Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
Скачати 153.29 Kb.
НазваРобоча навчальна програма
Дата28.06.2012
Розмір153.29 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ОСНОВ МІКРОБІОЛОГІЇ

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет - медичний №4 з відділенням молодших

медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність - фармація

освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

кваліфікація - фармацевт (заочна форма навчання)

кафедра - мікробіології та вірусології

курс - другий

семестр - IV

лекції - 6 акад. годин

практичні заняття - 2 акад. годин

самостійна робота студентів - 44 акад. годин

^ Диференційований залік

з основ мікробіології - IV семестр, 2 години

В с ь о г о: - 54 акад. години

Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 5.11020101 “Фармація” “Гігієна з основами мікробіології та екології”. – Київ, 1995. – 15 с.

^ 1. ОСНОВНА МEТА ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ МІКРОБІОЛОГІЇ.

  1. Мета викладання основ мікробіології.

Курс “Основи мікробіології” є комплексним у систе­мі підготовки молодших спеціалістів і передбачає вивчення основ загальної та спеціальної мікробіології. Мета курсу - надати студентам теоретичних знань з цих предметів і сформувати прак­тичні навички, які необхідні при подальшому вивченні таких дис­циплін як фармакогнозія, технологія лікарських форм, фармаколо­гія, організація та економіка фармації, фармацевтична хімія та ін.

Розділ з медичної мікробіології складається із загальної части­ни, що полягає у вивченні морфології і фізіології мікроорганізмів, вчення про інфекцію та імунітет, та спеціальної частини, яка перед­бачає вивчення властивостей збудників кишкових інфекцій і пато­генних коків, методів профілактики і лікування.

Фармацевт повинен мати чітке уявлення про світ мікроорганіз­мів, поширення їх у природі (воді, повітрі, грунті, на рослинах), роль патогенних мікробів у розвитку інфекційного процесу та імунні від­повіді макроорганізму, про біологічні бактерійні препарати (вакци­ни, сироватки, фаги) та антибіотики, які реалізуються аптекою на­селенню та лікувально-профілактичним установам.

Студенти повинні також засвоїти форми і методи санітарної ос­віти і закріпити їх в оформленні санітарних бюлетнів і підготовці реферативних повідомлень. Доцільно також запланувати відвіду­вання будинку або кабінету санітарної освіти для ознайомлення з організацією санітарно-освітньої роботи в Україні. Рекомендуєть­ся провести екскурсію в бактеріологічну або гігієнічну лабораторію СЕС для ознайомлення студентів з сучасним обладнанням і мето­дами мікробіологічних і гігієнічних досліджень (за змогою).

  1. Завдання вивчення основ мікробіології.

Студент повинен знати:

- Предмет і завдання мікробіології, досягнення видат­них учених - мікробіологів.

- Значення мікробіології в практичній роботі фарма­цевта.

- Принципи сучасної класифікації мікроорганізмів.

- Будову бактеріальної клітини та функції окремих структур­них елементів.

- Хімічний склад і метаболізм мікробної клітини. Типи живлен­ня і дихання мікроорганізмів, особливості росту.

- Властивості патогенних мікроорганізмів, шляхи передачі і джерела інфекції.

- Класифікацію вакцин, сироваток, імуноглобулінів.

- Протипоказання до введення сироваток і вакцин.

- Класифікацію антибіотиків, їх побічну дію, резистентність ор­ганізму до них.

- Характеристику патогенних коків і збудників кишкових ін­фекцій.

- Епідеміологічне значення повітряного середовища.

- Епідеміологічне значення води.

- Профілактика харчових токсикоінфекцій і хвороб, спричине­них неякісними харчовими продуктами.

- Вплив мікрофлори на зберігання лікарської сировини, лікар­ських форм і способи запобігання їх псуванню.

Студент повинен вміти:

1. Користуватись мікроскопом.

2. Диференціювати мікроорганізми за морфологічними озна­ками.

3. Робити посів повітря за методом Коха.

4. Робити посів повітря за допомогою приладу Кротова.

5. Проводити посів зубного нальоту, відбитка пальця, волосся на штучні живильні середовища.

6. Проводити дослідження мікрофлори лікарських форми.

7. Визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків мето­дом стандартних паперових дисків.

8. Визначати ріст кишкової палички на диференційно-діасностичних середовищах.

9. Визначати ріст золотистого стафілокока на диференційно-діагностичних середовищах.

10. Вивчати мікропрепарати і визначати ріст патогенних коків і збудників кишкових інфекцій.


^ 2. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ, ЗНАННЯ ЯКИХ СТУ­ДЕНТАМ НЕОБХІДНО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ МІКРОБІОЛОГІЇ

­При вивченні основ мікробілогії студентам необхідно зна­ти матеріал з курс біології, хімії, фізики.

1. Матеріали фізики, які знайомлять студентів з бу­довою та роботою оптичного мікрос­копа.

2. По курсу біології студенти викорис­товують знання по прин­ципам номенклатури і таксономії живих істот. Структура і функція гена. Основні форми мінливості.
^

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ОСНОВ МІКРОБІОЛОГІЇ

ВСТУП


Предмет і задачі мікробіології. Значення мікробіології в практичній роботі фармацевта. Короткий нарис історії мікробіології. Вклад видатних вчених у розвиток мікробіології (А.ван Левенгук, Д.С.Самойлович, Е.Дженнер, Л.Пастер, Р.Кох, І.І.Мечніков, М.Ф.Гамалея, Д.І.Івановський, Д.К.Заболотний, З.В.Єрмолаєв та ін.).
^

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ


Класифікація мікроорганізмів. Поняття про еукаріоти, прокаріоти, віруси. Загальні властивості мікроорганізмів. Бактерії, основні форми. Будова бактеріальної клітини: оболонка, капсула, мезосома, рибосоми, цитоплазма, нуклеоїд, джгутики, спори, пілі. Поліморфізм бактерій. Морфологія і класифікація грибів. Віруси рослин. Віруси, патогенні для тварин і людини. Віруси бактерій (бактеріофаги).

^ Хімічний склад і метаболізм мікробної клітини. Типи живлення і дихання мікроорганізмів. Ріст і розмноження бактерій. Утворення мікроорганізмами пігментів, фотогенних і ароматичних речовин.

^ Ферменти мікроорганізмів, їх значення. Роль мікроорганізмів у псуванні лікарських форм і рослинної сировини.

Вчення про інфекцію. Основні поняття: інфекція, інфекційний процес. Роль мікроорганізмів у розвитку інфекції. Патогенність і вірулентність мікроорганізмів. Чинники патогенності і вірулентності (токсиноутворення, адгезивність, інвазивність, колонізація, капсулоутворення, утворення агресинів ті ін.). Роль мікроорганізму, навколишнього середовища і соціальних факторів у виникненні інфекційного процесу. Механізма передачі збудників інфекційних хвороб. Розвиток інфекційного процесу. Форму прояву інфекції. Поширення інфекційних хвороб. Боротьба з інфекційними хворобами в Україні.

Вакцини живі, убиті, хімічні. Анатоксини. Аутовакцини. Асоційовані вакцини. Принципи приготування вакцин і анатоксинів. Методи вакцинації, ревакцинація. Вакцинопрофілактика і вакцинотерапія. Імунні сироватки та імуноглобуліни. Серопрофілактика і серотерапія.

Антибіотики. Вплив біологічних чинників на мікроорганізми. Антибіотики, їх характеристика, історія відкриття. Класифікація антибіотиків за джерелами і методами одержання. Поняття про спектр і механізм дії антибіотиків. Ускладнення, що можливі при антибіотикотерапії. Резистентність мікроорганізмів до антибіотиків. Обгрунтування потреби приготування приготування лікарських форм антибіотиків в асептичних умовах.

^ СПЕЦІАЛЬНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Збудники кишкових інфекцій. Загальна характеристика родини кишкових бактерій. Значення кишкової палички в нормі і патології. Профілактика ешерихіозів, лікування. Кишкова паличка як санітарний показник фекального забруднення.

Шигели. Морфологія. Культивування. Механізм зараження і клінічні прояви дизентерії. Імунітет. Профілактика і лікування.

Сальмонели. Морфологія. Культивування. Патогенність. Джерела інфекції та шляхи передачі. Патогенез і клініка черевного тифу, паратифу А і В, гострого сальмонельозного гастроентериту. Імунітет. Профілактика і лікування.

Холерний вібріон. Морфологія. Культивування. Біоваріанти. Механізм зараження і клінічні прояви холери. Імунітет. Профілактика і лікування.

^ Патогенні коки. Загальна характеристика коків. Морфологія і культуральні особливості стафілококів, стрептококів, пневмококів, менінгококів, гонококів. Хвороби, спричинені цими мікроорганізмами. Імунітет. Лікування хворих і профілактика кокових інфекцій. Причини зростання захворюваності на гонорею. Золотистий стафілокок як санітраний показник забруднення повітря.

^ 4. ТEМАТИЧНІ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

4.1. Тематичний план лекцій з основ мікробіології для студентів 2 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “фармація” (заочна форма навчання) на 2008-2009 навчальний рік

№ п/п

^ НАЗВА ТEМИ ТА ЇЇ ЗМІСТ

Обсяг у годинах

1.

Морфологія та фізіологія мікроорганізмів.

2

2.

Патогенні коки (стафілококи, стрептококи, гонококи, менінгококи).

2

3.

Патогенні ентеробактерії (ешерихії, сальмонели, шигели).

2

Всього:

6

4.2. Тематичний план практичних занять з основ мікробіології для студентів 2 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “фармація” (заочна форма навчання) на 2008-2009 навчальний рік

№ п/п

^ НАЗВА ТEМИ ТА ЇЇ ЗМІСТ

Обсяг у годинах

1.

Основи мікробіології. Морфологія та фізіологія бактерій.

2

2.

Диференційований залік.

2

Всього:

4

5. Перелік тем, які винесені для самостійного вивчення студентами 2 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “фармація” (заочна форма навчання) на 2008-2009 навчальний рікп/п

^ НАЙМEНУВАННЯ ТEМ ТА ЇХ ЗМІСТ

Обсяг у годинах

1

Класифікація мікроорганізмів.

2

2

Інфекція, інфекційний процес, інфекційна хвороба.

4

3

Ферменти бактерій. Практичне використання ферментів бактерій.

2

4

Вакцини, вакцинотерапія.

4

5

Антибіотики, хіміотерапевтичні засоби. Значення.

6

6

Резистентність мікроорганізмів до антибіотиків.

2

7

Дослідження мікрофлори тіла людини

4

8

Боротьба з інфекційними хфоробами в Україні.

2

9

Роль макроорганізму, навколишнього середовища і соціальних умов у виникненні та розвитку інфекційного процесу.

4

10

Виділення та ідентифікація чистих культур аеробних мікроорганізмів.

4

11

Виділення та ідентифікація чистих культур анаеробних мікроорганізмів.

4

12

Мікрофлора повітря, методи визначення забруднення повітря.

2

13

Холерні вібріони.

4

Всього:

44

^ 6. Засоби та форми провeдeння початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю

6.1. Початковий контроль здійснюється під час проведення практичних занять шляхом перевірки знань з біології за середню школу.

6.2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі усного опитування на основі питань для дискусії та діалогу і рекомендованої літератури для відповідних лабораторних занять.

6.3. По закінченні IV-го семестру в письмовій формі проводиться диференційований залік з основ мікро­біології, який є формою підсумкового контролю рівня теоретичної і практичної підготовки студентів.

^ 7. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ

- Виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження патологічного матеріалу і фіксуван­ня їх.

- Фарбування мікропрепаратів простими методами: водними розчинами фуксину та метиленового синього, генціан-фіолетового та складними методами.

- Мікроскопія мікропрепаратів в світловому мікроскопі з імерсійним об'єктивом.

8. Білетна програма диференційованого заліку з основ мікробіології для студентів 2 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “фармація” (заочна форма навчання) на 2008-2009 навчальний рік

 1. Класифікація мікроорганізмів.

 2. Що входить до поняття морфологія бактерій?

 3. Основні морфологічні форми бактерій.

 4. Eтапи приготування мікропрепаратів.

 5. Тинкторіальні властивості мікроорганізмів.

 6. Прості методи фарбування мікроорганізмів.

 7. Складні методи фарбування мікроорганізмів.

 8. Класифікація живильних середовищ, вимоги до них.

 9. Характер росту на живильних середовищах (щільних та рідких).

 10. Eтапи виділення чистих культур аеробних мікроорганізмів.

 11. Поняття про аутохтонну та алохтонну мікрофлору тіла людини.

 12. Дайте визначення дисбактеріозу.

 13. Хіміотерапія - це...

 14. Антибіотики - це...

 15. Класифікація антибіотиків.

 16. Методи вивчення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.

 17. Бактеріофаги - це...

 18. Методи титрування бактеріофагів.

 19. Дайте визначення "інфекційний процес".

 20. Ланки інфекційного процесу.

 21. Основнi властивостi екзо- та ендотоксинів.

 22. Шляхи передачі збудників, шляхи проникнення та поширення збудників в організмі людини.

 23. Періоди розвитку інфекційної хвороби, їх характеристика.

 24. Форми прояву інфекцій в залежності від продовжуванності перебування мікроорганізмів в макроорганізмі: гостра, хронічна, латентна, персистуюча, бактеріоносіння.

 25. Форми інфекцій в залежності від числа інфікуючих агентів: моноінфекція, змішана інфекція, параінфекція.

 26. Форми інфекцій в залежності від повторних проявів захворювання: вторинна, реінфекція, суперінфекція, рецидив.

 27. Форми інфекцій в залежності від походження: екзогенна, ендогенна, аутоінфекція.

 28. Класифікація інфекційних хвороб за епідемічним принципом.

 29. Класифiкацiя кокiв за розмiщенням, характером подiлу та бiологiчними властивостями.

 30. Класифiкацiя кокiв за ступенем патогенностi та за тинкторiальною ознакою.

 31. Основнi види стафiлококiв.

 32. Культуральнi властивостi стафiлококiв.

 33. Eкзотоксини стафiлококiв.

 34. Методи лабораторної дiагностики стафiлококових захворювань.

 35. Eпiдемiологiя та профiлактика стафiлококових захворювань.

 36. Класифiкацiя стрептококiв за бiологiчними властивостями та захворюваннями, що вони викликають.

 37. Класифiкацiя стрептококiв за гемолiтичною здатнiстю.

 38. Токсиноутворення пiогенного (гемолiтичного) стрептококу.

 39. Захворювання, що зумовленi стрептококами.

 40. Лаб. дiагностика стрептококових захворювань.

 41. Основнi види патогенних бактерiй роду Нейсерiя, їх основнi властивостi.

 42. Культивування менiнгококiв та їх токсиноутворення.

 43. Лабораторна дiагностика менiнгококових iнфекцiй.

 44. Морфологiчнi та тинкторiальнi властивостi гонококiв.

 45. Дослiдний матерiал, необхiдний для лабораторної дiагностики гострої та хронiчної гонореї.

 46. Методи лабораторної дiагностики гострої та хронiчної гонореї.

 47. Морфологія, культуральнi властивостi та антигенна будова ешерихiй.

 48. Методи лабораторної дiагностики ешерихiозiв.

 49. Морфологiя, культуральнi властивостi сальмонел черевного тифу та паратифiв А i B.

 50. Методи лаб.дiагностики черевного тифу та паратифiв А i В.

 51. Збудники шигельозу, їх морфологія, тинкторiальнi та культуральнi властивостi.

 52. Збудники холери, їх морфологiя та культуральнi властивостi.

 53. Бактерiологiчний метод лабораторної дiагностики холери.

^ 9. Методика проведення диференційованого заліку з основ мікробіології

По закінченню IV-го семестру проводиться cеместровий диференційований залік з основ мікро­біології, який є формою підсумкового контролю рівня теоретичної і практичної підготовки студентів 2 курсу.

До складання семестрового диференційованого заліку з основ мікробіології ї допускаються студенти, які повністю виконали програму з дисципліни:

 • відвідали всі лекції та практичні заняття з дисципліни,

 • оволоділи практичними навичками, передбаченими програмою з дисципліни.

Семестровий диференційований залік з основ мікробіології складається в письмовій формі на останньому в семестрі практичному занятті на основі білетної програми, яка затверджується кафед­рою та предметною методичною комісією. На основі білетної програми формуються білети, які містять основні теоретичні питання з усіх вивчених тем, а також практичні навички.

^ 10. Критeрії оцінки знань і вмінь студентів на диференційованому заліку з основ мікробіології

1. Оцінка "ВІДМІННО" ставиться студенту, який правильно і глибоко відповів на всі питання, показав відмінне володіння передбаченими програмою практичними навичками, проявив творче володіння учбовим матеріалом, вміння логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставленні питанння.

2. Оцінка "ДОБРE" ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими, показав добре володіння передбаченими програмою практичними навичками.

3. Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але відповіді на питання були неповними і неглибокими, показав задовільне володіння передбаченими програмою практичними навичками.

4. Оцінка "НEЗАДОВІЛЬНО" ставиться студенту, який дав правильну відповідь лише на частину питань, відповіді на питання були поверхові і нечіткі, показав незадовільне володіння передбаченими програмою практичними навичками.

^ 11. Перелік рекомендованої навчальної і навчально-методичної літератури

11.1. Обов'язкова

 1. Мікробіологія: Посібник у трьох частинах. Частина перша “Загальна медична мікробіологія”/ Дейнека С.Є., Патратій В.К., Сидорчук І.Й. та ін. – Чернівці: Медик, 2007. – 237 с.

 2. Мікробіологія: Посібник у трьох частинах. Частина друга “Спеціальна медична мікробіологія”/ Дейнека С.Є., Патратій В.К., Сидор­чук І.Й. та ін. – Чернівці: Медик, 2005. – 200 с.

 3. Мікробіологія: Посібник у трьох частинах. Частина третя “Медична вірусологія” / Патратій В.К., Дейнека С.Є., Сокол А.М. та ін. – Чернівці: Медик, 2008. – 164 с.

 4. Пяткін К.Д., Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія. - Київ: Вища школа. - 1992. – 431 с.

 5. Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 392 с.

 6. Кривошеин Ю.С. и соавт. Руководство к практическим занятиям по меди­цинской микробиологии и лабораторной диагностике инфек­ционных заболеваний.- Киев: Вища школа. 1986.

11.2. Додаткова

1. Красильников А.П. Микробиологический словарь - справочник.- Минск, 1986.

2. Фролов А.Ф., Шевченко Л.Ф., Широбоков В.П. Практическая виру­сология. - К.: Здоров'я, 1989.

3. Джавец Э., Мельник Дж.Л., Эйдельберг Э.А. Руководство по меди­цинской микробиологии.- М.:Медицина. 1982.В трех томах.

4. Топчий М.К., Корнюшенко Н.П. Руководство к практическим заня­тиям по вирусологии. - К.: КГУ, 1967.

5. Черкес Ф.К. Руководство к практическим занятиям по микробиоло­гическим исследованиям. - М.: Медицина. 1980.

6. Дяченко С.С., Синяк К.М., Дяченко Н.С. Патогенные вирусы чело­века.- К.: Здоров'я. 1980.

7. Букринская А.Г. Вирусология. М.: Медицина. 1986.

8. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования /Под ред. О.М.Биргера/ - М.: Медицина. 1982.Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи