Робоча навчальна програма з медичної психології icon

Робоча навчальна програма з медичної психології
Скачати 299.21 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з медичної психології
Дата28.06.2012
Розмір299.21 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о.проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
на 2009/2010 навчальний рікФакультет – медичний №1 та стоматологічний

Спеціальність – стоматологія

Кафедра – нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

Курс – третій

Семестр – V

Лекції – 18 годин

Практичні заняття – 18 годин

Самостійна робота – 18 годин

Залік V семестр

Всього – 54 години^

Чернівці – 2009
Робоча навчальна програма складена на підставі „Програми з психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних і стоматологічних факультетів медичних вузів”, яка затверджена Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 24 вересня 1994 року.


Відповідальна

за курс психіатрії

та медичної психології,

к.мед.н., доцент Н.С.Карвацька


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29.04.2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед. н., професор В.К.Тащук 1. ^ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


  1. Мета викладання медичної психології


Основною метою курсу медичної психології є:

 • вивчення психіки здорової і хворої людини в динаміці в залежності від специфіки її захворювання, преморбідних особливостей хворого, його соціально-побутового та професійного стану;

 • вивчення психології особистості лікаря та інших медичних працівників, психологічного клімату та спілкування в медичних колективах, взаємовідносин родичів хворого та медичного персоналу.

Забезпечення сприятливої психологічної атмосфери цієї взаємодії має велике значення для успішного вирішення діагностичних, терапевтичних та соціально-реабілітаційних задач.

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення другого (знання-репродукція) і третього (знання-уміння) рівня знань.

Для здібних і обдарованих студентів будуть ставитись вимоги четвертого рівня засвоєння знань – використання додаткової літератури, робота в науковому студентському гуртку, участь в наукових дослідженнях кафедри.


  1. ^ Завдання по вивченню медичної психології

Головне завдання при викладанні медичної психології надається методологічній спрямованості лекцій та практичних занять, що повинно формувати у студентів діалектико-матеріалістичний світогляд на природу і сутність психіки в нормі та патології з позицій вчення про вищу нервову діяльність, яке є природничою основою науки про функції мозку.

Особлива увага звертається на зміцнення нервово-психічного здоров’я населення та профілактику психічних порушень в епоху науково-технічного прогресу. Надається також велике значення соціально-гігієнічним і санітарно-освітнім заходам в попередженні нервово-психічних захворювань.

У лекціях з медичної психології підкреслюється значення виховання вищих почуттів у людини (співчуття, милосердя, любові, обов’язку, такту, гуманізму тощо) і їх роль в діяльності лікаря.

В результаті вивчення курсу медичної психології студенти повинні:

 • Ознайомитись з історією світової і вітчизняної медичної психології, сучасним станом медико-психологічної служби в Україні та перспективами її розвитку.

 • Знати фізіологічні механізми свідомості, правильно трактувати матеріалістичне розуміння психічних процесів.

 • Сформувати у себе клінічний тип мислення, розуміння єдності людського організму та особистості; оволодіти здатністю до самоаналізу та самовиховання.

 • Володіти загальними методами дослідження в медичній психології та конкретними методами дослідження кожного психічного процесу.

 • Володіти навичками аналізу психічних якостей особистості, діагностики та корекції відхилень у психічному розвитку.

 • Знати психологію хворих з різними захворюваннями і уміти налагодити з ними контакт.

Особлива увага в програмі приділяється вивченню психічних процесів у здорової та хворої людини, структури і типів особистості, методів дослідження психічних процесів та особистості. Розглядаються питання особистості лікаря-стоматолога і хворої людини, звертається увага на залежність психічних явищ від соціальних умов життя особистості. В зв’язку з цим у програмі підкреслено значення суспільно-економічних та соціальних факторів в розвитку психіки і свідомості, біологічні передумови їх виникнення, викладені основні положення вчення про вищу нервову діяльність як основу психіки.

В розладах “Психосоматичні розлади” і “Психологія хворих в клініках різного профілю” показано значення медичної психології в професійній діяльності лікаря-стоматолога, підкреслено, що правильні взаємовідносини між лікарем і хворим складаються на підставі формування у лікаря відповідних навичок та умінь по налагодженню контакту з хворим, розглядаються питання медичної деонтології та особливості взаємин лікаря і хворого при різних захворюваннях.


  1. Перелік розділів, які повинні засвоїти

студенти при вивченні дисципліни

 • Предмет і завдання медичної психології.

 • Психіка і свідомість, проблеми свідомості в медицині.

 • Нейрофізіологічні основи психічної діяльності людини. ВНД, методи її дослідження.

 • Методи дослідження в медичній психології.

 • Відчуття і сприйняття, методи дослідження.

 • Пам’ять, методи дослідження.

 • Мислення та мова, методи дослідження.

 • Інтелект, методи дослідження.

 • Почуття та емоції, методи дослідження.

 • Воля, діяльність, дії, методи дослідження.

 • Увага, методи дослідження.

 • Особистість (психічні властивості). Типи особистості. Особистість лікаря. Методи дослідження особистості.

 • Акцентуація особистості. Особистість та хвороба.

 • Психосоматичні розлади, особливості їх перебігу.

 • Психологія хворих в клініках різного профілю.

 • Основи медичної деонтології, психотерапії, психогігієни та психопрофілактики.


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 ТА СТОМАТОЛОГІЧНОГО

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”


^

Назва дисциплін


Зміст дисциплін, які необхідні для вивчення медичної психології

Анатомія

Будова головного мозку.

Загальна психологія

Психічні функції здорової людини. Свідомість і самосвідомість. Психологія особистості.

Нормальна фізіологія

Функції головного мозку. Фізіологія вищої нервової діяльності

Фармакологія

Вплив психоактивних речовин на психічну діяльністьЗавідувач кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


^ 2.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Назва тем лекцій, їх зміст.

2.1.1. Предмет і завдання медичної психології. Сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології серед клінічних дисциплін. Перспективи розвитку медичної психології.

Визначення медичної психології, короткий історичний нарис її розвитку. Філософські та психологічні концепції у медичній психології, основні її методологічні принципи та конкретні завдання медичної психології.


2.1.2. Психіка і свідомість. Фізіологічні механізми свідомості. Типи ВНД. Психологія свідомості і самосвідомості. Свідоме і підсвідоме. Проблеми свідомості в медицині. Механізми психологічного захисту особистості (“Я”).

Визначення психіки та свідомості, основні психічні процеси (форми свідомості). Етапи розвитку людської психіки, вікові кризи. Поняття про підсвідомість. Методологічні підходи до розуміння сутності психічної діяльності у філософському, психологічному та нейрофізіологічному аспектах.

Фізіологічні основи психічної діяльності. Значення наукових праць І.М.Сеченова та І.П.Павлова для дослідження психічної діяльності людини. Основні нервові процеси, їх властивості та закономірності взаємодії. Поняття про першу і другу сигнальні системи. Біологічні та соціальні типи ВНД.

2.1.3. Особистість як центральна проблема медичної психології та медицини. Природа особистості. Структура особистості. Біологічний фундамент особистості: темперамент і характер. Особистість лікаря. Медико-психологічні аспекти лікарської діяльності.

Визначення особистості, індивідуальні її риси. Соціальний аспект особистості, міжособові стосунки, ролі, спілкування. Типи темпераменту та характеру. Формування особистості лікаря. Методи дослідження особистості.


2.1.4. Особистість. Акцентуація характеру особистості. Психометрія особистості. Особистість і хвороба. Особистість хворого.

Поняття норми психічної поведінки та акцентуації характеру. Акселерація розвитку і порушення поведінки. Основні типи порушення поведінки у дітей та підлітків. Особливості і зміст патологічних реакцій у хворого. Дослідження особистості хворої людини.


2.1.5. Пізнавальні процеси. Психологія відчуття, сприйняття, пам’яті та уваги. Їх значення в практичній діяльності лікаря.

Визначення відчуття та сприйняття, класифікація їх. Складні форми сприйняття. Методи дослідження відчуттів та сприйняття.

Визначення пам’яті. Роль пам’яті в житті людини. Основні види та типи пам’яті. Фізіологічні основи мнестичних процесів, “теорії” пам’яті. Методи її дослідження.

Визначення уваги, основні її види. Значення уваги як психічного процесу у відображенні об’єктивної реальності. Методи дослідження.


2.1.6. Психологія мислення і мови. Рівень розумового розвитку людини. Дефективний ментальний рівень. Особливості мислення у хворих. Клінічне мислення лікаря.

Визначення мислення. Операції, категорії (форми), типи мислення. Уява та її види. Значення мови для суспільного розвитку людини. Методи дослідження мислення та мови.

Інтелект: визначення, фізіологічні механізми, рівні, методи дослідження. Інтелектуальний коефіцієнт, значення його та методи визначення.


2.1.7. Психологія афективної сфери, волі та поведінки у хворих. Зміна почуттів та волі у хворих, їх оцінка в діагностичному та лікувальному процесі.

Визначення понять: “почуття”, “емоції”, класифікація їх. Види емоційних станів і настрою. Методи дослідження почуттів та емоцій.

Ефекторно-вольова сфера: рухи, дії, діяльність. Визначення волі. Класифікація дій, етапи простої і складної вольової дії. Діяльність людини. Методи дослідження ефекторно-вольової сфери.


2.1.8. Психологія діагностичного та лікувального процесів. Типи відношення хворого до хвороби. Хворий і медичне середовище. Психологія лікаря і психологія хворого.

Сприйняття хворим своєї хвороби. Аутопластична (внутрішня) картина хвороби. Взаємостосунки лікаря і хворого. Етичні і психологічні якості хворого. Психологічні особливості діагностичного і лікувального процесів. Психологічні аспекти умирання і смерті.


2.1.9. Психопрофілактика і психогігієна. Психотерапія.

Психогігієна: визначення поняття. Розділи психогігієни. Основні завдання.

Психопрофілактика: визначення поняття, методики та форми, завдання психопрофілактики.

Психотерапія, як галузь медичної психології. Методи психотерапії. Показання та протипоказання для застосування психотерапії. Медична деонтологія при проведенні психотерапії.


2.2. Практичні заняття, їх зміст.

2.2.1. Предмет і завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Сучасний стан медико-психологічної служби. Перспективи розвитку.

Визначення медичної психології. Історичні віхи формування її як науки. Філософські та психологічні концепції у медичній психології, основні її методологічні принципи та конкретні завдання. Значення медичної психології в становленні лікаря як особистості та кваліфікованого спеціаліста. Розвиток медико-психологічної служби в Україні.

2.2.2. Психіка і свідомість. Проблеми свідомості в медицині. Критерії ясної свідомості. Нейрофізіологічні основи психічної діяльності. Вища нервова діяльність. Методи дослідження ВНД.

Визначення психіки і свідомості, основні психічні процеси (форми свідомості). Етапи розвитку людської психіки, вікові кризи. Методологічні підходи до розуміння сутності психічної діяльності у філософському, психологічному та нейрофізіологічному аспектах. Основні критерії ясної свідомості.

Фізіологічні основи психічної діяльності. Основні нервові процеси, їх властивості та закономірності взаємодії. Значення в життєдіяльності людини гальмування, види зовнішнього та внутрішнього гальмування. Закон сили і фазові явища, їх роль у розумінні природи психопатологічних симптомів. Безумовні та умовні рефлекси, принципи рефлекторної теорії І.П.Павлова. Поняття про першу і другу сигнальні системи. Біологічні та соціальні типи ВНД. Методи дослідження ВНД.

2.2.3. Методи дослідження в медичній психології: спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності і творчості, анкетування, тести. Значення їх для оцінки психічного стану людини.

Визначення методів наукового дослідження. Значення методів дослідження для розвитку медичної психології як науки. Основні методи психологічних досліджень. Спостереження, його види. Види опитування. Тести: тест-опитування, тест-завдання, проективні тести. Експеримент, його різновидності. Основні методи дослідження психічних процесів та особистості. Принципи спілкування з хворим.

2.2.4. Пізнавальні процеси. Психологія відчуттів і сприйняття у здорової та хворої людини. Методи дослідження відчуттів і сприйняття.

Визначення відчуття та сприйняття. Аналізатор і його будова. Класифікація рецепторів, відчуттів та сприйняття. Складні форми сприйняття. Визначення уявлення. Якості сприйняття. Фізіологічні механізми, методи дослідження відчуттів та сприйняття.

2.2.5. Психологія памяті та уваги у здорових і хворих. Методи дослідження стану памяті та уваги.

Пам’ять, визначення її. Роль пам’яті в житті людини. Основні процеси пам’яті, види запам’ятовування, збереження та відтворення. Види та типи пам’яті. Фізіологічні основи мнестичних процесів, «теорії» пам’яті. Взаємозв’язок пам’яті з іншими психічними процесами, методи її дослідження.

Визначення уваги, основні її види. Якості уваги. Значення уваги як психічного процесу у відображенні об’єктивної реальності. Методи дослідження.

2.2.6. Психологія мислення та інтелекту. Мислення і мова. Стан мислення у здорової і хворої людини. Дефективний ментальний рівень. Методи дослідження мислення та інтелекту.

Визначення мислення. Фізіологічні механізми процесу мислення. Операції, категорії (форми), типи мислення. Уява, її види. Значення мови для суспільного розвитку людини. Функції, види та властивості мови. Методи дослідження мислення і мови.

Визначення інтелекту. Класифікація операцій мислення. Фізіологічні механізми, рівні та методи дослідження інтелекту. Інтелектуальний коефіцієнт, його значення у здорових та хворих.

2.2.7. Психологія емоційно-вольової сфери у здорових і хворих. Методи дослідження емоцій і волі.

Визначення поняття “почуття” та “емоції”, класифікація їх. Фізіологічні механізми почуттів та емоцій. Емоційні стани: настрій, пристрасть, афект, стрес, фрустрація. Види настрою. Фізіологічний і патологічний афекти. Методи дослідження почуттів та емоцій.

Ефекторно-вольова сфера: мотивація, воля, поведінка. Рухи, дії, діяльність людини. Визначення волі. Класифікація дій. Прості і складні вольові дії, їх етапи. Вольові якості. Фізіологічні механізми, які лежать в основі вольових дій. Методи дослідження ефекторно-вольової сфери.

2.2.8. Особистість. Типи особистості. Темперамент і характер. Акцентуації характеру. Особистість лікаря. Особистість хворого. Методи дослідження особистості

Визначення поняття „особистість”. Структура особистості. Темперамент і характер, їх типи. Формування особистості лікаря, психологічні якості, які необхідні лікарю. Особистість і хвороба, ставлення хворого до своєї хвороби в залежності від типу особистості.

2.2.9. Психічні, невротичні та психосоматичні розлади. Психологія діагностичного та лікувального процесу. Психогігієна, психопрофілактика, психологічне консультування, психокорекція, психотерапія.


^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


для студентів 3 курсу медичного факультету № 1 та стоматологічного

за спеціальністю „Стоматологія”

на 2009/2010 навчальний рік

№№

п/п

Тема


К-ть

год.

Примітка


1.

Предмет і завдання медичної психології. Історія розвитку і сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології серед клінічних дисциплін. Перспективи розвитку медичної психології.

2
2.

Психіка і свідомість. Фізіологічні механізми свідомості. Типи вищої нервової діяльності. Психологія свідомості і самосвідомості. Свідоме і підсвідоме. Проблеми свідомості в медицині. Механізми психологічного захисту особистості.

2
3.

Особистість як центральна проблема медичної психології та медици-ни. Природа особистості. Структура особистості. Біологічний фунда-мент особистості: темперамент і характер. Особистість лікаря. Медико-психологічні аспекти лікарської діяльності.

2
4.

Особистість. Акцентуації характеру особистості. Психометрія особистості. Особистість і хвороба. Особистість хворого.

2
5.

Пізнавальні процеси. Психологія відчуття, сприйняття, пам’яті та уваги. Їх значення у практичній діяльності лікаря.

2
6.

Психологія мислення і мови. Рівень розумового розвитку людини.

Дефективний ментальний рівень. Особливості мислення у хворих. Клінічне мислення лікаря.

2
7.

Психологія афективної сфери, волі та поведінки у хворих. Зміни емоцій і волі у хворих. Їх оцінка в діагностичному та лікувальному процесах.

2
8.

Психологія діагностичного і лікувального процесів. Типи відношен-ня хворого до хвороби. Хворий і медичне середовище. Психологія лікаря і психологія хворого.

2
9.

Психогігієна. Психопрофілактика. психотерапія. Загальна характе-ристика психотерапії, як галузі медичної психології. Методи психо-терапії. Показання та протипоказання для застосування психотерапії. Медична деонтологія при проведенні психотерапії.

2
Всього: 18 годин


Тематичний план лекцій з медичної психології схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7 .


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для студентів медичного факультету № 1 та стоматологічного

^

за спеціальністю Стоматологія


на 2009/2010 навчальний рік

№№

п/п
^

Тема практичного заняття


К-ть

год.

Примітка


1.

Предмет і завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря-стоматолога. Завдання медичної психології. Сучасний стан медико-психологічної служби. Перспективи розвитку.

2
2.

Психіка і свідомість. Проблеми свідомості в медицині. Критерії ясної свідомості. Нейрофізіологічні основи психічної діяльності. Вища нервова діяльність. Методи дослідження.

2
3.

Методи дослідження в медичній психології: спостережен -ня, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності та творчості, анкетування, тести та їх значення для оцінки психічного стану людини.

2
4.

Пізнавальні процеси. Психологія відчуттів та сприйняття у здорової і хворої людини. Методи дослідження.

2
5.

Психологія пам’яті та уваги у здорових і хворих людей. Методи дослідження стану пам’яті та уваги.

2
6.

Психологія мислення та інтелекту. Мислення і мова. Стан мислення у здорової і хворої людини. Дефективний ментальний рівень. Методи дослідження мислення та інтелекту.

2
7.

Психологія емоційно-вольової сфери у здорових і хворих. Методи дослідження емоцій та волі.

2
8.

Особистість. Типи особистості. Темперамент і характер. Особистість лікаря. Особистість хворого. Акцентуація характеру. Методи дослідження особистості.

2
9.

Психічні, невротичні та психосоматичні розлади. Психологія діагностичного та лікувального процесів. Медична деонтологія. Психогігієна. Психопрофілактика. Психологічне консультування, психокорекція, психотерапія.

2
Всього: 18 годин

Тематичний план лекцій з медичної психології схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7 .


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

студентів 3 курсу медичного факультету № 1 та стоматологічного

^

за спеціальністю Стоматологія


на 2009/2010 навчальний рік


№№

п/п
^

Тема практичного заняття


К-ть

год.

Примітка


1.

Медична психологія в клініці внутрішніх хвороб. Особливості психології соматичного хворого.

2
2.

Медична психологія в акушерстві та гінекології. Психологія вагітної жінки. Особливості психології гінекологічних хворих.

2
3.

Медико-психологічні аспекти в педіатрії. Психологія стосунків мама – дитина – лікар.

2
4.

Медична психологія в хірургічній клініці. Психологія хірургічного хворого.

2
5.

Медична психологія в клініці інфекційних хвороб. Особливості психології інфекційного хворого.

2
6.

Психологія хворих туберкульозом, венеричними та шкірними захворюваннями

2
7.

Медична психологія в клініці психіатрії. Особливості роботи лікаря з психічно хворими, хворими алкоголізмом, наркоманіями і токсикоманіями.

2
8.

Психологія хворих з дефектами органів чуття (психологія сліпих, глухих) та з пошкодженням, або вадами обличчя.

2
9.

Психологія хворих похилого і старечого віку.

2
Всього: 18 год.


Тематичний план лекцій з медичної психології схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7 .


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Засоби для проведення початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю рівня знань, вмінь та практичних навичок

у студентів 3 курсу медичного факультету № 1 та стоматологічного

за спеціальністю „ Стоматологія ”

у 2009/2010 навчальному році


У зв’язку з тим, що медична психологія вивчається студентами вперше, початковий рівень знань з цієї дисципліни оцінити неможливо. Разом з тим на першому занятті в процесі опитування виявляється рівень знань з дисциплін, які мають значення для розуміння психічних процесів: анатомія людини (1-й курс), загальна психологія (1-й курс), нормальна фізіологія (2-й курс).

^ Поточний рівень знань проводиться шляхом опитування та оцінки роботи студентів з хворими: уміння зібрати психологічний анамнез, проведення психологічного дослідження хворих, виявлення відхилень в психічній діяльності.

^ Проміжний рівень знань та вмінь контролюється шляхом оцінки самостійної роботи студентів з хворими: психологічне обстеження, оформлення протоколу і висновків психологічного дослідження.

^ Підсумковий контроль – залік, який складається на останньому занятті шляхом співбесіди викладача зі студентами, що полягає в оцінці засвоєння ними навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання студентами всіх видів робіт на практичних заняттях.

^
Завідувач кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для студентів 3 курсу медичного факультету № 1

та стоматологічного

за спеціальністю „ Стоматологія

на 2009/2010 навчальний рік


 1. Вміти обстежити стан вищої нервової діяльності здорової і хворої людини.

 2. Володіти методами визначення типів ВНД.

 3. Вміти дослідити стан відчуття та сприйняття.

 4. Вміти визначити стан пам’яті.

 5. Володіти методами дослідження стану мислення.

 6. Володіти методами визначення інтелектуального коефіцієнту та рівня інтелекту.

 7. Вміти дослідити стан почуттєвої сфери.

 8. Вміти дослідити стан ефекторно - вольової сфери.

 9. Володіти методами дослідження уваги.

 10. Володіти загальними методами психологічного дослідження особистості:

а) вміти проводити різні види спостереження;

б) вміти побудувати клінічну бесіду;

в) вміти скласти тести-опитувальники.

 1. Вміти визначити індивідуальну функціональну структуру властивостей особистості.

 2. Вміти написати протокол дослідження форм свідомості та особистості і зробити відповідні висновки.

 3. Володіти методами психологічного контакту з хворим.

 4. Вміти виявити страждання хворого та оцінити його відношення до них.

 5. Володіти якостями, які притаманні лікарю і неухильно дотримуватись їх у повсякденному житті.

 6. Володіти психологічними вимогами діагностування.

 7. Вміти провести з хворим психотерапевтичну розмову.

 8. Вміти дати рекомендації по дотриманню здорового способу життя.

 9. Вміти дотримуватись деонтологічних принципів у спілкуванні з хворим.^
Завідувач кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ,

які повинні опанувати студенти


^ 3 курсу медичного факультету № 1 та стоматологічного

за спеціальністю Стоматологія

у 2009/2010 навчальному році

 1. Предмет і завдання медичної психології.

 2. Зв’язок медичної психології із загальною медициною.

 3. Психіка і свідомість. Фізіологічні механізми свідомості.

 4. Свідоме і підсвідоме.

 5. Проблеми свідомості в медицині.

 6. Критерії ясної свідомості.

 7. Механізми психологічного захисту особистості (“Я”).

 8. Особистість як центральна проблема медичної психології та медицини.

 9. Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент і характер.

 10. Особистість лікаря. Медико-психологічні аспекти лікарської діяльності.

 11. Акцентуація характеру особистості.

 12. Психометрія особистості.

 13. Особистість і хвороба. Особистість хворого.

 14. Пізнавальні процеси, їх значення в практичній діяльності лікаря.

 15. Психологія відчуттів, сприйняття, пам’яті та уваги, їх значення в практичній діяльності лікаря.

 16. Психологія мислення і мови.

 17. Рівень розумового розвитку. Дефективний ментальний рівень.

 18. Особливості мислення хворих.

 19. Клінічне мислення лікаря-стоматолога.

 1. Психологія афективної сфери у хворих.

 2. Психологія волі і поведінки у хворих.

 3. Зміни почуттів і волі у хворих, їх оцінка в діагностичному та лікувальному процесі.

 4. Психопрофілактика і психогігієна.

 5. Основні методи психотерапії, їх значення в практичній діяльності лікаря.

 6. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря.

 7. Перспективи розвитку медико-психологічної служби.

 8. Психологія діагностичного та лікувального процесів.

 9. Типи відношення хворого до хвороби.

 10. Хворий і медичне середовище.

 11. Медична психологія в клініці внутрішніх хвороб.

 12. Особливості психології соматичного хворого.

 13. Медична психологія в акушерстві.

 14. Особливості психології гінекологічних хворих.

 15. Медико-психологічні аспекти в педіатрії.

 16. Психологія стосунків мама – дитина - лікар.

 17. Медична психологія в хірургічній клініці.

 18. Психологія хірургічного хворого.

 19. Медична психологія в клініці інфекційних хвороб.

 20. Особливості психології інфекційного хворого.

 21. Психологія хворих на туберкульоз.

 22. Психологія хворих венеричними хворобами.

 23. Психологія хворих шкірними хворобами.

 24. Медична психологія в клініці психіатрії.

 25. Особливості роботи лікаря, середнього медичного персоналу з психічно хворими.

 26. Особливості роботи лікаря, середнього медичного персоналу з хворими на алкоголізм, наркоманії і токсикоманії.

 27. Психологія хворих з дефектами опорно-рухового апарату.

 28. Психологія хворих з дефектами органів чуття (психологія сліпих, глухих) та з пошкодженнями або вадами обличчя.

 29. Психологія онкологічних хворих.

 30. Психологія хворих похилого і старечого віку.Тематичний план лекцій з медичної психології схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7 .


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Програма заліку з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29.04.2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

заліку з медичної психології у студентів 3-го курсу

медичного факультету № 1 та стоматологічного

за спеціальністю „ Стоматологія ”

у 2009/2010 навчальному році


Керуючись наказом Міністерства освіти України за №161 від 2 червня 1993р. “Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкції МОЗ України “Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України” підсумковий контроль, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі результатів виконання ними всіх видів робіт на практичних заняттях.

Залік проводиться після виконання студентами навчальної програми. Залік виставляється студентам, які відвідували лекції, виконали програму практичних занять, опанували основами знань, вмінь з медичної психології. Залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із студентами за програмою з медичної психології, питання якої відображають особливості функціонування психічних процесів при соматичних і психічних розладах, питання клінічної психології і питання психогігієни, психопрофілактики, психокорекції, психотерапії та деонтології.

Тематичний план лекцій з медичної психології схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7 .

^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Програма заліку з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29.04.2009 року, протокол № 11.

Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук
^

К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань та вмінь студентів 3 курсу

медичного факультету № 1 та стоматологічного

за спеціальністю Стоматологія з медичної психології

у 2009/2010 навчальному році.


Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою: „зараховано”, „не зараховано”.

Оцінка „зараховано” виставляється студенту, який оволодів матеріалом програми, послідовно і правильно висвітлює питання, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях, вміє користуватися теоретичними положеннями при вирішенні практичних задач. Опанував основні методи психологічного обстеження і психодіагностики психічних відхилень у хворих. Володіє методами психогігієни, психопрофілактики і раціональної психотерапії.

Оцінка „не зараховано” виставляється студенту, який не засвоїв значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні того чи іншого розділу медичної психології. Не оволодів практичними навичками та вміннями.

Тематичний план лекцій з медичної психології схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7 .

^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Програма заліку з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29.04.2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук


^

Навчально-методичні посібники, технічні та інші навчально-наочні

засоби, які використовуються у навчальному процесі при вивченні


медичної психології студентами 3 курсу медичного факультету № 1 та стоматологічного за спеціальністю Стоматологія

у 2009/2010 навчальному році


Навчально – методичні посібники:

 1. Сонник Г.Т., Дищук І.П., Синиця В.Г., Танаскова І.П. Короткий тлумачний словник психіатричних термінів. - Полтава – Чернівці, 1993.

 2. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія. - Чернівці, 1996.

 3. Рудницький Р.І. Практикум з психотерапії. Навчальний посібник. – Чернівці, 2001.

 4. Атласы для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. – Киев: Здоров’я, 1980.


Технічні та інші навчально – наочні засоби:

 1. Навчальні таблиці – 59

 2. Діапозитиви, слайди – 84

 3. Навчальні тематичні стенди - 26

 4. Галерея портретів вітчизняних і зарубіжних

вчених психіатрів з анотацією їх наукового

внеску в розвиток психіатрії - 30

5. Діафільми - 13

6. Навчальні фільми - 2

7. Кіноапарат - 1

8. Діапроектор “Лектор – 600” - 1

9. Електрофони - 4

10.Навчальні платівки із записом мови психічнохворих - 10

11. Електроенцефалографи - 2

12. Поліграф - 1

13. Реограф - 1

14. Клінічні задачі для тестового контролю - 100


Завідувач кафедри

д. мед.н.к, професор В.М.Пашковський
^
Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної

літератури з медичної психології для студентів 3 курсу медичного факультету № 1 та стоматологічного


за спеціальністю „ СтоматологіяОсновна:


 1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М.: Кафедра – М., 1998.

 2. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Вінниця, 2001.

 3. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусло О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2002.

 4. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг. ред. професора І.Д.Спіріної, професора І.С.Вітенка. – Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 5. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Т. Психология больного. М., 1980.

 6. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. М., 1984.

 7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Мед.прес., 1998.

 8. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: Учебник для вузов.- М.: Издательская корпорация „Логос”, 1999.

 9. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: В 2-х томах. – М., 2000.

 10. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. – СПб.: Питер, 1999.

 11. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. – Л., 1984.Додаткова:


 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997, 368 с.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование (Пер. с англ. – в 2-х т. – М., 1982.

 3. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент, 1976.

 4. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихо-логической диагностики. – СПб, 1997, 304 с.

 5. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т. – М., 1992.

 6. Гурьева В.А., Семке В.Я., Гиндикин В.Я. Психопатология подросткового возраста. – Томск, 1994, 310 с.

 7. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб, 1996,

454 с.

 1. Исаев Д.Н. Психопрофилактика в практике педиатра. – Л., 1984.

 2. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л., 1997, 496 с.

 3. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: учебник. – СПб, Питер, 2002.

 4. Конечный Р., БОухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, Мед. изд.-во, 1983.

 5. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1981, 392 с.

 6. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. – М., 1985, 416 с.

 7. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – Л., 1991, 304 с.

 8. Лебединский М. С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1996.

 9. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: МГУ, 1973.

 10. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л., 1960, 400 с.

 11. Напреенко А.К., Петров К.Н. Психическая саморегуляция. – К.: Здоров’я, 1995. – 240 с.

 12. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – МГУ, 1987.

 13. Общая психодиагностика: Основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического консультирования: Учеб. пособие /Под ред. А.А.Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 14. Творогова Н.Д. Психология: Лекции для студентов медицинских вузов. – М., 1998.

 15. Тополенский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. – М., 1986, 384 с.

 16. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. – Будапешт, 1981.

 17. Шевченко Ю.С. Психокоррекция: теория и практика. – М., 1995, 224 с.

 18. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.– Л.,1990,192 с.

 19. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960.

 20. Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1995, 716 с.Завідувач кафедри

д. мед.н.,професор В.М.Пашковський


Схожі:

Робоча навчальна програма з медичної психології iconКалендарний план лекцій з медичної психології для студентів 3 курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання медичної психології. Історія розвитку І сучасний стан медичної психології в Україні. Місце медичної психології...
Робоча навчальна програма з медичної психології iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Робоча навчальна програма з медичної психології iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Робоча навчальна програма з медичної психології iconТематичний план практичних занять
Предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря-стоматолога. Завдання медичної...
Робоча навчальна програма з медичної психології iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання загальної та медичної психології. Мозок І психіка. Локалізація психічних функцій. Методи дослідження...
Робоча навчальна програма з медичної психології icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Робоча навчальна програма з медичної психології icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Робоча навчальна програма з медичної психології icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Робоча навчальна програма з медичної психології iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма з медичної психології iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи