Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології icon

Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
НазваРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Сторінка1/7
Дата28.06.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з мікробіології, вірусології та імунології

на 2008-2009 навчальний рік

факультет - медичний №1, 2, 3

спеціальність - лікувальна справа, педіатрія

кафедра - мікробіології та вірусології

курси - другий, третій

семестри - IV, V

кредитів ECTS - 8

кількість модулів - 3

лекції - 50 акад.год.

практичні заняття - 112 акад.год.

самостійна робота студентів - 70 акад. год.

контроль засвоєння модулів - 8 акад. год.

Р а з о м г о д и н - 240 акад. годин

Робоча навчальна програма складена на основі програми «“МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСО-ЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ” програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації зі спеціальностостей 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія” та 7.110105 “Медико-профілактична справа”. – Київ, 2008. – 48 с.»^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення мікробіології, вірусології та імунології - кінцеві цілі - встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природниче - наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини та зовнішнім середовищем.

 • Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб.

 • Пояснювати будову імунної системи організму людини.

 • Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини.

 • Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини.

^ У результаті вивчення мікробіології, вірусології та імунології студент повинене знати:

 • Етапи розвитку мікробіології як фундаментальної і прикладної дисципліни для медицини та внесок окремих учених на кожному з її етапів.

 • Основні групи оригінальних методів мікробіологічного дослідження.

 • Особливості структури, морфології, фізіології окремих груп мікробів.

 • Структуру бактеріальної клітини, постійні та непостійні елементи.

 • Морфологію та структуру спірохет, актиноміцетів, грибів і найпростіших.

 • Основні відмінності між про- та еукаріотами.

 • Найбільш вживані поживні середовища та їх приготування.

 • Методи виділення чистих культур аеробних та анаеробних бактерій.

 • Зв’язок між генетичними структурами та факторами вірулентності бактерій.

 • Механізм дії антибіотиків на мікробну клітину.

 • Методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків.

 • Механізми ускладнень антибіотикотерапії.

 • Поняття „інфекційний процес”, форми інфекційного процесу, їх характеристику і умови виникнення.

 • Фактори патогенності бактері, поняття „патогенність”, „вірулентність”.

 • Етапи становлення імунології та внесок окремих вчених на кожному етапі.

 • Поняття „імунна система організму”.

 • Роль та механізми неспецифічного протиінфекційного захисту організму людини.

 • Структуру антигенів, в тому числі антигенів мікроорганізмів. Роль антитіл в імунній відповіді.

 • Механізм взаємодії антитіл з антигенами.

 • Фази розвитку імунної відповіді.

 • Біологічні властивості збудників інфекційних хвороб.

 • Патогенетичні закономірності інфекційних процесів, викликаних патогенними прокаріотами та еукаріотами.

 • Методи мікробіологічної діагностики, етіотропної терапії та профілактики інфекцій, викликаних патогенними прокаріотами та еукаріотами.

 • Біологічні властивості патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, та закономірності їх взаємодії з організмом людини і зовнішнім середовищем.

 • Методи мікробіологічної, вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та профілактики опортуністичних і внутрішньолікарняних інфекцій.

 • Поняття „санітарно-показові мікроорганізми” та роль їх як індикатора при оцінці ступеню контамінації патогенними мікроорганізмами об’єктів зовнішнього середовища: води, ґрунту та повітря.

 • Якісний та кількісний склад мікробів води, ґрунту, повітря і робити висновки про їх безпечність в епідемічному відношенні.

 • Санітарно-вірусологічні та бактеріологічні критерії оцінки водних об’єктів, ґрунту та повітря закритих приміщень.

Оволодіти практичними навичками:

 • додержання правил протиепідемічного режиму і техніки безпеки в бактеріологічній лабораторії;

 • знезаражування інфікованого матеріалу, антисептичної обробки рук, контамінованих досліджуваним матеріалом або культурою мікробів;

 • заповнення бланків направлень матеріалу в лабораторію для бак­теріологічного, вірусологічного або серологічного дослідження;

 • виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження патоло­гічного матеріалу (гній, харкотиння, кров, спинномозкова рідина);

 • фарбування препаратів простими (водними розчинами фуксину та метиленового синього) та складними методами (за Грамом, Цілем-Нільсеном, Буррі-Гінсом);

 • мікроскопія препаратів в світловому мікроскопі з імерсійним об’­єктивом;

 • посіву досліджуваного матеріалу тампоном, петлею і піпеткою на щільні, напіврідкі та рідкі живильні середовища;

 • постановки, обліку і оцінки реакції аглютинації на склі;

 • взяття проб води, харчових продуктів і повітря для санітарно-бактеріологічних досліджень;

 • проведення досліджень змивів з рук, поверхонь, посуду для санітарно-бактеріологічної їх оцінки;

 • розраховувати санітарно-гігієнічні показники мікробного забруднення води, повітря та грунту.

Вміти:

 • виділяти чисті культури аеробних та анаеробних мікроорганізмів, здійснювати ідентифікацію виділених культур за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними, антигенними властивостями, визначати фаготип, визначати чутливість до анти­біотиків;

 • проводити облік та оцінювати результати серологічних реакцій (реакції аглютинації, преципітації, зв’язування комплементу, імунофлуоресценції, імуноферментного аналізу);

 • диференціаціювати мікроорганізми за морфологічними і тинкторіальними ознаками;

 • визначати методи дослідження доцільні при захворюваннях, що спричинені патогенними мікроорганізмами.

^ Перелік дисциплін та їх окремих розділів, знання яких сту­дентам необхідне для вчення мікробіології, вірусології та імунології

­При вивченні мікробілогії та вірусології студентам необхідно добре знати курс анатомії людини, загаль­ної біології з генетикою, гістології з ембріологією, біологічної хімії, нормальної фізіо­логії, органічної хімії, медичної фізики.

Матеріали медичної фізики, які знайомлять студентів з бу­довою та роботою оптичного, електронного, люмінесцентного мікрос­копа.

По курсу загальної біології та генетики студенти викорис­товують знання по принципам номенклатури і таксономії живих істот. Структура і функція гена. Основні форми мінливості. Морфологічні особливості і методи вивчення патогенних найпрос­тіших. Цикли їх розвитку в природі. Перенощики трансмісивних ін­фекційних захворювань. Eволюція розвитку живої природи.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинго­вою системою відповідно до вимог Болонської декларації.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

Змістовні модулі

1. Введення в мікробіологію.

2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів.

3. Фізіологія бактерій. Еволюція та класифікація мікроорганізмів.

4. Генетика мікроорганізмів.

5. Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії.

6. Інфекція.

7. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту від інфекційних агентів.

8. Антигени. Антитіла.

9. Реакції імунітету. Імунопатологія.

Модуль 2. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.

Змістовні модулі

10. Патогенні прокаріоти і еукаріоти.

11. Основи клінічної та екологічної мікробіології

12. Санітарна мікробіологія та вірусологія.

Модуль 3. Загальна і спеціальна вірусологія.

Змістові модулі

13. Загальна вірусологія.

14. Спеціальна вірусологія.

Опис навчального плану з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія”

для студентів 2 і 3-го курсів медичних факультетів №1, 2, 3

за спеціальностями „лікувальна справа” та “педіатрія”.

^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практ. занять
240

50

120

70

2-3
^ Кредитів ЕСТS

8
Модуль 1 (змістових модулів 9):

90 годин/

3,0 кредита ЕСТS

14

40

36

2

Підсумковий модульний контроль.

Модуль 2 (змістових модулів 3):

90 годин/

3,0 кредита ЕСТS.

26

50

14

2

Модуль 3 (змістових модулів 2):

60 годин/

2,0 кредита ECTS.

10

30

20

3
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики,...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики,...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів ІІІ курсу медичного факультету
Основи санітарної мікробіології та вірусології. Санітарно-мікробіологічне дослідження води, грунту, повітря
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Медична мікробіологія та предмет її вивчення. Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань,...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Медичний інститут Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів
Предмет, мета та завдання мікробіології. Етапи розвитку мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, фармакологією, технологією...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план лекцій з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Предмет і задачі медичної мікробіології. Морфологія та ультраструктура бактерій
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів фармацевтичного факультету заочнї форми навчання (термін навчання 4,5 років)
Предмет та завдання мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, технологією виготовлення ліків. Принципи класифікації та систематики...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconОсобливості перебігу інфекційного мононуклеозу в сумській області
СумДУ, кафедра інфекційних хвороб і епідеміології з курсом мікробіології, вірусології та імунології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи