Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра icon

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Скачати 107.07 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Дата28.06.2012
Розмір107.07 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ВНТУ В.В. Грабко


Програма фахових вступних випробувань

для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс ВНТУ після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до ВНТУ на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра


Галузь знань: 0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

Освітньо кваліфікаційний рівень – бакалавр

Напрям підготовки – 6.050901 «Радіотехніка»


Вінниця 2012


Укладачі: ______ Кофанов Віктор Леонідович, к.т.н., проф. каф. РТ

Божко Анатолій Панасович, к.т.н., доц. каф. РТ

Гаврілов Дмитро Володимирович, к.т.н., доц. каф. РТ

Семенов Андрій Олександрович, к.т.н., доц. каф. РТ


Заступник голови приймальної комісії О. Н. Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В.М. Кичак


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.)


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2012 р.);


Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на напрям підготовки 6.050901 "Радіотехніка" і мають освітньо

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за вище означеним напрямом. Фаховий вступний іспит базується на матеріалах курсів "Основи теорії кіл", «Обчислювальна техніка та програмування»", «Цифрові пристрої», «Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА».

Фаховий іспит проводиться у формі тестування. Завдання білету фахового іспиту містять запитання з наведеної нижче програми.

^ 1 «ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ»

Зміст дисципліни

1.1 Системи числення

1.1.1 Основні системи числення

1.1.2 Перетворення між двійковою, шістнадцятковою та вісімковою системами числення

1.1.3 Перетворення до десяткової системи числення

1.1.4 Перетворення від десяткової до інших систем числення

1.1.5 Деякі спрощення перетворень між системами числення

1.2 Цифрові коди

1.2.1 Арифметичні коди зображення чисел зі знаком. Прямий, обернений та доповняльний коди

1.2.2 Складені двійково-десяткові коди

1.3 Двійкова арифметика

1.3.1 Алгебричне додавання в двійковій системі

1.3.2 Алгебричне додавання в системі ДДК 8421
^
Література 5.1.1- 5.1.62 «ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ»

Зміст дисциплін

2.1 Основні поняття теорії кіл

Електричний струм, напруга, електрорушійна сила, потужність і енергія, електричне коло та його еквівалентна схема.

Ідеалізовані елементи теорії електричних кіл: опір, індуктивність, ємність, джерела напруги та струму.

Топологічні елементи електричних кіл: вузол, вітка, контур, переріз. Послідовне, паралельне, змішане і складне з’єднання елементів і віток. Топологічні закони електричних кіл (закони Кірхгофа). Поняття про систему рівнянь рівноваги та диференціальне рівняння кола.


2.2 Лінійні кола під гармонічною дією.

Поняття лінійного кола, кола гармонічного струму, гармонічного коливання, параметри гармонічних коливань.

Зображення гармонічних коливань векторними і комплексними величинами. Зміст методу комплексних амплітуд, комплексні опори і провідності, комплексні схеми заміщення, закони електричних кіл в комплексній формі. Аналіз простих кіл гармонічного струму методом комплексних амплітуд.

Потужності в колах гармонічного струму: миттєва, активна, реактивна і комплексна, баланс потужностей, узгодження джерела і навантаження реактивним потужностям.

Кола зі взаємною індуктивністю. Поняття взаємної індуктивності, компонентні рівняння індуктивно-зв’язаних котушок, лінійний трансформатор. Поняття досконалого і ідеального трансформаторів. Схеми заміщення лінійного трансформатора.


2.3 Методи аналізу лінійних кіл постійного і гармонічного струму.

Методи еквівалентних перетворень кіл зі змішаним і складним з’єднаннями опорів. Еквівалентні перетворення ділянок з джерелами електричної енергії.

Методи складання систем рівнянь рівноваги: струмів віток, вузлових напруг, контурних струмів і вузлових потенціалів.

Основні теореми і принципи теорії лінійних електричних кіл та їх застосування: принцип покладання, теореми взаємності, компенсації та про еквівалентне джерело.


2.4 Частотні характеристики електричних кіл.

Поняття комплексної частотної характеристики (КЧХ), амплітудно-частотної (АЧХ) та фазочастотної (ФЧХ) характеристик.

Частотні характеристики кіл з одним реактивним елементом.

Поняття резонансу в електричних колах. Резонанс в послідовному і паралельному контурах, частотні характеристики контурів. Поняття про селективні властивості контурів, смуга пропускання.


2.5 Нелінійні резистивні кола

Поняття нелінійного резистивного елемента і нелінійного кола. Види нелінійних резисторів та їх вольт-амперні характеристики (ВАХ). Поняття про графічні і аналітичні методи аналізу.

Апроксимація ВАХ нелінійних опорів. Поняття про статичний, диференціальний і динамічний опори, робочу ділянку ВАХ.

Нелінійний опір під гармонічною дією, генерація гармонік, нелінійні спотворення.

Нелінійний опір під одночасною дією двох гармонічних коливань. Комбінаційні частоти.


2.6 Перехідні і неусталені процеси в лінійних електричних колах

Поняття перехідного і неусталеного процесів. Класичний і операторний методи аналізу перехідних процесів. Операторний коефіцієнт передачі напруги і струму та його зв’язок з комплексними частотними характеристиками.

Перехідні процеси в простих колах. Поняття сталої часу кола, вимушеної і вільної складових, характеристичне рівняння кола та властивості його коренів, зв’язок з полосами операторних характеристик.

Перехідні і імпульсні характеристики кола, інтеграли Дюамеля.


2.7 Основи теорії чотириполюсників і електричних фільтрів.

Рівняння чотириполюсників та їх первинні параметри. Визначення первинних параметрів. Схеми заміщення чотириполюсників.

Електричні фільтри. Види фільтрів. Ідеальний фільтр. Вимоги до частотних характеристик реальних фільтрів. Поняття постійних ослаблення, фаза і групового часу затримки.

Реактивні фільтри. Операторні передатні характеристики поліноміальних фільтрів.

Фільтри з характеристиками Бетерворта і Чебишева. Частотні перетворення в теорії фільтрів.

Поняття про активні RC-фільтри.


2.8 Кола з розподіленими параметрами.

Поняття електричного кола з розподіленими параметрами. Довгі лінії. Первинні параметри довгих ліній, постійна розповсюджена коефіцієнти, ослаблення і фази.

Телеграфне рівняння довгої лінії та його розв’язання в гармонічному режимі роботи. Властивості довгих ліній з малими втратами енергії. Використання довгих ліній в якості узгоджуючих шлейфів.

Література 5.2.1 – 5.2.10


^ 3 «ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ТА МОДЕЛЮВАННЯ РЕА»

Зміст дисципліни

Метою дисципліни є формування у студентів знань та навичок в області сучасних систем автоматизації проектування та застосування їх в інженерній діяльності.

Курс базується на дисциплінах – «Фізичні основи радіоелектроніки» та «Моделювання в електроніці».

Знання, отримані з дисципліни, використовуються при виконанні курсових проектів (робіт) та дипломного проекту (роботи).

Студент повинен знати основні сучасні системи проектування, методичне, лінгвістичне та інформаційне забезпечення а також працювати з сучасними автоматизованими системами наскрізного проектування радіоелектронних пристроїв.

Зміст дисципліни

Тема 1. Предмет, задачі та сучасні засоби автоматизованого проектування.

Вступ: предмет, зміст, основна мета і задачі курсу. Поняття про сучасні принципи моделювання та макетування, які лежать в основі сучасних систем автоматизації.

Тема 2. Математичні моделі радіоелектронних схем.

Визначення математичної моделі. Приклади математичних моделей.

Тема 3. Головні задачі проектування. Головні задачі проектування – це розрахунки, аналіз, оптимізація. Ці задачі вирішуються слідуючими способами: неавтоматизовані розрахунки, фізичне моделювання, макетування.

Тема 4. Схемотехнічне моделювання.

Метод вузлових потенціалів. Складання системи вузлових рівнянь, які є моделлю схеми. Чисельні методи розрахунків нелінійних рівнянь схеми.

Тема 5. Методи моделювання цифрових пристроїв.

Три основні методи моделювання цифрових пристроїв. Розповсюдження сигналів від входу до виходу. Спеціалізовані моделі структура на основі обчислювального алгоритма роботи. Моделі цифрових швидкодіючих фільтрів та перетворювачів спектру.

Тема 6. Автоматизація проектування топології та конструкторське проектування радіоелектронних пристроїв. Використання автоматизованих систем проектування на виробництві. Поняття про «фабрику на столі».

Основні задачі сучасного проектування. Розміщення елементів. Трасування з’єднань. Перспективні напрямки систем автоматизації проектування.


Література 5.3.1 – 5.3.2


4 «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» Зміст дисципліни

  1. Вступ: предмет зміст, основна мета і задачі курсу. Конфігурація та різновиди персональних комп’ютерів. Класифікація програмного забезпечення комп’ютера. Історія розвитку обчислювальної техніки, складових частин апаратного і програмного забезпечення.

  2. Компоненти ПК: системний блок, монітор, клавіатура і миша. Дискові накопичувачі пам’яті: магнітні, оптичні та магніто-оптичні. Різновиди і технічні параметри периферійних пристроїв (принтерів, модемів, сканерів, плотерів). Компоненти материнської плати: чіпсет, ЦП і співпроцесор, BIOS, CMOS, контролери і системна шина.

  3. Кодова таблиця даних: кодування символів, поняття про основний та альтернативний стандарт. Архівування файлів: теоретичні основи і алгоритми архівації даних. Формати архівних файлів. Сучасні програмні засоби архівації даних.

  4. Комп’ютерні віруси: основні поняття і класифікація комп’ютерних вірусів, опис роботи антивірусу, відновлення програми-носія. Класифікація і характеристика сучасних антивірусних програм.

  5. Вигляд екрану при роботі з файловим менеджером. Основні види інформації в панелях. Основні дії з дисками, каталогами та файлами. Додаткові можливості програмної оболонки: меню користувача, меню розширень, конфігурація програми.

  6. Основні вимоги до сучасних ОС. Коротка характеристика найбільш поширених ОС. Поняття файлової системи. Робота з файлами і папками ОС Windows. Сервісні інструментальні можливості ОС Windows при роботі з дисками.

  7. Початкове завантаження та завершення роботи ОС Windows. Робочий стіл, панель задач та меню “Пуск”. Стандартні програми “Мій комп’ютер” і “Провідник”.

  8. Історія створення ОС Linux. Архітектура ОС Linux. Структура файлової системи ОС Linux. Основні функції оболонки shell.

  9. Робочий стіл та робота з вікнами ОС Linux. Системна кнопка. Запуск програм ОС Linux. Підключення системного обладнання ОС Linux.

  10. нтерфейс операційного середовища системи MATLAB 6.X. Типи даних MATLAB 6.X. Обчислення виразів і робота з масивами чисел у MATLAB 6.X. Арифметичні і логічні оператори MATLAB 6.X. Операції над масивами, матрицями й об'єктами.

Література 5.4.1 – 5.4.7
5 Література

5.1.1 Кофанов В.Л. Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв: Навч. посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 165 с.

5.1.2 Кофанов В.Л. Проектування цифрових пристроїв: Навч. посібник, 2007 (електронний варіант).

5.1.3 Кофанов В. Л. Практикум з цифрових пристроїв: Навч. посібник (електронний варіант).

5.1.4 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 528 с.

5.1.5 Справочник по цифровой схемотехнике / В.И. Зубчук, В.П. Сигорский, А.Н. Шкуро – К.: Техніка, 1990. – 448 с.

5.1.6 Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. посібник / За ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди. – К.: Вища шк., 1999. – 838 с.

5.2.1 Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985г. – 496с.

   1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. Учебник для вузов. -М.: Радио и связь, 1986г. – 543с

   2. Божко А.П. Основи теорії кіл. Навчальний посібник. - Ч.1. - кола гармонічного струму. - Вінниця, ВДТУ, 1998р. – 128с.

   3. Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989г. 528с.

   4. Бирюков В.Н. и др. Сборник задач по теории цепей. - М: Высшая школа, 1985г. – 239с.

   5. Шебес М.Р. и др. Задачник по теории линейных электрических цепей. -М.: Высшая школа, 1990г. – 544с.

   6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи теорії кіл" ч.1. - укладач Божко А.П. - Вінниця, ВДТУ, 1997р. – 55с.

   7. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи торії кіл" на тему "Методи розрахунку перехідних і неусталених режимів в лінійних електричних колах" - укладач Гульчак Ю.П. - Вінниця, ВДТУ, 1988р. – 22с.

   8. Тумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова обл./Підручник. К.: Вища шк., 2003. – 399с

5.2.10 Гумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна обл. /Підручник. К.: Вища шк., 2004. – 358с

   1. Прокопов І.Д. Основи систем автоматизації проектування радіоелектронних пристроїв: Навчальний посібник. –Вінниця, ВНТУ, 2006.-100с.

   2. Барась С.Т., Лободзінська Р.Ф., Лазарєв О.О. Конструювання радіоелектронних засобів телекомунікаційних систем. Навчальний посібник. –Вінниця: ВНТУ, 2004.-82с.

   1. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд./ Под ред. проф. Макаровой И.В. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

   2. Інформатика: комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2001. – 696 с.

   3. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., стереотипное. – М.: Высшая школа, 2007. – 511 с.

   4. Тарасов В.Л. Язык Си. Лекции. Ч.1, Ч.2. – Нижний Новгород, 2004. – 435 с.

   5. Громов Ю.Ю., Татаренко С.И. Программирование на языке Си: Учебное пособие. – Тамбов, 1995. – 169 с.

   6. Сабуров С.В. Языки программирования Си и С++. – М.: Бук-Пресс, 2006. – 697 с.

   7. Дьяконов В.П. MatLab 6: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
move to 0-16188839
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
move to 0-16188838
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
move to 0-16188838
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconРектору внту д т. н., професору Грабку В. В
Прошу зарахувати мене слухачем заочних підготовчих курсів для підготовки до вступу до внту за спорідненим напрямом
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на 1-й курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченою програмою підготовки бакалавра І для яких передбачені інтегровані навчальні плани
Фаховий вступний іспит базується на матеріалах курсів "Сигнали та процеси в радіотехніці", "Основи теорії кіл", «Обчислювальна техніка...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
Програма фахових вступних випробувань для скороченого терміну навчання на напрям підготовки
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання на 2-3 курс внту після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до внту на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи