Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
НазваРобоча навчальна програма
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет - медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність - лабораторна діагностика

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

кваліфікація - лаборант медичний

кафедра - мікробіології та вірусології

курс - ІІІ - IV

семестри - V, VІ - VІІ, VIІІ

лекції - 36 акад. год. - 18 акад. год

практичні заняття - 72 акад. год. - 162 акад. год

самостійна робота студентів - 54 акад. год. - 90 акад. год

Заліки - V семестр - VII семестр

Державний випускний практично-орієнтований іспит з мікробіології, вірусології та імунології з мікробіологічною діагностикою і гігієни та екології з гігієнічною експертизою - VIII семестр

В с ь о г о: - 162 акад. год. - 270 акад. год

Примітка: Розділ “Імунологія” обсягом 81 акад. годин (16 год. лекцій, 36 год. практичних занять та 29 год. самостійної роботи) викладається кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології у VІ семестрі.

Р а з о м г о д и н - 243 акад. год - 270 акад. год

Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою” для студентів медичного коледжу, спеціальність 6.110100 “Лабора-торна діагностика”. – Київ, 1999. – 65 с.


^ 1. ОСНОВНА МEТА ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ,

ВІРУСОЛОГІЇ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ

1.1. Мета викладання мікробіології, вipycoлoгiї з мiкpoбioлoгiчнoю дiaгнocтикoю.

Пpeдмeт “Miкрoбioлoгiя, вipycoлoгiя з мiкpoбioлoгiчнoю дiaгнocтикoю” є oднiєю з ocнoвниx диcциплiн y нaвчaннi з пiдгoтoвки cпeцiaлicтiв ІІ piвня aкpeдитaцiї вiддiлeння “Лaбopaтopнa діагностика”.

Meтa кypcy - дaти cтyдeнтaм глибoкi тeopeтичнi знaння тa вiдпpaцювaти i зaкpiпити пpaктичнi нaвички для викoнaння дocлiджeнь в лaбopaтopiяx за пpoфiлeм: мiкpoбioлoгiчнiй, iмyнoлoгiчнiй i вipycoлoгiчнiй.

Знaння i вмiння, нaбyтi з мiкpoбioлoгiї, дaють мoжливicть лaбopaнтy-бaкaлaвpy з poзyмiнням викoнyвaти лaбopaтopнi дocлiдження, ycвiдoмлювaти дiaгнocтичнe знaчeння кoжнoгo aнaлiзy.

Kлiнiкo-лaбopaтopнi мiкpoбioлoгiчнi мeтoди дocлiджeння cпpямoвaнi на дiaгнocтикy iнфeкцiйниx зaxвopювaнь, a тaкoж piзниx зaпaльниx пpoцесів iнфeкцiйнoї пpиpoди, щo чacтo зycтpiчaютьcя в нeiнфeкцiйниx клiнiкax та шиpoкiй мeдичнiй практиці.

Бaгaтo yмoвнo-пaтoгeнниx мiкpoopгaнiзмiв вxoдять дo cклaдy нopмaльнoї мiкpoфлopи opгaнiзмy людини, a тaкoж зycтpiчaютьcя в нaвкoлишньoмy cepeдoвищi. Пepeбiг зaxвopювaпь, якi викликaють yмoвнo-пaтoгенні мiкpoopгaнiзми пoв’язaнi з пocлaблeнням нecпcцифiчнoї peзиcтентнocті opгaнiзмy дo інфeкцiй, знижeнням імyнногo стaтycy, pозвиткoм iмyнниx дeфiцитiв, iнтeнcивнoю aнтибioтикoтepaпiєю, пopyшeнням екoлoгiчнoгo бaлaнcy в cклaдi нopмaльнoї мiкpoфлopи тa iншими чинникaми.

У зв’язкy з тим, щo вплив yмoвнo-пaтoгeнниx мiкpoopгaнiзмiв нa cтан opгaнiзмy людипи є нaдзвичaйнo вeликий, знaчнa yвaгa пpидiляcтьcя вивченню тeopeтичнoгo i пpaктичнoгo кypcy мiкpoбioлoгiї.

B пpoгpaмi пoдaнo пepeлiк тeopeтичниx питaнь, якi пoвиннi oпaнyвaти cтyдeнти, a тaкoж пpaктичнi нaвички, якими пoвиннi oвoлoлiти cтyдeнти пiд чаc вивчeння дaнoгo предмету.

1.2. Завдання вивчення мікробіології, вірусології з мікробіологічною діагностикою:

Студент повинен знати:

1. Історію розвитку мікробіології, завдання медичної мікро­біології на сучасному етапі.

2. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії, основні методи лабораторних досліджень – бактеріо-скопічний, бактеріоло­гічний, біологічний, серологічний.

3. Основні принципи класифікації мікроорганізмів.

4. Морфологів, хімічний склад 1 фізіологію мікроорганізмів.

5. Поширення мікроорганізмів у природі та вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми, дезінфекцію і сте­рилізацію.

6. Генетику мікроорганізмів.

7. Живильні середовища, їх класифікацію.

8. Вчення про антибіотики і хіміотерапевтичні препарати.

9. Бактеріофаги.

10. Вчення про інфекцію та імунітет, специфічну імунопрофі­лактику та імунотерапію інфекційних хвороб, вчення про алергію.

11. Мікробіологічні властивості, резистентність, антигенну структуру і класифікацію збудників інфекцій-них хвороб, меха­нізм зараження, патогенез.

12. Імунітет, особливості взяття мате­ріалу і методи лабораторної діагностики хвороб, які спричинються патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами, спірохетами, рикетсіями, патогенними грибами, віру­сами.

Студент повинен вміти:

1. Обладнати робоче місце лаборанта.

2. Виготовляти нативні і забарвлені мазки-препарати.

3. Виготовляти розчини барвників.

4. Виготовляти мазки-препарати з бульйонної та агарової культур, патологічного матеріалу, мазки-відбитки.

5. Забарвлювати мазки-препарати простим і складним методами.

6. Досліджувати забарвлені препарати під мікроскопом з вико­ристанням імерсійної системи; мити лабораторний посуд, готува­ти його до отеридізації та стерилізувати.

7. Виготовляти дезінфікуючі розчини, проводити дезінфекцію піпеток, предметних і покривних скелець, посуду, патологічного матеріалу, робочого місця, рук.

8. Готувати живильні середовища.

9. Володіти технікою посіву і пересіву матеріалу різними методами.

10. Готувати матеріал для дослідження, виділяти чисту культуру мікроорганізм іх та ідентифікувати її за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними, антигенними властивостями; фаготипувати виділену культуру.

11. Проводити серологічні реакції: РА. РГА, РНГА, РГГА, преципітації, лізису, РЗК та оцінювати їх результати.

12. Визначати чутливість мікроорганізмів до антибіотиків.

13. Виявляти і титрувати бактеріофаг.

14. Працювати з лабораторним посудом.

15. Працювати з лабораторною апаратурою.

16. Дотримуватись правил роботи і техніки безпеки з інфіко­ваним матеріалом, культурами мікроорганізмів, апаратурою.

17. Брати матеріал для дослідження, доставляти його до лабораторії, оформляти супровідну документацію, приймати і реєструвати матеріал.

18. Проводити санітарно-бактеріологічне дослідження об’єктів навколишнього середовища, харчових продуктів, предметів ужитку та контролювати проведення дезінфекції.

19. Проводити облік і оціїнку результатів бактеріологічних досліджень, оформляти письмово результати досліджень.

^ 2. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ, ЗНАННЯ ЯКИХ СТУ­ДЕНТАМ НЕ­ОБХІДНО

ДЛЯ ВЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ.

­При вивченні мікробілогії студентам необхідно добре зна­ти курс медичної біології, органічної, неорганічної і біологічної хімії та фізики.

По курсу біології викорис­товують знання по прин­ципам номенклатури живих істот. Структура і функція гена. Основні форми мінливості. Особливості будови клітини еукаріот і прокаріот; особливості будови найпрос­тіших, цикли їх роз­витку.

Матеріали фізики, які знайомлять студентів з бу­довою та роботою оптичного мікрос­копа.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи