Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології icon

Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
НазваРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Сторінка1/6
Дата28.06.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з мікробіології, вірусології та імунології

на 2008-2009 навчальний рік


факультет - медичний №1 та стоматологічний

спеціальність - стоматологія

кафедра - мікробіології та вірусології

курс - другий

семестри - IІІ, ІV

лекції - 12 акад.год.

практичні заняття - 78 акад.год.

самостійна робота студентів - 50 акад. год.

у тому числі „мікробіологія порожнини рота”

лекції - 6 акад.год.

практичні заняття - 30 акад.год.

самостійна робота студентів - 13 акад. год.

залік - IІІ семестр

І с п и т з мікробіології,

вірусології та імунології - IV семестр

В с ь о г о: - 189 акад. год.

Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Київ, 2003. – 72 с.”

1. Основна мeта викладання мікробіології, вірусології та імунології

1.1. Мета вивчення мікробіології, вірусології та імунології

Сучасний стан розвитку медичної науки і практики охорони здоров’я з особливою очевидністю свідчить про важливість і значення мікробіології, вірусології та імунології у підготовці лікаря-стоматологія. Це по­в’язано з поглибленням знань про біологію мікроорганізмів, про їх роль в існуванні біосфери, їх участь у різних патологічних процесах, не обмежених лише інфекційними захворюваннями. Мікроорганіз­ми мають велике значення в патогенезі різних захворю­вань людини, таких, наприклад, як виразкова хвороба шлунку та два­надцятипалої кишки, в патології печінки та жовчо-вивідних шляхів, серцево-судинної системи та ін. Сформоване вчення про роль мікро­організмів у нормальних фізіологічних реакціях людини і твария на різних етапах онтогенезу.

Постійно оновлюється методичний арсенал мікробіологічної науки з залученням найновіших досягнень генетики, молекулярної біології та біотехнології. Принципового значення набувають методи генетичної діагностики інфекційних захворювань (ланцюгова полімеразна реакція, дот-блот гібридизація, сіквенс нуклеїнових кислот та інші.). Виявлене принципове значення мікроорганізмів в існуван­ні біосфери, у колообізі речовин у природі, в міжпопуляційній та внутрішньопопуляційній мінливості різних живих істот.

Все це розширює уявлення про значення мікроорганізмів у збе­реженні здоров’я людини, а також в етіології і патогенезі гострих і хронічних інфекційних захворювань. Інфекційна патологія як вчен­ня збагачується відкриттям нових збудників вірусної, бактеріальної, грибкової природи, методами їх виявлення та ідентифікації. Встано­влено, що світ мікробів є надзвичайно динамічний, схильний до швидкої і глибокої мінливості з появою нових варіантів, частина з них патогенні для людини.

Сучасна мікробіологічна наука може успішно розвиватися лише в близькій взаємодії з іншими медич­ними та медико-біологічними дисциплінами, насамперед з епідеміоло­гією, інфекційною патологією, молекулярною біологією, екологією, ге­нетикою та імунологією. Все сказане вище доконче потребує всебічної фундаменталізації викладання мікробіології, вірусології та імунології.

На лекціях та практичних заняттях, крім основного матеріалу, звертають увагу на те, які відбуваються зміни у ротовій порожнині при різних іфекцйних захворюваннях. На окремій лекцій, назва якої „мікрофлора ротової порожнини”, подають сучасні дані про нормальну мікрофлору та її фізіологічне значення, а також про патогенні ікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, найпростіші), які спричиняють патологію зубів, слизових оболонок та інших тканин ротової порожнини.

На практичних заняттях з мікрофлори ротової порожнини студенти засвоюють методику взяття матеріалу при різних стоматологічних захворюваннях (карієсі, перодонтиті, стоматиті та ін.), досліджують препарати з мікробними асоціаціями, що утворюються у ротовій порожнині, готують та досліджують препарати-мазки з власного зубного нальоту, вивчають методи мікробіологічної діагностики захворювань ротової порожнини.

Крім того, на лекціях та на практичних заняттях студенти вивчають фактори неспецифічної резистентності які, проявляються у ротовій порожнині (лізоцим, комплемент, секреторні імуноглобуліни та iншi), практично засвоюють деякі методики їx визначення.

Особлива увага на стоматологічному факультеті приділяється вивченню таких груп мікроорганізмів, як стафілококи, стрептококи, бактероїди, спірохети, віруси (герпесу, гепатитів, CHIДy, пікорнавіруси), найпростіші, гриби.

Робоча навчальна програма складена у відповідності до ОПП і ОКХ:

ПН.099 – Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специ-фічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.0011 – Визначати основні типи патогенетичних реакцій імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.0018 – Інтерпретувати властивості патогенних і непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем

ПН.0037 – Пояснювати структуру імунної системи організму людини

ПН.0048 – Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

^ 1.2. Завдання вивчення мікробіології, вірусології та імунології

Студент повинен знати:

- Медична мікробіологія, визначення. Значення мікробіо­ло­гічної науки в діяль­ності лікаря-стоматолога.

- Систематика і номенклатура бактерій. Основні принципи.

- Біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів.

- Eкологія мікроорганізмів (мікроекологія). Поширення мікробів у природі. Нормальна мікрофлора тіла люди-ни, її роль в фізіологіч­них процесах і в патології людини.

- Мікробні біоценози в poтовiй порожнині. Загальні закономірності зміни складу мікробних біоценозів порожнини рота під впливом різних факторів.

- Методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб: з фекально-оральним (кишкові інфекції), повітряно-краплинним, трансмісивним (кров’яні інфекції), раньовим (інокуляційним) та множинним шляхом передачі.

- Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми.

- Хіміотерапія і хіміотерапевтичні препарати.

- Лікарська стійкість мікробів, механізм утворення стійких форм мікробів.

- Матеріальні основи спадковості у мікроорганізмів. Генотип, фенотип. Види мінливості. Позахромосомні фактори спадковості у бактерій.

- Вчення про інфекційний процес. Роль мікробів в інфекційному процесі.

- Основні збудники інфекційних захворювань: з фекально-оральним (кишкові інфекції), повітряно-краплинним, трансмісивним (кров’яні інфекції), раньовим (інокуляційним) та множинним шляхом передачі та їх властивості.

^ Оволодіти практичними навичками:

- додержання правил протиепідемічного режиму і техніки безпеки в бактеріо-логічній лабораторії;

- знезаражування інфікованого матеріалу, антисептичної обробки рук, кoнтамі-нованих досліджуваним матеріалом або культурою мікробів;

- заповнення бланків направлень матеріалу в лабораторію для бактеріологічного, вірусологічного або серологічного дослідження;

- виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження патологічного матеріалу (гній, харкотиння, кров, спинномозкова рідина);

- фарбування препаратів простими методами: водними розчинами фуксину та метиленового синього;

- мікроскопія препаратів в світловому мiкpocкoпi з імерсійним об’єктивом;

- диференціації мікроорганізмів за морфологічними i тинкторіальними ознаками;

- посів досліджуваного матеріалу тампоном, петлею i піпеткою на щільні, напіврідкі та рідкі живильні середовища;

- постановки, обліку i оцінки реакції аглютинації на склі;

- читання i оцінки бланків з результатами мікробіологічних досліджень;

- взяття проб води, харчових продуктів i повітря для санітарно-бактеріологічних досліджень;

- проведення досліджень змивів з рук, поверхонь, посуду для санітарно-бактеріологічної їx оцінки.

Вміти:

- фарбувати препарати складними методами: за Грамом, Цілем-Hiльсеном, Лефлером, Романовським-Гімзою;

- готувати до стерилізації посуд, живильні середовища;

- виділяти чисті культури аеробних та анаеробних мікроорганізмів, здійснювати ідентифікацію виділених культур за морфологічними, тинкторіальними, культу-ральними, біохімічними, антигенними властивостями, визначати фаготип, визначати чутливість до антибіотиків;

- проводити облік та оцінювати результати серологічних реакцій (реакцій аглю-тинації, преципітації, зв’язування комплементу, імунофлуоресценсії, імунофер-ментного аналізу);

- здійснювати вірусологічну роботу: готувати матеріл для вipycoлогічного дослідження, інфікувати курячі ембріони та культури клітин, визначати наявність вipycy в курячому ембріоні за реакцією гемаглютинації, у клітинній культурі за цитопатогенною дією, реакцію гемадсорбції та за бляшкоутворенням;

- ставити, проводити облік та оцінювати результати реакцій, вживаних у віру-сології (реакції гальмування гемаглютинації, зв’язування комплементу та нейтра-лізації вipyciв);

- визначати i оцінювати колі-титр та колі-індекс води;

- визначати i оцінювати мікробне число води, повітря.

Ступінь оволодіння практичними навичками та уміннями перевіряється на підсумкових заняттях i під час екзамену з мікробіології.


^ 2. Перелік дисциплін та їх окремих розділів, знання яких сту­дентам необхідне для вчення мікробіології та вірусології

­При вивченні мікробілогії та вірусології студентам необхідно добре знати курс анатомії людини, загаль­ної біології з генетикою, гістології з ембріологією, біологічної хімії, нормальної фізіо­логії, органічної хімії, медичної фізики.

Матеріали медичної фізики, які знайомлять студентів з бу­довою та роботою оптичного, електронного, люмінесцентного мікрос­копа.

По курсу загальної біології та генетики студенти викорис­товують знання по принципам номенклатури і таксономії живих істот. Структура і функція гена. Основні форми мінливості. Морфологічні особливості і методи вивчення патогенних найпрос­тіших. Цикли їх розвитку в природі. Перенощики трансмісивних ін­фекційних захворювань. Eволюція розвитку живої природи.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики,...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики,...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів ІІІ курсу медичного факультету
Основи санітарної мікробіології та вірусології. Санітарно-мікробіологічне дослідження води, грунту, повітря
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Медична мікробіологія та предмет її вивчення. Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань,...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Медичний інститут Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів
Предмет, мета та завдання мікробіології. Етапи розвитку мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, фармакологією, технологією...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план лекцій з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Предмет і задачі медичної мікробіології. Морфологія та ультраструктура бактерій
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів фармацевтичного факультету заочнї форми навчання (термін навчання 4,5 років)
Предмет та завдання мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, технологією виготовлення ліків. Принципи класифікації та систематики...
Робоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології iconОсобливості перебігу інфекційного мононуклеозу в сумській області
СумДУ, кафедра інфекційних хвороб і епідеміології з курсом мікробіології, вірусології та імунології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи