Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани icon

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
Скачати 89.65 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
Дата28.06.2012
Розмір89.65 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ВНТУ В.В. Грабко


Програма фахових вступних випробувань

для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра і для яких передбачені інтегровані навчальні плани


Галузь знань: 0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

Освітньо кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки – 6.050901 «Радіотехніка»


Вінниця 2012

Укладачі: ______ Воловик Юрій Микитович, к.т.н., доц. каф. РТ

Божко Анатолій Панасович, к.т.н., доц. каф. РТ

Семенов Андрій Олександрович, к.т.н., доц. каф. РТ


Заступник голови приймальної комісії О. Н. Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В.М. Кичак


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.)


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2012 р.);


Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на напрям підготовки 6.050901 "Радіотехніка" і мають освітньо – кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за вище означеним напрямом. Фаховий вступний іспит базується на матеріалах курсів "Сигнали та процеси в радіотехніці", "Основи теорії кіл", «Обчислювальна техніка та програмування», які вивчалися абітурієнтами при отримані ними освітньо – кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст.

Фаховий іспит проводиться у формі тестування. Завдання білету фахового іспиту містять запитання з наведеної нижче програми.


^ 1 «СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РТ»


Зміст дисципліни


1.1 Детерміновані керуючі сигнали


1.1.2 Основи математичного апарату. Попередні зауваження, термінологія та система позначень. Застосування геометричних методів в теорії сигналів. Поняття лінійного простору та координатного базису. Нормований лінійний простір. Поняття ортонормованих базисів. Поняття узагальненого Фур’є.

1.1.3 Спектральний аналіз періодичних сигналів. Ортонормований лінійний простір в системі тригонометричних функцій. Періодичні сигнали та ряди Фур’є. Тригонометрична та комплексна форма рядів Фур’є. Поняття спектральної діаграми. Спектри основних типів періодичних сигналів: прямокутний меандр, пилкоподібні періодичні сигнали, послідовність уніполярних прямокутних імпульсів.

1.1.4 Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Пряме та зворотне перетворення Фур’є. Властивості перетворення Фур’є. Спектри неперіодичних сигналів: функція одиничного стрибка, дельта-імпульс Дірака, комплексний експонеційний сигнал, прямокутний відео-імпульс, гармонічний сигнал та одиничний радіоімпульс. Розподіл енергії у спектрі неперіодичного, співвідношення між тривалістю сигналу та шириною його спектру.


1.2 Спектральний аналіз модульованих сигналів


1.2.1 Сигнали з амплітудною модуляцією. Поняття несучого коливання. Принцип амплітудної модуляції. Однотональна амплітудна модуляція та її енергетичні характеристики. Амплітудна модуляції при довільному сигналі модулювання. Спектральна функція амплітудно-модульованого сигналу. Балансна модуляція та її спектральна функція. Односмугова амплітудна модуляція.

1.2.2 Спектральний аналіз сигналів з кутовою модуляцією. Принцип кутової модуляції. Поняття індексу кутової модуляції. Спектральний склад сигналу з однотональною кутовою модуляцією.


1.3 Сигнали з обмеженим спектром


1.3.1 Моделі сигналів з обмеженим спектром. Модель ідеального низькочастотного сигналу. Ортогональні сигнали з обмеженим спектром. Ортонормований базис Котельникова. Ряд Котельникова. Наближене представлення сигналів рядками Котельникова.


1.4 Аналіз проходження детермінованих сигналів через лінійні динамічні кола, пристрої та системи


1.4.1Частотні та спектральні методи аналізу діяння детермінованих сигналів на вибіркові кола. Моделі частотно-вибіркових кіл. Частотна характеристика послідовного коливального кола. Частотна характеристика паралельного коливального кола. Нулі та полюси частотних характеристик коливальних кіл.


1.5 Перетворення сигналів в параметричних лінійних колах


1.5.1 Поняття параметричного елемента та його еквівалентної схеми. Проходження сигналів через резистивний параметричний елемент. Спектральний склад струму параметричного елемента. Практична реалізація параметричних резистивних елементів. Параметричне перетворення частоти в супергетеродинному приймачеві. Принцип роботи синхронного детектора та його особливості.

1.5.2 Аналіз проходження сигналів через нелінійні кола. Принцип роботи нелінійного резонансного підсилювача в режимі великих вхідних сигналів. Коливальна характеристика та коефіцієнт нелінійних спотворень.

1.5.3 Частотні характеристики чотириполюсників. Матричний опис. Передаточна функція чотириполюсника. Розташування нулів та полюсів передаточної функції. Мінімально – фазові чотириполюсники. Елементи синтезу частотно-вибіркових чотириполюсників за даною передаточною функцією. Фільтри низьких частот: Беттерворта, Чебишева.

Література 4.1.1 – 4.1.4


^ 2 «ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ»


Зміст дисциплін


2.1 Основні поняття теорії кіл

Електричний струм, напруга, електрорушійна сила, потужність і енергія, електричне коло та його еквівалентна схема.

Ідеалізовані елементи теорії електричних кіл: опір, індуктивність, ємність, джерела напруги та струму.

Топологічні елементи електричних кіл: вузол, вітка, контур, переріз. Послідовне, паралельне, змішане і складне з’єднання елементів і віток. Топологічні закони електричних кіл (закони Кірхгофа). Поняття про систему рівнянь рівноваги та диференціальне рівняння кола.


2.2 Лінійні кола під гармонічною дією.

Поняття лінійного кола, кола гармонічного струму, гармонічного коливання, параметри гармонічних коливань.

Зображення гармонічних коливань векторними і комплексними величинами. Зміст методу комплексних амплітуд, комплексні опори і провідності, комплексні схеми заміщення, закони електричних кіл в комплексній формі. Аналіз простих кіл гармонічного струму методом комплексних амплітуд.

Потужності в колах гармонічного струму: миттєва, активна, реактивна і комплексна, баланс потужностей, узгодження джерела і навантаження реактивним потужностям.

Кола зі взаємною індуктивністю. Поняття взаємної індуктивності, компонентні рівняння індуктивно-зв’язаних котушок, лінійний трансформатор. Поняття досконалого і ідеального трансформаторів. Схеми заміщення лінійного трансформатора.


2.3 Методи аналізу лінійних кіл постійного і гармонічного струму.

Методи еквівалентних перетворень кіл зі змішаним і складним з’єднаннями опорів. Еквівалентні перетворення ділянок з джерелами електричної енергії.

Методи складання систем рівнянь рівноваги: струмів віток, вузлових напруг, контурних струмів і вузлових потенціалів.

Основні теореми і принципи теорії лінійних електричних кіл та їх застосування: принцип покладання, теореми взаємності, компенсації та про еквівалентне джерело.


2.4 Частотні характеристики електричних кіл.

Поняття комплексної частотної характеристики (КЧХ), амплітудно-частотної (АЧХ) та фазочастотної (ФЧХ) характеристик.

Частотні характеристики кіл з одним реактивним елементом.

Поняття резонансу в електричних колах. Резонанс в послідовному і паралельному контурах, частотні характеристики контурів. Поняття про селективні властивості контурів, смуга пропускання.

2.5 Нелінійні резистивні кола

Поняття нелінійного резистивного елемента і нелінійного кола. Види нелінійних резисторів та їх вольт-амперні характеристики (ВАХ). Поняття про графічні і аналітичні методи аналізу.

Апроксимація ВАХ нелінійних опорів. Поняття про статичний, диференціальний і динамічний опори, робочу ділянку ВАХ.

Нелінійний опір під гармонічною дією, генерація гармонік, нелінійні спотворення.

Нелінійний опір під одночасною дією двох гармонічних коливань. Комбінаційні частоти.

Література 4.2.1 – 4.2.10


^ 3 «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ»


Зміст дисципліни


  1. Основна мета і задачі курсу. Конфігурація та різновиди персональних комп’ютерів. Класифікація програмного забезпечення комп’ютера. Історія розвитку обчислювальної техніки, складових частин апаратного і програмного забезпечення.

3.2 Компоненти ПК: системний блок, монітор, клавіатура і миша. Дискові накопичувачі пам’яті: магнітні, оптичні та магніто-оптичні. Різновиди і технічні параметри периферійних пристроїв (принтерів, модемів, сканерів, плотерів). Компоненти материнської плати: чіпсет, ЦП і співпроцесор, BIOS, CMOS, контролери і системна шина.

  1. Кодова таблиця даних: кодування символів, поняття про основний та альтернативний стандарт. Архівування файлів: теоретичні основи і алгоритми архівації даних. Формати архівних файлів. Сучасні програмні засоби архівації даних.

  2. Комп’ютерні віруси: основні поняття і класифікація комп’ютерних вірусів, опис роботи антивірусу, відновлення програми-носія. Класифікація і характеристика сучасних антивірусних програм.

  3. Вигляд екрану при роботі з файловим менеджером. Основні види інформації в панелях. Основні дії з дисками, каталогами та файлами. Додаткові можливості програмної оболонки: меню користувача, меню розширень, конфігурація програми.

  4. Основні вимоги до сучасних ОС. Коротка характеристика найбільш поширених ОС. Поняття файлової системи. Робота з файлами і папками ОС Windows. Сервісні інструментальні можливості ОС Windows при роботі з дисками.

  5. Початкове завантаження та завершення роботи ОС Windows. Робочий стіл, панель задач та меню “Пуск”. Стандартні програми “Мій комп’ютер” і “Провідник”.

Література 4.3.1 – 4.3.5


4 ЛІТЕРАТУРА


4.1.1 Волощук Ю.И. Сигнали і процеси в радіотехніці. У 4-х т. –Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005, - Т.З: 528с.

4.1.2 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: «Высшая школа», 1983 – 536с.

4.1.3 Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы: В 2-х ч.1,2: Пер. с англ. –М.: Мир, 1988 – 336с.

4.1.4 Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы М.: Радио и связь, 1986 – 512с.

4.2.1 Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985г. – 496с.

   1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. Учебник для вузов. -М.: Радио и связь, 1986г. – 543с

   2. Божко А.П. Основи теорії кіл. Навчальний посібник. - Ч.1. - кола гармонічного струму. - Вінниця, ВДТУ, 1998р. – 128с.

   3. Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989г. 528с.

   4. Бирюков В.Н. и др. Сборник задач по теории цепей. - М: Высшая школа, 1985г. – 239с.

   5. Шебес М.Р. и др. Задачник по теории линейных электрических цепей. -М.: Высшая школа, 1990г. – 544с.

   6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи теорії кіл" ч.1. - укладач Божко А.П. - Вінниця, ВДТУ, 1997р. – 55с.

   7. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи торії кіл" на тему "Методи розрахунку перехідних і неусталених режимів в лінійних електричних колах" - укладач Гульчак Ю.П. - Вінниця, ВДТУ, 1988р. – 22с.

   8. Тумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова обл./Підручник. К.: Вища шк., 2003. – 399с

4.2.10 Гумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна обл. /Підручник. К.: Вища шк., 2004. – 358с

   1. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд./ Под ред. проф. Макаровой И.В. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

   2. Інформатика: комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2001. – 696 с.

   3. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., стереотипное. – М.: Высшая школа, 2007. – 511 с.

   4. Тарасов В.Л. Язык Си. Лекции. Ч.1, Ч.2. – Нижний Новгород, 2004. – 435 с.

   5. Громов Ю.Ю., Татаренко С.И. Программирование на языке Си: Учебное пособие. – Тамбов, 1995. – 169 с.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
move to 0-16188838
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
move to 0-16188838
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Вступні випробування за даною програмою проводяться для осіб, які вступають на 2-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії затверджую
Вступні випробування проводяться для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи