Міського господарства icon

Міського господарства
Скачати 287.74 Kb.
НазваМіського господарства
Дата28.06.2012
Розмір287.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Б.Г. Скоков, К.А. Мамонов


Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

та проведення практичних занять з дисципліни
ЕКОНОМЕТРІЯ(для студентів 3 курсу, напряму 0305 – «Економіка і підприємництво»)


Х


арків – ХНАМГ – 2008
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 – «Економіка і підприємництво») / Укл.: Скоков Б.Г.,

Мамонов К.А. Харків: ХНАМГ, 2008. - 19 с.


Укладачі: Б.Г. Скоков, К.А. Мамонов


Рецензент: В.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 8 від 08.02.2008 р.

Зміст


1. Загальні положення…………………………………………………

4

2. Зміст практичних занять……………………………………………

6

Заняття 1. Методи побудови загальної лінійної моделі…………….

6

Заняття 2. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Узагальнений метод найменших квадратів…………………


7

Заняття 3. Економетричні моделі динаміки………………………….

9

Заняття 4. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь………………………………………………….


9

Заняття 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментального змінних……………………


11

Заняття 6. Моделі розподіленого лага. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь…………………………………


12

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів……………

14

4. Список літератури…………………………………………………..

17^ Загальні положення


У сучасних економічних програмах підготовки менеджерів курс “Економетрія” займає одне з ключових місць. Вивчення цього курсу дає змогу освоїти інструментарій для оцінки економічних процесів, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між показниками, розробки прогнозу діяльності підприємства. Без використання методів економетричного аналізу неможливо добитися успіху в таких сферах, як банківська справа, фінанси, бізнес. Особливо слід відзначити важливість економетрії для менеджерів, які приймають оперативні й стратегічні рішення. Встановлення достовірних причинно-наслідкових зв’язків дозволяє не тільки констатувати факт наявності економічних зв’язків і зміни показників у тому чи іншому напрямку, а й розробити управлінські дії щодо негативних явищ і побудувати прогнози стратегічного розвитку підприємства.

Слід зазначити, що в Україні економетрія на здобула широкого використання в діяльності сучасних підприємств. Тому, відсутність системного підходу до використання методів економетричного аналізу, недооцінка їх значущості привели до того, що більшість вітчизняних підприємств не можуть не тільки стабілізувати свою діяльність, але й продовжують “згасати”.

Предметом курсу є залежності й взаємозв’язки між економічними величинами.

Метою курсу є надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.

До структури курсу включено 10 тем. Основний зміст їх полягає у визначенні предмета, методу і завдання дисципліни, характеристика загальної лінійної моделі й методів її побудови, мультиколінеарності та її впливу на оцінку параметрів моделі, шляхи побудови економетричної моделі з автокорельованими залишками, розгляді узагальненого методу найменших квадратів, економетричних моделей динаміки, емпіричних методів кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь, методів інструментальних змінних, моделей розподіленого лага і економетричних моделей на основі системи структурних рівнянь.

^

Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи поданий в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Перелік практичних занять і тем для самостійної роботи та їх обсяг


Найменування практичного заняття і тем для самостійної роботи

Обсяг практ. занять, год.

^ Обсяг сам. роботи, год.

Заняття 1. Методи побудови загальної лінійної моделі

2

4

Заняття 2. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Узагальнений метод найменших квадратів

2

4

Заняття 3. Економетричні моделі динаміки

2

4

Заняття 4. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь

2

8

Заняття 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментальних змінних

2

6

Заняття 6. Моделі розподіленого лага. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь

2

6

Заняття 7, 8, 9. Виконання прикладу індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи)

6

22

Всього

18

54Зміст практичних занять


Заняття1. Методи побудови загальної лінійної моделі (2 год.)

Питання для розгляду:

 1. Визначення загальної лінійної моделі.

 2. Характеристика видів загальної лінійної моделі.

 3. Етапи побудови загальної лінійної моделі.

 4. Характеристика методу «включень».

 5. Характеристика методу виключень.

 6. Характеристика критеріїв адекватності загальної лінійної моделі.


Задача 1.1: Побудуйте лінійну економетричну модель на основі поданих нижче даних:

Таблиця 1.2 – Статистична інформація для побудови економетричної моделі

^ Кількість спостережень

Індикатор розвитку

(),

Співвідношення доходу й витрат (),

Співвідношення оборотних і

необоротних активів

(),

Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах

(), %

Рівень матеріальних запасів (Рзап),

1

2

3

4

5

6

1

0,826

1,007

3,856

51,200

0,435

2

0,812

1,012

3,887

51,800

0,437

3

0,844

1,009

3,896

52,100

0,433

4

0,782

1,008

3,857

50,500

0,438

5

1,532

1,538

5,508

45,200

0,225

6

1,564

1,597

5,510

45,400

0,226

7

1,657

1,607

5,459

45,600

0,231

8

1,575

1,509

5,508

46,000

0,224

9

1,092

1,017

6,673

48,200

0,467

10

1,110

1,113

6,621

48,100

0,469

11

1,140

1,222

6,636

48,600

0,464

12

1,106

1,111

6,442

49,000

0,448

13

0,982

0,951

4,221

54,100

0,536

14

1,005

1,112

4,372

54,400

0,532

Продовження табл. 1.2

1

2

3

4

5

6

15

1,070

1,114

4,546

54,600

0,533

16

0,955

0,988

3,773

53,000

0,551

17

0,771

0,775

4,006

63,100

0,601

18

0,790

0,786

4,002

63,600

0,608

19

0,812

0,814

4,008

63,700

0,594

20

0,851

0,859

3,996

63,000

0,593

21

0,892

0,886

3,901

57,100

0,519

22

0,901

0,952

3,989

57,800

0,521

23

0,902

0,909

3,959

57,500

0,522

24

0,989

0,986

3,831

57,200

0,518

25

0,689

0,676

3,909

50,700

0,449

26

0,732

0,752

3,976

52,200

0,446

27

0,728

0,723

3,901

51,500

0,449

28

0,699

0,675

3,974

51,500

0,456

29

1,001

1,014

6,751

54,900

0,381

30

1,017

1,018

6,795

54,500

0,394Обгрунтуйте отримані результати й зробіть економічні висновки відносно зміни капіталу підприємства. Для виконання розрахунку може бути використаний програмний пакет «Statistica».

Література: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 19 .


Заняття 2. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Узагальнений метод найменших квадратів (2 год.)

Питання для розгляду:

 1. Визначення мультиколінеарності в економетричних дослідженнях.

 2. Характеристика шляхів усунення мультиколінеарності.

 3. Характеристика узагальненого методу найменших квадратів.

 4. Визначення матриці S.Задача 2.1: Дайте оцінку мультиколінеарності, коли відомо, що залежність між показником чистого прибутку (у) й середньообліковою чисельністю працівників (х1), капіталом (х2), оборотність оборотних коштів (х3), коефіцієнтом фінансового ризику (х4) існує залежність, що подана в табл. 2.1.


Таблиця 2.1 – Залежності економічних показників
у

х1

х2

х3

х4

у

1

0,24

0,76

0,32

0,89

х1

0,24

1

0,97

0,34

0,22

х2

0,76

0,97

1

0,86

0,88

х3

0,32

0,34

0,86

1

0,41

х4

0,89

0,22

0,88

0,41

1Задача 2.2: Згідно з даними табл. 2.2:

Місяць

Дохід

Заощадження

Місяць

Дохід

Заощадження

1

10,8

2,36

10

17,5

2,59

2

11,4

2,20

11

18,7

2,90

3

12,0

2,08

12

19,7

2,95

4

12,6

2,20

13

20,6

2,82

5

13,0

2,10

14

21,7

3,04

6

13,9

2,12

15

23,1

3,53

7

14,7

2,41

16

24,8

3,44

8

15,5

2,50

17

25,9

3,75

9

16,3

2,43

18

27,2

3,99


Треба побудувати матрицю ^ S, що використовується при визначенні дисперсій залишків М(ии') =  2uS, якщо побудова економетричної моделі пов'язана з явищем гетероскедастичності.


Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17 .

Заняття 3. Економетричні моделі динаміки (2 год.)


Питання для розгляду:

 1. Характеристика економетричних моделей динаміки.

 2. Види динамічних моделей і їх характеристик.

 3. Визначення коефіцієнтів лага.

 4. Характеристика авторегресійних моделей.

 5. Основні причини виникнення лагів в економіці.


Задача 3.1: Обґрунтуйте модель динаміки залежності витрат на споживання від доходу:

, (3.1)

де y – витрати на споживання, x – дохід. Часовий лаг у цій моделі становить 1 рік. Оцініть параметри моделі динаміки.


Література: 2, 12, 13.


Заняття 4. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь (2 год.)


Питання для розгляду:

 1. Розкрийте сутність коефіцієнтів “кореляції” і “детермінації”? Як вони визначаються?

 2. Для яких цілей використовується F-тест? Як визначається розрахунковий F-критерій? Назвіть основні етапи проведення F-тесту?

 3. Для яких цілей використовується t-розподіл Стьюдента? Як він визначається? Які основні етапи можна виділити при проведенні аналізу за допомогою t-розподілу Стьюдента?

 4. Що означає “гомоскедастичність” і “гетероскедастичність”? Коли вони виникають? Назвіть тести, як вони використовуються для виявлення “гетероскедастичності”?

 5. Характеристика тесту рангової кореляції Спірмена.

 6. Характеристика критеріїв, запропонована С. Голдфелдом і Р. Квандтом.

 7. Характеристика тесту Глейзера.


Задача 4.1: Розрахуйте коефіцієнти кореляції і детермінації на основі наведених у табл. 4.1 спостережень.


Таблиця 4.1 – Таблиця вихідних даних для проведення розрахунків


Спостереження

х

у

1

1

3

2

2

5

3

3

6

Сума

6

14

Середнє

2

4,667Задача 4.2: Рівняння регресії між витратами на комунальні послуги й особистими доходами має вигляд

у = -27,6 + 0,178 х.

Стандартні помилки дорівнюють: для вільного члена – 3,4; для незалежної змінної – 0,004.

Виконайте t-тест для перевірки значущості коефіцієнті. Сформулюйте нульові гипотези і їх альтернативи. Поясність, чому ви сформулювали спочатку нульові гипотези.


Задача 4.3: Розрахуйте F-статистику, коли відомо, що коефіцієнт детермінації дорівнює 0,9875, а кількість спостережень 23. Виконайте F-тест при рівнях значущості 5 і 1%. Зробіть відповідні висновки на основі проведеного аналізу.

Література: 11, 12, 13, 16, 20, 25, 27, 29, 32.


Заняття 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментальних змінних (2 год.)


Питання для розгляду:

 1. Що означає автокореляція залишків?

 2. Які причини виникнення автокореляції?

 3. До яких наслідків призводить автокореляція залишків?

 4. Як оцінюється циклічний коефіцієнт кореляції?

 5. Тестування наявності автокореляції.

 6. Тест Дарбіна-Уотсона при тестуванні автокореляції залишків.

 7. Методи оцінювання параметрів економетричних моделей з автокорельованими залишками.

 8. Визначення скоригованого циклічного коефіцієнта кореляції.

 9. Сутність метода інструментальних змінних.


На базі статистичних даних показників змінних x (t) за n=18 місяців побудувати графік тренду зміни x (t), вибрати форму однофакторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості =0.9. Перевірити показник Х на автокореляцію на основі даних табл. 7.1:


Таблиця 7.1 - Статистичні дані показників змінних

t

X (t)

1

9,51

2

11,62

3

11,22

4

15,22

5

13,99

6

15,18

7

14,98

8

17,88

9

16,78

10

18,94

11

20,98

12

15,71

13

20,74

14

24,7

15

20,78

16

20,74

17

19,75

18

23,92

k кор.

0,899208


Література: 3, 10, 12, 13.

Заняття 6. Моделі розподіленого лага. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь (2 год)


Питання для розгляду:

 1. Поняття лага і лагових моделей в економіці.

 2. Параметри дистрибутивно-лагових моделей.

 3. Характеристика гіпотез авторегресійних моделей Койка.

 4. Методи оцінки параметрів авторегресійних моделей.

 5. Характеристика структурних форм економетричної моделі.

 6. Характеристика повної економітричної моделі.

 7. Зведена форма економетричної моделі.Задача 6.1: На основі взаємозв’язаних часових рядів, що характеризують чисту продукцію та капітальні вкладення держави, побудувати взаємну кореляційну функцію, використавши табл. 6.1.


Таблиця 6.1 – Статистичні дані

Рік

Капітальні вкладення,

млн. грн.

Чиста продукція, млн. грн.

1

2

3

1

3537

24234

2

4786

28578

3

5615

32921

4

5109

31432

5

7422

39325

6

9390

48334

7

12678

53717

8

14976

52818

9

12780

54968

10

13849

62517

11

17106

71165

12

17253

77743

13

17738

81381

14

18778

81204

15

19190

76833

16

20116

82413

17

17836

76484

18

11951

72443

19

11469

84038

20

9068

75809


Література: 12.


Заняття 7-9. Виконання прикладу індивідуального розрахункового залікового завдання.

Література: 5 .
^

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів


Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі (4 год):

 1. Багатофакторні економетричні моделі та їх срецифікація [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].

 2. Метод найменших квадратів [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].

 3. Верифікація моделі [1, 12, 13, 14, 19].

 4. Етапи побудови моделі [1, 12, 13, 19].

 5. Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі (3 год.):


  1. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі [1, 2, 6, 8, 12, 13, 15, 17].

  2. Тестування наявності мультиколінеарності [1, 3, 6, 8, 12, 17].

  3. Алгоритм Феррара-Глобера [1, 2, 3, 6, 12, 13, 17].

  4. Засоби усунення мультиколінеарності [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17].


Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів(1 год):

 1. Характеристика узагальненого методу найменших квадратів [2, 12, 13].

 2. Визначення матриці S [2, 12, 13].Тема 5. Економетричні моделі динаміки (4 год):

 1. Визначення економетричних моделей динаміки [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

 2. Види динамічних моделей і їх характеристик [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

 3. Визначення коефіцієнтів лага [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

 4. Характеристика авторегресійних моделей [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

 5. Основні причини виникнення лагів в економіці [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].


Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь (8 год.):

  1. Сутність коефіцієнтів кореляції і детермінації. Основні напрямки їх визначення [2, 12, 13].

  2. F-тест як оцінка пояснення важливості розробленої економетричної моделі [2, 12, 13].

  3. Напрямки використання t-розподілу Стьюдента. Основні етапи перевірки адекватності економетричної моделі за допомогою t-розподілу Стьюдента [2, 12, 13].

  4. Гомо- і гетероскедастичність в економетричних дослідженнях. Методи оцінки гетероскедастичності [2, 12, 13].


Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками (4 год.):

 1. Природа автокореляції та її наслідки [1, 2, 3, 5, 11, 12].

 2. Тестування на наявність автокореляції [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16 ] .

 3. Параметризація моделі з автокореляційними залишками [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16].

 4. Побудова економетричної моделі з автокореляційними залишками[1, 2, 3, 5, 12, 13, 16 ].


Тема 8. Методи інструментальних змінних (2 год.):

  1. Характеристика методу інструментальних змінних [12].

Тема 9. Моделі розподіленого лага (3 год.):

   1. Поняття лага і лагових моделей в економіці.

   2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей з кінцевим числом лагів [1, 2, 3, 5, 12, 16, 21, 22].

   3. Оцінювання параметрів моделі нескінченого розподіленого лага [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 22].

   4. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей [1, 2, 3, 5, 12, 21, 22].

   5. Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях [1, 2, 12, 13, 16, 18].


Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь (3 год.):

 1. Характеристика структурних форм економетричної моделі [12].

 2. Характеристика повної економітричної моделі [12].

 3. Зведена форма економетричної моделі [12].


Розробка розрахунково-графічного завдання (22 год.) [5].

4. Список літератури


 1. Бородич С.А. Эконометрика: Уч. пособие.-Минск: Новое знание, 2001.-408 с.

 2. Горчаков А.А., Орлова И.В., Половников В.А. Методы экономико-математического моделирования и прогнозирования в новых условиях хозяйствования. – М.: ВЗФЭИ, 1991.

 3. Грубер Й. Економетрія: Навч. посібник для студ. екон. спец., т. 2. Переклад. – К.: ЗАТ «Нічлава», 1998. – 295 с.

 4. Джонстон Д.Ж. Эконометрические методы. – М.: Финансы и статистика, 1960.

 5. Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямками підготовки 0501 “Економіка”, 0502 “Менеджмент”). Вид. 2-е. - Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с.

 6. Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001.– 402 с.

 7. Егоршин А. А., Малярец Л. М. Корреляционно-регрессионный анализ. – Харьков: Основа, 1998. – 208 с.

 8. Економетрія: Навч.-метод. посібник / За ред. С. Наконечного – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с.

 9. Клейнер Г. Б., Смоляк С. А. Эконометрические зависимости: Принципы и методы построения. – М.: Наука, 2000. – 104 с.

 10. Конюховский П. Математические методы исследования в экономике. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

 11. Корольов О. Практикум з економетрії. – К.: УФІМБ, 2002. – 254 с.

 12. Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., Юнькова О.О. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: МАУП, 2003.-208 с.

 13. Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. – 494 с.

 14. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах: Навч. посібник.-К.: Літера ЛТД, 2002.-352 с.

 15. Магнус Я. Р. и др. Эконометрика: Навч. курс. – М.: Дело, 1997. – 247 с.

 16. Монахов А. Математические методы анализа экономики. – СПб.: Питер, 2002. – 176 с.

 17. Наконечный С. І. Економетрія: Навч.-метод. посібник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 191 с.

 18. Орлова И. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в EXCEL. – М.: Финстатинформ, 2000 – 136 с.

 19. Толбатов Ю. А. Економетрика: Підручник для екон. спец. вузів / Київський державний торгово-економічний університет. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 319 с.

 20. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 1996.

 21. Четыркин Е.М. Статистические методи прогнозирования. – М.: Финансы и статистика, 1979.

 22. Экономико-математические методы и прикладные модели: Уч. пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов и др. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.^

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 – «Економіка і підприємництво»).


Укладач: Борис Григорович Скоков

Костянтин Анатолійович Мамонов


Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008 поз. 360 М
Підп. до друку 22.04.08

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.
Друк на ризографі.

Ум.-друк арк. 1,0

Обл.-вид. арк. 1,5
Замовл. №

Тираж 200 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.
Схожі:

Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Славута, В. В. Княжеченко
Особливості економіки підприємств міського господарства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міського господарства iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії...
Міського господарства iconРобоча група Харківської національної академії міського господарства з напрямку «Реформа житлово-комунального господарства»
...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов картографування шумового режиму центральної частини міста київа харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи