Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Львівський національний університет імені Івана Франка
Скачати 62.41 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Дата28.06.2012
Розмір62.41 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 15.07.2011 р.


Ректор проф. Вакарчук І. О.


N особової справи _______________________________ Варіант 1


НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ” (ПОЛЬСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)


Вказівки: Виконайте завдання й запишіть номер правильної відповіді.


1. Odpowiedź, w ktуrej we wszystkich zaproponowanych wyrazach ą i ę są wymawiane z rezonansem nosowym to:

1) fąfel, mosiądz, wąsy, część

2) zając, kąt, zęby, idą

3) mają, wąchać, gęsty, chrząszcz

4) ręka, będzie, często, gąszcz


2. Morfem związany to taki typ morfemu,

1) ktуrego formę stanowi zero morfologiczne

2) ktуrego formę stanowią co najmniej dwa segmenty rozdzielone jednym morfemem

3) ktуry występuje jedynie jako część składowa wyrazu

4) ktуry łączy rdzenie wyrazu złożonego


3. Proszę wybrać zestaw, w ktуrym wszystkie wyrazy są poprawnie podzielone na temat i formant:

1) wod-o-odporny, na-syp, szach-ist(a), ryb-k(a)

2) wod-o-odporny, nasyp-Ш, szach-ist(a), ryb-k(a)

3) wodo-odporny, nasyp-Ш, szach-ist(a), ryb-k(a)

4) wodo-odporny, na-syp, szach-ist-a, ryb-k-a


4. Ktуry zestaw zawiera same poprawne formy mianownika liczby mnogiej rzeczownikуw:

1) biznesmeni, Hiszpani, pielgrzymi, kuzyni

2) rumieńce, zawodowcy, samcy, rуżańce

3) dęby, chłopi, krzewy, tułowy

4) idole, reporterzy, reportaże, tatuaże


5. Ktуre zdanie jest prawdziwe:

1) Zaimek pan może mieć przydawkę przymiotną.

2) Zaimek pan ma analityczną formę wołacza proszę pana.

3) Zaimek pan może być opuszczany w zdaniu.

4) Zaimek pan może być zastępowany w zdaniu przez zaimek on.


6. W klasyfikacji części mowy Z. Saloniego wyraz stać w kontekście Niestety, nie stać mnie na to:

1) jest czasownikiem właściwym

2) jest czasownikiem niewłaściwym

3) jest czasownikiem

4) może być traktowany jako czasownik właściwy lub jako czasownik niewłaściwy


7. Ile wypowiedzeń składowych jest w wypowiedzeniu Od czasu do czasu przystawał i rozglądał się uważnie na boki, lub strofował swojego kolegę, zarzucając mu bądź to nadmierne skupienie, bądź na odwrуt zbytnią nieostrożność spowodowaną pośpiechem:

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5


8. Związek określający to:

1) składniki połączone w stosunku nierуwnorzędnym

2) składniki połączone w stosunku rуwnorzędnym

3) połączenie wskaźnika zespolenia ze składnikiem

4) połączenie elementа obudowy wypowiedzenia ze wskaźnikiem zespolenia


9. Onomastyka jako dział leksykologii bada:

1) znaczenie stałych połączeń wyrazowych

2) nazwy własne

3) frekwencję jednostek leksykalnych

4) pochodzenie wyrazуw


10. Słownikiem ogуlnym jest:

1) Słownik polszczyzny potocznej

2) Słownik ortograficzny

3) Słownik poprawnej polszczyzny

4) Słownik wyrazуw obcych


11. Wielką literą piszemy:

1) nazwy członkуw społeczności wyznaniowych

2) nazwy mieszkańcуw miast

3) tytuły naukowe i zawodowe

4) nazwy mieszkańcуw krajуw


12. Autorem pierwszej gramatyki języka polskiego „Gramatyka dla szkуł narodowych na klasę I, II, III” był

1) Grzegorz Knapiusz

2) Onufry Kopczyński

3) Łukasz Gуrnicki

4) Jakub Parkoszowic


13. Język ogуlnopolski kształtował się na podstawie czterech regionalnych odmian tego języka. Każdy regiolekt wpływał na język ogуlnopolski w pewnym okresie. Proszę wybrać odpowiedni porządek chronologiczny:

 1. wielkopolski – małopolski – mazowiecki – kresowy

 2. mazowiecki – kresowy – małopolski – wielkopolski

 3. małopolski – wielkopolski – kresowy – mazowiecki

 4. kresowy – mazowiecki – wielkopolski – mazowiecki


14. Pozdrowienia przekazujemy:

1) z okazji urodzin

2) z okazji imienin

3) z okazji osiągnięcia jakiegoś sukcesu

4) bez specjalnej okazji


15. Ktуre zdanie jest poprawne?

 1. Jak panu smakuje wino?

 2. Jak się panu podoba wino?

 3. Jak pan lubi to wino?

 4. Jak pan czuje to wino?


16. Ktуre z poniższych dzieł nie jest zabytkiem języka polskiego (został napisany po łacinie):

1) „Biblia krуlowej Zofii”

2) „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

3) „Kronika Polska” Galla Anonima

4) „Legenda o świętym Aleksym”


17. Ktуry z utworуw Jan Kochanowski napisał najwcześniej:

1) “Fraszki”

2) “Odprawa posłуw greckich”

3) ”Proporzec, albo hołd pruski”

4) ”Szachy”


18. Kto jest autorem pamiętnikуw, o ktуrych chodzi w tym fragmencie: “są one kapitalnym dokumentem mentalności przeciętnego szlachcica polskiego XVII wieku. Ich autor był dzielnym, czasem okrutnym i chciwym łupуw żołnierzem. Skupiał się na własnych przygodach, nieco wyolbrzymiając i koloryzując je. Najlepsze epizody fabularne są pisane stylem barwnym, potocznym, dosadnym, z talentem gawędziarskim i narracyjnym. Nasycone są anegdotami i przysłowiami.”:

1) W. Potocki

2) J. Ch. Pasek

3) J. A. Morsztyn

4) S. Twardowski


19. Ktуry z utworуw nie jest autorstwa I.Krasickiego?

1) „Antymonachomachia”

2) „Monachomania”

3) „Sofijуwka”

4) „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”


20. Epoka romantyzmu zaczęła się w Polsce w roku:

1) 1812

2) 1822

3) 1830

4) 1863


21. Tematyka ukraińska nie występuje w utworze J. Słowackiego:

1) „Sen srebrny Salomei”

2) „Horsztyński”

3) „Mazepa”

4) „Beniowski”


22. Spośrуd wymienionych utworуw J.Słowackiego najpуźniej powstał:

  1. dramat „Balladyna”

  2. poemat „Beniowski”

  3. poemat „Krуl-Duch”

  4. poemat „Anhelli”


23. Romantyczny frenetyzm to:

1) romantyczna niesamowitość, szaleństwo, powodujące czyny potworne

2) choroba psychiczna

3) odwaga bohatera w walce narodowej

4) zuchwałość pisarska, skłaniająca do destrukcji tradycyjnych form literackich


24. Czym kieruje się Wokulski, gdy zostawia sklep i wyjeżdża do Bułgarii?

1) uczestniczy w ważnych wydarzeniach politycznych

2) rozwija swoje pasje naukowe

3) chce powiększyć majątek, by zbliżyć się do panny Izabeli

4) uwielbia podrуżować


25. Eliza Orzeszkowa brała udział w powstaniu:

1) styczniowym

2) listopadowym

3) październikowym

4) warszawskim


26. Ramy czasowe Młodej Polski to:

1) 1891 r. – 1918 r.

2) 1900 r. – 1920 r.

3) 1920 r. – 1939 r.

4) 1905 r. – 1941 r.


27. Najwybitniejszym badaczem epoki Młodej Polski jest:

1) Stanisław Brzozowski

2) Stanisław Przybyszewski

3) Kazimierz Wyka

4) Władysław Reymont


28. „Upupianie” z powieści W. Gombrowicza „Ferdydurke” to:

1) poniżanie kogoś

2) ignorowanie kogoś

3) wymierzanie komuś niezasłużonej kary

4) „wpychanie” kogoś w niedojrzałość


29. Charakteryzując poetуw tworzących grupę Skamander można powiedzieć, że:

1) chcieli być poetami dnia wczorajszego

2) najważniejszy był dla nich program grupy

3) wyżej od programуw cenili indywidualny talent

4) uważali poezję za sztukę wyłącznie rozrywkową


30. Termin „antropocentryzm” oznacza światopogląd, według ktуrego:

1) Bуg jest centrum świata

2) człowiek jest centrum świata

3) nauka jest centrum świata

4) mężczyzna jest centrum świata


Декан факультету Гарасим Я. І.

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 15.07.2011 р.


Ректор проф. Вакарчук І. О.


N особової справи _______________________________ Варіант 2


^ НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ”


Вказівки: Виконайте завдання й запишіть номер правильної відповіді.


1. Trzy grupy narządуw mowy to:

1)aparat oddechowy – chrząstka nalewkowa – nasada

2)aparat oddechowy – krtań – nasada

3)aparat oddechowy – wiązadła głosowe – jama gardłowa

4)aparat oddechowy – krtań – jama nosowa


2. Morfotaktyka zajmuje się badaniem:

1) istniejących w języku wymian spуłgłoskowych i samogłoskowych

2) gramatycznych kategorii morfologicznych

3) prawidłowości łączenia morfemуw

4) reguł tworzenia nowych wyrazуw


3. W ktуrej wersji wszystkie derywaty pochodzą od tej samej części mowy:

1) Nowakуwna, wyspiarski, asfaltować

2) sielankowy, sielankowo, sielankowość

3) pijak, wiatrak, bałak

4) kartkować, pzekartkować, zamaskować


4. Rzeczowniki męskozwierzęce (w składniowej klasyfikacji rodzajуw) charakteryzują się:

1) synkretyzmem biernika i dopełniacza obu liczb

2) synkretyzmem biernika i mianownika obu liczb

3) synkretyzmem biernika i dopełniacza w liczbie pojedynczej i synkretyzmem biernika i mianownika w liczbie mnogiej

4) synkretyzmem biernika i mianownika w liczbie pojedynczej i synkretyzmem biernika i dopełniacza w liczbie mnogiej


5. Błąd (błędy) w zdaniu ^ Dwadzieścia dzieci ma do dyspozycji tylko osiem skrzypiec polega (polegają) na użyciu:

1) czasownika mieć zamiast czasownika posiadać

2 formy ma zamiast formy mają

3) liczebnikуw głуwnych zamiast liczebnikуw zbiorowych

4) formy skrzypiec zamiast formy skrzypcуw


6. W klasyfikacji części mowy Zygmunta Saloniego czasowniki właściwe są definiowane jako:

1) wyrazy oznaczające procesy i stany

2) wyrazy nieodmienne przez przypadki i odmienne przez osoby

3) wyrazy odmienne przez czasy

4) wyrazy oznaczające czynności


7. Ktуre ze zdań zawiera zdanie podrzędne podmiotowe?

1) Przez dziedziniec biegła ścieżka, ktуrą każdy, kto chciał, mуgł sobie przejść.

2) Mogliśmy pуjść pieszo albo pojechać tramwajem, ale na szczęście pan Nowicki, ktуry jest naszym sąsiadem, podrzucił nas swoim samochodem.

3) Autobus, ktуrym jeździmy do szkoły, dzisiaj się spуźnił, bo droga była oblodzona.
4) Chłopcy, ktуrzy zbili szybę, zostali wezwani do dyrektora.


8. Jaką funkcję składniową pełni w poniższych zdaniach człon za Sobieskiego: Pasek żył za Sobieskiego. – Marysieńka wyszła za mąż za Sobieskiego:

1) dopełnienie – dopełnienie

2) okolicznik – okolicznik

3) dopełnienie – okolicznik

4) okolicznik – dopełnienie


9. Pejoratywizacja znaczenia to jeden z diachronicznych typуw zmian znaczenia polegający na:

1) rozszerzeniu zakresu użycia wyrazu

2) ograniczeniu łączliwości wyrazu

3) „pogorszeniu” nacechowania emocjonalno-ekspresywnego lub stylistycznego wyrazu

4) „ulepszeniu” nacechowania emocjonalno-ekspresywnego lub stylistycznego wyrazu


10. Pojęcie frazematyki – pragmatycznie interpretowanej „frazeologii nadawcy”, ktуra obejmuje elementy językowe odtwarzane w danej sytuacji dla nazwania danej wiązki sensуw wprowadził polski językoznawca:

1) Stanisław Skorupka

2) Stanisław Bąba

3) Wojciech Chlebda

4) Andrzej Maria Lewicki


11. O zastosowaniu małej i wielkiej litery mуwi zasada:

 1. morfologiczna

 2. historyczna

 3. fonetyczna

 4. konwencjonalna


12. Ktуre z podanych zabytkуw języka polskiego pochodzą z wieku XIII:

1) Pierwsze polskie zdanie Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj; polskie nazwy i wyrazy w dokumentach, Bogurodzica

2) Dagome iudex; Bulla gnieźnieńska; Psałterz puławski

3) Bulla gnieźnieńska; Kazania świętokrzyskie; O zachowaniu się przy stole

4) Dagome iudex; Bogurodzica; pierwsze polskie zdanie Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj


13. Ktуre z przytoczonych źrуdeł prezentuje autentyczne wypowiedzi formułowane zgodnie ze zwyczajem potocznej polszczyzny mуwionej XIV-XV w.?

1) Kodeks Świętosławуw

2) Legenda o świętym Aleksym

3) Rozmyślanie przemyskie

4) Roty sądowe


14. Właściwy sposуb rozpoczęcia pytania przy zwracaniu się do jednej osoby w sytuacji oficjalnej to:

1) Czy pan zechciałby…

2) Czy pan zechcieliby…

3) Czy zechcielibyście…

4) Czy wy zechcieliby


15. W poniższym zdaniu proszę przymiotnik kompletny zastąpić synonimem:

Jeszcze nie mam kompletnej listy chętnych na wycieczkę

 1. Całkowitej

 2. Zupełnej

 3. Pełnej

 4. Absolutnej


16. Refren „Bogurodzicy” Kyrie elejson znaczy:

1) Boże, wysłuchaj nas

2) Boże, zmiłuj się nad nami

3) Boże, zbaw nas

4) Boże, zachowaj nas


17. Mikołaj Rej związany jest z miejscowością, ktуra ma nazwę:

1) Czarnolas

2) Nagłowice

3) Lublin

4) Sanok


18. Epoka baroku w Polsce obejmowała:

1) XVII w.

2) XVIIІ-XIVw.

3) XIX w.

4) XVIIw., a także niektуre zjawiska z XVI oraz 1 poł. XVIII w.


19. Ktуry z utworуw nie jest autorstwa I.Krasickiego?

1) „Antymonachomachia”

2) „Monachomania”

3) „Sofijуwka”

4) „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”


20. Polski mesjanizm romantyczny to:

1) wiara w drugie przyjście Mesjasza jako zbawiciela ludzkości od grzechуw

2) wiara w szczegуlną rolę Polski jako odkupiciela historycznych win ludуw Europy

3) uznanie romantycznej literatury jako jedynie słusznej

4) głoszenie idei wyzwolenia poezji od kanonуw klasycystycznych


21. Polski romantyzm na tle europejskim wyrуżnia się:

1) bogactwem i rуżnorodnością gatunkуw

2) zaangażowaniem politycznym

3) dużym zainteresowaniem przeszłością

4) naśladowaniem antycznych autorуw


22. Motto ballady A.Mickiewicza „Romantyczność”: „Zdaje mi się, że widzę... gdzie? Przed oczyma duszy mojej” pochodzi z tragedii:

1) Szekspira

2) Eurypidesa

3) Ajschylosa

4) Racine’a


23. „Kordian” J.Słowackiego jest:

1) zakończoną całością kompozycyjną

2) częścią zamierzonej trylogii

3) zachowanym fragmentem większego zaginionego utworu

4) jednym z cyklu siedmiu dramatуw historycznych


24. W skład Trylogii Henryka Sienkiewicza wchodzą następujące powieści:

1) „Quo vadis”, „Pan Wołodyjowski”, „Potop”

2) „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Quo vadis”

3) „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”

4) „Krzyżacy”, Pan Wołodyjowski”, „Potop”


25. Postać ktуrego z apostołуw ukazana została w powieści „Quo vadis?”, jako przewodnika chrześcijan:

1) Pawła

2) Piotra

3) Jana

4) Marka


26. Koncepcja “Sztuka dla sztuki” ma swoje źrуdła w filozofii:

1) Stefana Żeromskiego

2) Bolesława Prusa

3) Immanuela Kanta

4) Stanisława Przybyszewskiego


27. Podłożem filozoficznym epoki Młodej Polski są poglądy:

1) Schopenhauera, Bergsona, Kanta

2) Bergsona, Kanta, Nietzschego

3) Bergsona, Nietzschego, Schopenhauera

4) Schopenhauera, Bergsona, Goethego.


28. Czasopismo, wokуł ktуrego skupiali się poeci związani z Awangardą Krakowską, nazywało się:

1) „Zwrotnica”

2) „Zwrot”

3) „Zawrуt”

4) „Powrуt”


29. Na materiale rzeczywistych wydarzeń w siedemnastowiecznej Francji zostało napisane opowiadanie J. Iwaszkiewicza

1) “Brzezina”

2) “Matka Joanna od aniołуw”

3) “Bitwa na rуwninie Sedgemoor”

4) “Młyn nad Utratą”


30. Losy Wokulskiego z „Lalki” Bolesława Prusa:

1) pozostały otwarte

2) zakończyły się jego samobуjczą śmiercią

3) zakończyły się sukcesem

4) kończyły się ślubem z Izabelą


Декан факультету Гарасим Я. І.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи