Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Скачати 112.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Дата28.06.2012
Розмір112.18 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор__________ В. В. Грабко


«____» _____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”


Галузь знань:0501 – Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: 8.05010301 – Програмне забезпечення систем


Вінниця 2012


ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою бакалавра-програміста за спеціальністю 6.050103. Вступний екзамен з фундаментальної та загально-інженерної підготовки на спеціальність 8.05010301 "Програмне забезпечення систем" приймається екзаменаційною комісією.

^ МЕТА ЕКЗАМЕНУМетою проведення вступного екзамену з фундаментальної та загально-інженерної підготовки на спеціальність 8.05010301 "Програмне забезпечення систем" є визначення рівня фундаментальної та професійної підготовки абітурієнтів.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


Іспит усний. Необхідні для вичерпної відповіді на питання і розв’язку задачі записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.


Основою програми є дисципліни навчального плану спеціальності 6.050103:

1. Організація і функціювання ЕОМ та систем 1

2. Прикладна теорія цифрових автоматів 2

3. Мікропроцесори 4

4. Пристрої зв’язку з об’єктами керування 4

5. Основи програмування і алгоритмічні мови 1 2

6. Системне програмування та операційні системи 2 3

7. САПР програмного забезпечення 4

8. Математичні методи оптимізації 3

9. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій 4

10. Кодування та захист інформації 4

11. Комп’ютерна графіка 3

12. Перспективні інформаційні технології 4


В меншій мірі представлені дисципліни, з яких є іспити на 4 курсі.


Розділи програми відображають:


- процеси в обчислювальних системах;

- основні алгоритми і програми;

- теоретичні і практичні питання обробки інформації в автоматизованих системах;

- елементи обробки графічної інформації;

- основи прикладної математики.

^ ОСНОВИ РОБОТИ КОМП'ЮТЕРІВОсновні способи множення чисел в двійковій системі числення.

Основні способи ділення чисел в двійковій системі числення.

Порівняльний аналіз методів прискорення виконання операцій

множення.

Особливості виконання арифметичних операцій над числами в формі з плаваючою комою.

Аксіоми та закони бульової алгебри логіки.

Основні способи мінімізації бульових функцій та їх практичне застосування.

^ СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРІВЕволюція структурної організації комп'ютерів.

Структура сучасних персональних комп'ютерів.

Принципи побудови і особливості проектування базових вузлів та їх порівняльний аналіз.

Означення інтерфейсу комп'ютера, характеристика методів передачі інформації, режимів обміну даними, організації шин інтерфейсу.

Особливості розвитку структурної організації комп'ютерів.

^ РОБОТА БАЗОВОГО ПРОЦЕСОРАСтруктура базового процесора на прикладі мікропроцесора INTEL.

Аналіз основних рівнів переривань.

Принципи адресації та систем команд.

Арифметичні операції.

Визначення даних для мікропроцесора.

Команди пересилки даних.

Команди управління програмою та процесором.

Екранні операції.

Команди операцій над рядками.

^ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИОсобливості організації управління в обчислювальних системах.

Багатопроцесорні комплекси. Аналіз основних принципів їх реалізації.

Багатомашинні комплекси. Аналіз основних принципів їх реалізації.

Особливості розвитку структурної організації комп'ютерних систем.

Концепція віртуальної пам'яті і особливості її функціонування в обчислювальних системах.

^ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІМетоди побудови обчислювальних мереж та їх порівняльний аналіз.

Логічна і фізична структури обчислювальних мереж. Принципи їх взаємозв'язку.

Принципи організації управління в обчислювальних мережах.

Багаторівнева система управління.

Особливості організації структур локальних обчислювальних мереж.

Особливості конвеєрної організації виконання операцій в обчислювальних системах.

Принципи організації паралельної обробки даних та їх порівняльний аналіз.

^ ДИСКОВА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМАОсновні методи розташування інформації на дискетах та вінчестерах (фізична та логічна організація даних).

Основні способи логічної організації файлів, їх особливості.

Поняття файлу. Фізична та логічна організації файлів.

Характеристики основних операцій над файлами.


^ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИХарактеристика еволюції операційних систем.

Операційні системи. Їх характеристики та компоненти.

Особливості формування слова стану процесора і його роль в управлінні обчислювальним середовищем.

Порівняльний аналіз сучасних операційних систем.

Характеристика програмних сервісних оболонок.

Порівняльна характеристика командних мов сучасних операційних систем.

Призначення командних оболонок. Основні функції оболонки.

^ ВІКОННІ ОБОЛОНКИ, РОЗВИНЕНІ


ДО ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Багатозадачність. Види багатозадачності.

Графічний інтерфейс сучасних операційних систем.

Контекстні меню.

Особливості організації пам'яті. Рівні захисту даних.

Синхронізація процесів, обробка винятків.

Загальна структура прикладної програми в розвинених операційних системах. Обробка повідомлень.

Статичні і динамічні бібліотеки. Технологія OLE.

Системний реєстр. Панель задач. Призначення, налагодження. Панель керування.

Метафора робочого столу. Інсталяція, деінсталяція програмного забезпечення.

Підключення до мережі. Етапи.

Переналагодження клавіатури і маніпуляторів.

Програмування лазерних принтерів. Особливості мови.


^ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇОсновні поняття і визначення теорії кодування.

Основні способи оптимального кодування інформації.

Основні коди, що виявляють помилки. Способи їх побудови і принципи виявлення помилок.

Основні коди, які виправляють помилки.

Способи їх побудови і принципи виправлення помилок.


^ ОСНОВИ МАШИННОЇ ГРАФІКИПринципи формування зображень.

Математичні основи машинної графіки.

Програмне забезпечення машинної графіки.

Діалогові графічні системи.

Перспективи розвитку програмних та технічних засобів машинної графіки.


^ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗСтруктури даних, що використовуються в обчислювальній техніці.

Порівняльний аналіз основних способів побудови банків даних.

Фізична організація баз даних.

Системи управління базами даних.

Бази знань.


^ ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯІнтерполяція з алгоритмічними многочленами.

Інтерполяційна формула Лагранжа. Оцінка похибки.

Многочлен найкращого багатомірного наближення.

Квадратурна формула найвищого алгоритмічного ступеня точності (формула Гауса). Основна теорема.

Рішення систем лінійних алгоритмічних рівнянь з вибором головного елементу.

Ітераційний метод Зейделя рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Ітераційні методи рішення лінійних алгебраїчних рівнянь (методи Ньютона, січних).

Лінійне програмування. Симплекс-метод.

Задача цілочисельного програмування. Метод Гомори.

Оцінка складності алгоритмів. Класифікація алгоритмів по складності.

Градієнтні методи в задачах безумовної оптимізації.

Технологія програмування.

Мови програмування. Їх порівняльна характеристика.

Метод пошуку у ширину та глибину у графі.

Потоковий алгоритм Форда-Фалкерсона.

Методи побудови покриваючих дерев.

Задача про покриття.

Пошук найкоротшого шляху в графі.


Підготовка до відповідіНа підготовку до відповіді на три питання і розв’язок задачі, що містяться в білеті, відводиться дві години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів. Для повноти відповіді на одне питання достатньо одного аркуша.

По суті питання мають бути:

1) всі потрібні визначення;

2) надані всі основні результати, формули, що дають всі залежності, необхідні при аналізі основного об’єкта питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень, стосовних питання;

3) мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити кількісним характеристикам, залежностям;

4) алгоритми з їх характеристиками;

5) оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язання даної задачі, область прикладення, застосування, обмеження застосування;

6) приклади, по можливості характерні, мінімальні за обсягом, що дозволяють показати попередні результати;

7) мінімальний опис об’єкта, в рамках визначення, більше уваги кількісним характеристикам, залежностям.

По суті задачі:

Потрібно знайти алгоритмічний розв'язок задачі. Якщо є інший, наприклад, геометричними методами, потрібно порівняти результати. За час, який студент залишає на її розв’язання, студент повинен продемонструвати:

1) творчий підхід до розв’язку задач з неповною постановкою;

2) здатність розробляти ефективні алгоритми;

3) можливість ефективно працювати в жорстких часових і просторових обмеженнях.

Для задач, розв’язок яких, на думку абітурієнта, поза його можливостей, потрібно дати проект, гіпотетичні підходи і намітити подальші кроки розв’язання.


Критерії оцінювання знань абітурієнтів

під час складання вступного іспиту зі спеціальності 8.05010301 "Програмне забезпечення систем"


Абітурієнт цієї спеціальності повинен виявити глибину знань, навички у таких напрямках:

- операційні системи;

- методи і технологія програмування систем управління базами даних і ефективне використання найбільш поширених систем, створення складних програмних середовищ;

- системи обробки графічної інформації;

- програмні засоби обчислювальних комплексів і мереж.


"Відмінно" - знання абітурієнта можуть бути оцінені на "відмінно", якщо студент довів ґрунтовне знання (теоретичне та практичне) в сфері операційних систем, обчислювальних алгоритмів і процесів, методах та технологіях програмування систем управління базами даних, в найбільш ефективному використанні розповсюджених систем, створенні складних програмних середовищ; програмних засобах обчислювальних комплексів, систем та мереж.

"Добре" - оцінки "добре" заслуговує абітурієнт, що показує достатньо глибокі знання як теорії, так і практики, але його оцінка можливих варіантів вирішення завдання недостатньо вичерпна.

"Задовільно" - так оцінюється відповідь абітурієнта, якій орієнтується в теоретичних і практичних питаннях, але його відповідь та виконання практичних завдань потребують значних доробок.


^ ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N п.п. Характеристики та критерії оцінювання Оцінка

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Повнота відповіді:

1 питання

2 питання

3 питання

2. Виконання практичного завдання (Задача):

3. Повнота відповіді на додаткові питання:

1 питання

2 питання

………….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Середня оцінкаКожна відповідь може бути одразу оцінена за п’ятибальною системою і потім не потрібно уточнювати середню оцінку за наступними критеріями.


^ П’ятибальна система оцінювання


Після встановлення повноти відповіді на основні i додаткові питання та правильності виконання практичного завдання іспит оцінюється наступним чином. Наведені нижче критерії пiдiбранi так, щоб у шкалі балів рівень знань зменшувався по можливості рівномірно.

^ Оцінка "відмінно":

Розширені, поза програмою знання, або узагальнений розв'язок задачі дають 5+ балів;

Правильні, повні вiдповiдi на питання i правильний розв'язок задачі - 5 балів;

Конкретний розв'язок задачі, відповідь на питання повна, але лаконічна, без прикладів, оцінюються 5- балів.

^ Оцінка "добре":

Задача розв'язана правильно. Неповна відповідь на одне або два питання скомпенсована демонстрацією додаткових знань, прикладів – 4+ балів;

Правильно розв'язана задача, неповна відповідь на 2 питання - 4 бали;

Недостатньо перевірена програма розв'язку задачі. Неповна відповідь на два основних питання – 4- бали.

^ Оцінка "задовільно":

Недостатньо продуманий розв'язок задачі, Повна відповідь на 2 питання – 3+ балів;

Практично намічений шлях розв'язку задачі або правильна відповідь на 3 основних питання - 3 бали;

Продемонстроване знайомство з предметом питань – 3- бали.


ЛІТЕРАТУРА1. 1. Романюк О.Н, Савчук Т.О. Організація баз даних і знань. Навчальний посібник. - Вінниця, Універсум. - 2003 р. - 217 с.

2. Линейное и нелинейное программирование.- Под ред. И.Н. Ляшенко.

Киев, Вища школа, 1975 г.

3. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании.

М., Наука, 1985 г.

4. Петер Абель. Язык ассемблера для IBM PC.- М., Высшая школа,

1992 г.

5. Вычислительные комплексы, системы и сети.- Л., Энергоатомиздат,

1987 г.

6. Мельников О.М. Архітектура ЕОМ і систем.- ч.1. Навчальний

посібник, Вінниця, 1996 р.

7. Нортон П. Программно-аппаратная организация IBM PC.-

М.,1992 г.

8. Обідник Д.Т., Пєтух А.М. Схемотехніка ЕОМ. Навчальний посібник.

ВДТУ, 1999.

9. Романюк О.Н. Комп’ютерна графіка // Методи побудови поверхонь. -

Вінниця: ВДТУ, 2001.

10. Фигурнов М.Д. IBM PC для пользователя.- М., Финансы и

статистика, 1992 г.

11. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки. М., Высшая школа, 1990 г.

12. Гуава Т.Н., Батин Ю.Б. Проектирование баз данных в примерах

и задачах.- М., Радио и связь, 1992 г.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № 7 від 23.02.2012 р.)


Приймальної комісії

(протокол № 6 від 20.02.2012 р.)


програму підписують:


Голова фахової атестаційної комісії: ___________ Войтко В.В.


Заступник голови приймальної комісії __________ Романюк О. Н.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-20437178
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188825
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188826
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
move to 0-16188827
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188832
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188831
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії програма
move to 0-16188833
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” за скороченим терміном підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи