Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 263.05 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата28.06.2012
Розмір263.05 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

проф. ________Ю.Т.Ахтемійчук

“___” ________________ 2009 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Курс за вибором
“ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ

АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ”


(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі Програми навчальної дисципліни (курс за вибором) „Основи профілактики алкоголізму та наркоманій ” для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, запропонованої колективом авторів під керівництвом д.м.н., проф. В.Л.Гавенко, у відповідності до вимог „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (Наказ МОЗ України № 492 від 12.10.2004).


Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року (протокол № 7).


Завідувач кафедри, професор _____________ В.М.Пашковський


Схвалено предметною методичною комісією з терапевтичних дисциплін 28 квітня 2009 року (протокол № 11).


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін,

професор _____________ В.К.Тащук

^
Чернівці – 2009

Навчальна дисципліна – ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ

АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ

нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


 1. Вступ.

Наркологія – клінічна дисципліна, яка вивчає етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування, профілактику та експертизу захворювань, що виникли унаслідок уживання психоактивних речовин.


Кількість навчальних годин: 45 (1,5 кредиту ECTS), із них:

лекції – 20 годин;

семінарські заняття – 10 годин;

самостійна робота студентів – 15 годин;

зміст дисципліни структуровано на 1 модуль та 3 змістових модулі.


 1. ^ Структура дисципліни “Основи профілактики алкоголізму та наркоманій” і нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань).
Номер модуля, кількість навчальних годин/кількість кредитів ЕCTS

Кількість змістових модулів, їх

номери

Кількість семінарських занятьКонвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуаль-ного завдання як виду СРС завданняґ

5”

4”

3”

2”
Модуль 1

45/1,5

3

(№1-3)

4

30

24

18

072

 • Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.


3. Кінцеві цілі навчальної дисципліни згідно з освітньо- професійною програмою (ОПП)

 • Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах, які виникають при наркологічних захворюваннях;

 • Визначати тактику ведення хворих на наркологічні розлади;

 • Визначати у комплексі етіологічні чинники, патогенетичні механізми, типи перебігу та клінічні прояви психічних розладів при зловживанні ПАР;

 • Використовувати методи профілактики зловживання ПАР;

 • Ставити попередній діагноз наркологічних захворювань.

^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ-МОДУЛЯ 1:

Основи профілактики алкоголізму та наркоманії

ТЕМАЛекції

Семінарські            заняття

СРС

Індивідуальна СРС

^ Змістовий модуль I. Основні питання наркології

1. Визначення теми та основних понять курсу.

2
2
2. Донозологічні форми уживання ПАР.

2
2

^ 3. Психологічні та психопатологічні механізми    формування залежної поведінки, її ознаки.

2
2

Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія залежності від ПАР

^ 4. Діагностичні критерії та клініка уживання    спиртних напоїв та залежність від них.

2

2^ 5. Діагностичні критерії та клініка уживання і    залежності від наркотиків.

2

2

3

6. Діагностичні критерії та клініка уживання і    залежності від токсичних речовин.

2

2
^ 7. Лікування та реабілітація хворих на    алкоголізм, наркоманії і токсикоманії.

2Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій

8. Психогігієнічні вимоги щодо запобігання    уживання ПАР.

2
2
9. Первинна та вторинна психологічна    профілактика уживання ПАР, її форми та    методи..

2

2
10. Основні форми і методи психокорекції та    психотерапії в наркології.

2
2

11.Підсумковий модульний контроль
2

2
^

Усього годин/кредитів ЕСТS – 45/1,5


20

10

15

Аудиторна робота – 70%, СРС – 30%
^ 4. МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ


Змістовий модуль 1. Основні питання наркології

Конкретні цілі:

 • Трактувати основні завдання наркології;

 • Пояснювати медико-психологічні та соціально-правові аспекти уживання ПАР;

 • Аналізувати механізм формування адиктивної поведінки;

 • Робити висновок про наявність наркоманічного синдрому;

 • Аналізувати клінічні ознаки гострої інтоксикації та постінтоксикаційного синдрому при уживанні ПАР.Змістовий модуль 2. Клінічні вияви та терапія                                               залежності від ПАР

Конкретні цілі:

 • Визначати психологічні розлади, що супроводжують розвиток алкоголізму, наркоманій і токсикоманій;

 • Пояснювати психологічні особливості осіб із груп ризику;

 • Діагностувати гостру інтоксикацію та постінтоксикаційний стан уживання ПАР;

 • Надавати екстрену медичну допомогу хворим на гострі інтоксикації ПАР.

 • Визначати характер та принципи лікування хворих на наркологічні захворювання.Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики                                               алкоголізму, наркоманій і токсикоманій

Конкретні цілі:

 • Визначати роль лікаря загальної медицини у проведенні психогігієнічних заходів щодо запобігання уживання ПАР;

 • Демонструвати прагнення до здорового способу життя;

 • Визначати диференційований підхід до роботи з особами, які уживають ПАР;

 • Робити висновки про шляхи первинної та вторинної психопрофілактики уживання ПАР;

 • Визначати основні форми та методи психокорекції та психотерапії зловживання ПАР.^ 4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з.п.


ТЕМА

Кількість     годин
Змістовий модуль I. Основні питання наркології
1.

Предмет і завдання наркології. Визначення понять. Сучасна класифікація психічних і поведінкових розладів внаслідок уживання психоактивних речовин (МКХ – 10). Класифікація психоактивних речовин.

2

2.

Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин. Психологічні механізми та прояви донозологічних форм уживання психоактивних речовин.

2

3.

Психологічні і психопатологічні механізми формування залежної поведінки при зловживанні психоактивними речовинами.

2
Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія залежності від психоактивних речовин
4.

Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від спиртних напоїв. Стадії алкоголізму. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

2

5.

Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від наркоманічних речовин. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

2

6.

Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від токсикоманічних речовин. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

2

7.

Лікування та реабілітація хворих на    алкоголізм, наркоманії і токсикоманії

2
Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики              алкоголізму, наркоманій і токсикоманій
8.

Психогігієнічні вимоги щодо запобігання уживання психоактивних речовин. Формування прагнення до здорового способу життя.

2

9.

Первинна і вторинна психологічна профілактика уживання психоактивних речовин, її форми та методи.

2

10.

Основні форми і методи психокорекції та психотерапії у наркології. Організація психотерапевтичної допомоги хворим на наркологічні захворювання.РАЗОМ

20^ 4.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з.п.

ТЕМА

Кількість годин
Змістовий модуль 2. Клінічні вияви та терапія залежності від психоактивних речовин
1.

Діагностичні критерії алкоголізму. Етапи формування залежності. Психічні та поведінкові розлади у хворих на алкоголізм. Стадії алкоголізму.

2

2.

Критерії наркоманічних речовин. Класифікація наркоманій. Стадії розвитку та кінцевий стан при різних формах наркоманій.

2

3.

Класифікація токсикоманій. Основні критерії гострої та хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, психічних, психологічних та поведінкових розладів у токсикоманів.

2
Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій
4.

Роль лікаря загальної медицини у формуванні психогігієнічних умов запобігання уживання психоактивних речовин. Форми і методи первинної та вторинної психологічної профілактики уживання психоактивних речовин.

2

5.

Підсумковий модульний контроль

2
РАЗОМ

10^ 4.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) З ДИСЦИПЛІНИ

       ТА ЇЇ КОНТРОЛЬз.п.

ТЕМА

Кількість годин

^ Вид контролю
Змістовий модуль I. Основні питання наркології1

Підготовка до практичних занятьтеоретична підготовка та опрацювання практичних навичок


6

Поточний контроль на практичних заняттях

2
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Поширення алкоголізму і наркоманій у світі та в Україні. Наслідки зловживання наркотичними речовинами.

 2. Роль опіоїдних рецепторів у патогенезі алкоголізму та наркоманій.

3. Мотивація уживання особами різного віку     психоактивних речовин.2


2


2Змістовий модуль 2. Клінічні вияви та терапія залежності від психоактивних речовин3.

Підготовка до практичних занятьтеоретична підготовка та опрацювання практичних навичок


3

Поточний контроль на практичних заняттях

4.
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від опіоїдів. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

 2. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від каннабіоїдів. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

 3. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від снодійних і седативних засобів. Поведінкові, психічні та сомато-

неврологічні розлади.

1


1


1Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій5.

Підготовка до практичних занятьтеоретична підготовка та опрацювання практичних навичок


4

Поточний контроль на практичних заняттях

6.
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Індивідуальна, сімейна та групова пси-хокорекція груп ризику.Психокорекція осіб, які епізодично або систематично уживають психоактивні речовини залежно від їх віку, умов життя, а також виду речовини.

 2. Організація психотерапевтичної допомоги хворим на наркологічні захворювання. Групи самодопомоги.2


2
7.

Підготовка до підсумкового модульного контролю


2

Підсумковий модульний контроль
^ РАЗОМ СРС


15


4.4. ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури семінарського заняття. Рекомендується застосовувати види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту) – 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю –80 балів.


^ Оцінка поточної навчальної діяльності

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-рьохбальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі. У програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


^ Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1

5”

30

4”

24

3”

18

2”

0


^ Рейтингова шкала поточного та підсумкового контролю

модуля 1


за порядком

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)

Максиальна

кількість балів

1.

Змістовий модуль 2

90
Тема 1

30
Тема 2

30
Тема 3

30

2.

Змістовий модуль 3

30
Тема 4

30

Разом змістові модулі

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ РАЗОМ сума балів

200


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі і дорівнює 120 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі і дорівнює 72 балам.

^ Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів.


^ Методика проведення підсумкового модульного контролю

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивчені модуля набрали не менше 72 балів.

Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає контроль теоретичної та практичної підготовки.

^ Підсумковий модульний контроль проводиться у 3 етапи:

1-й етап – проведення писемного тестового контролю з основ профілактики алкоголізму та наркоманій. Кожному студенту дається 30 тестових завдань, на вирішення яких відводиться 10 хвилин. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал (разом 30 балів). До подальшого складання підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які після проведення тестового ю набрали 25 і більше балів.

2-й етап – відповіді на теоретичні контрольні питання з основ профілактики алкоголізму та наркоманій. Кожному студенту пропонується 3 питання, відповідь на кожне з яких оцінюється максимально у 10 балів (оцінка „відмінно”). При цьому, якщо студент відповідає на „добре”, йому зараховується 8 балів, на „задовільно” – 5 балів, на „незадовільно” – 0 балів.

3-й етап – перевірка рівня засвоєння практичних умінь і навичок у формі розв’язування клінічних ситуаційних задач. Кожному студенту дається 2 задачі, відповідь на кожну з яких оцінюється максимально у 10 балів (оцінка „відмінно”). При цьому, якщо студент відповідає на „добре”, йому зараховується 8 балів, на „задовільно” – 5 балів, на „незадовільно” – 0 балів.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю – ^ 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.


Оцінка дисципліни

Оцінка з основ профілактики алкоголізму та наркоманії виставляється лише студентам, яким зарахований модуль з дисципліни і визначається загальною кількістю балів, які набрав студент на семінарських заняттях і підсумковому модульному контролі. Набрані бали конвертуються у 4-ри бальну шкалу таким чином:


^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)


A (відмінно)

відмінно

180-200

B (дуже добре)

добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно)

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно

з можливістю повторного складання


70-119

F

незадовільно

з обов’язковим повторним курсом


1-69


Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів під час зимових канікул та упродовж 2-ох (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які отримали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму з модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.


^ 4.5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Змістовий модуль 1. Основні питання наркології

1. Предмет та завдання наркології.

2. Поняття психоактивної речовини, феноменів уживання та залежності.

 1. Діагностичні критерії МКХ-10 щодо уживання та залежності від ПАР.

 2. Класифікація ПАР.

 3. Медичний, соціальний та юридичний критерії наркотичної речовини.

 4. Психологічні механізми та прояви уживання ПАР без синдрому залежності.

 5. Клінічні симптоми гострої інтоксикації ПАР.

 6. Адиктивна поведінка: визначення, поширеність, клінічні прояви.

 7. Чинники ризику, механізми та етапи розвитку формування адиктивної поведінки.

 8. Великий наркоманічний синдром: клініка, складові частини.

 9. Особливості і перебіг наркологічних захворювань за фазами.


Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія залежності від ПАР

1. Вплив алкоголю на вищу нервову діяльність людини.

2. Психічні розлади, пов’язані з уживанням алкоголю, їх класифікація.

 1. Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Діагностика, надання медичної допомоги при гострій алкогольній інтоксикації.

 2. Патологічне алкогольне сп’яніння, його клініка та діагностика, судово-психіатрична експертиза.

 3. Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі.

 4. Діагностика алкогольного абстинентного синдрому, медична допомога.

 5. Стадії алкоголізму, розвиток деградації особистості. Особливості алкоголізму у жінок.

 6. Класифікація наркоманій, розвиток залежності від наркотичних речовин.

 7. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання канабіоїдів.

 8. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання седативних засобів.

 9. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання кокаїну та інших психостимуляторів.

 10. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання галюциногенів.

 11. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання летких розчинників.

 12. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання нікотину.

 13. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання кофеїну.

 14. Психічні та поведінкові розлади при полінаркоманіях.

 15. Вікові особливості наркоманій і токсикоманій.

 16. Організація наркологічної допомоги.

 17. Принципи лікування хворих із залежністю від ПАР.

 18. Замісна терапія в лікуванні наркоманій. Протирецидивна терапія наркологічних захворювань.


Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій

    1. Визначення понять первинної і вторинної профілактики як засобів попередження формування залежності від ПАР та її рецидиву.

    2. Роль лікаря загальної практики у попередженні формування уживання ПАР.

    3. Значення сімейної та групової терапії у формуванні здорового образу життя та корекції груп ризику.

    4. Диференційовані методи психологічної корекції осіб, котрі уживають ПАР епізодично або систематично.

    5. Психотерапія та соціотерапія у комплексному лікуванні залежності від ПАР.

    6. Значення різних методів психотерапії у лікуванні та попередженні залежності від ПАР. Групи самодопомоги.


^ 4.6. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

       1. Виявити під час бесіди чинники ризику формування зловживання ПАР.

       2. Діагностувати донозологічні форми зловживання ПАР.

       3. Виявити у пацієнта ознаки великого наркоманічного синдрому.

       4. Діагностувати ознаки гострої інтоксикації при уживанні ПАР.

       5. Надавати невідкладну медичну допомогу хворим на гострі інтоксикації ПАР.

       6. Діагностувати психічні розлади, що супроводжують розвиток залежності від ПАР.

       7. Визначати принципи лікування хворих на наркологічні захворювання.

       8. Знати роль лікаря загальної медицини у проведенні психогігієнічних заходів щодо запобігання уживання ПАР.

       9. Пояснювати медико-психологічні та соціально-правові аспекти уживання ПАР.

       10. Визначати шляхи первинної та вторинної психопрофілактики уживання ПАР.

       11. Проводити основні методи психокорекції та психотерапії зловживання ПАР.^ 4.7. ПЕРЕЛІК НАЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 • Алкоголизм: руководство для врачей. – М.: Медицина, 1983. – 432 с.

 • Бехтель Э.Е.Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с.

 • Вальдман А.В., Бабаян Э.Я., Звартау Э.Э. Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикоманий. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. – 192 с.

 • Практикум з медичної психології: Навчальний посібник / В.Л.Гавенко, І.С.Вітенко, Г.О.Самардакова та ін. – Харків: Регіон-інформ, 2002. – 248 с.

 • Госсоп М., Грант М. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и борьба с ними. – Женева: ВОЗ, 1993. – 131 с.

 • Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. – К.: Здоровья, 1989. – 520 с.

 • Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – В 2 т. – М.: Медицина, 1994. – Т.1. – 672 с. – Т.2. – 528 с.

 • Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – М.: Медицина, 1991. – 302 с.

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 59 від 5.02.2007 р. „Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія”.

 • Наркологія: Навчальний посібник / В.Л.Гавенко, Г.О.Самардакова, І.А.Григорова та ін. – Харків: Регіон-інформ. – 2003. – 244 с.

 • Пятницкая И.Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

 • Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г. Подростковая наркология. – М.: Медицина, 2002. – 256 с.

 • Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. – В 2-х томах: Т. 1. – 444 c. – Т. 2. – 504 с. – М.: ИД Медпрактика-М, 2002. – С. 276-291.

 • Сосин И.К., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л. Немедикаментозные методы в комплексном лечении алкоголизма.


Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року (протокол № 7).


Завідувач кафедри, професор _____________ В.М.Пашковський


Схвалено предметною методичною комісією з терапевтичних дисциплін 28 квітня 2009 року (протокол № 11).


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін,

професор _____________ В.К.Тащук


Підготовив „Довідник для студента” доц. В.Г.Деркач


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи