Студентам, аспірантам І молодим вченим icon

Студентам, аспірантам І молодим вченим
Скачати 65.13 Kb.
НазваСтудентам, аспірантам І молодим вченим
Дата28.06.2012
Розмір65.13 Kb.
ТипДокументи


Студентам, аспірантам і молодим вченим


У квітні 2012 р. планується проведення конференції «Інформаційні управляючі системи та комп'ютерний моніторинг» з виданням збірника наукових праць.


До публікації приймаються статті з закінчених наукових досліджень, які виконані студентами, аспірантами і молодими вченими України, а також інших країн, і які задовольняють нижче перерахованим вимогам:


Загальні вимоги:


 1. Кількість авторів статті – не більш 5-ти.

 2. Мова – українська, російська, англійська, німецька.

 3. Обсяг – 5 стор.

 4. Зміст наданого матеріалу:

 5. вхідні дані (назва статті, П.І.Б. авторів, організація, місто, E-mail);

 6. короткий реферат мовою статті (анотація);

 7. основний текст статті з розбивкою на розділи;

 8. висновки (висновок);

 9. література.

 10. За структурою матеріал статті повинний відповідати вимогам постанови президії ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" від 15.01.2003 р. №7-05/1.

 11. Зібрані від кафедр матеріали статей передаються відповідальному за формування збірника праць Світличній В.А. (ауд.8.613).

Телефон для довідок: (062) 304-90-20, (095) 395-51-41, (050) 614-29-40;

E-mail: iuskm@cs.donntu.edu.ua


Вимоги до оформлення матеріалів:


Текст статті надається в одному екземплярі надрукованим на одній стороні аркушів білого папера формату А4, а також - у вигляді файлу типу .doc чи .rtf. Остання сторінка тексту повинна бути заповнена цілком чи майже цілком (не більш 2-3 порожніх рядків наприкінці сторінки). Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 5_Іванов.doc).


 1. Текст слід набирати в редакторі Microsoft Word (2000, XP, 2003) for Windows. Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір - 12.

 2. Вхідні дані статті оформлюються в такий спосіб:

 • УДК у верхньому рядку зліва сторінки без відступу першого рядку;

 • назва статті – великими літерами, жирно, по центру сторінки;

 • прізвища й ініціали авторів за назвою статті по центру сторінки, жирно;

 • найменування організації, кафедри під П.І.Б. авторів, E-mail;

 • між назвою статті, перерахуванням авторів, коротким рефератом, основною частиною статті і літературою – інтервал 18 пт.

 1. Текст короткого реферату надається мовою статті, та повинен займати не більш 10 рядків і набирається курсивом.

 2. Текст статті форматується з вирівнюванням за шириною, з міжрядковим інтервалом 1. Верхнє і нижнє поля – по 2,5 см, ліве і праве поля - по 2 см. Відстані від верхнього і нижнього країв до колонтитулів – по 1,5 см. Відступ першої строки – 1,25. Номери сторінок не проставляються.

 3. Формули в тексті повинні бути виконані засобами Word “Microsoft Equation”. Розмір шрифту формул повинний відповідати розміру шрифту основного тексту.

 4. Рисунки, таблиці і написи до них розміщуються безпосередньо по тексту. Ілюстрації повинні бути чорно-білими.

 5. Рисунки, схеми й інші графічні об'єкти повинні бути виконані в графічному редакторі і згруповані, а не скановані.

 6. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковій, а не альбомній орієнтації.

 7. За структурою матеріал статті повинний відповідати вимогам постанови президії ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" від 15.01.2003 р. №7-05/1. (http://www.vak.org.ua/), тобто містити наступні необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними задачами; аналіз останніх досліджень і публікацій по розглянутому питанню; виділення невирішених частин загальної проблеми, рішенню яких присвячується дана стаття; формулювання цілей дослідження (постановка задач); виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки і рекомендації.

 8. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до діючих вимог ВАК України.Приклад оформлення статті

УДК

^ СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ КЛЮЧОВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ КЛАСУ D

НА ОСНОВІ ІНВАРІАНТНОЇ МОДЕЛІ


Андрєєв А.І., Семенов А.С.

Одеська національна академія зв'язку ім. А.С. Попова

кафедра безпеки виробничих процесів та електроживлення систем зв'язку

E-mail: aia2003@ukr.net


Анотація

Андрєєв А.І., Семенов А. С.. Структурний синтез ключових підсилювачів класу D на основі інваріантної моделі. Розглянуто класифікацію інфокомунікаційних послуг методом дискримінантного аналізу. Визначено класи послуг та їх класифікаційні формули. Визначено підхід формування вимог до мереж і встаткування для надання набору інфокомунікаційних послуг.


^ Загальна постановка проблеми

В останні роки знову збільшився попит на підсилювачі класу D, завдяки їхньому високому ККД і досягнень в напівпровідниковій технології.

...

Дослідження

Якщо вплив, який задаеться, змінюється за лінійним законом, то для визначення статичної помилки потрібно підставити в (6) зображення задаючого впливу

; (1)


Підвищення порядку астатізма можна домогтися за рахунок впровадження інтегральної широтно-імпульсної модуляції.

Комбінована система підсилювача класу D відрізняється від системи за відхиленням наявністю зв'язку по заданому впливу. Передавальна функція компенсаційного зв'язку в математичної моделі (рис. 2) позначена ККС (р).

П
ередавальна функція компенсаційної зв'язку в математичної моделі (рис. 1) позначена ККС (р).


Рис. 1. Математична модель підсилювача класу D з комбінованим керуванням

У таблиці 2 показані змінні, включені до моделі.


Таблиця 2 - Аналіз дискримінантний функцій

Розмір вибірки: N = 335

Лямбда Уїлкса

Приватна лямбда

F-критерій (9,526)

p-рівень

Толеран-тність

1 – толеран-тність

(R-Sqr.)


Готовність мережі

0,044554

0,000019

3526746

0,00

0,028821

0,971179

Час доступу до служби

0,000056

0,014810

4351

0,00

0,028821

0,971179

Інформаційна швидкість доступу

0,000009

0,096031

616

0,00

0,999996

0,000004


Так як розглянуті види переданої інформації не є повною групою, виконаний перехід до загальної назви класів.

Висновки

В підсилювачі класу D з принципом управління за відхиленням, які мають астатізм нульового порядку, статична помилка при ступінчастій зміні задаючого впливу обмежена кінцевим значенням, при лінійному і квадратичному - прагне до нескінченності.

Введення інтегрального широтно-імпульсного модулятора (ІШИМ) у схему управління замкнутого підсилювача класу D підвищує порядок астатізма до першого і тим самим зменшує статичну помилку при ступінчастій зміні задаючого впливу до нуля, при лінійному - обмежена кінцевим значенням, а при квадратичному прямує до нескінченності.

Синтез розімкнутого компенсаційного зв'язку по заданому впливу підсилювача з комбінованим керуванням дозволив підняти порядок астатізма до другого, і отже, статична помилка при зміні задаючого впливу по ступінчастому і лінійному законах дорівнює нулю, а при квадратичному обмежена кінцевим значенням.

Значних результатів підвищення точності ключових підсилювачів класу D слід очікувати від впровадження систем, які поєднують комбіновані (у тому числі двузв’язкові) та ітераційні структури.

В підсилювачі класу D з принципом управління за відхиленням, які мають астатізм нульового порядку, статична помилка при ступінчастому зміну задаючого впливу обмежена кінцевим значенням, при лінійному і квадратичному - прагне до нескінченності.


Література


1. Гайворонська, Г. З. Класифікація інфокомунікаційних послуг і розробка вимог до мережі для їх надання [Текст] / Г. С. Гайворонська, С. В. Павлов / / Сб. науч. тр. IV семінару «Інформаційні системи та технології». (Додаток до журналу Холодильна техніка і технологія). - Одеса: ОДАХ, 2006. - С. 12-13.

2. International Telecommunication Union [Electronic resourse] / Інтернет-ресурс. - Режим доступу: www / URL: http://www.itu.int. - Загл. з екрану.

3. Павлов, С. В. Про розмірності простору параметрів надання інфокомунікаційних послуг [Текст] / С. В. Павлов / / Зв'язок, № 1. - 2008. - С. 59.

Схожі:

Студентам, аспірантам І молодим вченим iconНаказ №224 Про організацію роботи структурних підрозділів університету з призначення стипендій студентам, аспірантам І докторантам §1 з метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам І докторантам університету наказую: 1
З метою належної організації роботи щодо призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам університету
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconКонкурс стипендій на навчання від Фонду імені Фрідріха Наумана
Німецький Фонд імені Фрідріха Наумана надає матеріальну підтримку іноземним студентам І молодим вченим, які перебувають на навчанні...
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconГранти Фернана Броделя
Флоренції надає молодим вченим різних національностей стипендіі. Тематика досліджень eui представлена ​​чотирма факультетами: економічним,...
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconМагістерські та аспірантські стипендії для проходження стажування в Університеті Фрібурга в 2013-2014 навчальному році (Швейцарія) Кінцевий термін подання заявки 28 лютого 2013 року
Рга (Швейцарія) пропонує студентам і молодим вченим взяти участь у конкурсі магістерських та аспірантських стипендій, що виділяються...
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Стипендії молодим вченим : Постанова Кабінету Міністрів України, 24 грудня 2006. р.// Фінансово-економ вісник закладів освіти. 2006....
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconПоложення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
move to 0-13682275
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconАвстрійський науковий фонд
Акцій Марії Кюрі (Стипендії для науковців з третіх країн, які бажають провести наукові дослідження в Європі) програми “Кадри” 7 Рамкової...
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconМіжнародні стипендії
Центр міжнародної мобільності «Centre for International Mobility – cimo» (надалі Центр) надає стипендії молодим науковцям (аспірантам,...
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconНеобхідні документи
Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім ям та одиноким молодим громадянам
Студентам, аспірантам І молодим вченим iconРекомендована література, інтернет-ресурси: Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій школі»
Запропоновано матеріали для самоперевірки і самоконтролю. Адресується студентам, учителям, молодим науковцям
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи