Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 319.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата28.06.2012
Розмір319.62 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.В. Чеботарьова, В. Е. Абракітов


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розділу


"ОХОРОНА ПРАЦІ"


дипломного проекту

(для студентів 6 курсу спеціальності 7.120102 - "Архітектура")


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного

проекту (для студентів 6 курсу спеціальності 7.120102 - "Архітектура"). / Укл.: Чеботарьова О.В., Абракітов В.Е.- Харків: ХНАМГ, 2008. - 24с.


Укладач: О.В.Чеботарьова, В. Е. Абракітов


Рецензент: Ю.І. Жигло
Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності»,

протокол № 10 від 14.02.08

ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ…………………………………………………

4

1. ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ" В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ…………………………………………………………………..


5

1.1. Мета і завдання дипломного проектування………………………..

5

1.2. Обсяг і оформлення розділу "Охорона праці"……………………...

5

2. ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ………………...

6

3. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"………………………………………...


6

4. ЗМІСТ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ" І ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ…………………………………………………………….


7

4.1. Завдання в галузі охорони праці……………………………………

8

4.2. Аналіз умов праці й забезпечення безпеки при виконанні основних видів робіт на об'єкті дипломного проектування……………


8

4.3. Безпечне проведення робіт на об'єкті дипломного проектування..

9

4.3.1. Організація безпечного проведення робіт на будівельному майданчику………………………………………………………………..


9

4.3.2. Забезпечення безпеки при організації ландшафтних робіт, спорудженні малих архітектурних форм, при роботі із зеленими насадженнями…………………………………………………………….


10

4.4. Пожежна безпека……………………………………………………..

11

4.5. Висновки з розділу "Охорона праці"………………………………..

11

Список літератури………………………………………………………...

12

Додаток 1…………………………………………………………………..

15

Додаток 2………………………………………………………………….

17^ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Удосконалення роботи з проектування, забезпечення на будівельному майданчику умов праці, що виключають виробничий травматизм і професійні захворювання, - одне з найважливіших завдань підвищення продуктивності праці в будівництві, успішне вирішення якого багато в чому залежить від компетенції проектувальників і керівників виробництва.

З метою набуття практичних навичок з охорони праці в дипломних проектах передбачена глава "Охорона праці", що дозволяє студентам реалізувати знання, здобуті з цього предмета під час навчання в академії.

Зміст глави повинен мати творчий, дослідницький характер, відображати
вміння аналізувати умови праці на будівельному майданчику, виявляти небезпечні й шкідливі виробничі фактори, здійснювати правильний вибір засобів колективного та індивідуального захисту працюючих у конкретній виробничій ситуації відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових документів, забезпечувати працюючим необхідні санітарно-побутові умови та додержання вимог пожежної безпеки.

Глава має бути написана конкретно, без викладання загальних теоретичних положень з підручників, правил, норм та інструкцій. Всі рішення, які приймаються, повинні бути обґрунтовані розрахунками або посиланнями на відповідні нормативні документи.

Главу "Охорона праці" дипломного проекту оформляють у вигляді пояснювальної записки. У її тексті повинні міститися посилання на використану літературу й нормативні документи, що наводяться у загальному списку літературних джерел пояснювальної записки до дипломного проекту.

Керівник дипломного проекту при складанні графіка його виконання повинен враховувати час, потрібний для розробки глави "Охорона праці" й контролювати своєчасність роботи над нею.

При підготовці доповіді при захисті дипломного проекту студент повинен передбачити коротке викладання розроблених питань з охорони праці.

^ 1. ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ" В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ


  1. Мета і завдання дипломного проектування


Мета розробки дипломного проектування в галузі охорони праці:

систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з питань охорони праці у процесі вирішення конкретних інженерних завдань при проектуванні будівель, споруд різного призначення, упорядкуванні території;

формування у студентів навичок самостійного аналізу стану охорони праці в заданих умовах, виконання інженерних розрахунків з охорони праці, роботи з науково-технічною і нормативною літературою, з проектною документацією і сучасною обчислювальною технікою;

перевірка підготовленості студентів до самостійній роботі із забезпечення безпечних і здорових умов праці на стадії проектування, будівництва житлових і громадських будинків.

Зміст розділу повинен свідчити про вміння студента аналізувати проекти житлових і громадських будівель у світлі вимог охорони праці й знаходити більш ефективні альтернативні інженерні рішення; виявляти небезпечні й шкідливі виробничі фактори; передбачати ефективні засоби колективного й індивідуального захисту працюючих відповідно до вимог діючих нормативних документів.


  1. ^ Обсяг і оформлення розділу "Охорона праці"


Даний розділ оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки обсягом 13 - 15 сторінок тексту і вміщують, як правило, перед економічною частиною.

Розділ повинен містити конкретний матеріал без загальних теоретичних положень, відомих правил і інструкцій. На питання охорони праці, розглянуті в інших розділах дипломного проекту, в розділі "Охорона праці" обов'язково дають посилання без повторного опису.

При вирішенні конструктивних і технологічних питань необхідно використовувати новітню нормативну, довідкову й наукову літературу з охорони праці, перелік якої наведений наприкінці цих вказівок. Усі запропоновані рішення з питань охорони праці повинні супроводжуватися розрахунками і мати посилання на відповідні нормативні документи. У тексті пояснювальної записки треба давати посилання на джерело з охорони праці, зазначене у загальному переліку літератури до проекту.

З прийнятих проектних рішень матеріал слід викладати у стверджувальній формі. Наприклад: "Проектом запропоновано...", "проектується...", "відповідно до проведених досліджень рекомендується..." і т.д.

Крім цього розділу, в інших розділах дипломного проекту студент повинен також висвітлювати питання охорони праці за темою проекту. При цьому в розділі "Охорона праці" необхідно робити посилання на креслення дипломного проекту і сторінки розрахунково-пояснювальної записки, де розглянуті окремі питання охорони праці, пожежної безпеки. 1. ^ ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ


Основними завданнями переддипломної практики в області охорони праці є аналіз і вивчення умов праці при будівництві об`єктів, , що проектуються або споруджуються, а також ознайомлення з проектними матеріалами, що відносяться до теми дипломного проекту.

Відповідно до цього у звіті про переддипломну практику повинні бути освітлені такі питання:

1) аналіз причин виробничого травматизму на основі вивчення матеріалів реєстрації та обліку нещасливих випадків при будівництві будівель , іх реконструкції, зміні ландшафту територій;

2) план заходів щодо попередження нещасних випадків і загального поліпшення умов праці;

3) критичний аналіз проектних рішень питань охорони праці на об'єктах, пов'язаних з темою дипломного проекту.

При вивченні проектів житлових і громадських будинків (нових і тих, що підлягають реконструкції), – слід звернути увагу на вирішення питань безпечного виконання робіт, виробничої санітарії і пожежної безпеки, на пошук альтернативних, більш ефективних рішень.


^ 3. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"


Одержуючи завдання на дипломний проект, студент мусить ознайомитися з цими вказівками до початку переддипломної практики. До першої консультації з виконання розділу “Охорона праці” студент повинен мати матеріали, зібрані на переддипломній практиці, і власні пропозиції як автора дипломного проекту, з обраної теми. На консультації погоджують план написання розділу "Охорона праці" і критерії вибору двох - трьох спеціальних питань, що підлягають вирішенню на основі інженерних розрахунків (індивідуального завдання).

У період роботи над розділом проекту студент з’являється на консультації в міру необхідності відповідно до розкладу кафедри "Безпека життєдіяльності". На консультації викладач роз'ясняє студенту суть вимог цих методичних вказівок, рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного об'єкта дипломного проектування, висвітлює (якщо в тому є потреба) питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння дипломантом. Однак остаточні рішення приймає автор проекту і несе за них відповідальність.

Виконаний відповідно до цих методичних вказівок розділ "Охорона праці" в зручному для читання вигляді (чернетка) подають консультанту для перегляду. З урахуванням зауважень консультанта розділ оформляють начисто і подають на підпис у вигляді складової частини переплетеного дипломного проекту.

У завершеному дипломному проекті консультант з охорони праці підписує титульний аркуш розрахунково-пояснювальної записки і ті аркуші графічної частини, де знайшли відображення питання безпеки при виконанні робіт і пожежної безпеки ( технологічні карти на виконання робіт, будгенплан).

Усі чорнові записи із зауваженнями консультанта студент повинен зберігати і пред'являти консультанту при кожній наступній консультації, а також перед перевіркою готового проекту. Після закінчення роботи над проектом ці матеріали залишаються на кафедрі "Безпека життєдіяльності".


^ 4. ЗМІСТ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ" І ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ


Розділ "Охорона праці" повинен бути органічно зв'язаний з темою дипломного проекту. Він включає розрахунково-описову частину обсягом 13 - 15 сторінок рукописного тексту, а також графічну частину у вигляді креслень, діаграм, схем, графіків і рисунків.

З урахуванням специфіки дипломного проектування за фахом 7.120102 цей розділ можна викладати в наступних варіантах:

для студентів, у яких основна частина проекту присвячена питанням проектування та реконструкції будинків (варіант 1);

для студентів, у яких основна частина проекту присвячена питанням ландшафтного проектування (варіант 2).

Структура розділу для обох варіантів може бути однаковою і включати чотири питання. При цьому змінюється тільки зміст третього питання залежно від спрямованості основної частини дипломного проекту.

У тих проектах, де розробляють будівельний генеральний план, студент у третьому питанні розглядає проблеми безпечної організації робіт на будівельному майданчику. У проектах, де будівельний генеральний план не розробляється, третє питання глави присвячується проблемам безпеки при роботі з зеленими насадженнями, при спорудженні малих архітектурних форм, організації ландшафтних робіт.

З урахуванням викладеного рекомендуємо таку структуру розділу "Охорона праці":

1) завдання з охорони праці;

2) аналіз умов праці й забезпечення безпеки при виробництві основних видів робіт на об'єкті проектування;

3) організація безпечного провадження робіт на будівельному майданчику (варіант 1)

або:

забезпечення вимог безпеки при організації ландшафтних робіт, споруджені малих архітектурних форм, при роботі із зеленими насадженнями (варіант 2)

4) пожежна безпека об'єкта дипломного проектування;

5) висновки.

В окремих випадках за бажанням студента і керівника дипломного проекту і погодженням з консультантом з охорони праці розділ може мати іншу структуру.

Розроблювальні студентом індивідуальні завдання з охорони праці у вигляді розрахункового обґрунтування двох - трьох інженерно-технічних рішень повинні включатися в те чи інше питання розділу, до яких вони відносяться, органічно вплітаючись в композиційну структуру тексту. Розташовувати їх у вигляді окремого самостійного пункту наприкінці глави не рекомендується.

Теми індивідуальних завдань, що мають тісний зв'язок зі спрямованістю дипломного проекту, студент підбирає сам і погоджує їх з консультантом з охорони праці.

Перелік індивідуальних завдань з вказівками до їхнього виконання наведений у додатку 1. Індивідуальні завдання студенту видає консультант з охорони праці після ознайомлення з тематикою дипломного проекту.

^ 4.1. Завдання в галузі охорони праці

На початку розділу коротко викладають основні завдання з охорони праці в будівництві , що випливають з Конституції України, Закону України про охорону праці, основ трудового законодавства та законодавчих актів [38] щодо теми дипломного проекту.

Виходячи із загальних завдань охорони праці, визначають завдання розділу на прикладі конкретного об'єкта дипломного проектування.

Обсяг цього питання – до однієї сторінки тексту.


^ 4.2. Аналіз умов праці й забезпечення безпеки при виконанні основних видів робіт на об'єкті дипломного проектування

При викладенні цього питання студент за погодженням з консультантом розглядає виконання не менше двох видів робіт, характерних для періоду будівництва чи реконструкції. Бажано, щоб розглядалися ті роботи, на які студент розробляє технологічні карти.

Для кожної роботи дають коротку характеристику умов праці: місце і час проведення робіт (у приміщенні чи під відкритим небом, час року і доби), застосовувані механізми й пристрої, на якій висоті від рівня землі чи підлоги виконують роботи, а також інші чинники.

На основі аналізу умов праці за [6] (додаток I) студент повинен виявити небезпечні й шкідливі виробничі фактори, вплив яких на працюючих при виконанні роботи може призвести до травми чи захворювання, встановити їхні особливості, й зони дії.

Фактори подають у вигляді переліку з короткими поясненнями обставин і умов прояву кожного з них. Крім того, такий перелік варто подавати по групах у тій же послідовності, в якій вони перелічуються в [6].

Це питання треба висвітлити на трьох-чотирьох сторінках тексту.


^ 4.3. Безпечне проведення робіт на об'єкті дипломного проектування

Цей розділ являє собою своєрідну аргументовану відповідь на питання, поставлені в попередньому розділі. До кожного небезпечного й (або) шкідливого фактора, поява якого в умовах будівництва або реконструкції передбачена згідно з розділом 4.2, повинні бути названі заходи щодо його усунення. Студент передбачає інженерне обґрунтування захисту працюючих від впливу усіх виявлених небезпечних і шкідливих виробничих факторів відповідно до [20] та інших нормативних документів, список яких наводиться в цих методичних вказівках [6-26, 29-37] і ін. При цьому розробляються організаційно-технічні заходи щодо безпечного виконання робіт і виробничої санітарії, що забезпечують ефективний захист працюючих від кожного фактора. Окремі заходи в порядку виконання індивідуального завдання супроводять інженерними розрахунками, пояснюватися кресленнями, інші - посиланням на нормативні документи.

Вибір технічних засобів забезпечення безпеки повинен здійснюватися на основі вивчення особливостей кожного виявленого небезпечного й шкідливого виробничого фактора і зони його дії – так званої небезпечної зони.

Як уже згадувалося, залежно від тематики проекту цей розділ може бути викладений у двох варіантах.


^ 4.3.1. Організація безпечного проведення робіт на будівельному майданчику

Це питання розробляють студенти, в яких основна тема дипломного проекту пов'язана з будівництвом , реконструкцією чи з комплексним капітальним ремонтом існуючих будинків.

У цій частині розділу "Охорона праці" студент на основі аналізу умов праці на об'єкті, що підлягає будівництву, реконструкції чи капітальному ремонту, вимог [55 та інших нормативних документів розробляє заходи, що забезпечують організацію безпечного проведення робіт на будівельному майданчику. При цьому з метою попередження впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничого факторів розробляють відповідні інженерно-технічні рішення, які мають нормативні чи розрахункові обґрунтування, що враховуються при проектуванні будівельного генерального плану об'єкта, в технологічних картах і в календарному плані робіт.

Відповідно до вимоги [55] на будівельному майданчику необхідно визначити постійно діючі й періодично виникаючі небезпечні зони, визначити їхні розміри і заходи захисту працюючих (огородження, виділення попереджувальними знаками), а також передбачити конструктивні рішення щодо огородження всієї ремонтно-будівельної території [3; 24].

Потім з урахуванням санітарної класифікації виконуваних робіт треба визначити потребу в санітарно-побутових приміщеннях, встановити їхній необхідний перелік, кількість, тип і місце розташування на майданчику.

Студент повинен передбачити схему руху транспорту на будівельному майданчику, шляхи переміщення працюючих, а також місця складування матеріалів і виробів у зоні дії монтажних механізмів відповідно до з вимог [55].

У детальному проробленні з необхідними розрахунками повинно бути вирішене питання робочого й охоронного освітлення будівельного майданчику в темний час доби. На основі розрахунку студент вибирає тип і кількість освітлювальних приладів, визначає місця їхнього розміщення на майданчику [14;50;59].

Важливим моментом при написанні розділу є питання електробезпеки на будівельному майданчику. Студент повинен передбачити в проекті інженерні рішення щодо захисту працюючих від ураження електричним струмом [13;14] і захисту об'єкта від блискавки [52]. Передбачаються також заходи з безпечної установки й експлуатації будівельних і машин і механізмів [13].

При розробці технологічних карт на окремі види ремонтно-будівельних робіт необхідно передбачати конкретні інженерно-технічні рішення з попередження впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для даного виду робіт. Крім цього, у всіх технологічних картах дають вказівки з охорони праці, обумовлені вимогами нормативних документів стосовно до конкретних умов і виду виконуваних робіт [60].

При складанні календарного плану виконання ремонтно-будівельних робіт і його графічній розробці треба враховувати вимоги [60] щодо ведення робіт на різних рівнях в однієї вертикальної площини в тому самому приміщенні. Слід також мати на увазі додаткові обсяги робіт, обумовлені вимогами безпеки (кріплення стінок траншеї, додаткові обсяги грабарств для забезпечення стійкості укосів глибоких виїмок, спорудження тимчасових захисних настилів огороджень, козирків, кріплення конструкцій у процесі монтажу і т.п.), і час для їхнього виконання.

Обсяг цього питання - п'ять - шість сторінок тексту.


^ 4.3.2. Забезпечення безпеки при організації ландшафтних робіт, спорудженні малих архітектурних форм, при роботі із зеленими насадженнями

Це питання розробляють студенти, в яких основна частина проекту пов'язана зі спорудженням малих архітектурних форм, при роботі із зеленими насадженнями та ін.

У цій частині розділу дають коротку характеристику організації роботи з охорони праці при даних видах робіт.

Далі з урахуванням теми дипломного проекту [47] розглядають вимоги безпеки при провадженні робіт із збирання бруду і очищення території поблизу будівель, видалення снігу та льоду.

При цьому слід звернути увагу на безпечну експлуатацію машин та механізмів.

Обсяг цього питання – п'ять - шість сторінок тексту.

^ 4.4. Пожежна безпека

Це питання повинне містити залежно від теми дипломного проекту основні заходи й інженерно-технічні рішення щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта дипломного проектування на стадії його проектування, реконструкції чи капітального ремонту.

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта здійснюють на основі вимог [8], а також інших нормативних документів [26; 46].

За [8] установлюють небезпечні фактори пожежі, вплив яких призведе до травми чи загибелі людей, а також до матеріальних збитків.

Далі студент показує, яким чином в умовах розглянутого об'єкта реалізуються вимоги [8] до систем:

- запобігання пожежі, тобто комплексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі;

- протипожежного захисту, тобто комплексу організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі й обмеження матеріальних утрат від нього.

При цьому студент перелічує конкретні заходи, що забезпечують реалізацію вимог до системи запобігання пожежі і системи протипожежного захисту, перерахованих у [8], щодо до умов проектованого об'єкта. Кожне проектне рішення (захід) супроводжується посиланням на інші нормативні документи (Правила, СНиП, НПАОП, ДБН, ДСН і т.п.), присвячені пожежній безпеці .

Перелік таких документів наведений у списку літератури.

Підсумком розгляду цього питання повинен бути висновок автора проекту про те, що вимоги [8] на об'єкті дипломного проектування виконуються.

Обсяг цього питання з урахуванням індивідуальних розрахункових завдань, що ввійшли до нього, повинен складати три - чотири сторінки рукописного тексту.


^ 4.5. Висновки з розділу "Охорона праці"


Розділ "Охорона праці" дипломного проекту повинен закінчуватися висновками, де необхідно навести перелік конкретних результатів, які одержані щодо забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці та експлуатації запроектованої будівлі в дипломному проекті. Обсяг цього питання має складати приблизно Ѕ сторінки тексту.
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Акопян К.М., Наумов Ю.И. Средства индивидуальной защиты работников жилищно-коммунального хозяйства: Справочник. - М.: Стройиздат, 1990

 2. Аракеян М.К., Вайшнтейн Л.И. Электробезопасность в жилых зданиях. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

 3. Борисколец Р.В., Геращенко В.Е. Безопасность труда на строительной площадке. - Киев: Будівельник, 1981.

 4. Брежнев В.И., Трескунов В.М. Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации. М.: Стройиздат, 1983.

 5. Випнавецкий И.М., Ермишкин В.Г. Техника безопасности при техническом обслуживании пассажирских и грузовых лифтов. - М.: Недра, 1981.

 6. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 7. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 8. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

 9. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 10. ГОСТ 12.1.007-76*.ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности.

 11. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности.

 12. ГОСТ 12.1.029-80.ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

 13. ГОСТ 12.1.030-81.* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 14. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Нормы освещения строительных площадок.

 15. ГОСТ 12.2.012-75. ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования.

 16. ГОСТ 12.3.002-75.ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

 17. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

 18. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

 19. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

 20. ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 21. ГОСТ 12.4.046-78. ССБТ. Методы и средства вибрационной защиты. Классификация.

 22. ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения защитные, инвентарные. Технические условия.

 23. ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация.

 24. ГОСТ 23407-78. ССБТ. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

 25. ГОСТ 24258-80. ССБТ. Средства подмащивания. Классификация и общие технические требования.

 26. ДБН В.2.5-13-98. Пожежна автоматика будівель і споруд.

 27. Денисенко В.В., Точилкина В.Г. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник. К.: Будівельник, 1990.

 28. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Ч.2. Вентиляция. - М.,1984

 29. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації.

 30. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 31. ДСН 3.3.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 32. НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

 33. НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.

 34. НПАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.

 35. НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем електропостачання України.

 36. НПАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

 37. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

 38. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів в 4 томах. К., 2004.

39.Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей/ За ред. В.В.Сафонова. – К., 2000.

40.Каганов Ш.И. Охрана труда при производстве санитарно-технических и вентиляционных работ. - И.: Стройиздат, 1989

41. Колесник В.Ф. Охрана труда. - К.: Вища шк., 1990.

42. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. – М.: Высш. шк., 1990.

43. Любарский А.Л. Охрана труда при технической эксплуатации зданий. - М.: Стройиздат, 1980.

44. Мухин С.И. , Чекрыжов А.П., Шайталов М.Ф. Эксплуатация инженерного оборудования систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. - М.: Стройиздат, 1985. - 112 с.

45. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. - М.: Стройиздат, 1985.

46. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи в 7 томах.

47. Полихун И.В. Техника безопасности при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий. - Киев, 1983.

48. Правила по охране труда в жилищном хозяйстве. - М.: Стройиздат, 1990.

49. Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. - М.: Стройиздат, 1982.

50. Правила техники безопасности при эксплуатации жилых и общественных зданий. - М.: Стройиздат. 1981.

51. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. - М.: Высш. шк., 1991.

52. РД 34.21.122 – 87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. - М., 1987.

53. Русин В.И. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник. – К.: Будівельник, 1990.

54. Сборник задач по технологии и организации строительного производства/ А.Н. Анюховский, В.Н. Вылев, В.В. Григоренко, и др. - М.: Изд-во литературы по строительству, 1987. - 336 с.

55.СН 278-81. Указания по проектированию бытовых зданий и сооружений строительно-монтажных организаций.

56. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

57. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

58. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

59. ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення.

60. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве.

61. СНиП 11-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования.

62. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под ред. Г. М. Кнорринга. - Л.: Энергия.,1976.

63. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Украины: Специальные работы / Под ред. К.Н. Зайцева. – К.: Будівельник, 1989.

ДОДАТОК 1


Небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Класифікація (ГОСТ 12.0.003-74*)


1. Физические опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

- разрушающиеся конструкции;

- обрушивающиеся горные породы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

-повышенный уровень ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне, его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенная или пониженная ионизация воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенное напряжение в электрической цепи. замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- повышенная контрастность;

- прямая или отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

- повышенный уровень инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- невесомость.

2.Химические опасные и вредные производственные факторы.

Данная группа факторов подразделяется на две подгруппы: по характеру воздействия на организм человека;

- общетоксические ( окись углерода, сероводород, метиловый спирт, суриковые краски, этиловый бензин и др. );

- раздражающие (хлор, аммиак, скипидар, известь и др.);

- сенсибилирующие, действующие как аллергены (различные растворители и лаки на основе нитросоединений и др.);

- канцерогенные, вызывающие раковые заболевания (никель и его соединения, окись хрома, асбест, нефтяные битумы, каменноугольные смолы и пеки и др.);

- мутагенные, приводящие к изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.);

- влияющие на репродуктивную (детородную) функцию организма (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др. );

по пути проникновения в организм человека:

- через дыхательные пути;

- пищеварительный тракт;

- кожу.

3. Биологические опасные и вредные производственные факторы:

- включают биологические объекты, воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания;

- микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы ,простейшие);

- макроорганизмы (растения и животные).

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы;

- физические перегрузки (статистические, динамические, гиподинамические);

- нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение анализаторов, монотонность труда и эмоциональные перегрузки).


ДОДАТОК 2

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Завдання 1

Тема: Розрахунок тимчасових санітарно-побутових приміщень, необхідних при виробництві чи реконструкції комплексного капітального ремонту будинку.

Використовуючи довідник [45, с. 107-114] ,розрахувати потребу в санітарно-побутових приміщеннях[55] на ремонтно-будівельному майданчику проектованого об'єкта. На підставі зроблених розрахунків вибрати типові інвентарні санітарно-побутові споруди й розмістити їх на будівельному генплані з урахуванням вимог [60]; або передбачити відвід наявних приміщень в існуючих будинках, обґрунтувавши потрібні площі й необхідне устаткування розрахунком.

Завдання 2

Тема: Оптимізація параметрів мікроклімату у виробничому приміщенні.

Охарактеризувати метеорологічні умови робочої зони, в якій виконують будівельні (чи ремонтні) роботи відповідно до технологічної частини дипломного проекту. Користуючись [31], визначити категорію робіт з енерговитрат організму, а також оптимальної і припустимої норми параметрів мікроклімату для даних умов, передбачити інженерні заходи щодо їх дотримання.

Завдання 3

Тема: Розрахунок теплоізоляції одного з приміщень об'єкта дипломного проектування.

Відповідно до [42] визначити товщину шару ізоляції, необхідну для того, щоб температура зовнішньої поверхні, до якої можуть доторкатися працюючі, не перевищувала нормативну. Площу ділянки, що підлягає ізоляції, і температуру теплоносія, прийняти самостійно за даними проекту.


Завдання 4

Тема: Визначення концентрації парів розчинника і можливість їхнього вибуху в приміщенні, пофарбованому нітрофарбою.

Вихідні дані (обсяг приміщення, пофарбована площа та ін.) надані в проектованому об'єкті. При розрахунку приймати, що витрата нітрофарби і ацетону складає 200 г/м2 . У фарбі міститься 50 % ацетону за вагою. Тривалість сушіння до повного випару розчинника - 35 хв. При виконанні завдання визначити кількість витраченої фарби й ацетону, що випарувався, за весь період сушіння. Потім визначити середню вагову концентрацію парів ацетону в повітрі і порівняти з його нижньою межею вибуховості [53]. На підставі цього дати висновок про вибухонебезпечність пар ацетону в приміщенні, намітити профілактичні заходи.


Завдання 5

Тема: Визначення концентрації парів розчинника при виконанні малярських робіт.

Керуючись [42] розрахувати реальну концентрацію токсичних речовин при проведенні малярських робіт в одному з приміщень об'єкта дипломного проектування, порівняти її з ГДК [9] і передбачити методи й засоби безпечного проведення робіт. Розчинник – ксилол; зміст летючих компонентів у барвнику В= 40%; питома витрата фарби р = 50 г/м3; площа кватирок і час провітрювання прийняти за даними дипломного проекту.


Завдання 6

Тема: Розрахунок природного освітлення одного з приміщень проектованого будинку.

Використовуючи [59], встановити характер і розряд зорової роботи для прийнятого до розрахунку приміщення, визначити нормативний КЕО. Потім згідно з додатком Л [59] розрахувати сумарну площу світлових прорізів (вікон) приміщення, що забезпечує нормативну освітленість робочих поверхонь. Кількість і розміри вікон повинні мати сумарну площу не нижче розрахункової величини.


Завдання7

Тема: Розрахунок електричного освітлення ремонтно-будівельного майданчика при виробництві одного з видів будівельно-монтажних робіт у темний час доби.

Керуючись [45] і використовуючи [14], вибрати систему освітлення, тип освітлювальних приладів і джерел світла, схему їхнього розташування. Як правило, застосовують прожекторне освітлення. При цьому треба визначити потужність і кількість прожекторів, місця і спосіб їхньої установки, висоту розташування над освітлюваною поверхнею.

Завдання 8

Тема: Розрахунок штучного освітлення одного з приміщень проектованого будинку методом коефіцієнта використання світлового потоку.

Використовуючи [45] і керуючись [59] , необхідно:

- прийняти тип світильників і схему їх розташування (самостійно);

- визначити норми освітленості робочих поверхонь [59];

- розрахувати необхідний світловий потік одного світильника;

- вибрати тип джерела світла, що забезпечує необхідну освітленість.


Завдання 9

Тема: Визначення розмірів зони локального штучного освітлення цегельної кладки за допомогою інвентарного стояка із світильниками "Астра-12".

Використовуючи [45], визначити, на якій відстані від робочого місця повинен бути встановлений стояк, і вказати ширину освітлюваного фронту робіт. Для забезпечення локального освітлення використовувати лампи розжарювання ЛНГ 220-200. На стояку встановлені два світильники. Висота підвіски h = 3 м, відстань між світильниками L = 1,3 м.


Завдання 10

Тема: Розрахунок звукоізоляції огороджуючої конструкції об'єкта проектування. Розрахунок звукоізоляції огороджуючої конструкції виконувати графоаналітичним методом. Матеріал конструкції прийняти самостійно.

Використовувати [61

Завдання 11

Тема: Виявлення джерел шуму в системах вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення, та встановлення їхніх шумових характеристик.

Керуючись [61], встановити загальний рівень звукової потужності вентилятора (об'ємну витрату повітря через глушник Q прийняти самостійно). Визначити необхідне зниження шуму, передбачити відповідні заходи щодо боротьби з ним.

Завдання 12

Тема: Проектування глушників у системах вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення.

Керуючись [61], прийняти схему конструкції глушника у вентиляційному каналі. Площі звукопоглинання облицювання внутрішніх поверхонь камери Si , її матеріал (коефіцієнти ?i), об'ємну витрату повітря через глушник Q прийняти самостійно. Розрахувати необхідну величину зниження шуму Rтр .


Завдання 13

Тема: Розрахунок віброізоляції технологічного обладнання проектованого будинку.

З
а аналогією з [42] запроектувати віброізоляцію пристрою у вигляді віброізольованої площадки. Вихідні дані:

Розмір плити основи, вид матеріалу, з якого вона виготовлена, його щільність і масу прийняти самостійно за даними проекту.

Завдання 14

Тема: Безпечне виробництво грабарств при прокладанні інженерних комунікацій до споруджуваного (або підлягаючого реконструкції) будинку.

Користуючись [42], розрахувати кріплення траншеї для прокладки підземних комунікацій. Довжину траншеї і кут дійсного укосу прийняти відповідно до даних об'єкта дипломного проектування.


Завдання 15

Тема: Визначення найменшої допустимої відстані від підстави укосу виїмки до найближчої опори автокрана.

Керуючись [45], визначити необхідну мінімальну відстань для виїмки глибиною до 5 м. Вихідні дані студент приймає стосовно до умов об'єкта дипломного проектування.

Завдання 16

Тема: Розрахунок стійкості самохідних кранів.

Користаючись довідником [53], стосовно до умов проектованого об'єкта скласти розрахункову схему, і визначити вантажну і власну стійкість самохідного крана, прийнятого автором проекту.

Завдання 17

Тема: Визначення умов, що виключають торкання стрілою крана конструкцій, які підлягають монтажу.

Керуючись довідником [45], виконати перевірку робочих параметрів крана при умові виключення можливого торкання стрілою конструкції, що підлягає монтажу, зробити розрахунок.


Завдання 18

Тема: Розрахунок необхідної висоти підйомника, використовуваного на ремонтно-будівельному майданчику, визначення його небезпечної зони.

Керуючись [42], скласти розрахункову схему і визначити необхідну висоту підйомника, використовуваного на об'єкті проектування, а також знайти величину його небезпечної зони.


Завдання 19

Тема: Розрахунок і підбір сталевого каната для стропів, застосовуваних при підйомі найбільшого вантажу на об'єкті, що рекомендується.

Використовуючи довідник [45], визначити зусилля (натяг стропа) в одній ділянці стропа. Потім розрахувати розривне зусилля каната і підібрати необхідний його тип для стропа.


Завдання 20

Тема: Розрахунок величини опору розтіканню струму заземлюючого пристрою, одного з електроприладів (технологічного устаткування проектованого будинку) і підбір конструкції пристрою.

Вихідні дані прийняти стосовно до умов об'єкта, реконструкція якого здійснюється.

Використовуючи довідник [45], вибрати й розрахувати необхідну кількість електродів, що заземлюють. Потім виконати перевірочний розрахунок відповідності фактичного опору розтіканню струму прийнятого пристрою нормативному [13].

У разі перевищення припустимої величини опору пристрою, в розрахунок внести необхідні корективи.

За розрахунковими даними накреслити схему заземлюючого контуру.


Завдання 21

Тема: Розрахунок системи занулення одного з електроприладів (технологічного устаткування проектованого будинку).

Вихідні дані: потужність живильного трансформатора 400 кВА, схема з'єднання обмоток трансформатора - зірка, сила струму 4А, U = 380 В.

Використовуючи довідник [45], визначити номінальний і пусковий струм електродвигуна, номінальний струм плавкої вставки, розрахувати очікуваний струм короткого замикання, перевірити умови надійності спрацьовування захисту.


Завдання 22

Тема: Розрахунок захисту будинку від блискавки.

Керуючись [52], визначити категорію проектованого будинку з улаштування захисту від блискавки, розрахувати зону захисту прийнятого блискавковідводу.

Виконати ескіз зони захисту блискавковідводу.


Завдання 23

Тема: Визначення необхідного обсягу протипожежного запасу води, необхідної тривалості його поповнення і додаткового обсягу протипожежного запасу води для зовнішнього пожежогасіння будинку.

Вихідні дані для розрахунку: обсяг і ступінь вогнестійкості будинку, категорія пожежної небезпеки (прийняти за проектом).

Використовуючи [57], визначити необхідні витрати води на гасіння можливої кількості одночасно виниклих пожеж на території і тривалість їхнього гасіння. На підставі отриманих даних визначити обсяг непорушного запасу води для пожежогасіння. Потім з урахуванням нормативного часу відновлення непорушного запасу води [57] визначити додатковий обсяг протипожежного запасу води. Загальний обсяг протипожежного запасу води для даного об'єкта визначити підсумовуванням недоторканного і додаткового обсягів запасу води.


Завдання 24

Тема: Розрахунок межі вогнестійкості плит, панелей і настилів з розтягнутою арматурою одного класу.

Керуючись довідником [45], скласти схему для визначення температури нагрівання при пожежі і розрахувати межу вогнестійкості .


Завдання 25

Тема: Визначення межі вогнестійкості суцільної залізобетонної плити щодо нагрівання зворотної вогню поверхні на 140 °С.

Керуючись довідником [45], розрахувати межу вогнестійкості плити.


Завдання 26

Тема: Визначення часу до втрати несучої здатності дерев'яної балки при пожежі.

Керуючись довідником [45] стосовно до умов проектованого об'єкта, скласти таблицю і побудувати графік наростання напружень у дерев'яній балці під впливом пожежі за аналогією з [45].


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів 6 курсу спеціальності 7.120102 - "Архітектура")


Укладачі: Чеботарьова Олександра Вячеславівна

Абракітов Володимир Едуардович


Відповідальний за випуск: Б. М.Коржик


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз.203М

Підп.до друку 10.04.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,3 Обл.-вид.арк .1,8

Замовл. № Тираж 100 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12
Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи