Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Скачати 213.61 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Дата28.06.2012
Розмір213.61 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор__________ В. В. Грабко


«____» _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для осіб, які вступають на 2(3)-й курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” з нормативним терміном навчання


Галузь знань:0501 – Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки: 6.050103 – Програмна інженерія


Вінниця 2012


ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра-програміста за напрямом 6.050103 – Програмна інженерія.

Вступні випробування проводяться для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра відповідно до інтегрованих навчальних планів.

Вступний іспит приймається екзаменаційною комісією.

Основою програми є фахові дисципліни 1-го та 2-го курсу навчального плану підготовки бакалавра з напряму 6.050103 – Програмна інженерія.

 1. Вища математика

 2. Фізика

 3. Інженерна графіка

 4. Основи програмування і алгоритмічні мови

 5. Основи електротехніки і електроніки

 6. Схемотехніка ЕОМ

 7. Системне програмування і операційні системи

 8. Організація і функціонування ЕОМ та систем

 9. Прикладна теорія цифрових автоматів

Розділи програми відображають:

 • фізико-математичну підготовку;

 • принципи організації і функціонування ЕОМ та систем;

 • математичні та схемотехнічні основи цифрових автоматів;

 • дискретна математика та теорія ймовірностей;

 • основи програмування та системного програмування.^

МЕТА ІСПИТУМетою проведення вступного іспиту є визначення рівня фундамен­тальної та професійної підготовки абітурієнтів з урахуванням кредитів, зарахованих відповідно до програми та змісту підготовки молодшого спеціаліста та опанованих на заочних підготовчих курсах для вступу до ВНТУ на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


Іспит усний. Необхідні для вичерпної відповіді на питання записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох боків. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.


^ 1. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА


Основні поняття лінійної та векторної алгебри і аналі­тичної геометрії: матриці та дії з ними, визначники та їх властивості, системи лінійних рівнянь, вектори і дії над ними, канонічні рівняння прямої і площини, рівняння кривих і поверхонь другого порядку.

Основні поняття диференціального і інтегрального числень: функції, похідної, диференціалу, невизначеного інтегралу, визначе­ного інте­гралу, подвійного та потрійного інтегралів, криволінійних та поверх­невих інтегралів.

Основні поняття теорії звичайних диференціальних рівнянь: диферент­ціального рівняння, системи диференціальних рівнянь (канонічної, нормальної, автономної), розв’язку диференціального рівняння і системи, задачі Коші.

Основні поняття теорії рядів: суми ряду, збіжності ряду, інтервалу збіжності степеневого ряду, ряду Фур’є.

Основні поняття теорії функцій комплексної змінної: аналітич­ної функції, інтегралу функції комплексної змінної, конформного від­ображення, ізольованої особливої точки, лишку функції.

Основні по­нят­тя операційного числення: перетворення Лапласа, його властивості, згортка, інтеграл Дюамеля, розв'язування диференціальних рівнянь; рівняння коливання струни, рівняння тепло­провідності, Лапласа, методи Даламбера, Фур'є, інтегральних перетворень, поняття про метод сіток; функціонал, варіація, рівняння Ейлера, методи Рітца, Канторовича; тензор, різновиди тензорів, додавання, множення, згортка тензорів;

Основні поняття сферичної геометрії, розв’язування прямокутних трикутників, правило Непера, формули ексцесу та площі сферичного трикутника.

Предмет і моделі фізики. Методи фізичного дослідження. Розмірності фізичних величин. Основні одиниці. Фізичні основи механіки.

Елементи кінематики. Поступальний рух. Радіус-вектор, траєкторія, шлях, переміщення. Швидкість. Прискорення. Нормальне і тангенціальне прискорення. Рівномірний, рівнозмінний рух. Обертальний рух. Кутова швидкість. Кутове прискорення. Зв'язок між кутовими і лінійними швидкос­тями і прискореннями.

Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Сили в механіці (гравітаційні, пружні, сили тертя). Імпульс. Закони збереження імпульсу. Центр мас. Робота і потужність. Енергія (кінетична, потенціальна, повна). Закон збереження енергії в механіці.

Динаміка обертального руху. Кінетична енергія обертального руху. Момент Інерції. Теорема Штейнера. Основне рівняння обертального руху. Момент сили. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Принцип відносності. Елементи релятивістської динаміки.

Механічний принцип відносності. Перетворення Галілея. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Відносність довжини і часу. Реляти­вістський закон перетворення. Елементи релятивістської динаміки.

Електростатика. Електростатичне поле. Заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Напруженість поля. Напруженість поля точкового заряду. Потік вектора електричного зміщення. Теорема Гауса. Електричне поле рівномірно зарядженої площини. Поле двох площин. Поле рівномірно зарядженої сфери, циліндра і кулі. Робота сил поля. Циркуляція вектора напруженості. Потенціал. Різниця потенціалів. Потенціал точкового заряду, системи зарядів. Зв'язок потенціалу з напруженістю поля. Речовина в електричному полі. Поляризація діелектриків. Поляризованість. Діелектрична сприйнятливість. Напруженість поля в діелектрику. Діелектрична проникність. Умови на межі двох діелектриків. П'єзоелектричний ефект. Сегнетоелектрики.

Провідник в електричному полі. Розподіл заряду. Електричне поле біля поверхні провідника. Електроємність ізольованого провідника. Конденсатори. Електроємність конденсаторів (плоского, сферичного, циліндричного). Система конденсаторів. Енергія системи зарядів, провідника, конденсатора. Енергія електричного поля. Об'ємна густина енергії.

Електричний струм. Сталий струм та його характеристики (сила струму, густина струму). Сторонні сили, е.р.с., напруга, різниця потенціалів. Закони Ома в інтегральній та диференціальній формі. Опір і його залежність від температури. Закони Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формі. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа.

Термоелектрона емісія. Струм у вакуумі. Електровакуумні прилади. Електричний струм в газах. Несамостійні і самостійні газові розряди.

Електромагнетизм. Магнітне поле у вакуумі. Магнітне поле. Магнітна індук­ція. Закон Ампера. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції. Магнітне поле прямолінійного і колового струмів. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля. Магнітний потік. Теорема Гауса. Дія магнітного поля на провідник із струмом і електричний заряд. Робота переміщення провідника і контуру із струмом в магнітному полі. Контур із струмом в магнітному полі. Магнітний момент колового струму. Сила Лоренца. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Ефект Холла.

Явище електромагнітної індукції. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Електронний механізм явища електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Індуктивність соленоїда. Взаємо ін­дукція. Трансформатор.

Енергія провідника із струмом. Енергія магнітного поля. Об'ємна густина енергії. Магнітне поле в речовині. Намагніченість. Магнітна сприйнятливість. Магнітне поле в магнетику. Діамагнетизм. Парамагнетизм. Феромагнетики, їх властивості. Умови на межі двох магнетиків.

Рівняння Максвелла. Струм зміщення. Рівняння Максвелла в інтегральній формі.

Коливання і хвилі. Гармонічні коливання. Загальна характеристика гармонічних коливань. Пружинний, фізичний і математичний маятник. Вільні коливання в контурі без активного опору. Зображення гармонічних коливань за допомогою векторної діаграми. Енергія гармонічних коливань. Складання коливань. Додавання однаково напрямлених коливань. Додавання взаємно перпендикулярних коливань.

Загасаючі і вимушені коливання. Механічні загасаючи коливання. Електромагнітні загасаючи коливання. Вимушені механічні коливання. Резонанс. Вимушені електромагнітні коливання. Поняття про змінний струм.

Хвилі. Пружні хвилі. Поздовжні і поперечні хвилі. Рівняння плоскої хвилі. Довжина хвилі. Хвильове рівняння. Фазова і групова швидкість хвилі. Електромагнітні хвилі та їх властивості. Вектор Пойнтінга.

Хвильова та геометрична оптика. Геометрична оптика. Світлові хвилі. Показник заломлення. Оптична довжина шляху. Закони геометричної оптики. Повне внутрішнє відбиття. Волоконна оптика.

Хвильова оптика. Інтерференція двох хвиль. Умови утворення максимумів і мінімумів. Стоячі хвилі. Інтерференція в тонких плівках. Кільця Ньютона. Інтерферометри. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція від щілини. Дифракційна гратка. Дифракція рентгенівських променів. Формула Вульфа-Брегга. Поняття про голографію. Поляризоване світло. Закон Брюстера. Закон Малюса. Штучна анізотропія.

Квантова фізика. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Теплове випромі­нювання. Закони Кірхгофа, Віна і Стефана-Больцмана. Розподіл енергії в спектрі абсолютно чорного тіла. Гіпотеза і формула Планка. Фотоефект. Рівняння Ейнштейна. Фотони. Імпульс фотона.

Елементи квантової механіки. Гіпотеза і формула де-Бройля. Співвідношення невизначеностей. Подання стану частинки в квантовій механіці. Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Вільна частинка. Частинка в одномірному "потенціальному ящику. Гармонічний осцилятор. Тунельний ефект.

Фізика атомів і ядер. Фізика атомів і молекул. Атом водню. Досліди Штерна і Герлаха. Спин електрона. Принцип нерозрізненості частинок. Принцип Паулі. Розподіл електронів по станам. Періодична система елементів. Рентгенівські промені. Закон Мозлі. Взаємодія атомів. Іонний та ковалентний зв'язок. Квантові генератори.

Атомне ядро. Основ ні характеристики ядра. Будова ядер. Нуклони. Енергія зв'язку, дефект маси. Ядерні сили. Радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду. Реакції ділення та синтезу. Ядерна енергетика. Елементи радіометрії. Експозиційна доза. Поглинена доза.

Статистична фізика і термодинаміка. Фізика газів. Основні статистичні поняття. Статистичний і термодинамічний методи. Умовність. Середні значення фізичних величин. Густина атомів. Функція розподілу. Фазовий простір. Число станів в просторі імпульсів. Розподіл Фермі-Дірака, Бозе-Енштейна і Максвела-Больцмана. Критерій виродження. Розподіл Максвелпа. Середня квадратична швидкість. Розподіл Больцмана. Барометрична формула.

Кінетична теорія газів і термодинаміка. Рівняння молекулярно-кінетичної теорії для тиску. Середня кінетична енергія молекул. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Адіабатичний процес. Внутрішня енергія ідеального газу. Робота розширення газу. Закони термодинаміки. Перший закон термодинаміки і його застосування для ізопрцесів. Теплоємність газів. Зворотні і незворотні процеси. Теплова і холодильна машини. Цикл Карно і його к.к.д. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Явища переносу в газах..

Фізика твердого тіла. Кристалічна гратка. Елементи зонної теорії. Будова кристалів. Дефекти в кристалах Фонони. Теплоємність кристалів та її залежність від температури. Енергетичні зони. Метали, діелектрики, напівпровідники з точки зору зонної теорії. Носії струму в кристалах. Ефективна маса. Електронні властивості металів. Розподіл електронів за енергіями в металі. Енергія Фермі.

Елементи квантової теорії електропровідності металів. Контакт двох провідників. Термоелектричні явища. Надпровідність. Електронні властивості напівпровідників. Власна провідність напівпровідників. Домішкова провідність напівпровідників. Контакти двох напівпровідників з різним типом провідності. Напівпровідникові діоди. Тунельні діоди. Подвійний р-п перехід. Транзистори. Фотоелектричні явища в напівпровідниках. Фоторезистори. Фотоелементи.

Основи інженерної графіки. Прямокутні проекції елементарних геомет­ричних фігур. Методи перетворення комплексного креслення. Криві лінії і поверхні. Визначення. Класифікація. Способи завдання. Ортогональні проекціі. Алгоритми розв’язування позиційних та метричних задач.

Системи та типи конструкторської документації. Основні правила оформлен­ня креслень. Креслення електричних схем. Електричні принципові схеми. Перелік елементів. Схеми алгоритмів і програм.


^ 2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ ТА СИСТЕМ


Архітектурні особливості сучасних цифрових ЕОМ. Еволюція і тенденції розвитку архітектури ЕОМ.

Принципи дії ЕОМ. Структура ЕОМ.

Поняття про систему програмного забезпечення ЕОМ.

Подання інформації в ЕОМ. Позиційні системи числення. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу. Методи двійкової арифметики.

Булева алгебра. Властивості елементарних функцій алгебри логіки. Нормальні форми логічних функцій. Методи мінімізації логічних функцій.

Синтез логічних схем. Логічні елементи та типові вузли. Поняття про комбінаційну схему та цифровий автомат.

Принципи побудови пристроїв пам’яті.

Погляд на еволюцію мов програмування.

Принципи організації арифметико-логічних пристроїв.

Основи керуючих автоматів.


^ 3. МАТЕМАТИЧНІ ТА СХЕМОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ


Інформаційні основи цифрових автоматів. Системи числення. Переве­дення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу.

Форми зображення чисел: натуральна, з фіксованою та плаваючою комою. Поняття прямого, оберненого та доповняльного кодів. Модифікований код. Похибки зображення чисел.

Формальні правила двійкової арифметики. Двійкові суматори та напів­суматори. Додавання та віднімання чисел з фіксованою комою на двійкових суматорах. Переповнення розрядної сітки. Методи та алгоритми множення і ділення чисел з фіксованою комою. Виконання арифметичних операцій над числами з плаваючою комою. Виконання арифметичних операцій над двійково-десятковими числами. Основні методи контролю передачі інформації та виконання арифметичних операцій.

Основні поняття алгебри логіки. Аналітичний та табличний способи зображення логічних функцій. Різновиди логічних функцій однієї та двох змінних. Аксіоми алгебри логіки. Закони алгебри логіки. Диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми логічних функцій. Досконалі диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми. Методи мінімізації логічних функцій. Функціонально повні логічні базиси.

Основні поняття теорії автоматів. Автомати Мілі і Мура. С-автомат. Аналітичний, табличний і графічний способи задавання автомата. Граф-схеми алгоритмів. Канонічний метод структурного синтезу цифрових автоматів.

Основні закони та параметри електричних кіл. Електричні кола постійного та змінного струму. Методи розрахунку електричних кіл. Резонансні явища в електричних колах. Чотириполюсники. Несинусоїдні струми та напруги в електричних колах. Перехідні процеси в електричних колах. Кола із взаємною індукцією. Електричні кола з розподіленими параметрами.

Стаціонарне електричне поле. Методи розрахунку стаціонарних електричних полів. Електричне поле в провідному середовищі. Методи розрахунку полів в провідному середовищі. Стаціонарне магнітне поле.

Напівпровідникові прилади: діоди, транзистори, тиристори, прилади оптоелектроніки. Електронні підсилювачі, випрямлячі.

Характеристики електричних сигналів. Способи електричного відобра­ження двiйкових цифр i чисел. Характеристики i електричні параметри елементiв та схем ЕОМ.

Принципи проектування. Аналіз та синтез логічних схем. Ризики збою в комбінаційних схемах. Сучасні програмні засоби для моделювання схем цифрової та аналогової техніки.

Характеристики i параметри інтегральних систем елементiв. Система умовних позначень інтегрованих мікросхем. Базові логічні елементи.

Характер­ристики i класифікація тригерів. Асинхронні тригери: RS, D, JK, T. Синхронні тригери зі статичним керуванням занесення інформації. Синхронні тригери по структурі MS. JK-тригер. Тригери з динамічним керуванням занесення інформації.

Загальні відомості про вузли (операційні елементи) ЕОМ. Різновиди і основні параметри базових вузлів. Дешифратори. Мультиплексори. Демуль­типлексори. Кодоперетворювачi. Цифрові компара­тори. Суматори. Програ­мовані логічні матриці. Регістри. Мікрооперації установки нульового стану, занесення і видачі коду. Зсувні регістри. Кільцеві регістри. Лічильник Джонсона. Двiйковi лічильники. Накопичувальні суматори. Відображення закону функціонування регістрів, лічильників та суматорів на мові мікрооперацій. Умовні позначення цифрових вузлів.

Схеми затримування сигналів. Формувачі. Транслятори. Генератори імпульсних сигналiв. Аналогові інтегровані схеми. Операційні, логарифмічні підсилювачі. Блоки множення та ділення. Аналоговi компаратори. Аналого-цифровi та цифро-аналоговi перетворювачі.

Характеристики, класифікація, функціональні схеми джерел живлення.


^ 4. ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ТА ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ


Основи теорії множин: Поняття множин і операції над ними. Відношення. Відображення і функції.

Основи теорії графів: Неорієнтовані і орієнтовані графи. Розріз і розрізаюча множина. Планарність у графах. Хроматичне число та ступені вершин графа. Сітки і задачі на сітках. Комбінаторний аналіз і графи.

Алгебраїчні системи: Алгебраїчниий підхід. Типи алгебр. Теорія граматик: визначення і класифікація граматик. Автоматні граматики і регулярні мови. Контекстно-вільні мови та їх властивості. Контекстно-залежні граматики і граматики без обмежень.

Теорія автоматів: скінченні автомати і їхні властивості. Регулярні мови. Аналіз і синтез скінчених автоматів. Еквівалентність станів і еквівалентність скінчених автоматів. Еквівалентність розбиття. Автомати з магазинною пам’яттю (МП-автомати). Машина Тьюрінга.

Математична логіка: складні висловлювання і проблема встановлення істинності. Алгоритмічний спосіб встановлення істинності. Простота і несуперечність числення висловлень.

Випадкові події. Історична довідка, предмет теорії ймовірностей. Простори елементарних подій, імовірнісні простори. Визначення ймовірностей (класичне, геометричне, статистичне).

Основні теореми теорії ймовірностей - додавання, множення, повної ймовірності, Байєса.

Випадкові величини. Функції розподілу випадкових неперервних та дискретних величин, їх числові характеристики. Визначення математичного сподівання, дисперсії, моментних характеристик. Залежність і незалежність випадкових величин. Кореляція випадкових величин.

Багатовимірні закони розподілу та густини ймовірностей. Розподіли Пуасона, Стьюдента, Фішера. Характеристичні функції. Умовні закони розподілу і їх числові характеристики. Граничні теореми. Закон великих чисел. Дві форми нерівностей Чебишева, теореми Бернуллі та Ляпунова. Умови збіжності до нормального закону. Теорема Пуассона. Локальна та інтегральна теореми Муавра - Лапласса.

Поняття твірних функцій. Елементи математичної статистики. Генеральна та вибіркова сукупності. Емпірична функція розподілу та її властивості. Критерії узгодження Пірсона, Романовського, Колмогорова. Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу генеральної сукупності. Обробка вибірки методом найменших квадратів.


^ 5. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ


Алгоритми та основні стадії розробки програм; властивості та еквівалентність алгоритмів; оцінка складності алгоритму; комбінаторні алгоритми; породження елементарних комбінаторних співвідношень. Елементи мови Паскаль: типи даних, масиви, множини, файли, структури; типізовані константи; покажчики.

Програмування мовою Паскаль. Оператори мови Паскаль; процедури в мові Паскаль. Засоби графіки в мові Паскаль.. Стандартні процедури і функції керування виглядом екрану. Концепція стека. Вкладені оператори. Застосування стека. Черги та операції над ними. Список як динамічна структура даних. Зв’язані списки та операції над ними. Циклічні списки та двонаправлені списки.

Елементи мови С. Перерахування, масиви, об’єднання, структури даних в С. Покажчики та операції над ними. Файлові типи даних. Динамічний розподіл пам’яті. Функції та макроси в мові С. Робота з символьними даними. Функцїї роботи над рядками. Засоби мови С для графічного виведення інформації. Дерево як структура даних:

Класифікація алгоритмів сортування. Порівняльний аналіз алгоритмів. Сортування прямим вибором. Бульбашкове сортування. Сортування Шелла. Аналіз алгоритму. Вирази для приростів. Порівняння з алгоритмічними методами. Варіант сортування Шелла з обчислювальними приростами. Сортування за допомогою дерева. Способи представлення дерева. Пірамідальне сортування. Спосіб Флойда побудови піраміди. Метод Вільямса. Алгоритми пошуку. Пошук в таблиці. Дерево бінарного пошуку. Пошук в рядку. Алгоритм Кнута, Моріса і Пратта. Предтрансляція. Алгоритм Боуера і Мура пошуку в рядку. Перебір підмножин кінцевих множин. Aлгоритм гілок і границь. Рекурсивне рішення задачі про ферзі. Рекурсивний варіант бектрекінгу в задачі вичерпного пошуку. Задача оптимального вибору. Розширена задача про суму. Рекурсивний розв’язок з двома вторинними викликами. Метод гілок і границь для задачі комівояжера.

Aлгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Доведення правильності загаль­ного варіанту алгоритма Дейкстри. Модифікація алгоритму. Алгоритм Форда-Белмана. Предісторія динамічного програмування. Відпрацювання назад.

Компоненти системного програмного забезпечення. Програмування на Асемблері. Модель мікропроцесора для програміста. Сегментація пам'яті. Формування фізичної адреси. Оператори та директиви асемблера. Система команд. Структура програм. Складання програми лінійної структури. Регістрова, безпосередня та пряма адресація. Команди передачі даних. Команди арифметичних операцій. Команди для роботи із стеком. Організація виводу інформації. Складання програм із розгалужуванням. Команди умовних переходів. Непряма регістрова адресація. Організація вводу інформації. Складання програм для обробки масивів. Команди керування циклами. Пряма та непряма адресація з базуванням та індексуванням. Огляд макрозасобів Асемблера та мови високого рівня. Структура макропроцесора. Складання програм із застосуванням макрозасобів мови асемблера. Макровизначення. Складання власної макробібліотеки. Особливості зв'язку багатомодульних програм, написаних мовою Асемблера. Функції компоновщика та завантажувача. Зв'язування різномовних програм. Розбиття програми на зовнішні процедури. Карта завантаження; Порівняльна характеристика модулів типу .СОМ та .ЕХЕ в системі MSDOS.

Визначення операційної системи (ОС). Класифікація і покоління операційних систем. Склад та структура ОС. Основні режими ОС. Одно програмні ОС. Характеристика складу операційної системи MS DOS. Послідовність завантаження операційної системи в оперативну пам'ять. Внутрішні і зовнішні команди MS DOS. Командні файли. Файл AUTOEXEC.BAT. Файл конфігурації CONFIG.SYS в операційній системі MS DOS. Модель пам’яті ОС MS DOS. Програмні та апаратні переривання для мікропроцесорів фірми Intel. Переривання BIOS і DOS в операційній системі MS DOS. Процес обробки переривань в MS DOS. Таблиця векторів переривань. Керування виведенням даних на екран дисплею в текстовому і графічному режимах в операційній системі MS DOS. Керування клавіатурою в MS DOS. Файлова система FAT16. Керування зовнішньою пам’яттю в MS DOS. Призначення драйверів та їх структура. Типи драйверів в операційній системі MS DOS. Багатопрограмні ОС. Керування пам’яттю, процесами, процесорами та зовнішньою пам’яттю в багатопрограмних ОС. Архітектура ОС Windows 9x. Порядок завантаження Windows 9x. Керування оперативною пам’яттю в Windows 9x. Багатозадачність в Windows 9x. Файлова система FAT32. Керування пристроями в Windows 9x. Драйвери Windows 9x. Програмування в Windows 9x. Створення найпростішого консольного і графічного додатку в Windows 9x в середовищі Visual C++ 6.0.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.– М.: Наука. 1980; 1981; 1988.

 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление.– М.: Наука. 1980; 1988.

 3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного.– М.: 1981; 1985.

 4. Волков Ю.І., Найко Д.А. Лінійна алгебра й аналітична геометрія з елементами програмування мовою Паскаль:Навч. посібн. –К.: УМК ВО, 1990. –144 с.

 5. Гурский Е. И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. – М.: Высш. шк., 1971.

 6. Жалдак М. И., Квитко А. Н. Теория вероятностей с элементами информатики. Практикум. – К.: Вища школа, 1989.

 7. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. – М.: Наука: 1981.

 8. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. – М.: Наука, 1989.

 9. Овчинников П. Ф., Яремчук Ф. П., Михайленко В.М. Высшая математика, – К.: Вища школа, 1987.

 10. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996.

 11. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т1. Механика. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1986.- 432 с.

 12. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т.2.Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М.: Наука, 1988.- 496 с.

 13. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 14. Александров К.К. и др. Электротехнические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат -1996 г.-234 с.

 15. Михайленко В.Є. та інш. Нарисна геометрія. К.: Вища школа – 2004 р.-265 с.

 16. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа -1993 г. -250 с.

 17. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных = программы, М., “ Мир”, 1985.

 18. Власюк В. Х., Круподьорова Л. М. Програмування мовою Сі, Вінниця, ВДТУ, 2001, 67 с.

 19. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М: Мир, 1981.

 20. Проценко В.С., Чаленко П. Й., Ставровський А. Б. Техніка програмування мовою СІ. – Київ: “Либідь”, 1993.

 21. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1. Основные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.

 22. Глушаков С. В., Коваль А. В., Смирнов С. В., Язык программирования С++. – Харьков: “Фолио”, 2002.

 23. Климова Л. М. С++. Практическое программирование, МГТУ, Москва, 2001.

 24. Немнюгин С.А.Турбо-Паскаль, Практикум, ”Питер”, 2002.

 25. Ставровський А. Б. Програмування на Турбо-Паскалі: Навч. посібник.-К.: Либідь, 1999

 26. Фаронов В.В. Основы Турбо-Паскаля. – М. Изд.. МВТУ, 1992.-285с.

 27. Власюк В. Х. Основи програмування алгоритмічними мовами. Ч.1. Елементи програмування. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2004.

 28. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. Для вузов по спец. ЭВМ. – М.: Высш. шк., 1987.– 272 с.

 29. Прикладная теория цифровых автоматов/ К.Г.Самофалов и др.– К.: Вища шк., 1987. – 375 с.

 30. Пєтух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 77 с.

 31. Непман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.-М.Энергоиздат , 2003.

 32. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., и др. Основы теории цепей.-М., ВШ, 1975.

 33. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. Схемотехніка ЕОМ. Навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 1999.

 34. Схемотехника ЭВМ: Учебник для студентов вузов спец. ЭВМ/ Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высш. шк., 1985.

 35. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб. пособие для спец. ЭВМ вузов. - М.: Высш. шк., 1987.

 36. Самофалов К.Г. и др. Цифровые электронные вычислительные машины. - Киев: Вища школа, 1983.

 37. Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров.-М.: Энергоатомиздат, 1987.

 38. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC XT и AT. - M.: Финансы и статистика, 1992.

 39. Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования. - М.: Высшая школа, 1992.

 40. Ирвин Кип. Язык ассемблера для процессоров Intel: Пер. с англ. – М. : «Вильямс», 2002. – 616 с.: ил.

 41. Черносвитов А. Visual C++ 6 и MFC. – СПб: Питер, 2000.

 42. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник.– Вінниця: ВНТУ, 2001.

 43. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.-М.:Энергоатомиздат, 1985, -552 с.

 44. Мальцев А.И. Алгебраические системы. - М.: Наука, 1970.

 45. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. - М.: Физматгиз, 1962.

 46. Новиков П.С. Элементы математической логики. - М.: Наука. -1973.

 47. Гил А. Введение в теорию конечных автоматов. - М.: Наука. -1966.

 48. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. Т1/ Под общей редакцией С.В. Яблонского и О. Б. Лапунова. - М.: Наука. - 1974.

 49. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1968.

 50. Форд Л.Р., Фалкерсон Д. Потоки в сетях. М.: Мир, 1966.

 51. Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 1973.

 52. Брудно А.Л. Введение в теорию функций действительного переменного. - М.: Физматгиз, 1972.

 53. Гастев Ю.А. Гомоморфизм и модели. - М.: Наука, 1975.

 54. Исследования по дискретной математике. М.: Наука, 1973.

 55. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории автоматов. М.: Наука, 1975.

 56. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1988. - 380 с.

 57. Вентцель Е.С. Теория вероятностей . - М.: Наука , 1976. - 420 с.

 58. Крамер Г. Математические методы статистики. - М.: Мир, 1981. - 286 с.

 59. Миллс Ф. Статистические методы. - М.: Мир, 1981. - 239 с.

 60. Тернер Д. Вероятность, статистика и исследования операций. - М.: Статистика, 1976. - 194 с.

 61. Феллер Д. Введение в теорию вероятностей и ее приложения : В 2-х томах. - М.: Мир, 1984.

 62. Четыркин Е.М. , Калихман И.Л. Вероятность и статистика. - М.: Финансы и статистика , 1982. - 212 с.

 63. Колемаев В.А. , Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 302 с.^

ПІДГОТОВКА ДО ВІДПОВІДІНа підготовку до відповіді на чотири питання, що містяться в білеті, відводиться дві години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів. Для повноти відповіді на одне питання достатньо одного аркуша.

По суті питання мають бути підготовлені:

1) всі потрібні визначення;

2) надані всі основні результати, формули, що дають всі залежності, необхідні при аналізі основного об’єкта питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень, стосовних питання;

3) мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити кількісним характеристикам, залежностям;

4) алгоритми з їх характеристиками;

5) оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язання даної задачі, область застосування, обмеження застосування;

6) приклади, по можливості характерні, мінімальні за обсягом, що дозволяють показати попередні результати;

7) мінімальний опис об’єкта, в рамках визначення, більше уваги кількісним характеристикам, залежностям;

8) аналіз параметрів;

9) порівняльні характеристики.


СПИСОК


довідкової літератури


1. Воеводин В.В.,Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. Справочное пособие.-«Наука»1984 г.

2. Функциональный анализ (сер. «Справочная математическая библиотека»). Ред. С. Г. Крейна: «Наука» 1972 г.

3. Справочник по теории вероятности и математической статистике. Под ред. В.С. Королюка «Наука» 1978 г.

4. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятности «Наука» 1973 г.

5. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. - М., Наука, 1989 г.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № 7 від 23.02.2012 р.)


Приймальної комісії

(протокол № 6 від 20.02.2012 р.)


програму підписують:


Голова фахової атестаційної комісії: ___________ Азаров О.Д.


Заступник голови приймальної комісії __________ Романюк О. Н.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-20437178
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188827
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188832
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188833
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” за скороченим терміном підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи