

презентація результатів роботи в малих групах

Тема 3. Комп’ютерні технології моделювання та прогнозування

Кейс-метод - проблемна ситуація «Формування інформаційної бази моделі, етапи її формування та пов’язані з цим проблеми» (лабораторне заняття)

Тема 4. Дослідження рівноваги в економіці

Проблемна лекція з питання «Основні складові динамічної моделі. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці»

Тема 5. Комплексний аналіз динамічних процесів, ідентифікація моделей та прогнозування

Міні-лекція, дискусія з питання «Методи обробки даних при моделюванні та прогнозуванні динаміки»;

презентація результатів роботи в малих групах

Тема 6. Характеристика моделей класифікації

Кейс-метод - проблемна ситуація «Кластерні процедури класифікації» (лабораторне заняття)

Тема 7. Теоретичні засади моделювання взаємозв’язків

Кейс-метод - проблемна ситуація «Моделювання взаємозв’язків соціально-економічних явищ і процесів» (практичне заняття)

Тема 8. Моделювання складних причинних комплексів

Кейс-метод - проблемна ситуація «Етапи побудови моделі головних компонентів, специфіка та змістовна інтерпретація» (лабораторне заняття)


На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені питання, а висвітлювати матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг використати при вирішенні проблеми.

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доведень та узагальнень.

На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідність представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу на сприйняття матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах.

^ Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні заняття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування досвіду соціального спілкування.

Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення матеріалу (міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися у групи по 5-7 осіб та представити наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу, тобто виступити перед аудиторією з результатами роботи групи.

Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо певної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, навчають оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» передбачають лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійну роботу і виконання індивідуальних завдань, у тому числі курсового проекту.

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:

оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;

оцінювання роботи і знань студентів під час лабораторних занять;

оцінювання виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (курсового проекту);

презентація результатів науково-дослідної роботи;

написання та захист глосарію;

складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);

складання екзамену.

Структура засобів контролю з дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» наведена в табл. 2.

^ Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

відвідування занять;

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (курсового проекту);

складання глосарію;

складання проміжного контролю зі змістових модулів.

Таблиця 2 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ І. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Методологічні основи моделювання та прогнозування

Тестування

10

ЗМ 1.2. Моделювання та прогнозування динаміки

Тестування

10

ЗМ 1.3. Моделювання взаємозв’язків, складних причинних комплексів та моделі класифікації

Тестування

10

^ Складання глосарію

10

Написання та захист курсового проекту

20

^ Активність на лабораторних заняттях

20

Активність на практичних заняттях

20

Усього за модулем І

100


Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на практичних та лабораторних заняттях проводиться за 4- бальною шкалою за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

оволодіння методами економіко-статистичної та економіко-математичної обробки даних з використанням комп’ютерних технологій;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи проводиться за 4- бальною шкалою.

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді на всі зазначені критерії. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.

При оцінюванні практичних та лаборатоних занять увага приділяється також їх якості та самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.

^ Написання та захист глосарію має за мету ознайомлення студента із професійною термінологією. Критеріями оцінювання виступають: 1) оформлення глосарію за змістовими модулями; 2) опрацювання відповідної літератури; 3) рівень засвоєння та оперування термінологічним апаратом.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсовий проект) є обов’язковою частиною самостійної роботи студента.

Написання курсового проекту має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування», спонукає ґрунтовно вивчати спеціальні наукові видання вітчизняних і зарубіжних авторів, у яких розглядаються питання, які пов’язані з проведеннями досліджень ринку, ситуаційним моделюванням та прогнозуванням, економікою, організацією та керуванням підприємствами готельного, курортного та туристського сервісу.

Студенти обирають тему курсового проекту за власним бажанням, але відповідно до рекомендованої тематики. За погодженням із викладачем студент може підготувати курсовий проект на іншу тему, ніж запропоновані.

Курсовий проект оцінюють за критеріями:

самостійності виконання;

логічності та послідовності викладення матеріалу;

деталізації плану;

повноти та глибини розкриття теми, проблемної ситуації, аналітичної частини;

наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми і т. д.);

кількості використаних джерел;

використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел та ресурсів мережі Internet;

відображення практичного досвіду;

обґрунтованості висновків;

наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела;

якості оформлення, презентації та захисту курсового проекту.

^ Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як запитання, які стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на вирішення невеличкого практичного завдання.

Проміжний тестовий контроль проводиться три рази за семестр (у рамках вивчення змістового модуля чи теми). Загальна тривалість тестів з модулю І – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна правильна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 бала. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовують наступні критерії оцінювання (табл. 3).

Тести можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань і практичних навичок.

Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними темами.


Таблиця 3 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування зі змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

ВІДМІННО

Відмінновідмінне виконання лише з незначними помилками

А

9,1 – 10,0

ДОБРЕ

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

В

8,1 – 9,0

Добрев загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7,1 – 8,0

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6,1 – 7,0

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

4,1 – 6,0

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільнопотрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,6 – 4,0

Незадовільнонеобхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5


Підсумковий контроль за модулем І - у формі екзамену. До складання екзамену допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів із складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, написання глосарію, написання та захисту курсового проекту (індивідуального науково-дослідного завдання) та інших завдань передбачених програмою дисципліни.

Екзамен здійснюється за екзаменаційними білетами, які містять три питання з модулю І (два теоретичних питання і одне практичне завдання) і дають можливість здійснити оцінювання знань студента за дисципліною «Ситуаційне моделювання та прогнозування» (рис. 1). Екзаменаційне завдання оцінюється за 4-бальною системою.

Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

 • укластися у встановлений строк підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й обґрунтовано;

 • уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення;

 • упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без зауважень з їх боку.

^ Харківська національна академія міського господарства

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність _________ТУР, ГОТ______________ Семестр ______9_______


Навчальний предмет: Ситуаційне моделювання та прогнозування


Екзаменаційний білет № ___0___


 1. Основи методики ситуаційного аналізу.

 2. Метод головних компонент, його сутність і призначення.

 3. Практичне завдання


Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол № _________________ від _____________________ 200__ р.

Зав. кафедри ____________(_____________) Екзаменатор ___________(_______________)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


Рис. 1- Зразок екзаменаційного білета


2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

 • укластися у встановлений строк підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно;

 • не викликати проблем у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

 • уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

 • добре відповідати на запитання екзаменаторів.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

 • розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її вирішення;

 • позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

 • допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».

Підсумкова оцінка з модулю І навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування» визначається як загальна оцінка, яка враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).

Відповідно до набраних студентом балів за модулем І оцінка знання матеріалу проводиться за 4-бальною системою та перераховується в систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 4).


Таблиця 4 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

^ Система оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній вузівський рейтинг, %

100-91

90-71

70-51

50-0

Національна 4-бальна і в системі ECTS5

відмінно

A

4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F

^ 4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


1. Класифікація напрямків вивчення ринку.

2. Основні вимоги до використання економічних показників у кон'юнктурному аналізі.

3. Аналіз та передбачення кон'юнктури.

4. Кон'юнктурні оцінки ринкової ситуації.

5. Особливості дослідження кон'юнктури окремих видів ринків.

6. Екстраполяція як основний інструмент прогнозування.

7. Особливості методів статистичного прогнозування, їх позитивні якості та вади, межі використання.

8. Ретроспективне оцінювання прогнозу.

9. Метод експертних оцінок.

10. Програмне забезпечення досліджень.

11. Розвідувальний аналіз даних.

12. Графічна підтримка процесу обробки даних і візуалізація результатів аналізу.

13. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори.

14. Теорії економічних циклів, їх порівняльна характеристика.

15. Безкризові теорії розвитку економіки.

16. Вклад Гарвардського бюро та Англійскої економічної школи у вивченні коливань економічної кон’юнктури.

17. Типи трендових моделей, які використовуються при аналізі динамічних процесів.

18. Сезонно-декомпозиційна модель Холта-Вінтера.

19. Моделі сезонної хвилі на основі гармонійного аналізу.

20. Модель ARIMA.

21. Поняття однорідності сукупності та типології.

22. Етапи конструювання інтегральної оцінки.

23. Таксономічний показник рівня розвитку.

24. Графічна інтерпретація результатів кластерного, дискримінантного та дисперсійного аналізів.

25. Компоненти дисперсії і змішана модель ANOVA / ANCOVA.

26. Багатофакторні індексні моделі.

27. Аналіз класичної регресії.

28. Забезпечення адекватності регресійної моделі.

29. Регресія на змішаних факторних множинах.

30. Адаптація регресійної моделі до неоднорідної сукупності.

31. Регресія на групуваннях.

32. Нелінійна регресія.

33. Особливості моделювання взаємопов’язаних динамічних рядів.

34. Етапи побудови моделі головних компонентів.

35. Вимірювання головних компонентів, специфіка та змістовна інтерпретація.

36. Рекурентна модель.

37. Багатовимірне шкалювання.

38. Моделювання структурними рівняннями.

39. Сутність і завдання ситуаційного (кон’юнктурного) аналізу.

40. Інформаційне забезпечення і кон’юнктурні дослідження.

41. Основи методики ситуаційного (кон’юнктурного) аналізу.

42. Система кон'юнктурних показників.

43. Методи аналізу основних тенденцій ринку.

44. Методологічні основи моделювання та прогнозування.

45. Економіко-статистичне та економіко-математичне моделювання.

46. Прогноз та методика прогнозування.

47. Особливості обробки даних при використанні сучасних комп’ютерних технологій.

48. Характеристика об’єкта моделювання.

49. Формування інформаційної бази моделі, етапи її формування.

50. Графічні методи аналізу даних.

51. Види економічних процесів.

52. Основні складові динамічної моделі.

53. Зміст і види економічної кон’юнктури.

54. Економічні барометри.

55. Аналіз динамічних процесів, методи обробки даних.

56. Виявлення основної тенденції розвитку.

57. Оцінювання сезонної компоненти.

58. Моделювання повних циклів.

59. Методологічний принцип класифікації.

60. Багатовимірне ранжування.

61. Кластерні процедури класифікації.

62. Дисперсійний аналіз.

63. Класифікація на основі дискримінантної функції.

64. Моделювання взаємозв’язків, його сутність.

65. Моделювання взаємозв’язків соціально-економічних явищ і процесів.

66. Кореляційно-регресійний аналіз.

67. Сутність моделювання складних причинних комплексів.

68. Факторний аналіз багатовимірних даних.

69. Метод головних компонентів, його сутність і призначення.

70. Моделі класифікації.


^ 5. СПИСОК літературИ

Нормативно-правові акти

1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.


Основна література

1. Айвазян С. А., Бежаева З. И.,. Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений. – М.: Статистика, 1974. - 240 с.

2. Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. - 470 с.

3. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

4. Болч В., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. (Пер. с англ. А. Д. Плитмана / под ред. С. А. Айвазяна). – М.: Статистика, 1979. - 317 с.

5. Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 384 с.

6. Боровиков В. П., Боровиков И. П. Statistica – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows.- М.: Информ.-изд. Дом «Филинъ», 1998. - 608 с.

7. Дубров А. М. Обработка статистических данных методом главных компонент. – М.: Статистика, 1978. - 134 с.

8. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И., Френкель А. А. Статистические методы многомерной классификации. – М.: МЭСИ, 1984. - 96 с.

9. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ, 2003.- 206 с.

10. Дюран Б., Оделл К. Кластерный анализ./ Под ред. А. Я. Боярского. – М.: Статистика, 1977. - 128 с.

11. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. - 170 с.

12. Жуковская В. М., Мучник И. Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1976. - 151 с.

13. Иберла К. Факторный анализ. - М.: Статистика, 1980. - 398 с.

14. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей. – Харьков, 1999. - 230 с.

15. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: Прогнозування кон’юнктури ринку. – К.: Знання, 2001. - 215 с.

16. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. (Пер. с англ. Э. Л. Пресмана, В. И. Ротаря. / Под ред. А. Н. Колмогорова, Ю. В. Прохорова). – М.: Наука, 1976. - 735 с.

17. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. – М.: Экономика, 1991. - 567 с.

18. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. - 526 с.

19. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. – М.: Мир, 1967. - 144 с.

20. Мандель И. Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988.- 176 с.

21. Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Применение многомерного статистического анализа в экономических исследованиях. – М.: МЭСИ, 1981. - 125 с.

22. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа. – М.: Статистика, 1980. - 151 с.

23. Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В. Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ- ДаНА, 1999. - 598 с.

24. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1970. - 512 с.

25. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. – М.: Статистика, 1971. - 488 с.

26. Харман Г. Современный факторный анализ. – М.: Статистика, 1972. - 487 с.

27. Черняк О. І., Ставицький А. В. Динамічна економетрика: Навчальний посібник. – К.: КВІЦ, 2000. - 120 с.

28. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. - 200 с.


Ресурси мережі Internet

1. http://www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

2. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

3. http://www.tourism.gov.ua / - сайт Державної туристичної адміністрації.

4. http://www.restcon.ru/ - сайт з питань ресторанного бізнесу .

5. http://www.tourism.ru – сайт з інформацією про країнознавство.

6. http://www.strani.ru/ - сайт про міста та країни світу.

7. http://worlds.ru/countries/ – сайт з інформацією про країнознавство.

8. http://travel.mail.ru/place/ – сайт з інформацією про країнознавство.

9. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу.

10. http://www.world-v-tourism.com – віртуальний турист.


Навчальне видання


Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»).


^ Укладач: Лариса Володимирівна Щербина


Редактор: М. З. Аляб’єв

Коректор: З. І. Зайцева


План 2008, поз. (додатково)

Підп. до друку 05.02.08

Друк на ризографі.

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк. 1,8

Тираж 100 прим.


Папір офісний

Обл.-вид. арк. 2,3

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи